Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMAGANIA PROGRAMOWE STAWIANE KANDYDATOM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMAGANIA PROGRAMOWE STAWIANE KANDYDATOM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE"— Zapis prezentacji:

1 WYMAGANIA PROGRAMOWE STAWIANE KANDYDATOM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Centrum Chopinowskie

2 POLSKA IZBA INŻYNIERÓW
PODSTAWA PRAWNA POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA to organizacja samorządowa działająca na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

3 Podstawowe obowiązki Izby:
nadawanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, uznawanie kwalifikacji zawodowych obcokrajowców. oraz: opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa, współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

4 Specjalności uprawnień budowlanych
Architektoniczna Konstrukcyjno – budowlana Drogowa Mostowa Instalacyjna sanitarna Instalacyjna elektryczna Wyburzeniowa Kolejowa Telekomunikacyjna

5 Uprawnienia budowlane nadaje się w odpowiedniej specjalności do:
projektowania, kierowania robotami budowlanymi, projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

6 Warunki uzyskania uprawnień budowlanych:
uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, odbycie wymaganej praktyki zawodowej, pomyślne zdanie egzaminu.

7 Podstawa uzyskania uprawnień – ukończenie studiów na kierunkach: Rozp
Podstawa uzyskania uprawnień – ukończenie studiów na kierunkach: Rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) Rozporządzenie określa kierunki studiów, które często nie pokrywają się z nazwami kierunków na uczelniach – absolwenci nie mogą wówczas uzyskać uprawnień budowlanych

8 SPECJALNOŚCI uprawnień budowlanych i wymagane KIERUNKI KSZTAŁCENIA.
Specjalność uprawnień budowlanych Wymagane wykształcenie – odpowiednie (O) lub pokrewne (P) Uprawnienia bez ograniczeń – studia II stopnia (mgr) Uprawnienia ograniczone – studia I stopnia (inż.) lub II stopnia (mgr) Architektoniczna Architektura i Urbanistyka (O) Architektura i Urbanistyka I st. (O) Budownictwo II st. (P) Konstrukcyjno- budowlana Budownictwo (O) Budownictwo I st. (O) Architektura i Urbanistyka II st. (P) Inżynieria Środowiska

9 SPECJALNOŚCI uprawnień budowlanych i wymagane KIERUNKI KSZTAŁCENIA.
Specjalność uprawnień budowlanych Wymagane wykształcenie – odpowiednie (O) lub pokrewne (P) Uprawnienia bez ograniczeń – studia II stopnia (mgr) Uprawnienia ograniczone – studia I stopnia (inż.) lub II stopnia (mgr) Drogowa Budownictwo (O) Budownictwo I st. (O) Mostowa Kolejowa Budownictwo (O) Transport (O) Budownictwo I st. (O) Transport I st (O) Telekomunika-cyjna Elektronika i telekomunikacja lub Elektrotechnika w spec. z zakresu Telekomunikacji (O) Elektronika i telekom. I st. lub Elektrotechnika I st. w spec. z zakr. Telekomunikacji (O)

10 SPECJALNOŚCI uprawnień budowlanych i wymagane KIERUNKI KSZTAŁCENIA.
Specjalność uprawnień budowlanych Wymagane wykształcenie – odpowiednie (O) lub pokrewne (P) Uprawnienia bez ograniczeń – studia II stopnia (mgr) Uprawnienia ograniczone – studia I st. (inż.) lub II st. (mgr) Instal. sanitarna Inżynieria Środowiska (O), Wiertnictwa, nafty i gazu (O), Inżynieria naft.i gazownicza (O) Inżynieria Środowiska I st. (O), Budownictwo II st. (P), Energetyka II st. (P) Instal. elektryczna Elektrotechnika (O) Elektrotechnika I st. (O), Transport II st. w specjalności: - sterowanie w transporcie (P) - sterowanie ruchem (P) - zabezp. ruchu pociągów (P), Automatyka i robotyka I st. (P) Wyburze-niowa Budownictwo (O), Górnictwo i Geologia w specjaln. Eksploatacja złóż (O), Inżynieria wojskowa (O)

11

12 Zgodność programów kształcenia umożliwi absolwentom naszych uczelni dostęp do zawodu w państwach Unii Europejskiej. Wymagania takie oparte są o zapisy Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

13 Absolwent wydziału inżynieryjnego powinien:
zdobyć umiejętności zawodowe, uzyskać umiejętność skutecznego i twórczego stosowania wiedzy technicznej, mieć ukształtowaną postawę etyczną, zapewniającą uczciwe i odpowiedzialne podejście do pracy podczas całego życia zawodowego, posiadać umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.

14 CELEM PIIB JEST: ISTOTA ZAGADNIENIA:
wypracowanie optymalnych, jednolitych standardów kształcenia, umożliwiających uzyskiwanie uprawnień budowlanych. ISTOTA ZAGADNIENIA: zapewnić w programach studiów przedmioty zawodowe, które spełniają postulaty odpowiedniego wykształcenia zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. funkcji projektanta i kierownika budowy).

15 Prace PIIB nad programami nauczania
PIIB dokonała analizy programów nauczania na wyższych uczelniach publicznych dla kierunków, odpowiadających specjalnościom nadawanych uprawnień budowlanych.

16 Wyniki analizy programów
PIIB stwierdziła bardzo duże zróżnicowanie poziomu przygotowania absolwentów wyższych uczelni technicznych. PIIB opracowała propozycję minimalnych wymagań programów kształcenia, jednolitych w skali kraju, w celu odpowiedniego przygotowania teoretycznego i zawodowego inżynierów aplikujących do uprawnień budowlanych PIIB zorganizowała w latach cykl spotkań z dziekanami wiodących kierunków: BUDOWNICTWA, INŻ. ŚRODOWISKA, ELEKTRYCZNEGO i TRANSPORTU. Spotkania potwierdziły konieczność współpracy obydwu środowisk.

17 ZAKRES ANALIZY: - Studia inżynierskie (I) - Studia magisterskie (II) - Zestawienie postulowanych przedmiotów dla wszystkich specjalności uprawnień budowlanych

18 STUDIA INŻYNIERSKIE Zestawienie postulowanych przez KKK przedmiotów i godzin zajęć na jednolitych studiach I stopnia - inżynierskich , dla poszczególnych specjalności budowlanych. 1/Kb Specjalność konstrukcyjno-budowlana 2/A. Specjalność architektoniczna 3/D. Specjalność drogowa 4/M . Specjalność mostowa 5/IS. Specjalność instalacyjna sanitarna 6/IE. Specjalność instalacyjna elektryczna 7/Tk. Specjalność telekomunikacyjna 8/K. Specjalność kolejowa

19 STUDIA MAGISTERSKIE Zestawienie postulowanych przez KKK przedmiotów i godzin zajęć na jednolitych studiach II stopnia - magisterskich, dla poszczególnych specjalności budowlanych. 1/Kb. Specjalność konstrukcyjno-budowlana 2/A. Specjalność architektoniczna 3/D. Specjalność drogowa 4/M. Specjalność mostowa 5/IS. Specjalność instalacyjna sanitarna 6/IE. Specjalność instalacyjna elektryczna 7/Tk. Specjalność telekomunikacyjna 8/K. Specjalność kolejowa. 9/W Specjalność wyburzeniowa

20 Specjalność konstrukcyjno-budowlana. Studia I stopnia Zestawienie postulowanych przez KKK przedmiotów i godzin zajęć na studiach I stopnia - inżynierskich (program jednolity, bez specjalności uczelnianych)

21

22

23

24 Uwaga: W grupie przedmiotów specjalnościowych, oznaczonych symbolem C, można wprowadzić zamiennie przedmioty równoważne w wymiarze nie przekraczającym 30% czasu przewidzianego dla tej grupy; uwaga ta nie dotyczy przedmiotów z pozycji Wprowadzenie nowych przedmiotów (zamiennych) i dopełniających może się wiązać ze specjalnościami w kształceniu I stopnia - inżynierskim.

25 konstrukcyjno-budowlana
Specjalność konstrukcyjno-budowlana Studia II stopnia Zestawienie postulowanych przez KKK przedmiotów i godzin zajęć na studiach II stopnia magisterskich.

26

27

28 Uwagi: W bloku „Cu” przedmiotów specjalnościowych uczelni, można kształtować specjalności na kierunku BUDOWNICTWO i nadawać im różne nazwy. Wymagane przedmioty zawodowe, stanowiące o uprawnieniach budowlanych, zostały wymienione w poz. 16 – 20.

29 WNIOSKI (na przykładzie specjalności konstrukcyjno-budowlanej):
systematycznie redukowane są przedmioty kierunkowe i zawodowe, w niewystarczającym stopniu ujmowane są zagadnienia: fundamentowania i wykopów głębokich (garaże podziemne), elementów i konstrukcji zespolonych, bezpieczeństwa pożarowego, procesów wytwarzania elementów konstrukcji, kontroli jakości i zagadnień technologicznych, oceny i kontroli technicznej utrzymywania obiektów i napraw konstrukcji budowlanych, technologii nowych generacji betonów specjalnych, najnowszych technologii w budownictwie, znajomości podstaw instalacji i przeglądów technicznych, przepisów BHP w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu

30 w latach 2003-2011 (ogółem 30 635 decyzji).
Liczbowy udział poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych nadanych w PIIB w latach (ogółem decyzji).

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "WYMAGANIA PROGRAMOWE STAWIANE KANDYDATOM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google