Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HORIZON 2020 – STRUKTURA I ZASADY UDZIAŁU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HORIZON 2020 – STRUKTURA I ZASADY UDZIAŁU"— Zapis prezentacji:

1 HORIZON 2020 – STRUKTURA I ZASADY UDZIAŁU
Dominika Raróg-Ośliźlok Opole

2 Horizon2020 HORIZON 2020 FP 7 CIP EIT

3 Industrial Leadership
3 Filary Horizon2020 Excellent Science Industrial Leadership Societal Challenges

4 Industrial Leadership
7 Framework Programme Horizon 2020 Industrial Leadership Cooperation Współpraca Ideas Pomysły People Ludzie Capacities Możliwości Euratom JRC Societal challenges Excellent Science JRC Euratom programme

5 7 Framework Programme Horizon 2020 Cooperation Societal challenges
Zdrowie Transport (w tym aeronautyka) Środowisko (w tym zmiany) Nauki społeczno-ekonomiczne Bezpieczeństwo Energia Żywność, rolnictwo i biotechnologia Societal challenges Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Bezpieczna, czysta i wydajna energia Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna

6 Industrial leadership
Horizon 2020 7 Framework Programme Cooperation Żywność, rolnictwo i biotechnologia ICT Nanonauki, nanotechnologie i nowe technologie produkcji Przestrzeń kosmiczna Industrial leadership Biotechnologia Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: ICT Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: wsparcie technologii wspomagających Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych: przestrzeń kosmiczna

7 CIP Horizon 2020 COSME Enterpreneurship & Innovation Programme (EIP)
Industrial Leadership Innowacje Intelligent Energy Europe (IEE) Societal challenges Information Communication Technologies - Policy Support Programme (ICT-PSP) Excellent Science

8 Uproszczenie zasad – najważniejsze zmiany
HORIZON2020 VAT Zawsze niekwalifikowalny Kwalifikowany jeżeli jednostka nie może go odzyskać Dofinansowanie KE Zależne od rodzaju instytucji i rodzaju działań w projekcie 100 % Projekty innowacyjne (close to market) - 70% (100% dla non profit) Koszty pośrednie Zależne od rodzaju jednostki, typu projektu, możliwe rzeczywiste 25% „Time to grant” nawet 12 miesięcy do 8 miesięcy Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach. Dodatkowe wynagrodzenie może być kwalifikowalne do kwoty EUR rocznie na osobę. W przypadku osób, które nie pracują wyłącznie na rzecz projektu stosuje się limit godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie EUR przez liczbę godzin rocznego efektywnego czasu pracy.

9 Kto może brać udział? MŚP Centra badawcze Jednostki publiczne
Przedsiębiorstwa Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe Z krajów: MC, AC, kandydujące, kraje trzecie.

10 Finansowanie projektów
Wyzwania społeczne/Wiodąca pozycja w przemyśle Projekty badawczo-innowacyjne (Research & Innovation) 100% dofinansowania min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC Projekty innowacyjne „close to market” (Innovation) 70% dofinansowania (non-profit 100%) Akcje wspierające i koordynujące (CSA) min. 1 jednostka z MC lub AC Inne: Pre-commercial procurement (PCP), public procurement of innovative solutions, prizes

11 Zasady finansowe Wyzwania społeczne/Wiodąca pozycja w przemyśle/ERC
Rzeczywiste koszty Personel – właściciele SME stawki ryczałtowe godziny produktywne – wybór między liczbą ustaloną przez KE lub zwyczajowo stosowane, karty czasu pracy Akcje Marie Skłodowskiej-Curie Ryczałt

12 Industrial leadership
Horizon2020 Societal challenges Excellent Science Industrial leadership European Research Council (ERC) Infrastruktury badawcze Future and Emerging Technologies (FET) Granty Marie Skłodowskiej-Curie Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Technologie wspomagające i przemysłowe , Wsparcie innowacji w MŚP, Finansowanie ryzyka – instrumenty kapitałowe i dłużne Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa JRC EIT Nauka z udziałem i dla społeczeństwa Partnerstwa Art.187 Partnerstwa Art.185 EURATOM

13 Doskonała baza naukowa
European Research Council (ERC) - 11,58 mld € Future and Emerging Technologies (FET) – 2,38 mld € Granty Marii Skłodowskiej-Curie – 5,45 mld € Infrastruktury badawcze – 2,2 mld €

14 European Research Council
Grant Dla kogo? Data ogłoszenia konkursu Data zamknięcia konkursu Dofinansowanie projektu w EURO/grant Starting grants dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie Do 2 mln Consolidator grants dla osób od 7 do 12 lat po doktoracie Do 2,75 mln Advanced grants dla doświadczonych badaczy niezależnie od czasu jaki upłynął od doktoratu Do 3,5 mln Proof of Concept Tylko dla laureatów grantów ERC na wdrożenie pomysłu Do

15 Future and Emerging Technologies (FET)
FET Open – oferuje wsparcie dla wczesnej fazy wspólnych badań naukowych i technologicznych – nowych pomysłów na technologie przyszłości. Żeby złożyć projekt w ramach FET Open należy odnieść się do sześciu kluczowych warunków wymienionych w konkursie: 1.Długoterminowa wizja- badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan wiedzy; 2.Przełomowe S&T – badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie; 3. Kamień węgielny dla nowych technologii – przewidywany przełom musi dać podstawy nowej technologii; 4. Nowość – badania muszą być oparte na nowych pomysłach a nie na modyfikacji już istniejących koncepcji; 5. Wysokie ryzyko – zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu; 6. Interdyscyplinarność – udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie przełomu.

16 Future and Emerging Technologies (FET)
FET Proactive – ma być wsparciem dla nowych rozwijających się technologii wykorzystując podejście „top-down”. W ramach programu pracy na lata przewidziano realizację następujących inicjatyw: Global System Science – ma na celu usprawnienie metod dzięki którym wiedza naukowa może stymulować, pomagać oceniać polityki i społeczne odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu itp. Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving – ma na celu odnowienie więzi między różnymi dyscyplinami zajmującymi się wiedzą i poznaniem z różnych perspektyw: neuronowych, fizycznych, społecznych do sztucznych systemów poznawczych. Quantum simulation – ma na celu wykorzystanie technologii kwantowych do rozwiązywania problemów będących poza zasięgiem obecnych możliwości IT. FET Flagships – dwa 10-letnie projekty: Graphene - Human Brain Project - https://www.humanbrainproject.eu/

17 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie
Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości rozwoju kariery Early stage researchers (ITN) Experienced researchers Exchange of staff (RISE)

18 ITN - Innovative Training Network
Główny program finansujący szkolenia dla młodych naukowców poprzez szkolenia lub doktoraty Cele - szkolenie młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi Projekty międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne oparte na wspólnym programie badań opracowanym przez konsorcjum instytucji (uniwersytety, instytuty, firmy, MŚP i inne organizacje) odpowiadające na potrzeby przemysłu Projekty oparte na indywidualnym programie szkolenia młodego badacza Trójkąt wiedzy (edukacja – innowacje – badania) Kariera w nauce Platforma wymiany dobrych praktyk

19 ITN - Innovative Training Network
1. ETN – European Training Network Najbardziej zbliżony do ITN z 7 PR Nie wymaga obowiązkowego szkolenia doktorantów 2. EID – European Industrial Doctorates Skupiony na współpracy nauka-przemysł Poszerzanie horyzontów kariery i odpowiedź na potrzeby przemysłu 3. EJD – European Joint Doctoratas Promocja długofalowej współpracy między uniwersytetami Oferta zatrudnienia dla stypendystów

20 ITN - Innovative Training Network
UCZESTNICY: Beneficjenci - pełni członkowie sieci realizujący zadania projektu, strony umowy z KE, ponoszą odpowiedzialność za wykonanie projektu Organizacje partnerskie – nie są stroną umowy, nie rekrutują, nie ponoszą kosztów, w aplikacji przedstawiają jedynie list intencyjny

21 ITN - Innovative Training Network
MINIMALNY SKŁAD KONSORCJUM: Powyżej tych limitów dowolne kraje mogą uczestniczyć Kraje trzecie opisano w Aneksie do Workprogramme Zaleca się skład konsorcjum od 6-10 beneficjentów

22 ITN - Innovative Training Network
Kategorie kosztów Koszty instytucjonalne mogą być rozdzielone: pomiędzy partnerami postanowienia zawarte w umowie konsorcjum

23 ITN - Innovative Training Network
Prezentowany konkurs: H2020-MSCA-ITN-2014 Deadline: 09 kwietnia 2014 405,18 mln € (w tym 25,5 mln € na EID, 30 mln € na EJD, prawie 50mln € na ETN) Następny konkurs H2020-MSCA-ITN2015 Otwarcie: 2 września 2014 Deadline: 13 stycznia 2015 Wyniki oceny: 5 miesięcy po ostatecznym terminie składania Podpisanie umowy o przyznanie dotacji: 8 miesięcy po ostatecznym terminie składania

24 RISE – Research and Innovation Staff Exchange
Cel: Promocja współpracy międzynarodowej i międzysektorowej poprzez wspólny program badawczy zaproponowany na płaszczyźnie międzynarodowej UE/AC z OTC lub międzysektorowej a także organizacji i udziału we wspólnych szkoleniach, warsztatach, konferencjach mających na celu wymianę wiedzy i rozwój kariery. Realizacja projektu następuje na podstawie oddelegowania pracowników: naukowców (początkujący lub doświadczeni), kadry administracyjnej, kadry zarządzającej Kadry technicznej wspierającej zadania realizowane w projekcie. Przed pierwszym oddelegowaniem w ramach projektu wysyłani muszą być ściśle związani z jednostką (praca, studia etc.) z której wyjeżdżają przez okres min. 6 miesięcy. Okres oddelegowania – 1-12 miesięcy (może być podzielony na części) Brak zasady mobilności dla RISE

25 RISE – Research and Innovation Staff Exchange

26 Infrastruktury badawcze
Konkursy w 2014 roku: EINFRA : e-Infrastructure for Open Access EINFRA : Managing, preserving and computing with big research data EINFRA : Pan-European High Performance Computing infrastructure and services EINFRA : Provision of core services across e-infrastructures EINFRA : Research and Education Networking – GÉANT EINFRA : Towards global data e-infrastructures – Research Data Alliance EINFRA : Network of HPC Competence Centres for SMEs INFRASUPP : Network of National Contact Points INFRASUPP : Innovation support measures INFRASUPP : Strengthening the human capital of research infrastructures INFRASUPP : Policy measures for research infrastructures INFRASUPP : International cooperation for research infrastructures INFRASUPP : e-Infrastructure policy development and international cooperation INFRAIA : Integrating and opening existing national and regional research infrastructures of European interest INFRADEV : Design studies INFRADEV : Implementation and operation of cross-cutting services and solutions for clusters of ESFRI and other relevant research infrastructure initiatives

27 RISE – Research and Innovation Staff Exchange
Prezentowany konkurs: H2020-MSCA-RISE-2014 Deadline: 24 kwietnia 2014 Następny konkurs: H2020-MSCA-RISE-2015 Otwarcie 6-go stycznia 2015 Deadline: 28 kwietnia 2015 Wyniki oceny: 5 miesięcy po ostatecznym terminie składania Podpisanie umowy o przyznanie dotacji: 8 miesięcy po ostatecznym terminie składania

28 Wiodąca pozycja w przemyśle
Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies LEIT) - (Key Enabling Technologies KETs: nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, mikro i nanoelektroniki, fotoniki, zaawansowanych systemów wytwarzania, ICT, przestrzeni kosmicznej, działania przekrojowe) – 11,99 mld€ Dostęp do finansowania ryzyka – 2,51 mld € Innowacje w MŚP – 0,54 mld €

29 Technology Readiness Level TRL
Produkcja na warunkach komercyjnych Poziom 9 Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową Poziom 8 Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii Poziom 7 Dokonano demonstracji w warunkach operacyjnych Poziom 6 Dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych Poziom 5 Zweryfikowano w środowisku zbliżonym do rzeczywistego Poziom 4 Zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych Poziom 3 Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie Poziom 2 Określono koncepcję technologii Poziom 1 Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska Badania podstawowe

30 Nowy instrument dedykowany MŚP
Wsparcie w 3 fazach: Faza 1: Koncepcja i ocena wykonalności – ok. 6 miesięcy, ryczałt EUR, Działania: studium wykonalności, ocena ryzyka, IPR, itp. Rezultat końcowy: biznes plan do fazy 2; Faza 2: Badania, działania demonstracyjne, replikacja – składany jest biznes plan do fazy 2 (ok. 30 stron) miesięcy, 1-3 mln EUR dofinansowania, Działania: prototypy, pilotaż, skalowanie (TRL 6). Rezultat końcowy: biznes plan do przedstawienia inwestorom Faza 3: Komercjalizacja – wsparcie, ułatwienie dostępu do finansowania – brak bezpośredniego wsparcia finansowego. Tylko 1 wniosek/rok/firmę.

31 Societal challenges Health, demographic change and wellbeing Personalising health and care Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy; Secure, clean and efficient energy Reducing energy consumption and carbon footprint; Low-cost, low-carbon electricity supply; Alternative fuels and mobile energy sources; A single, smart European electricity grid; New knowledge and technologies; Robust decision making and public engagement; Market uptake of energy and ICT innovation Smart, green and integrated transport resource efficient transport that respects the environment; better mobility, less congestion, more safety and security; global leadership for the European transport industry Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Fighting and adapting to climate change; Protecting the environment, sustainably managing natural resources, water, biodiversity and ecosystems; Ensuring the sustainable supply of non-energy and non-agricultural raw materials; Enabling the transition towards a green economy and society through eco-innovation; Developing comprehensive and sustained global environmental observation and information systems; Cultural heritage

32 Societal challenges Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies New ideas, strategies and governance structures for overcoming the crisis in Europe (resilient economic and monetary Union, EU growth agenda, EU social policies, the future of European integration, emerging technologies in the public sector); The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe (job insecurity, youth mobility, adult education, social and political engagement of young people, modernisation of public administrations); Reflective societies: transmission of European cultural heritage, uses of the past, 3D modelling for accessing EU cultural assets; Europe as a global actor: focusing research and innovation cooperation with third countries, new geopolitical order in the Mediterranean, EU eastern partnership and other third countries; New forms of innovation in the public sector, open government, business model innovation, social innovation community, ICT for learning and inclusion. Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens. enhance the resilience of society against natural and man-made disasters, ranging from the development of new crisis management tools to communication interoperability, to develop novel solutions for the protection of critical infrastructure; fight crime and terrorism ranging from new forensic tools to protection against explosives; improve border security, ranging from improved maritime border protection to supply chain security and to support the Union's external security policies including through conflict prevention and peace building; provide enhanced cyber-security, ranging from secure information sharing to new assurance models.

33 2 cele szczegółowe Spreading excellence and widening participation (Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego udziału) – wyrównywanie różnic pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE Budżet: 0,722 mld € Science for and with Society (Nauka z udziałem i dla społeczeństwa ) – gender, nauczanie nauk ścisłych; Budżet: 0,409 mld €

34 Spreading Excellence and Widening
Participation Teaming – tworzenie nowych lub znaczące ulepszenie istniejących centrów doskonałości w gorzej rozwiniętych regionach i Krajach Członkowskich; Twinning – łączenie instytucji w celu istotnego umocnienia danej dziedziny naukowej w instytucji słabiej rozwiniętej poprzez kontakty z przynajmniej dwoma instytucjami wiodącymi w danej dziedzinie nauki; ERA Chairs - zatrudnienie wybitnego naukowca w celu uruchomienie i wykorzystania potencjału danej jednostki; A Policy Support Facility – wsparcie dla projektowania, wprowadzenia i ewaluacji narodowych/regionalnych polityk badawczych; Wsparcie dostępu do międzynarodowych sieci dla doskonałych naukowców i innowatorów, którzy dotychczas w pełni nie uczestniczyli w europejskich i międzynarodowych sieciach, w tym COST.

35 Science with and for Society
Główne zagadnienia: Uatrakcyjnienie nauczania nauk ścisłych i zachęcanie młodych ludzi do wyboru kariery naukowej; Kwestie gender w dziedzinie badań i innowacji; Udział społeczeństwa w działaniach naukowych i innowacyjnych; Opracowanie zasad rozwoju odpowiedzialnych badań i innowacji; Sieciowanie i wymiana wiedzy w temacie Nauka z udziałem i dla społeczeństwa

36 Partnerstwa publiczno-publiczne i publiczno - prywatne

37 Finansowanie JTI (EUR)
Partnerstwa publiczno-prywatne (UE +przemysł) JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES (art. 187) 1,215 mld + 3,6 mld 1,8 mld 2,25 mld 0,7 mld 1 mld 2,8 mld 1,725 mld Finansowanie JTI (EUR) Horizon ,44 mld Przemysł i inne źródła 9,875 mld Contractual public-private partnerships Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Green Vehicles, Future internet, Sustainable Process Industry, Robotics, Photonics, High Performance Computing FET Flagships SESAR (art. 187) KICs

38 Partnerstwa publiczno-publiczne (finansowanie UE +MC)
Inicjatywy w zakresie Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives JPIs) ERA-NET+. Europejskie Platformy Technologiczne. Europejskie Partnerstwa Innowacyjne. EIT

39 Art. 185 http://ec.europa.eu/research/era/art-185_en.html
Wspólna implementacja narodowych programów badawczych: The second European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP 2) The European Metrology Programme for Research and Innovation (EMPIR) Supporting research-performing small and medium-sized enterprises - Eurostars 2 BONUS - joint research programme in the field of Baltic Sea research. The Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL)

40 Joint Programming Initiatives (JPIs) http://ec. europa
Joint Programming Initiatives (JPIs) Wspólne rozwiązywanie wyzwań społecznych na poziomie narodowym Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND) Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE) A Healthy Diet for a Healthy Life Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions Connecting Climate Knowledge for Europe (CliK'EU) More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to Human Health Water Challenges for a Changing World Healthy and Productive Seas and Oceans

41 European Technology Platforms (ETPs) http://cordis. europa
Europejskie Platformy Technologiczne zostały utworzone jako forum interesariuszy pod przewodnictwem jednostek przemysłowych w celu określenia średnich i długoterminowych celów badawczych i technologicznych oraz opracowanie planów działania (strategic research and innovation agendas). Ich celem jest przyczynienie się do zwiększenia synergii pomiędzy różnymi podmiotami badawczymi, a co za tym idzie do poprawy konkurencyjności Europy.

42 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne
Koordynacja z politykami i programami, nie będą finansować projektów. Pilotażowy projekt EIP: Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (Active and Healthy Ageing),

43 European Institute of Technology
2,4 mld € na finansowanie istniejących Knowledge and Innovation Communities (KICs) i stworzenie 5 nowych: Aktualny konkurs: Innovation for healthy living and active ageing Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution Deadline: 10 September 2014, 17h00 Brussels local time 3.Food, 4. Manufacturing (w 2016) 5. Urban Mobility (w 2018)

44 Participant Portal

45 Strona HORIZON2020

46 Kontakt: Tel. +48 32 2371998 E-mail: rpk@polsl.pl www.rpk.polsl.pl
Dziękuję za uwagę Kontakt: Tel


Pobierz ppt "HORIZON 2020 – STRUKTURA I ZASADY UDZIAŁU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google