Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu
Jadwiga Mielczarek

2 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

3 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.
§7. 2 W przedszkolu(…) pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 3) porad i konsultacji.

4 RODN "WOM" w Częstochowie
Rozporządzenie MEN z dnia 27sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół- załącznik nr1 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,poz.624, z późn. zm.) – §2 ust. 1 pkt.1 lit. a załącznik nr 1 RODN "WOM" w Częstochowie

5 RODN "WOM" w Częstochowie
Rozporządzenie MEN z dnia r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych RODN "WOM" w Częstochowie

6 RODN "WOM "w Częstochowie
Wzór nr 70 ,, Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”. - nie jest to świadectwo ukończenia przedszkola. - jest to podsumowanie pracy z dzieckiem opisującym opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, - wskazuje obszary, w których dziecko potrzebuje wsparcia w kolejnym etapie edukacyjnym ze względu na swoje zdolności i problemy. RODN "WOM "w Częstochowie

7 Przedmiotem obserwacji będą różne sfery rozwojowe dziecka
Sfera motoryczna , która dzieli się na sprawność ruchową oraz manipulacyjną Sfera umysłowa: - zakres wiadomości; - stopień rozwoju procesów psychicznych: myślenia, mowy, Sfera emocjonalno- społeczna Sfera ekspresyjna – uzdolnienia, stopień wyrażania myśli Sfera temperamentu

8 Percepcja wzrokowa Zdolność do rozpoznawania, rozróżniania bodźców wzrokowych, a także do ich interpretowania. Dokładność spostrzegania rozwija się z wiekiem i przechodzi przez kolejne etapy: - spostrzeganie globalne, przypadkowe, - spostrzeganie zamierzone, ukierunkowane, - spostrzeganie analityczne.

9 Percepcja słuchowa To proces rozpoznawania, różnicowania, zapamiętywania, analizowania i syntetyzowania dźwięków. Percepcja dźwięków odbywa się na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Jej kształtowanie i rozwijanie warunkuje prawidłowo działający narząd słuchu.

10 Motoryka mała Potrzeba ruchu jest wrodzona.
Dzięki niej dziecko rozwija swoje podstawowe ruchy lokomocyjne oraz ruchy, której warunkują wykonywanie różnych czynności. Motoryka mała odnosi się do czynności związanych z użyciem palców i dłoni.

11 Koordynacja wzrokowo- ruchowa
Zharmonizowane ruchy gałek ocznych z ruchami całego ciała lub którejś z jego części Przeniesienie obrazu graficznego na ruch

12 Przed progiem Małgorzata Skura & Michał Lisicki, Dorota Sumińska
Czy dziecko jest już gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole? Informacje o tym co powinno wiedzieć i potrafić dziecko na progu szkoły podstawowej. Pomysły na zabawy i ćwiczenia W jaki sposób wykorzystywać codzienne okazje do tego, by rozwijać umiejętności potrzebne w szkole? Poza domem W tym miejscu znajdziesz zaproszenie do wyjścia z domu, pomysły na to jak rozbudzać ciekawość świata. RODN "WOM" w Częstochowie

13 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.
§19.1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia .

14 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.
§19 2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą w szczególności: 1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

15 świadomym, planowym i celowym rejestrowaniu
Obserwacja jest spostrzeganiem. Polega na świadomym, planowym i celowym rejestrowaniu zachowań człowieka, zjawisk i zdarzeń

16 Dziecko w wieku przedszkolnym
ZABAWA Zabawa Wymyślają i bawią się tymi pomysłami; Bardzo są mocno zaangażowane w zabawę; Kierowanie zabawą: dziecko inicjuje zabawę, dobiera kolegów, zmienia przebieg zabawy, ma własne pomysły i forsuje je, ocenia i krytykuje inne dzieci; PLASTYKA Prace plastyczne Przedstawiają na rysunku fikcje, abstrakcję, symbole, znaki; Przedstawiają humor i ironię; Spontanicznie wymyślają historie, tytuły; Niekonwencjonalnie postępują z kartką papieru, kredkami, farbami; SYTUACJE DNIA Sytuacje codzienne Bogaty świat symboliczny- dzieci marzą na jawie, wymyślają, przebierają się; Wiedza dotycząca danej dziedziny; Wrażliwość emocjonalna- a jednocześnie wewnętrzna siła i pewność siebie; Wytrwałość

17 Diagnoza przedszkolna - zadania nauczyciela w świetle rozporządzeń MEN
wybór programu wychowania przedszkolnego, napisanie lub modyfikacja (wskazanie metody diagnozy i sposobu indywidualizacji pracy z dzieckiem) przeprowadzenie obserwacji (w październiku / listopadzie a po raz drugi w kwietniu), dokumentowanie obserwacji dokonanie analizy przygotowania dziecka do nauki w szkole przekazanie informacji rodzicom, aby mogli dziecko wspierać opracowanie planu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

18 Cele diagnozy przedszkolnej
Udzielenie rodzicom, na podstawie obserwacji zachowań dzieci 5-letnich, informacji związanych z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkole, w tym z poziomem umiejętności poznawczych i funkcjonowaniem dziecka w grupie Umożliwienie dzieciom, które tego potrzebują udziału w organizowanych przez szkoły i przedszkola zajęciach wspomagających i korekcyjnych Diagnoza nie będzie decyzją, ma jedynie pomóc rodzicom w podjęciu decyzji o obowiązku szkolnym dziecka 6 letniego Diagnoza przedszkolna nie jest badaniem dojrzałości szkolnej

19 Korzyści wynikające z przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej
Indywidualizacja pracy z dzieckiem: rozpoznanie potrzeb i możliwości dziecka; zapewnienie zgodnych z potrzebami doświadczeń edukacyjnych i społecznych; indywidualizacja w doborze metod pracy; zaspokajanie ciekawości i budzenie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień; dbałość o ciągłość w edukacji, możliwość nawiązania do tego, co dziecko już zna i rozumie; wzmacnianie poczucia własnej wartości czerpanego z aktywności i samodzielności; rozpoznanie umiejętności społecznych m.in. relacji w grupie, radzenia sobie z emocjami oraz trudnymi i nowymi sytuacjami.

20 SGE -5 Obserwacyjna metoda dla nauczycieli

21 Multi Art. Projekt – działania artystyczne w edukacji dziecka
Celem szkolenia jest przygotowanie nauczyciela do stosowanie w edukacji zajęć, które pozwolą na pełniejszy rozwój predyspozycji twórczych dzieci oraz nabycia umiejętności wyrażania przeżyć i treści różnorodnymi środkami artystycznymi. Moduł I: : Edukacja artystyczna i kulturalna- integracja treści plastycznych z innymi treściami nauczania Moduł II: Multi Art Projekt- inspiracje do zajęć stymulujące aktywność i ekspresję twórczą dziecka. Kursy doskonalące Gry i zabawy dydaktyczne z dzieckiem w wieku przedszkolnym.          

22 Dziękuję za uwagę Jadwiga Mielczarek


Pobierz ppt "Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google