Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek w szkole 9 kwietnia 2014r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek w szkole 9 kwietnia 2014r.."— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek w szkole 9 kwietnia 2014r.

2 Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego
Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkoły

3 Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

4 urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 lipca 2008 r.
W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: urodzone w 2007 roku urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 lipca 2008 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

5 W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia1 lipca r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

6 W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 urodzone w 2009 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

7 Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. (Klasa II – od roku szkolnego 2015/2016, klasa III – od roku szkolnego 20016/2017) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

8 W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od tej zasady. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

9 Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Ustawa z dnia 19 marca 2009r.. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) Ustawa z dnia 16 lutego 2012r. (Dz. U. poz. 176) Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

10 Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych. Ustawa z dnia 21 marca 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o ustawy o cudzoziemcach Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

11 W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 przepis ten stosuje się do dzieci, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat (urodzonych odpowiednio w roku 2007 i 2008. Ustawa z dnia 19 marca 2009r.. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) Ustawa z dnia 21 marca 2014r. oraz o ustawy o cudzoziemcach Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

12 Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do innej szkoły podstawowej, dyrektor tej szkoły, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Wniosek, o którym mowa, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Ustawa z dnia 21 marca 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o ustawy o cudzoziemcach Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

13 Odroczenie obowiązku szkolnego
Decyzja dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Odracza dyrektor szkoły w obwodzie której dziecko mieszka lub dyrektor innej szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, na wniosek rodziców. W latach szkolnych 2014/2015 – rocznik 2007 2015/ rocznik 2008 Wniosek składa rodzic w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołączona jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

14 czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
Szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. Ustawa z dnia 21 marca 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o ustawy o cudzoziemcach Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

15 W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.) Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

16 W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje na potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych . Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. Młodszy uczeń w szkole w świetle prawa oświatowego

17 Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego

18 kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.) Proponowane zmiany podstawy programowej Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI. Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I i ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej. Powodem wyodrębnienia klasy I jest podkreślenie ciągłości procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu i kontynuowanego w szkole podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna to proces rozłożony na 3 lata, w czasie którego dziecko ma być stopniowo i łagodnie……. Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej. Konieczność uwzględniania przez nauczycieli indywidualnych możliwości dzieci. Dostosowanie tempa pracy do potrzeb uczniów. Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

19 kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.) Proponowane zmiany podstawy programowej Znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego – nauczyciele klasy I. Okres adaptacyjny dla dzieci – określa nauczyciel biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. Znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego – nauczyciele klas I – III. Okres adaptacyjny dla dzieci – określa nauczyciel biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. Biorąc pod uwagę możliwości uczniów nauczyciel decyduje o doborze metod, środków dydaktycznych oraz tempie realizacji treści nauczania. Nauczyciel nie powinien planować i przeprowadzać zajęć edukacyjnych w systemie 45 minutowych lekcji. Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

20 kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.) Proponowane zmiany podstawy programowej Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części i właściwie wyposażone. Klasy nie większe niż 26 osób. Edukacja w formie kształcenia zintegrowanego. Edukację powierza się jednemu nauczycielowi. Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części i właściwie wyposażone. Liczbę dzieci w klasie reguluje ustawa. Edukacja w formie kształcenia zintegrowanego. Prace domowe powinny być dostosowane do możliwości ucznia, a nauczyciel powinien monitorować czas, jaki uczeń poświęca na ich wykonanie. Edukację powierza się jednemu nauczycielowi. Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

21 kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.) Proponowane zmiany podstawy programowej Edukacja polonistyczna: Kontynuowanie procesu kształtowania dojrzałości dzieci do czytania i pisania. Około połowy czasu uczniowie w klasie I mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem siedząc przy stolikach. Klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania. Rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa. Edukacja polonistyczna: Kontynuowanie procesu kształtowania dojrzałości dzieci do czytania i pisania Około połowy czasu uczniowie w klasie I mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem siedząc przy stolikach. Klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania. Rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

22 kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego (z 27 sierpnia 2012r.) Proponowane zmiany podstawy programowej Edukacja matematyczna: Wspomaganie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominująca forma zajęć to gry, zabawy i sytuacje zadaniowe. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. Manipulowanie przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisywanie rozwiązań. Edukacja matematyczna: Wspomaganie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki oraz budowanie podstawowych intuicji matematycznych. Dominująca forma zajęć to gry, zabawy i sytuacje zadaniowe. W klasie I – około jednej trzecie czasu na rysowanie i pisanie przy stolikach. Manipulowanie przedmiotami lub obiektami zastępczymi, przedstawienie rozwiązania w dogodny dla siebie sposób (ustnie lub za pomocą rysunku, rozmowa o proponowanych rozwiązaniach. Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

23 Edukacja muzyczna – włączanie muzyki do codziennych zajęć.
Edukacja przyrodnicza nie tylko na podstawie pakietów czy internetu, ale także w naturalnym środowisku. Zajęcia komputerowe w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Dostęp do komputerów z odpowiednim oprogramowaniem w sali lekcyjnej. Korzystanie z pracowni komputerowej. Edukacja muzyczna – włączanie muzyki do codziennych zajęć. Wychowanie fizyczne – na boisku, w sali gimnastycznej. Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów. Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego

24 Każde dziecko jest uzdolnione.
Odpowiednio do potrzeb szkoła organizuje: zajęcia opiekuńcze (interesujące, przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne (dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce). Sześciolatek a wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego

25 Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkoły

26 Młodsze dzieci mają problem z kontrolą własnych działań, reagują w sytuacjach społecznych odruchowo . Jest to spowodowane niedojrzałą korą przedczołową. Mniej dojrzała kora przedczołowa u dzieci 6/7-letnich oznacza niższy poziom (w porównaniu z 9/10-latkami ) kilkunastu kluczowych kompetencji psychicznych odpowiedzialnych za skuteczne realizowanie zadań szkolnych . U dziecka 6-letniego dopiero rozwija się 11 kompetencji kluczowych dla nauki szkolnej. Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

27 U dziecka 6-letniego dopiero rozwija się 11 kompetencji kluczowych dla nauki szkolnej.
1. Hamowanie reakcji „powstrzymywanie” 2. Kontrola własnych emocji „panowanie nad sobą” 3. Koncentracja uwagi mimo działania dystraktów 4. Gotowość do poświęceń na rzecz nadrzędnego celu 5. Pamięć operacyjna (aktywowana „tu i teraz”) 6. Planowanie działań „krok po kroku” Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

28 U dziecka 6-letniego dopiero rozwija się 11 kompetencji kluczowych dla nauki szkolnej.
7. Inicjowanie działania 8. Organizacja działania w przestrzeni 9. Organizacja działania w czasie 10. Elastyczność działania 11. Kompetencje metapoznawcze „zdawanie sobie sprawy” Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

29 Kompetencja 1: hamowanie reakcji Problemy :
„wyskakuje z czymś jak Filip z konopi” często „palnie coś bez zastanowienia” nie zawsze potrafi ocenić wpływ własnego działania na sytuację, w której się znalazł ma problemy z zaakceptowaniem każdej dla siebie niekorzystnej opinii ma trudności z rozpoczynaniem zadania – zaczyna bez zastanowienia, robi „byle co” Co robić? uczyć hamowania reakcji – poczekaj; zatrzymaj się na chwilę; zamykamy oczy …; a teraz ciszej …; każdy po kolei; Twoja kolej za chwilkę; zaczynamy wszyscy równo – uwaga… start!; zaczynamy na mój znak; zatrzymujemy się wszyscy, gdy zrobię tak … wykorzystywać gry i zabawy dziecięce, gry planszowe, komputerowe, rymowanki i wyliczanki Czego nie robić? nie zawstydzać nie ośmieszać nie poganiać Kompetencja 1: hamowanie reakcji Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

30 Kompetencja 2: kontrola emocji Problemy :
gdy coś idzie nie po jego myśli, przez długi okres czasu nie potrafi ukryć rozczarowania łatwo ujawnia niepokój nie umie opanować złości nie umie opanować radości Co robić? rozmawiać o emocjach – jakie są i jak się wtedy zachowujemy zastanawiać się, co przeżywają bohaterowie opowiadanych bajek, czytanych książek, oglądanych filmów bawić się w „udawanie” i zgadywanie emocji na podstawie np. min, gestów, postawy ciała Czego nie robić? nie zawstydzać nie ośmieszać nie porównywać dzieci ze sobą nie stawiać za wzór i za przykład innych dzieci Kompetencja 2: kontrola emocji Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

31 Kompetencja 3: koncentracja uwagi Problemy :
Możliwe jest ok. 5 minutowe pełne skupienie uwagi na realizacji uciążliwego obowiązku (dodatkowo z pomocą dorosłego) w porównaniu z 1-2 godzinami skupionej uwagi u nastolatka bardzo często rozpoczyna nowe zadanie zanim skończy poprzednie Co robić? specjalnie nie dbać o komfort pracy dzieci, raczej dawać im atrakcyjne zadania, aby zadanie „wciągało” zachęcać do rozmawiania ze sobą, gdy tego potrzebują zachęcać do mówienia do siebie zachęcać, by szukały sobie miejsca do najbardziej dogodnego działania Czego nie robić? nie zawstydzać, nie ośmieszać nie poganiać nie wyciszać, gdy coś robią razem nie przerywać, gdy pracują, a chcemy podać dodatkową informację jak najrzadziej mówić do całej grupy Kompetencja 3: koncentracja uwagi Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

32 na rzecz nadrzędnego celu
Problemy : jest mało gotowy do poświęceń na rzecz osiągnięcia nadrzędnego celu może mieć trudności z dostosowywaniem się do pracy w grupie, gdy pracuje się nad wspólnym zadaniem ma problemy z uzasadnianiem sensowności własnych działań, woli robić coś „po swojemu” Co robić? stosować zmienność form pracy: w parach, indywidualnie, trójkach, grupkach 4-5 osobowych pozwalać na dobieranie się w zespoły, ale także dobierać przez losowanie (odliczanie, losowanie kolorowych kulek, zabawek, pociętych pocztówek) jak najwięcej zadań wymagających współpracy – jedna budowla, jeden wielki rysunek, jedna gra terenowa Czego nie robić? nie zawstydzać, nie ośmieszać nie moralizować nie wyciszać, gdy coś robią razem nie uruchamiać rywalizacji między osobami ani między zespołami stosować różne kryteria oceny tej samej pracy Kompetencja 4: gotowość do poświęceń na rzecz nadrzędnego celu Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

33 Kompetencja 5: pamięć robocza Problemy :
pamięta wskazówki dla zaledwie jedno- i dwu-etapowych działań ma problemy z zapamiętaniem wielu oczekiwań ze strony rodziców i nauczycieli, np.: posprzątaj pokój i wynieś śmieci – za pół godziny sprawdzę i wychodzimy Co robić? wprowadzić różne obrazki / symbole, gesty jako „przypominajki” krótkie polecenia zanim dzieci rozpoczną pracę mówimy sobie, co teraz będziemy robić wprowadzić „rytmizowanie”, dwuwiersze, rymowanki i wyliczanki, piosenki jako sygnały czynności np.. pinko – panko za chwilę małe czytanko Czego nie robić? nie stosować długich i złożonych poleceń nie gadać za dużo Kompetencja 5: pamięć robocza Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

34 Kompetencja 6: planowanie działań Problemy :
potrzebuje pomocy osoby dorosłej, aby np. pomyśleć o sposobach rozwiązania konfliktu w grupie rówieśniczej żyje przede wszystkim „obecną chwilą” trudno mu ustalić, co jest ważniejsze Co robić? wprowadzić dużo rutynowych działań jako sygnałów tego, co będzie dalej - dobry plan dnia przypominać: za chwilę będziemy malować wielki obraz na papierze na podłodze, to co musimy sobie przygotować? oznaczać rysunkami / słowami, co będziemy robić Czego nie robić? nie zawstydzać nie ośmieszać nie poganiać Kompetencja 6: planowanie działań Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

35 inicjowanie działania
Problemy : odkłada najmniej przyjemne zadania na sam koniec, mimo, że zna ich priorytetowy status uwielbia zwlekać i wyczekiwać do ostatniej chwili przekraczanie terminów końcowych to jego specjalność Co robić? dawać zadania / zajęcia do wyboru w kolejności wykonania (karteczki z różnymi rysunkami na różnych stolikach) tworzyć sytuacje, w których wykorzysta się specyficzne umiejętności i pomysły każdego dziecka (zabawy naśladowcze) Czego nie robić? nie zawstydzać, nie ośmieszać nie poganiać!! nie oceniać przez porównywanie dzieci ze sobą nie uruchamiać rywalizacji nie zachęcać do naśladowania „gwiazd” w grupie Kompetencja 7: inicjowanie działania Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

36 organizacja działania w przestrzeni fizycznej i społecznej
Problemy : trzeba mu przypominać, aby odłożył zabawki na swoje miejsce albo posprzątał po jedzeniu słabo chwyta związki przyczynowe (a - b; najpierw - potem) i logiczne (nadrzędne - podrzędne) w przyjętej przez nauczyciela strategii działania Co robić? kształtować nawyk przynoszenia zabawek/przedmiotów do działania na miejsce pracy i potem odnoszenia (najlepiej mieć taki pokoik, półkę, skrzynię skarbów, kącik, z którego zabieramy i odnosimy) zachęcać do cichego mówienia do siebie i uczyć tego: teraz mam zrobić to, teraz to … opowiadać dziecku o własnych działaniach, sposobie ich realizacji, intencjach i planach Czego nie robić? nie uciszać dzieci, gdy się bawią lub pracują (praca w ciszy hamuje działanie w tym wieku) nie przynosić przedmiotów za dzieci nie sprzątać za nie Kompetencja 8: organizacja działania w przestrzeni fizycznej i społecznej Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

37 organizacja działania w czasie
Problemy : nie dotrzymuje zobowiązań, zapomina o nich nie potrafi oszacować czasu potrzebnego do realizacji zadania nie wyznacza sobie zmiennego tempa pracy w zależności od okoliczności dorosły musi wyznaczać (i pilnować!) terminy końcowe realizowanego zadania: masz na to 10 minut, za chwilę kończymy Co robić? powiesić duży zegar w sali widoczny dla dzieci przyczepiać do niego symbole/obrazki różnych czynności często odwoływać się do zegara wprowadzić umowne znaki (np. dzwoneczek, wkładanie kapelusza w czerwonym kolorze) oznaczające zbliżanie się do końca pracy/zabawy pozwolić dokończyć zadanie / zabawę w innym czasie i zachęcać do tego Czego nie robić? nie planować skomplikowanych zadań, gdy jest mało czasu nie poganiać Kompetencja 9: organizacja działania w czasie Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

38 elastyczność działania
Problemy : słabo dopasowuje się do zmiennych okoliczności realizacji zadania z trudnością i niechęcią poddaje rewizji swoje dotychczasowe plany; złości się w sytuacji, gdy musi z czegoś rezygnować, np.: niestety, nie będziesz mógł obejrzeć bajki, bo zadzwoniła babcia i musimy do niej zaraz jechać jest ciągle czymś zaskakiwany często odczuwa rozczarowanie, złość - nie potrafiąc dopasować Co robić? często zmieniać - losowo – skład pracujących zespołów dawać zadania wymagające pracy w różnych miejscach i wykorzystania różnych przedmiotów zachęcać do niestandardowego wykorzystywania przedmiotów Czego nie robić? nie dostarczać dzieciom zawsze wszystkich potrzebnych przedmiotów w pracy zespołowej nie dawać wszystkim zespołom tego samego zestawu przedmiotów Kompetencja 10: elastyczność działania Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

39 kompetencje metapoznawcze
Problemy : rzadko zadaje sobie pytania: - jak mi idzie? - jak mi poszło? - co zrobić, żeby to było lepsze? - dlaczego mi się nie udało? zachowuje się trochę jak „bokser w ciągłym zwarciu”: - słabiej analizuje rezultaty własnej pracy - mniej się uczy na popełnionych błędach często ignoruje sygnały / wskazówki płynące ze strony dorosłego / innego dziecka rzadko koryguje własne zachowanie pod wpływem wskazówek Co robić? jak najwięcej rozmawiać z dziećmi – „pogaduszki” np. przy jedzeniu, ubieraniu się, myciu rąk, sprzątaniu, w czasie przerw zachęcać dzieci do rozmawiania ze sobą, porównywania swoich dokonań, oglądania rysunków czy zeszytów analizować razem z nimi ich wytwory stosując różne kryteria analizy prosić o uzasadnienia samemu stosować tzw. kod rozwinięty typu: dlatego, że….,bo…., no skoro…to…. Czego nie robić? nie moralizować nie wygłaszać tyrad, nie monologować nie stosować kodu ograniczonego w formie nakazów, zakazów, prostych poleceń (głównie proste zdania pojedyncze) Kompetencja 11: kompetencje metapoznawcze Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

40 GOTOWOŚĆ SZKOŁY zapewnienie bezpieczeństwa i poczucia komfortu psychicznego oferta placówki dotycząca istnienia świetlicy odpowiednia aranżacji przestrzeni liczebności klas pierwszych zapewnienie jednorodności wiekowej w klasach pierwszaków. gwarancja całodziennej opieki nad dzieckiem kompetencje kadry pedagogicznej do pracy z 6-latkami kontrola nad regularnością posiłków Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

41 Konstruowanie różnorodnych i elastycznych ofert edukacyjnych
Nauczyciel planuje zadania do pracy samodzielnej, do wykonania w parach oraz w zespołach o różnej wielkości wykorzystuje różne źródła informacji i zachęca dzieci do ich samodzielnego wyszukiwania wykorzystuje różne „naturalne” sytuacje i materiały edukacyjne, np. związane z porami roku, charakterem zawodu czy pracy rodziców, specyfiki geograficznej i tradycji kulturowej regionu, kultury ludowej, okazjonalnych uroczystości w otoczeniu szkoły, wydarzeń w Polsce i na świecie Konstruowanie różnorodnych i elastycznych ofert edukacyjnych Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

42 Nauczyciel zmienia skład i liczbę dzieci w małych zespołach w zależności od charakteru zadania i umiejętności dzieci tworzy sytuacje i zadania dające szansę na uzupełnienie braków i ćwiczenie słabiej opanowanej umiejętności tworzy sytuacje i zadania dające szansę na rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i doskonalenie jakiejś umiejętności zmienia role, jakie pełnią dzieci w małych zespołach lub w klasie, dając każdemu szansę nauczenia się pełnienia różnych ról tak organizuje czas na wykonanie zadań, aby dzieci nie poganiać umożliwia dzieciom dokończenie przerwanych zadań Dopasowywanie oferty edukacyjnej do poziomu gotowości różnych dzieci w klasie Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

43 stosuje zasadę tzw. wycofującej się pomocy, czyli minimalnej pomocy, koniecznej, aby dziecko mogło dalej działać samodzielnie różnicuje formę pomocy dzieciom stosownie do okoliczności, np.: od udzielenia informacji do pomocy w znalezieniu tej informacji; od pokazania, jak coś wykonać, do pomocy technicznej przy wykonaniu czegoś; od życzliwego chwilowego wsparcia do dłuższej pomocy emocjonalnej w trudnej dla dziecka sytuacji rozmawia z dzieckiem, które sobie nie radzi i podkreśla postępy, jakie robi nie stosuje porównywania dziecka, które sobie z czymś nie radzi, z innymi dziećmi, nie zawstydza go, nie pogania o trudnościach rozmawia z dzieckiem „w cztery oczy”, a nie publicznie Nauczyciel Udzielanie pomocy i wspieranie dzieci natrafiających na problemy w realizacji oferty edukacyjnej Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

44 Zaplanowanie monitoringu postępów dzieci w procesie edukacji
Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na zmiany, jakie zachodzą w zachowaniu dzieci i w poziomie wykonywania zadań szkolnych rozmawia z dziećmi o ich postępach – wtedy łatwiej mu wskazać, co jest jeszcze do zrobienia czy poprawienia rozmawia z rodzicami o zmianach i postępie w funkcjonowaniu dziecka na spotkaniach klasowych z rodzicami podkreśla postępy dzieci, wskazuje ich mocne strony – wtedy łatwiej na tym tle rzeczowo poinformować o niedociągnięciach, nieprawidłowych zachowaniach czy brakach Zaplanowanie monitoringu postępów dzieci w procesie edukacji Rola i zadania nauczyciela w adaptacji dziecka młodszego do warunków szkolnych

45 Dziękuję 


Pobierz ppt "Sześciolatek w szkole 9 kwietnia 2014r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google