Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji projektu. Sprawozdanie (wypełniony formularz) należy przekazać drogą listową oraz elektroniczną:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji projektu. Sprawozdanie (wypełniony formularz) należy przekazać drogą listową oraz elektroniczną:"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji projektu

2 Sprawozdanie (wypełniony formularz) należy przekazać drogą listową oraz elektroniczną:

3 sprawozdania okresowe - do 10 dnia kalendarzowego od zakończenia kwartału, sprawozdanie roczne - do 25 dnia od zakończenia poprzedniego roku kalendarzowego, sprawozdanie końcowe - do 25 dnia od zakończenia realizacji projektu (zapłacenia ostatniej faktury)

4 1. Okres sprawozdawczy dd–mm-rok np. 01-07-2005 –30-09-2005

5 2. Rodzaj sprawozdania Okresowe Roczne Końcowe

6 3. Numer sprawozdania Numer projektu/KW/1/2004 Numer projektu/R/1/2004 Numer projektu/K/2004 Numer projektu musi być zgodny z numerem nadanym wnioskowi o dofinansowanie realizacji projektu

7 4.Tytuł projektu 5. Numer i nazwa Priorytetu

8 Priorytet I Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

9 6. Numer i nazwa działania 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5.Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

10 7. Numer i nazwa Poddziałania 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe, 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki,

11 8. Kategoria interwencji 181. Projekty badawcze prowadzone przez uniwersytety i instytucje badawcze. 182. Transfer technologii i innowacji, zakładanie sieci i nawiązywanie współpracy między przedsiębiorcami i/lub instytutami badawczymi. 183. Infrastruktura badawczo-rozwojowa. 184. Kształcenie naukowców.

12 9. Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu 10. Nr umowy o dofinansowanie projektu Nr umowy – jest równoznaczny z numerem wniosku o dofinansowanie przesłanym beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą wraz z informacją o zaakceptowaniu projektu

13 11. Data rozpoczęcia projektu Data rozpoczęcia projektu – jest to data pierwszej zapłaconej przez Beneficjenta faktury

14 12. Data zakończenia projektu W przypadku sprawozdań okresowych i rocznych jest do data określona we wniosku. W przypadku sprawozdania końcowego jest to data ostatniej płatności.

15 13. Nazwa Beneficjenta 14. Adres Beneficjenta Adres zgodny z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

16 15. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się 16. Numer telefonu / faksu 17. Adres poczty elektronicznej

17 1.Opis zrealizowanych zadań/etapów w okresie sprawozdawczym W kilku zdaniach należy opisać faktycznie wykonane, w okresie sprawozdawczym, etapy projektu wynikające z harmonogramu zawartego w umowie

18 2. Informacja na temat zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym, wraz z podaniem przyczyn Należy wymienić etapy, które miały być zrealizowane w okresie sprawozdawczym, a nie zostały zrealizowane. Należy podać przyczynę i opisać działania naprawcze. W przypadku aneksowania umowy należy wpisać wszystkie zawarte aneksy.

19 3. Opis zadań/etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym* Należy wpisać etapy, których realizacja planowana jest na następny okres sprawozdawczy (tylko w sprawozdaniach okresowych i rocznych).

20 4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu Należy wymienić kontrole (dokonane przez IW lub inne uprawnione jednostki) realizacji projektu podając datę i zakres kontroli. Należy podać też terminy wprowadzenia zaleceń pokontrolnych.

21 5. Wskaźniki wypełniamy zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie.

22 Wskaźnik produktu P - wartość końcowa wskaźnika określona we wniosku, Pr – osiągnięta wielkość wskaźnika w okresie sprawozdawczym (nie wypełniamy przy sprawozdaniu końcowym), Px – osiągnięta wielkość wskaźnika od początku realizacji projektu, % - Px/P*100% - stopień realizacji wskaźnika produktu

23 Wskaźnik rezultatu wypełniamy tylko w sprawozdaniu końcowym R – wartość wskaźnika, Px – osiągnięta wartość wskaźnika, % - Rx/R*100% - stopień realizacji wskaźnika

24 Wskaźnik oddziaływania wypełniamy tylko w sprawozdaniu końcowym O – wartość wskaźnika, Ox – osiągnięta wartość wskaźnika, % - Ox/O*100% - stopień realizacji wskaźnika

25 Inne niemierzalne wskaźniki wypełniamy tylko w sprawozdaniu końcowym

26 6. Struktura wydatków oraz przychody Kategoria wydatków- wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane Przychód – w przypadku projektów określonych jako dochodowe Wydatki – faktycznie poniesione tj. zapłacone faktury Struktura wydatków oraz przychody – wydatki faktycznie poniesione tzn. zapłacone faktury. Dane liczbowe należy podawać w PLN.

27 Wr - wydatki realizacji projektu poniesione w okresie sprawozdawczym Wn - wydatki realizacji projektu poniesione od początku realizacji projektu % - stopień realizacji planu finansowego projektu liczony wg wzoru: Wn/ szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu X 100% Za szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu należy przyjąć wartość określoną w umowie o dofinansowanie projektu

28 7. Prognoza finansowa projektu* Kategoria wydatków Prognoza finansowa projektu na następny okres sprawozdawczy Wydatki kwalifikowane Wydatki niekwalifikowane Wydatki w projekcie

29 Prognoza finansowa projektu (prognoza wydatków na następny okres sprawozdawczy) – dotyczy tylko sprawozdań okresowych i rocznych.

30 Zgodność projektu z politykami Wspólnoty – należy opisać działania (w okresie sprawozdawczym), które zapewniły spójność projektu z poszczególnymi politykami. W przypadku braku takiej zgodności należy opisać przyczyny niezgodności i działania, które podjęto lub zostaną podjęte w celu usunięcia lub zmniejszenia niezgodności. Należy uwzględnić informacje z wniosku.

31 III. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY 1. Zgodność projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych dotyczy nie dotyczy Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu Zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych – jak w czasie realizacji projektu przestrzegane są procedury zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.) lub procedura uproszczona oparta na zapisach decyzji KERM z dnia 27 kwietnia 2004 r.

32 2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska dotyczy nie dotyczy Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu 3. Zgodność projektu z polityką równych szans dotyczy nie dotyczy Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu Zgodność projektu z polityką równych szans – opisać podjęte działania w celu wyrównywania szans na rynku pracy i w życiu społeczny, niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy itp.

33 4. Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej dotyczy nie dotyczy Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej tak nie Jeżeli nie, należy podać przyczyny niezgodności Zgodność z zasadami pomocy publicznej – jeśli beneficjent korzysta z pomocy publicznej musi określić czy realizacja jest zgodna / niezgodna z zasadami pomocy publicznej określonymi w przepisach (rozporządzenia Przewodniczącego KBN z dnia 30.11.2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę oraz z aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców

34 Pkt III.5 – nie dotyczy naszych działań. 5. Czy w ramach projektu podejmowane są działania mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w przedsiębiorstwie* tak, projekt jest bezpośrednio nakierowany na poprawę BHP tak, poprawa BHP jest dodatkowym elementem projektu nie Jeżeli tak, należy krótko opisać, na czym polegają podejmowane działania

35 IV. PROMOCJA PROJEKTU Należy opisać działania podjęte w okresie sprawozdawczym w celu informacji i promocji interwencji EFRR w ramach projektu. W przypadku braku takich działań należy opisać przyczyny i podać planowane środki zaradcze.

36 V. Zagrożenia realizacji projektu (dotyczy tylko sprawozdań okresowych i rocznych) – należy opisać zidentyfikowane lub przewidywane zagrożenia, podając przyczyny i proponowane środki zaradcze.

37 VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data: Pieczęć i podpis: Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie Adres Numer telefonu/faksu Adres poczty elektronicznej Oświadczenie – podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania beneficjenta i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

38 VII. ZAŁĄCZNIKI Załącznikami są kopie raportów z wizyt monitoringowych na miejscu realizacji projektu oraz raportów z kontroli.

39 VIII. INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO* *Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie. Data wpłynięcia sprawozdania:Numer referencyjny sprawozdania

40 Dz.U.04.247.2478 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. z dnia 19 listopada 2004 r.)

41 Dz.U.04.196.2014 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z dnia 8 września 2004 r.)

42 Dz.U.04.194.1984 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań beneficjentów pomocy 6 września 2004 r.)

43 Dz.U.04.187.1930 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.)

44 Dz.U.04.192.1964 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań dotyczących wykorzystania pomocy publicznej oraz kategorii podmiotów, które są zobowiązane do określania zasad rachunkowości w odniesieniu do działalności wspieranej ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 3 września 2004 r.)

45 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

46 1_) Wniosek za okres: od … r. Do … r. Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Data wpłynięcia wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Podpis i pieczęć:.

47 (2_) Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (3_) Program Operacyjny: SPO-WKP

48 (4_) Priorytet: 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (5_) Działanie: 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (6_) Poddziałanie: 1.4.1- 1.4.2 -

49 (7_) Nazwa projektu: 8_) Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju:

50 (9_) Umowa/decyzja o dofinansowaniu nr 10) z dnia na kwotę dofinansowania (§ 4 ust. 5 umowy) PLN, słownie: (11_) co stanowi % kwoty wydatków kwalifikowalnych.

51 (12_) Okres realizacji projektu od … do …. (13_) Płatność (pierwsza, pośrednia, końcowa, premia) -

52 (14_) kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem PLN (kolumna 12) (15_) wnioskowana kwota PLN (kolumna 12*wskażnik procentowy) (16_) kwota otrzymanych płatności w ramach projektu: PLN

53 (17_) DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko: ul./al./pl nr domu: nr lokalu: miejscowość: kod: telefon: faks: e-mail:

54 (18_) Osoba do kontaktu (jeżeli inna niż beneficjent): Imię i nazwisko: telefon: faks: e-mail:

55 (19_) Rachunki bankowe na które należy dokonać płatności (zgodnie z umową/decyzją o dofinansowaniu projektu): Posiadacz rachunku: Nazwa banku: nr rachunku bankowego:

56 (21_) ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI Źródło Kwota wydatkówogółem Kwota wydatków kwalifikowalnych Krajowe środki publiczne: - budżet państwa - budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego - budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego - inne środki publiczne Pozostałe źródła: - prywatne - inne suma ogółem PLN: w tym: - EBI - prefinansowanie na podstawie art. 30g ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm) - inne

57 (22_) UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem (jeżeli zostało przewidziane w umowie/decyzji o dofinansowaniu) Lp. Rodzaj przychodu Kwota suma ogółem PLN:

58 RAPORTOWANIE *w przypadku SPO RiMSŻROW oraz SPO RiPR zamiast pkt 23 i 24 beneficjent wypełnia zestawienie rzeczowo-finansowe, stanowiące załącznik do wniosku o płatność. (23_) ZAKRES WYKONANYCH PRAC /ZAKUPÓW/ USŁUG, NA KTÓRE ZOSTAŁY PONIESIONE WYDATKI OBJĘTE WNIOSKIEM (2.000-4.000 znaków)

59 (24_) ZGODNOŚĆ POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTU Z UMOWĄ/DECYZJĄ O DOFINANSOWANIE W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM Czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową/decyzją o dofinansowanie? tak nie Jeśli nie, proszę poniżej wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu rzeczowo-finansowego zawartego w umowie/decyzji o dofinansowanie. (do 3.000 znaków)

60 (25_) Oświadczenie beneficjenta: Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest (wydziale finansowo-księgowym jednostki itp..)

61 (26_) Załączniki: 1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej, zgodne z poz. (20_) wniosku, wraz z dowodami zapłaty; 2. Poświadczonie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac; 3. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego wniosek dotyczy; 4. Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji projektu. Sprawozdanie (wypełniony formularz) należy przekazać drogą listową oraz elektroniczną:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google