Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas etyki: wybory 2014 w mediach publicznych. O czym to będzie? Zasady etyczne – TVP i RM Praktyczne rozwiązania Sondaże i sondy Równe traktowanie polityków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas etyki: wybory 2014 w mediach publicznych. O czym to będzie? Zasady etyczne – TVP i RM Praktyczne rozwiązania Sondaże i sondy Równe traktowanie polityków."— Zapis prezentacji:

1 Czas etyki: wybory 2014 w mediach publicznych

2 O czym to będzie? Zasady etyczne – TVP i RM Praktyczne rozwiązania Sondaże i sondy Równe traktowanie polityków Nie ma przypadków w okresie wyborczym Rewelacje z dystansem Przykłady przedwyborczej obserwacji mediów

3 Źródła treści TVP - Załącznik do Uchwały nr 291/2005 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 26 lipca 2005 r. Radio Merkury- Wytyczne redakcyjne dla pracowników i współpracowników Radia Merkury i MC Radia dotyczące kampanii wyborczej w 2011 r. KRRiT- Kampania wyborcza 2011 r. do Sejmu i Senatu RP w programach telewizji publicznej - TVP 1, TVP 2, TVP Info oraz stacji komercyjnych - Polsat, Polsat News, TVN, TVN 24 Fundacja Batorego - Monitoring of elections television news in Poland 2006-2011.

4 Pięć zasad etycznych Bezstronność oznacza zachowanie neutralności politycznej, uczciwe i sprawiedliwe traktowanie osób, instytucji i problemów. Rzetelność oznacza takie podawanie informacji, by uniknąć zniekształcania obrazu rzeczywistości, a tym bardziej dostosowania jej do z góry założonych wniosków. Dociekliwość oznacza dochodzenie do prawdy przez ukazywanie zarówno faktów jak i ich przyczyn oraz przewidywanych skutków; wymaga to zadawania pytań, które pozwolą ukazać fakty w całej ich złożoności. TVP - Załącznik do Uchwały nr 291/2005 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 26 lipca 2005 r.

5 Pięć zasad etycznych Dokładność oznacza, że informacja odpowiada rzeczywistości i nie wprowadza odbiorcy w błąd; wymaga to nie tylko staranności, ale również właściwego użycia języka i środków wizualnych. Niezależność oznacza obiektywizm i prawdziwość przekazywanych informacji; wymaga to samodzielności myślenia i odporności na zewnętrzne naciski. TVP - Załącznik do Uchwały nr 291/2005 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 26 lipca 2005 r.

6 Klauzula sumienia w TVP Zgodnie z klauzulą sumienia dziennikarz ma prawo do odmowy wykonania poleceń sprzecznych z jego przekonaniami, obowiązującym prawem i zasadami etycznymi. Klauzula sumienia z Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. - informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja, z roku 2008, zawiera jeszcze jedno zdanie: Jeśli z tego powodu nastąpi rozwiązanie umowy o pracę, nie może ono mieć charakteru zwolnienia dyscyplinarnego.

7 Etyka w czasie wyborów Wytyczne w Radiu Merkury wprowadzają: Koordynatora wyborczego Zasadę dokumentowania kontaktów w sprawie wyborów Wytyczne redakcyjne dla pracowników i współpracowników radia Merkury i MC radia dotyczące kampanii wyborczej i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.

8 Koordynator ds. Wyborów Zarząd powołuje Koordynatora ds. Wyborów na czas kampanii wyborczej. Koordynator prowadzi i koordynuje całokształt polityki redakcyjnej związanej bezpośrednio i pośrednio z okresem wyborczym i tematyką polityczną w okresie wyborczym. Koordynator jest niezależny. Całkowitą odpowiedzialność za działania Koordynatora ponosi Redaktor Naczelny.

9 Koordynator ds. Wyborów Wszystkie zaproszenia do udziału w programach kierowane do polityków w okresie kampanii wyborczej i wyborów muszą zostać zaakceptowane przez Koordynatora przed wystosowaniem zaproszenia. Dotyczy to wszystkich programów politycznych i publicystycznych, do których politycy zapraszani są w charakterze gościa (na żywo lub nagranie).

10 Koordynator ds. Wyborów Zaproszenie polityka do programu o charakterze niepolitycznym lub zaproszenie polityka do programu, w którym jego obecność jest wyjątkiem w okresie wyborczym, jest niewskazane. Jeśli autor/wydawca programu uzna takie zaproszenie za konieczne, to przed wystosowaniem zaproszenia musi uzyskać zgodę Koordynatora. Koordynator wyda ją po wnikliwym zbadaniu powodów zaproszenia i tylko w razie braku alternatywnego rozwiązania.

11 Koordynator ds. Wyborów Wydawcy programów informacyjnych i publicystycznych codziennie informują Koordynatora o planach opisywania wydarzeń związanych z okresem wyborczym oraz relacjonowania innych zdarzeń, które mogą mieć kontekst wyborczy. Z inicjatywą przeprowadzania wywiadów z politykami oraz z zaproszeniami polityków studia występuje redakcja. Gdy robi to polityk, partia polityczna lub inne osoby, Koordynator musi być o tym niezwłocznie informowany.

12 Kontakty tylko formalne Wszelkie kontakty pracowników z Koordynatorem oraz Koordynatora z pracownikami muszą być formalne i oficjalne, utrzymywane za pośrednictwem e-maili lub oficjalnych pism albo w ten sposób podsumowane. Dokumentację tych kontaktów prowadzi dla celów kontrolnych i dowodowych Koordynator wspierany przez Sekretariat Programowy.

13 Koordynator ds. Wyborów Koordynator może zostać odwołany przed upływem okresu, na który został powołany, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub z powodu zdarzeń losowych. Swoje decyzje Koordynator może konsultować z Zarządem. O szczególnie istotnych decyzjach Koordynator informuje pisemnie Zarząd, może także poinformować Przewodniczącego Rady Programowej.

14 Koordynator ds. Wyborów Koordynator szczegółowo opisuje przebieg okresu wyborczego wymienia i uzasadnia swoje najważniejsze decyzje w sprawozdaniu, które po wyborach przedstawia Zarządowi oraz Radzie Programowej. Rada Nadzorcza w porozumieniu z Radą Programową ocenia kampanię wyborczą na antenie Radia.

15 Głos ludu z ulicy Sondy uliczne lub inne antenowe formy prezentacji poglądów przedstawicieli społeczeństwa służą ukazaniu rzeczywistego zróżnicowania opinii. Niedopuszczalne jest przekazywanie tylko jednego punktu widzenia. Jeśli reporterowi nie uda się zebrać zróżnicowanych i wyważonych wypowiedzi, materiał musi być uzupełniony przed skierowaniem go do emisji.

16 Głos ludu z instytutu W publikowaniu sondaży wyborczych należy korzystać z renomowanych instytutów, których wiarygodność została sprawdzona. Przy informacji o wynikach sondażu należy podać: nazwę ośrodka, który je przeprowadził, nazwę zamawiającej je instytucji lub organizacji, metodę badań (wywiad telefoniczny czy bezpośredni) wielkość próby i margines błędu, datę badania. Załącznik do Uchwały nr 291/2005 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 26 lipca 2005 r.

17 Milion za igranie z sondażami Cisza wyborcza Art. 500 kodeksu wyborczego (2011) Kto, w związku z wyborami w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania, podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych, przewidywanych wyników wyborów, wyniki sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania – podlega grzywnie od 500 000 do 1 000 000 złotych.

18 Partyjne a urzędowe W relacjonowaniu spraw publicznych w okresie przedwyborczym należy starannie oddzielać aktywność wyborczą polityków od ich działalności państwowej. Dotyczy to Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, przedstawicieli Sejmu i Senatu, szefów urzędów centralnych oraz przedstawicieli samorządów. Wytyczne redakcyjne dla pracowników i współpracowników Radia Merkury i MC radia dotyczące kampanii wyborczej i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.

19 Nie ma przypadkowej obecności W relacjach z obchodów rocznicowych, uroczystości religijnych i innych okolicznościowych zgromadzeń nie związanych z wyborami należy unikać pokazywania elementów, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako ukryta propaganda wyborcza – np. emblematów, haseł, zbliżeń twarzy polityków z pierwszych stron gazet. Wytyczne redakcyjne dla pracowników i współpracowników Radia Merkury i MC radia dotyczące kampanii wyborczej i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.

20 Przedstawiamy tak samo Materiał zdjęciowy w informacjach i sprawozdaniach wyborczych podlega formalnemu ujednoliceniu. Nie wolno stosować ujęć lub efektów, które pokazywałyby przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych korzystniej od innych, bądź w gorszym świetle. Wytyczne redakcyjne dla pracowników i współpracowników Radia Merkury i MC radia dotyczące kampanii wyborczej i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.

21 Ostrożnie z rewelacjami Wyjątkowo ostrożnie należy traktować materiały oskarżycielskie godzące w kandydatów i ich ugrupowania. Publikację takich informacji musi poprzedzać weryfikacja prawdziwości zarzutów. Trzeba podać źródła, z jakich one pochodzą. Gdyby ujawnienie źródeł naruszało tajemnicę dziennikarską lub inną, należy zwrócić odbiorcom uwagę na charakter źródeł. Wytyczne redakcyjne dla pracowników i współpracowników Radia Merkury i MC radia dotyczące kampanii wyborczej i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.

22 Prostujemy ! Konieczne jest szybkie i wyraźne prostowanie błędów dotyczących faktów. Nie można poprzestać na podaniu poprawnej informacji – należy podać, że jest ona sprostowaniem. Zaleca się poszukiwanie rozwiązań umożliwiających wykrywanie błędów przed otrzymaniem formalnej skargi, co umożliwi szybsze ogłaszanie sprostowań. Wytyczne redakcyjne dla pracowników i współpracowników radia Merkury i MC radia dotyczące kampanii wyborczej i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.

23 To daje się zmierzyć Analizy programów mediów publicznych i prywatnych w czasie kampanii wyborczych: Fundacja Batorego - monitoring of elections television news in Poland 2006-2011 (samorządowe 2006, prezydenckie i samorządowe 2010, parlamentarne 2011 w TVP, TVN i Polsacie); KRRiT- kampania wyborcza 2011 r. do Sejmu i Senatu RP w programach telewizji publicznej - TVP 1, TVP 2, TVP Info oraz stacji komercyjnych - Polsat, Polsat News, TVN, TVN 24.

24 Ile czasu na wybory? 2010: wybory prezydenckie, 6 dzienników publicznych i komercyjnych: udziały procentowe treści wyborczych w 5 tygodniach przed wyborami

25 Urzędujący mają więcej? Rok 2006, wybory samorządowe, 4 oddziały terenowe TVP: udział procentowy treści lokalnych informacji na temat kandydatów na prezydentów miast wg. partii politycznych (paski oznaczają urzędujących prezydentów)

26 Kto jest zapowiadany? 2006, wybory samorządowe, 4 oddziały terenowe TVP Porównanie procentowego udziału partii w forszpanach

27 Kto mówi swoim głosem? Podczas wyborów samorządowych w 2006 r. w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim TVP kandydaci rządzącej w mieście i w kraju partii (PiS) mieli średnio trzy razy dłuższe setki niż kandydaci głównej partii opozycyjnej (PO). Podobne proporcje wykazywały pomiary długości setek w innych programach lokalnych TVP, a także w telewizyjnych dziennikach ogólnopolskich TVP.

28 Kto mówi swoim głosem? Przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2010 r. setki Jarosława Kaczyńskiego zajęły 27 proc. czasu poświęconego mu na antenie 4 dzienników TVP (Wiadomości, Teleexpress, Panorama, Serwis Info). Urzędujący prezydent i kandydat Bronisław Komorowski swoim głosem mówił w 17 proc. czasu poświęconego mu w tych samych dziennikach TVP.

29 Ważne ile mówią i jak mówią Wybory prezydenckie 2010, Wiadomości TVP: ton materiałów o Jarosławie Kaczyńskim (PiS)

30 Ważne ile mówią i jak mówią Wybory prezydenckie 2010, Wiadomości TVP: ton materiałów o Bronisławie Komorowskim (PO)

31 W opinii mediów… Wybory parlamentarne 2011, ton przekazu wobec 10 najczęściej przedstawianych kandydatów w 6 dziennikach TVP, TVN i Polsatu

32 Dziękuję Andrzej Krajewski, ekspert KRRiT ds. wolności słowa e-mail: andrzej.krajewski@krrit.gov.plandrzej.krajewski@krrit.gov.pl


Pobierz ppt "Czas etyki: wybory 2014 w mediach publicznych. O czym to będzie? Zasady etyczne – TVP i RM Praktyczne rozwiązania Sondaże i sondy Równe traktowanie polityków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google