Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie z realizacji projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie z realizacji projektu"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie z realizacji projektu
Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” realizowany w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Podsumowanie z realizacji projektu

2 Po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej potrzeb edukacyjnych zaplanowano realizację zajęć wspomagających uczniów mających trudności w nauce oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci. W ramach projektu prowadzone były: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia logopedyczne.

3 Prowadząca: mgr Ewa Konieczna
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej gr. I Prowadząca: mgr Ewa Konieczna

4 Grupa liczyła 5 uczniów klasy I w tym 4 dziewczynki i 1 chłopiec
 Głównym celem pracy z dziećmi był: Rozwój oraz korekta zaburzonych procesów poznawczych; Rekonstrukcja wiadomości i umiejętności; Kształtowanie i utrwalanie podstawowych pojęć arytmetycznych. Metody pracy na zajęciach zostały dostosowane do konkretnych potrzeb uczniów. W trakcie zajęć skupiano się na utrwalaniu i doskonaleniu wiadomości z edukacji matematycznej. Praca z dziećmi polegała na: treningu rozumowania, zabawach i grach logicznych, ćwiczeniu orientacji przestrzennej, rozwijaniu spostrzegawczości wzrokowej, dodawaniu, odejmowaniu w zakresie 10, rozwiązywaniu zadań tekstowych różnymi metodami, zapisywaniu ich rozwiązań różnymi sposobami (graf, drzewko, oś liczbowa), rozwiązywaniu zadań nietypowych układaniu zadań tekstowych do rysunku i formuły matematycznej, nazywanie dni tygodni oraz określanie ich kolejności. praktyczne ćwiczenia w liczeniu pieniędzy, odczytywaniu pełnych godzin na zegarze, dokonywanie prostych obliczeń zegarowych, pieniężnych i kalendarzowych.

5 Rozwijanie wyobraźni wzrokowej i spostrzegawczości - wykorzystanie tangramów, mozaiki i logico

6 Klasyfikacja i porównywanie liczebności zbiorów

7 Zabawa w sklep - proste obliczenia pieniężne

8 Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb – wykorzystanie gry

9 Prowadząca: mgr inż. Jolanta Orzechowska
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej gr. II Prowadząca: mgr inż. Jolanta Orzechowska

10 Głównym celem pracy z dziećmi było:
Grupa liczyła 7 uczniów : 4 z klasy II i 3 z klasy III. Głównym celem pracy z dziećmi było: Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności liczenia poprzez: wyszukiwanie, porządkowanie, rozpoznawanie, łączenie, segregowanie, rysowanie, odmierzanie, liczenie dobieranie. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczbami naturalnymi i działaniami matematycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Praca z dziećmi polegała na: rozwiązywaniu zadań powiązanych z rzeczywistością, stwarzaniu sytuacji problemowych, dzięki którym manipulowano konkretami co w konsekwencji prowadziło do operacji matematycznych i zapisywania działań za pomocą znaków matematycznych. Osiągnięcie zamierzonych celów: Uczestnicząc w tych zajęciach nabrali sprawności rachunkowej w zakresie czterech podstawowych działań, utrwalili umiejętności praktyczne oraz podstawowe wiadomości z zakresu geometrii. Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywali proste zadania tekstowe.

11 Rozwijanie wyobraźni wzrokowej i spostrzegawczości - wykorzystanie tangramów.

12 Doskonalenie techniki dodawania i odejmowania w zakresie100:
Wykorzystaniem gier dydaktycznych – „Piramida matematyczna” Działania na konkretach

13 Ulubione zabawy z wykorzystaniem pomocy z Projektu

14 Wyszukiwanie, zapisywanie dat - praca z kalendarzem.

15 W czasie zabawy w sklep utrwalono działania związane z liczeniem i przeliczaniem pieniędzy.

16 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
Prowadząca: mgr Krystyna Mazur

17 Zajęcia prowadzono w 4 grupach:
Grupa I – uczniów z kl. I Grupa II – 4 uczniów z kl. I Grupa III – 4 uczniów z kl. II Grupa IV – 4 uczniów z kl. III Cele zajęć: pomoc i ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi; stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania;  pomoc i ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi; Praca z dziećmi polegała na ćwiczeniu techniki czytania i pisania poprzez różnego rodzaju ćwiczenia: trening czytania wyrazów o różnej strukturze graficznej, układanie wyrazów, zdań z wykorzystaniem alfabetu ruchomego, układanek i rozsypanek sylabowo - wyrazowych, czytanie „suwaków” i „łańcuchów” wyrazowych, rozwiązywanie rebusów obrazkowo – wyrazowych, układanie zdań z wykorzystaniem rozsypanek wyrazowych, uzupełnianie luk wyrazowych w tekście, ćwiczenia grafomotoryczne i kaligraficzne, pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów i zdań, opracowanie zasad wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Zajęcia prowadzono w 4 grupach:

18 Ćwiczenia w czytaniu Ćwiczenia słuchu fonematycznego różnicowanie głosek

19 Ćwiczenia utrwalające pojęcie sylaby.

20 Ćwiczenia w czytaniu z wykorzystaniem domina obrazkowo -wyrazowego

21 Ćwiczenia w czytaniu z wykorzystaniem układanek obrazkowo – wyrazowo –zdaniowych.

22 Ćwiczenia techniki czytania z wykorzystaniem zestawów PUS

23 Ćwiczenia w indywidualnym czytaniu „Metodą 18 struktur wyrazowych”

24 Doskonalenie techniki czytania i pisania z wykorzystaniem programów edukacyjnych.

25 Ćwiczenia manualne – przewlekanie sznurków
Ćwiczenia w pisaniu Ćwiczenia manualne – przewlekanie sznurków

26 Kreślenie wzorów po śladzie piktogramy

27 Utrwalanie obrazu graficznego liter Metodą Dobrego Startu
Nauka pisania liter Utrwalanie obrazu graficznego liter Metodą Dobrego Startu

28 Ćwiczenia kaligraficzne usprawniające rękę piszącą.

29 Ćwiczenia ortograficzne utrwalające zasady pisowni wyrazów

30 Ćwiczenia utrwalające zasady pisowni zmiękczeń z wykorzystaniem loteryjek

31 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych Prowadząca: mgr Ewa Konieczna

32 Grupa liczyła 8 uczniów z klas I –III, 6 chłopców i 2 dziewczynki.
Cele zajęć : rozwijanie zainteresowań matematycznych, pogłębianie wiedzy matematycznej, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, stymulowanie rozwoju uczniów, rozbudzanie ciekawości matematycznej, pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów w zakresie wiedzy przyrodniczej.

33 Rozwijanie wyobraźni wzrokowej i przestrzennej

34 Doświadczenie – „Badamy czy deszcz jest kwaśny”

35 Doświadczenia z powietrzem

36 „Rozmieszczenie Parków Narodowych w Polsce” - plakat

37 „Chora planeta”- plakat

38 Zajęcia logopedyczne Prowadząca: Edyta Szmigiel- Skóra

39 W zajęciach logopedycznych w ramach Projektu uczestniczyła jedna grupa licząca troje uczniów.
Cel główny zajęć: korygowanie nieprawidłowej artykulacji głosek sz, ż, cz, dż. 2. Tematyka zajęć dotyczyła następujących obszarów: usprawniania narządów artykulacyjnych; usprawnianie słuchu fizycznego i fonematycznego; usprawniania funkcji oddechowo- fonacyjnych; usprawniania pamięci słuchowej i wzrokowej; utrwalania prawidłowej realizacji głosek. Do prowadzenia zajęć wykorzystano nowoczesne, profesjonalne programy multimedialne, różnorodne gry i zabawy logopedyczne, zakupione w ramach Projektu.

40 Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne

41 Ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny

42 Ćwiczenia praksji oralnej i artykulacyjne

43 25 VI r. w Urzędzie Gminy Charsznica odbyło się podsumowanie Projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica” podczas, którego uczniowie naszej szkoły zaprezentowali umiejętności zdobyte w takcie prowadzonych zajęć.

44

45 Realizacja Programu Indywidualizacja nauczania i wychowania przyniosła oczekiwane rezultaty, a dzieci biorące udział w Projekcie osiągnęły sukces na miarę swoich możliwości. Wszystkie dzieci pokonały trudności w zdobywaniu wiedzy matematycznej, w czytaniu i pisaniu oraz poszerzyły wiadomości i umiejętności matematyczno- przyrodnicze. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, a dodatkową motywacją do systematycznego i aktywnego uczestnictwa były pomoce dydaktyczne Projektu, które uatrakcyjniły zajęcia.


Pobierz ppt "Podsumowanie z realizacji projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google