Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca terapeutyczna z dzieckiem w przedszkolu i uczniem w kl. I-III Urszula Mielczarek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca terapeutyczna z dzieckiem w przedszkolu i uczniem w kl. I-III Urszula Mielczarek"— Zapis prezentacji:

1 Praca terapeutyczna z dzieckiem w przedszkolu i uczniem w kl. I-III Urszula Mielczarek mielczarek @womczest.edu.pl

2 O Kierunki polityki oświatowej państwa: O Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

3 Praca terapeutyczna rozpoczyna się od rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, oraz ich możliwości psychofizycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gotowość dziecka do podjęcia nauki czytania, pisania, matematyki, a także od rozpoznania ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się. Czyli od: Identyfikacji trudności rozwojowych i edukacyjnych.

4 O Proces terapeutyczny w przedszkolu, obejmuje; O Obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza pedagogiczna)

5 O Dzieci mogą funkcjonować w szkole, gdy ich możliwości są odpowiednie do wymagań stawianych przez szkołę czyli osiągnęły dojrzałość szkolną. O Dojrzałość szkolna związana jest z ogólną prawidłowością rozwojową: jednostka musi do czegoś dojrzeć, aby tego czegoś mogła się nauczyć O (Matczak A. 2003); Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G. 1985; Żebrowska M. 1980).

6 O Klasyczna definicja dojrzałości szkolnej Stefana Szumana: O dojrzałość szkolna to taki poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, który czyni dziecko wrażliwym i podatnym na systematyczną naukę w klasie I szkoły podstawowej O (Żebrowska M. 1980 str. 513).

7 obserwacja pedagogiczna

8 O Obserwacja kończy się diagnozą pedagogiczną O Diagnoza pedagogiczna to proces gromadzenia i systematyzowania informacji o uczniu, ma na celu rozpoznanie i dokonanie oceny poziomu rozwoju wiedzy i umiejętności ucznia O Diagnoza pedagogiczna pozwala wyłonić nauczycielowi uczniów z trudnościami dydaktycznymi w nauce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych odpowiadających za proces nauki czytania i pisania, ocenić umiejętności matematyczne czyli dokonać diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych

9 O Proces terapeutyczny w szkole i placówce w szczególności obejmuje; II. klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne, a także stosowanie innych metod mających na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

10 O Symptomy ryzyka dysleksji: O Motoryka mała O Motoryka duża O Koordynacja wzrokowo-ruchowa O Funkcje wzrokowe O Funkcje słuchowo-językowe O Lateralizacja O Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni O Orientacja w czasie O Czytanie i pisanie

11 Wiek niemowlęcy (0 – 2 r.ż) i poniemowlęcy (2 – 3 r.ż) O Motoryka duża – rozwój ruchowy całego ciała O dzieci nie raczkują lub mało raczkują, O później zaczynają siadać, chodzić i biegać ponieważ mają trudności z utrzymaniem równowagi, a w efekcie z automatyzacją chodu O Minimalne dysfunkcje neurologiczne np. obniżony tonus mięśniowy, utrzymujące się pierwotne odruchy wrodzone, które powinny zaniknąć do końca pierwszego roku życia.

12 O Motoryka mała – rozwój ruchowy rąk O mała zręczność manualna; O nieporadność podczas wykonywania czynności samoobsługowych (mycie rąk, ubieranie się, jedzenie łyżeczką); O niska sprawność podczas zabaw manipulacyjnych m.in. budowanie z klocków;

13 O Rozwój grafomotoryczny (funkcje wzrokowe oraz koordynacja wzrokowo – ruchowa) O niechęć do rysowania O w wieku 2 lat nie naśladują rysowania linii O w wieku 2 l i 6 m nie potrafią naśladować kierunku poziomego i pionowego O w wieku 3 lat nie umieją narysować koła

14 O Rozwój mowy O później niż w 1 r.ż. wypowiadają pierwsze słowa; O później niż w wieku 2 lat wypowiadają proste zdania; O później niż w wieku 3 lat wypowiadają zdania złożone;

15 O Wiek przedszkolny (3 – 5 r. ż.) O Motoryka duża: O niska sprawność w zakresie ruchów całego ciała O słabo biega, jest niezdarne, nie lubi zabaw ruchowych, O ma kłopoty z utrzymaniem równowagi ciała podczas np. chodzenia po linii krawężnika O z trudem też uczy się jeździć na rowerku trzykołowym lub hulajnodze,

16 O Motoryka mała: O mała sprawność ruchowa rąk O trudności i niechęć do wykonywania czynności samoobsługowych (zapinanie małych guzików, wiązanie sznurowadeł) O trudności napotykane podczas zabaw manipulacyjnych (nawlekanie korali, nieprawidłowy chwyt ołówka)

17 O Koordynacja wzrokowo – ruchowa i funkcje wzrokowe: O trudności podczas budowania z klocków, układania puzzli, składania obrazka z części wg wzoru O niechęć do rysowania, rysunki bogate treściowo lecz prymitywne w formie, O nie umie narysować koła jako 3 – latek, O kwadratu i krzyżyka jako 4 – latek, O trójkąta jako 5 – latek.

18 O Lateralizacja: O dziecko do końca wieku przedszkolnego używa na zmianę raz jednej, raz drugiej ręki (brak dominacji strony ciała) O Orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni: O z końcem wieku przedszkolnego myli prawą i lewą stronę własnego ciała (ręka, noga, oko) oraz otaczającej je przestrzeni (prawa, lewa strona).

19 O Funkcje językowe : O opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa artykulacja głosek, O trudności z wypowiadaniem niezbyt złożonych wyrazów, z budowaniem wypowiedzi, trudności z zapamiętywaniem nazw, szczególnie ułożonych w sekwencje (nazw pór roku, pór dnia, nazwy posiłków) O trudności z zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek; O z analizą sylabową słów, wskazywaniem rymujących się wyrazów i tworzeniem rymowanek

20 O Ćwiczenia w dostrzeganiu podobieństw słów. O Rymy O Dobieranie rymowanych nazw na podstawie obrazków. O Tworzenie rymów w zdaniu. O Tworzenie rymów do słów w izolacji. O Kilka przykładów:

21

22 O Zagadki rymowane O Rzucana, kopana i zawsze lubiana …………………… O Żółte i białe, w skorupce całe…………………………. O Domek dla ryby, z wody i szyby………………………. O Potrzebna do picia, konieczna do mycia………………..

23 O Pokazuje daty, przypomina komu dać kwiaty………….. O Powstaje w fabryce, gdzie są pszczółki robotnice……….. O Wygląda z kieszonki, potrzebna do nosa, obetrze ci oczy, gdy ugryzie osa……………… O Dyń, dyń, dyń, dzeń, dzeń, dzeń, wożę ludzi cały dzień………………..

24 O Nosi je zimą dorosły i malec, raz mają pięć palców, a raz jeden palec……………………. O Są do biegu, na łyżwy, są tez i na narty, maszerują do szewca, gdy obcas jest zdarty………………. O Na każdej głowie po kilka tysięcy, te z warkoczami mają ich najwięcej……………………..

25 O Zabawa w rymy czyli połam sobie język O Spadł bąk na strąk, a strąg na pąk. O Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł. O Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu, brudząc bruk, O A przy kranie, robiąc pranie, królik gra na fortepianie. O Na peronie w Poroninie pchła pląsała po pianinie. O Przytupnęła, podskoczyła i pianino przewróciła.

26 O Symptomy wystąpienia ryzyka dysleksji O 6-7 rok życia

27 Klasa 0 (6 – 7 r.ż.) O Motoryka duża - sprawność ruchowa całego ciała: O dziecko słabo biega i skacze,; O ma trudności z utrzymaniem równowagi, gdy stoi na jednej nodze i chodzi po linii, O z uczeniem się jazdy na nartach, łyżwach, rowerze, hulajnodze;

28 O Motoryka mała – sprawność ruchowa rąk: O dziecko ma trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi (np.: zawiązywaniem sznurowadeł, używaniem łyżki i widelca, wycinaniem); O trudności z opanowaniem prawidłowych nawyków ruchowych podczas rysowania i pisania, np. dziecko pomimo wielu ćwiczeń niewłaściwie trzyma ołówek w palcach, w niewłaściwym kierunku kreśli linie pionowe (od dołu do góry) i poziome (od prawej do lewej);

29 O Koordynacja wzrokowo – ruchowa: O trudności z rzucaniem i chwytaniem piłki; O trudności z rysowaniem rombu, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych, z rysowaniem szlaczków

30 O Rysowanie szlaczków jest dobrym przygotowaniem do nauki pisania O Rysowanie szlaczków na tyle ćwiczy rączkę dziecka, że w znacznym stopniu ułatwia naukę pisania liter, mieszczenie się w linijkach. O Automatyzację pisania osiąga się po około czterech latach ćwiczeń O Dzieci mające zbyt słaby nacisk ołówka na kartkę powinny rysować i pisać bardzo miękkim ołówkiem, a malować mazakami (flamastrami) i jak zwykle, należy je chwalić za pokonywanie trudności

31 O Funkcje językowe: O wadliwa wymowa, przekręcanie trudnych wyrazów (przestawianie O głosek i sylab, asymilacje głosek, np. sosa lub szosza); O błędy w budowaniu wypowiedzi, błędy gramatyczne, O trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych, O wyrażających stosunki przestrzenne: nad – pod, za – przed, wewnątrz – na zewnątrz. O trudności z różnicowaniem podobnych głosek (np. z – s, b – p, k – g) O w porównywanych słowach typu: kosa – koza lub tzw. sztucznych – pseudowyrazach : resa – reza,

32 O mylenie nazw zbliżonych fonetycznie, O trudności z zapamiętywaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie, O trudności z zapamiętywaniem nazw; O trudności z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje (dni tygodnia, pory roku, kolejne posiłki), O sekwencje czasowe (wczoraj – dziś – jutro ) i sekwencje cyfr (szeregów 4 – cyfrowych);

33 O Funkcje wzrokowe: O trudności z wyróżnieniem elementów z całości, a także z ich układaniem w całość np.: podczas budowania z klocków – według wzoru, trudności z wyodrębnieniem szczegółów różniących dwa obrazki, O z odróżnianiem kształtów podobnych (np.: liter m – n, l – ł –t), lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np.: liter p –g – d – b).

34 O Lateralizacja: O obserwujemy brak ustalenia ręki dominującej; O dziecko nadal jest oburęczne; O Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni: O trudności ze wskazywaniem na sobie prawej – lewej części ciała (np. prawa i lewa ręka, noga, ucho); O trudności z określeniem kierunku na prawo i na lewo od siebie (np. droga na prawo, drzwi na lewo); O orientacja w czasie – zaburzenia dotyczące trudności z określaniem pory roku, dnia, tygodnia;

35 Wiek szkolny (klasa I – III)

36 O Motoryka duża - sprawność ruchowa całego ciała: O niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i lekcjach w – f, ponieważ ma trudności z wykonywaniem niektórych ćwiczeń np. układów gimnastycznych; O Motoryka mała - sprawność ruchowa rąk: O dziecko nie opanowało w pełni czynności samoobsługowych związanych z ubieraniem się, myciem i jedzeniem (nożem i widelcem)

37 O Koordynacja wzrokowo – ruchowa: O niechęć do rysowania i pisania; O zbyt silny nacisk ołówka na kartkę, co wpływa na zwiększoną męczliwość; O trudności z rysowaniem szlaczków w liniaturze zeszytu i odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych; O dziecko brzydko rysuje – rysunek nieadekwatny do wieku życia; O pismo niestaranne – nie mieści się w liniaturze zeszytu, zagina rogi kartki podczas pisania, pisze wolno;

38 O Funkcje językowe: O trudności z pamięcią fonologiczną (dni tygodnia, pory roku, nazwy kolejnych posiłków) i sekwencyjną (wczoraj – dziś – jutro, szeregi 4 – cyfrowe); O trudności z szybkim wymienianiem nazw np. wszystkich znanych owoców, szeregu słów; O wolne tempo nazywania szeregu podstawowych obrazków; O trudności z zapamiętywaniem i nazywaniem liter alfabetu, cyfr; O trudności z zapamiętaniem tabliczki mnożenia;

39 O Czytanie: O dziecko czyta bardzo wolno – prymitywna technika na etapie głoskowania i sylabizowania z wtórną syntezą słowną, ale popełnia nieliczne błędy; O dziecko czyta bardzo szybko, ale z wieloma błędami, które wynikają z tego, że domyśla się treści czytanego tekstu na podstawie kontekstu ; O niewłaściwe i słabe rozumienie tekstu;

40 O Pisanie: O pisanie liter i cyfr zwierciadlanie; O trudności z zapamiętywaniem kształtu liter rzadziej występujących ; O mylenie liter podobnych pod względem kształtu O (l – ł – t, m – n); O mylenie liter identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (p – b – d – g); O popełnianie błędów podczas przepisywania tekstu, pisanie od strony prawej do strony lewej;

41 O mylenie liter – odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie np. z – s, w – f, d – t, k – g; O trudności z zapisywaniem zmiękczeń, myleniem głosek i – j, głosek nosowych ą – om – on, ę – em – en; O nagminne opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab; O pisanie wyrazów bezsensownych; O nasilone trudności podczas pisania ze słuchu;

42 O używa błędnych sformułowań pod względem gramatycznym; ma trudności z poprawnym stosowaniem wyrażeń przyimkowych: nad- pod, za –przed, wewnątrz, na zewnątrz; O Wykazuje trudności z różnicowaniem podobnych głosek (np. z-s, b-p; k-g), czyli zaburzenia słuchu fonemowego, dlatego też nie potrafi wykonać zadania takiego jak

43 O porównywanie paronimów (par wyrazów różniących się jedną głoską) oraz myli nazwy zbliżone fonetycznie; O ma zaburzenia słuchu fonematycznego, a zatem oprócz trudności z różnicowaniem głosek ma również trudności z dokonywaniem operacji analizy, syntezy, opuszczania, dodawania, zastępowania, przestawiania na takich cząstkach fonologicznych jak; logatomy, czyli cząstki słów, sylaby, głoski

44 O Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni Dziecko; ma trudności ze wskazywaniem na sobie części ciała i określaniem ich terminami; prawe-lewe, O wykazuje trudności z określeniem położenia przedmiotów względem siebie ( na prawo, na lewo od siebie, np. droga na prawo, z kolei drzwi na lewo); O zdarza się, że pisze litery i cyfry zwierciadlane i /lub zapisuje wyrazy od prawej do lewej strony; O myli wyrazy: od i do, litery p-b-d-g: m- w: n-u

45 O Orientacja w czasie Dziecko: O ma trudności na przykład z określaniem pory roku, dnia, czasu na zegarze

46 O Poziom graficzny pisma O Związany z opóźnieniem rozwoju ruchowego o koordynacji wzrokowo-ruchowej O Nieprawidłowe trzymanie narzędzia graficznego (ołówka, pióra) O Nadmierne ściskanie pióra podczas pisania oraz nieprawidłowy nacisk pióra na papier

47 O Wolne tempo pisania, szybkie meczenie się ręki O Niekształtne litery O Nieprzestrzeganie liniatury O Nieprawidłowe łączenie liter O Mało czytelne pismo

48 Współwystępowanie wielu wymienionych objawów u jednego dziecka pozwala na stwierdzenie, że mamy do czynienia z dzieckiem ryzyka dysleksji czyli występuje potrzeba objęcia ucznia pracą terapeutyczną

49 O Na co zwrócić uwagę w pracy bieżącej z dzieckiem? O uczenie metodą małych kroków; -Sprawdzanie dokładności i poprawności wykonywanych poleceń -Zainteresowanie dziecka tym, czego się uczy chętnie, co jest mu bliskie -Prowadzenie nauki przez ruch i zabawę

50 -wielokrotne powtarzanie i utrwalanie przyswajanego materiału; -Pracę twórczą z dzieckiem, -Stosowanie wzmocnień podczas nauki, -Stosowanie uczenia wielozmysłowego, -Stosowanie mnemotechnik- sposobów szybszego zapamiętywania, ćwiczeń koncentracji uwagi i rozwijania wyobraźni- np.: Rymowanki mnemotechniczne, np.: uje się nigdy nie kreskuje, bo się dostaje dwóje, Jaskółka piszemy Ó, bo robi kółka itd…..

51 O Praca terapeutyczna realizowana jest w trakcie pracy bieżącej z uczniem oraz w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: O Zajęć rozwijających uzdolnienia; O Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; O Porad i konsultacji

52 Praca bieżąca z dzieckiem dotyczy indywidualizacji nauczania oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie52

53 O Nadrzędnym celem pracy terapeutycznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości, w takim stopniu, aby zapewnić dziecku prawidłowe funkcjonowanie w sytuacjach szkolnych.

54 O Cele operacyjne O Stymulowanie, usprawnianie, korygowanie i kompensowanie braków w rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie czytania, pisania, liczenia i innych umiejętności szkolnych czyli: - funkcji kinestetyczno – ruchowych, - funkcji wzrokowych i orientacyjnych, - funkcji słuchowych; - funkcji słownych - funkcji poznawczych, procesów intelektualnych

55 2. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych a szczególnie w zakresie czytania, pisania, liczenia; 3. Eliminowanie negatywnych emocjonalnych, społecznych, motywacyjnych i osobowościowych skutków trudności w nauce poprzez oddziaływania psychoterapeutyczne

56 O 3 aspekty pracy terapeutycznej:

57 Działanie psychoterapeutyczne -wzmacniające uspokajające, aktywizujące dziecko do nauki, kształtujące prawidłowe postawy, wyzwalające zainteresowanie nauką, zapewniające możliwości odnoszenia sukcesów, eliminujące zagrożenia związane z negatywnymi ocenami, pozwalające na odreagowanie napięć i lęków i zapewniające dobre samopoczucie, poczucie pewności siebie, własnej wartości, zaspokajające potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, podwyższające samoocenę i samoakceptację.

58 O Działania psychokorekcyjne O Stymulowanie, korygowanie i kompensowanie zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych: w sferze rozwoju ruchowego: sprawności i koordynacji ruchowej, ruchowo – wzrokowo – ruchowej, sprawności manualnej w zakresie zaburzonego napięcia mięśniowego, precyzji, tempa, koordynacji wzrokowo – ruchowej i sprawności grafomotorycznej;

59 W sferze wzrokowej: O spostrzegania kształtów, stałości spostrzegania, spostrzegania figur w tle, dostrzegania różnic i podobieństw, orientacji przestrzennej na podstawie materiału konkretnego, geometrycznego i literowego; usprawnianie analizatora wzrokowego, ćwiczenia pamięci wzrokowej, usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej

60 w sferze słuchowej: wrażliwości słuchowej, poczucia rytmu, słuchu fonematycznego, ćwiczenia pamięci słuchowej, analizy i syntezy słuchowej, wzbogacanie słownika czynnego i biernego

61 O Działania psychodydaktyczne O Wyrównywanie braków i trudności w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych: w zakresie czytania i pisania liter, sylab, wyrazów i zdań: eliminowania błędów ortograficznych, typowych dla zaburzeń percepcji wzrokowej i słuchowej; poprawianie techniki i tempa czytania i pisania; O - doskonalenie poprawności wypowiedzi, kompetencji komunikacyjnych, utrwalanie zasad ortograficznych

62 O w zakresie uczenia się matematyki : operacyjnego rozumowania, liczenia, opanowania pojęć zawartych w podstawie programowej; O w zakresie innych trudności występujących na lekcjach z różnych przedmiotów, a wynikających z zaburzeń funkcji percepcyjno - motorycznych

63 O Ważniejsze od programu jest DZIECKO! O Na początku może się głównie bawić, może pracować nieco wolniej, ale jeżeli w zabawie opanuje podstawy nauki, to nadrobi czasowe opóźnienia i jak burza pójdzie do przodu.

64 O Pamiętajmy, że każde dziecko: O jest inne O jest wartością O jest jak nieoszlifowany kryształ. O To od nas nauczycieli zależy, jaki szlif nadamy tym kryształom! O Niech błyszczą różnym, ale zawsze pięknym blaskiem, O Starajmy się więc nie zaburzyć struktury kryształów, aby mogły po szlifie przez nas nadanym świecić swoim blaskiem.

65 Dziękuję za uwagę Urszula Mielczarek mielczarek@womczest.edu.pl


Pobierz ppt "Praca terapeutyczna z dzieckiem w przedszkolu i uczniem w kl. I-III Urszula Mielczarek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google