Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty indywidualne dla naukowców w 7.PR – aktualne konkursy programu PEOPLE Urszula Grzyb Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Regionalny Punkt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty indywidualne dla naukowców w 7.PR – aktualne konkursy programu PEOPLE Urszula Grzyb Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Regionalny Punkt."— Zapis prezentacji:

1 Projekty indywidualne dla naukowców w 7.PR – aktualne konkursy programu PEOPLE Urszula Grzyb Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Kraków, 15 kwietnia 2008, Politechnika Krakowska

2 Cooperation 32 413 Ideas 7 510 People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 (517 - działania nukelarne JRC) JRC 1 751 (działania nienuklearne) 53 272 mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ) 7. PR: Struktura i budżet

3 LUDZIE Ogólne cechy programu patronat Marie Curie = projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie; różne typy projektów mające na celu rozwój zasobów ludzkich w nauce; podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery; brak limitu wieku – istotne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych; dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców; nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP); większość akcji otwartych dla naukowców z krajów trzecich nacisk kładziony na aktywny udział kobiet w pracach badawczych (40%) Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców.

4 LUDZIE Typy projektów Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) umowa o grant z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy Umowę o grant z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu)

5 Kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone z 7.PR: Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG) Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej) Chorwacja, Serbia, Turcja, (na podstawie Memorandum of Understanding) Kraje trzecie: Wszystkie pozostałe kraje. Instytucje zlokalizowane w krajach z listy ICPC (FP7 International Co-operation Partner Country) będą mogły korzystać z dofinansowania w ramach projektu. LUDZIE

6 Uczestnicy Host organization/ participant/ beneficiary (Co-ordinator + partners) Uczestnikami mogą być organizacje posiadające osobowość prawną, aktywnie działające na polu nauki : - Instytucje publiczne (np. uniwersytety, instytuty badawcze); - Instytucje komercyjne, zwłaszczaj małe bądź średnie przedsiębiorstwa - Organizacje charytatywne, stowarzyszenia - Instytucje międzynarodowe (np.CERN, EMBL); - Wspólnotowe Centrum Badawcze (The Joint Research Centre of the European Commission) Więcej na ten temat zasad uczestnictwa: http://www.cordis.lu/fp7/participationrules/ LUDZIE Uczestnicy

7 Naukowiec (Marie Curie fellow/ researcher) Naukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra LUDZIE Uczestnicy

8 LUDZIE Zasady mobilności ZASADY OGÓLNE Naukowiec: - nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć szkolenie; - nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat WYJĄTKI naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat; kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym co najmniej ostatnich 5 lat); Organizacje międzynarodowe Mechanizmy reintegracyjne – projekt można realizować w kraju posiadanego obywatelstwa naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w kraju członkowskim (MS) lub stowarzyszonym z 7PR (AC) powyżej 3 lat w okresie ostatnich 4, traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej.

9 LUDZIE Obszary działań Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką Wymiar międzynarodowy Rozwój współpracy z krajami trzecimi Wymiar międzynarodowy Rozwój współpracy z krajami trzecimi Działania wspierające Polityka dot. mobilności naukowców/ sieć ERA-MORE Działania wspierające Polityka dot. mobilności naukowców/ sieć ERA-MORE

10 Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo- badawczego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. Co-funding - współfinansowanie programów regionalnych/krajowych European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy, na kontynuację podjętych badań w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. LUDZIE Naukowiec doświadczony

11 LUDZIE Naukowiec doświadczony International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo- badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskich lub stowarzyszonym z UE. Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców

12 LUDZIE Projekty indywidualne 1.Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), 2.International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)

13 Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (MC IEF) FP7-PEOPLE-IEF-2008 Budżet konkursu: 75 mln EUR LUDZIE Projekty europejskie http://cordis.europa.eu/fp7/find a call http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=118 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) 19 sierpnia 2008 o godz. 17:00 Termin składania wniosku: 19 sierpnia 2008 o godz. 17:00 Wstępne ogłoszenie wyników: listopad 2008 Podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2009

14 LUDZIE Projekty europejskie - IEF Projekt MC IEF (1-2 lata): Kształcenie ustawiczne (life-long learning) Projekt MC IEF (1-2 lata): Kształcenie ustawiczne (life-long learning) Wyjazd szkoleniowy nie powinien nosić cech tymczasowego rozwiązania. Powinien jasno wynikać z wcześniejszych dokonań naukowca i być niezbędnym krokiem do realizacji konkretnych zamierzeń naukowych w przyszłości (po zakończeniu projektu). leadership Naukowiec powinien nabyć/wzmocnić umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie zespołem naukowym (leadership). dywersyfikacja umiejętności(competence diversification umiejętności miękkie(complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) umiejętności miękkie (complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji

15 Marie Curie IEF 2007 - Eligibility status of submitted proposals StatusNr of proposals% Submitted1701100,0% Transferred from FP7-PEOPLE-4-2-IIF40,24% Withdrawn before evaluation40,2% Non eligible251,5% of which failing eligibility criteria231,4% of which transferred to FP7-PEOPLE-4-2- IIF 20,1% Eligible evaluated167298,3% Marie Curie IEF 2007 - OVERALL RESULTS ResultNr of proposals% Eligible evaluated1672100,0% Recommended for funding42325,3% Reserve list21813,0% Rejected105663,1% Above thresholds65138,9% Below threshold(s)38022,7% LUDZIE Projekty europejskie - IEF

16 Marie Curie IEF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by disciplinary panel LUDZIE Projekty europejskie - IEF

17 Marie Curie IEF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by host country LUDZIE Projekty europejskie - IEF

18 Marie Curie IEF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by country of nationality of applicant LUDZIE Projekty europejskie - IEF

19 LUDZIE Projekty europejskie - IEF Marie Curie IEF 2007 Proposals recommended for funding: mobility pattern

20 LUDZIE Projekty międzynarodowe - IOF International Outgoing Fellowships for Career Development (MC IOF) FP7-PEOPLE-IOF-2008 Budżet konkursu: 25 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/find a call http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=120 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) 19 sierpnia 2008 o godz. 17:00 Termin składania wniosku: 19 sierpnia 2008 o godz. 17:00 Ogłoszenie wyników: listopad 2008 Podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2009

21 Projekt MC IOF (2– 3 lata): projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: 1 rok w instytucji kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z 7.PR Umowa podpisywana jest pomiędzy KE a instytucją, w której realizowana będzie faza powrotna. Instytucja w kraju trzecim musi być niezależna od instytucji, w której realizowana będzie faza powrotna. Cele dodatkowe: reinforce international dimention of the career acquire new knowledge in a world level third country research organisation apply the experience gained (back in Europe) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji LUDZIE Projekty międzynarodowe - IOF

22 Marie Curie IOF 2007 - Overall results ResultNr of proposals% Eligible evaluated332100,0% Recommended for funding10030,1% Reserve list5215,7% Rejected18555,7% Above thresholds13340,1% Below threshold(s)4714,2% LUDZIE Projekty międzynarodowe - IOF

23 Marie Curie IOF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by disciplinary panel LUDZIE Projekty międzynarodowe - IOF

24 LUDZIE Projekty międzynarodowe - IOF Marie Curie IOF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by host country

25 Marie Curie IOF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by country of nationality of applicant LUDZIE Projekty międzynarodowe - IOF

26 LUDZIE Projekty międzynarodowe - IOF Marie Curie IOF 2007 Proposals recommended for funding: mobility pattern in Europe/associated countries

27 LUDZIE Projekty międzynarodowe - IOF Marie Curie IOF 2007 Proposals recommended for funding: mobility pattern in third country

28 Ś WIADCZENIA DLA INSTYTUCJI koszty szkolenia (materiały, odczynniki, drobny sprzęt), także związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych, konferencjach, publikacje... koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt) koszty ogólne (overheads) Ś WIADCZENIA DLA NAUKOWCÓW wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) LUDZIE Projekty indywidualne Zasady Finansowe

29 struktura świadczeń dla naukowca (1) wynagrodzenie (monthly living allowance): stała kwota bazowa, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego podlega correction coefficient wynagrodzenie można otrzymać w ramach: 1. umowy o pracę employment contract 2. innej umowy istniejącej w porządku prawnym państwa, w którym zlokalizowana jest instytucja przyjmująca, o ile obejmuje onaminimum social security Naukowiec doświadczony (4-10 lat): 1. 53 000 EUR/rok 2. 26 500 EUR/rok Naukowiec doświadczony (> 10 lat):1. 79 500 EUR/rok 2. 39 750 EUR/rok LUDZIE Projekty indywidualne Zasady Finansowe

30 LUDZIE Projekty indywidualne Zasady Finansowe struktura świadczeń dla naukowca (2) koszty podróży (travel allowance): przyznawane raz na 12 miesięcy kwota stała, zależna od odległości pomiędzy domem a instytucją przyjmujacą <500 km: 250 EUR500-1000km: 500 EUR1000-1500km: 750EUR koszty relokacji (mobility allowance): stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości 500 EUR lub 800 EUR (dla osób posiadających rodzinę) kwota podlega correction coefficient OIF – nie stosuje się w fazie powrotnej (w kraju pochodzenia) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance): kwota wysokości 2000 EUR przysługuje w przypadku pobytów szkoleniowych trwających co najmniej 1 rok

31 LUDZIE Projekty indywidualne Zasady Finansowe Struktura dofinansowania instytucji zwrot kosztów szkolenia: ryczałt w wysokości 500 EUR/miesiąc lub 800 EUR/miesiąc – w przypadku badań prowadzonych w laboratorium koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt): do 3% całego budżetu projektu koszty ogólne (overheads): do 10% kosztów bezpośrednich projektu (bez kosztów zarządzania)

32 LUDZIE Mechanizmy Reintegracyjne 1.European Reintegration Grants (ERG) 2.International Reintegration Grants (IRG)

33 European Reintegration Grants (ERG) FP7-PEOPLE-ERG-2008 Budżet konkursu: 7 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=95 International Reintegration Grants (IRG) FP7-PEOPLE-IRG-2008 Budżet konkursu: 17 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=96 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) 8 października 2008 o godz. 17:00 Termin składania wniosku: 8 października 2008 o godz. 17:00 31 grudnia 2008 ? Ogłoszenie wyników: grudzień 2008 Podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2009 LUDZIE Mechanizmy Reintegracyjne

34 Projekt MC ERG Projekt MC ERG – European Reintegration Grant Cel projektu: zachęcenie naukowców do kontynuacji prac badawczych na terenie Europy, ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy, wzmocnienie brain circulation Instytucje: z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7.PR Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy przez co najmniej 18 miesięcy uczestniczyli w projektach finansowanych w ramach akcji szkoleniowych bieżącego oraz poprzedniego Programu Ramowego. Wniosek należy złożyć najwcześniej na 1 rok przed zakończeniem bieżącego projektu Marie Curie i najpóźniej na 6 miesięcy po jego zakończeniu. Finansowanie: W wysokości 15 000 EUR rocznie przez 2-3 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać 45 000 EUR. LUDZIE Mechanizmy Reintegracyjne

35 LUDZIE Mechanizmy Reintegracyjne Projekt MC IRGInternational Reintegration Grant Projekt MC IRG - International Reintegration Grant Cel projektu: zachęcenie naukowców do ponownego podjęcia prac badawczych na terenie Europy ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy od co najmniej 3 lat prowadzą badania naukowe poza Europą (w krajach trzecich). W ciągu 3 lat poprzedzających projekt nie można pracować/studiować itp. w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR dłużej niż 1 rok. Nie jest wymagane wcześniejsze uczestnictwo w projektach Marie Curie. Finansowanie: W wysokości 25 000 EUR rocznie przez 2-4 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać max. 100 000 EUR.

36 Osoba do kontaktu: Urszula Grzyb grzyb@transfer.edu.pl Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 31-155 Kraków tel: 0 12 628 25 88 fax: 0 12 632 47 95 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekty indywidualne dla naukowców w 7.PR – aktualne konkursy programu PEOPLE Urszula Grzyb Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Regionalny Punkt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google