Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2014 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 28 stycznia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2014 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 28 stycznia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2014 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 28 stycznia 2014 r.

2 Typ wsparcia: Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy).

3 Typ wsparcia c.d.: Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy. Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. Poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia).

4 Procedura konkursowa: Konkurs ma charakter zamknięty Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów jest prowadzony: 15 stycznia 2014 r. do 21 lutego 2014 r. w dniach od 15 stycznia 2014 r. do 21 lutego 2014 r. 7:30 – 15:30 w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30 w dni robocze Kwota środków przeznaczonych na konkurs: Ogółem: 5 137 195,85 PLN

5 Wymagania finansowe: Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 85,00% Wkład własny 15,00%

6 Grupa docelowa: Projekty realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1 muszą być skierowane do: osób niezatrudnionych lub zatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm.); otoczenia osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).

7 Kryteria dostępu: 1.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu – kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. 2.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego ( w przypadku osób fizycznych pracują lub uczą się lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego) – kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. 3.Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej.

8 Kryteria dostępu c.d.: 4.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 20% – kryterium weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. 5.Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej. 6.Projektodawca zapewnia wkład własny w wysokości 15 % wartości projektu - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej. 7.Wkład własny w projekcie pochodzi z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej. Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać 0-1 tzn. spełnia - nie spełnia. Wnioski, które nie będą spełniały któregokolwiek z powyższych kryteriów, będą odrzucane na etapie oceny formalnej i merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia (za wyjątkiem kryteriów nr 6 i 7 dot. wkładu własnego).

9 Kryteria strategiczne: 1. Projekt skierowany jest do młodzieży opuszczającej: placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, tj. domy dziecka i rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze; zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki socjoterapii; schroniska dla nieletnich; domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - (stosuje się do typów operacji 1-9). Waga punktowa: 10 2. Projekt jest realizowany w międzysektorowym partnerstwie pomiędzy instytucjami (publicznymi i niepublicznymi) zajmującymi się pomocą, integracją społeczną, aktywizacją społeczną i zawodową a instytucjami rynku pracy (w szczególności Powiatowymi Urzędami Pracy) i przedsiębiorstwami - (stosuje się do typów operacji 1-9). Waga punktowa: 10

10 Kryteria horyzontalne: W przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL): – całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczenie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

11 Najczęstsze błędy formalne W części V wniosku o dofinansowanie (pod oświadczeniem) brak pieczęci i nieczytelny podpis, brak podpisu Lidera lub/i Partnera (w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie) lub podpis innej osoby niż wskazana w punkcie 2.6. Niezłożenie wniosku w dwóch wersjach papierowych (dwa oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej) oraz w wersji elektronicznej [plik XML (ZIP_POKL)]. Złożenie wydruku próbnego wniosku (wniosek nie został prawidłowo zwalidowany). Niewłaściwa nazwa instytucji, do której złożono wniosek o dofinansowanie. Błędny numer konkursu.

12 Najczęstsze błędy formalne c. d. Niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML) lub typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną nie jest zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej. Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej. Wniosek złożony po terminie zamknięcia naboru. Nie wskazano we wniosku (w pkt. 3.6) rocznego obrotu projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera lub jest on niższy od rocznych wydatków w projekcie). Niedostosowanie okresu realizacji projektu do okresu założonego w kryterium dostępu obowiązującego w ramach konkursu (w ramach przedmiotowego konkursu termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 roku)

13 Najczęstsze błędy popełniane przez Wnioskodawców na etapie oceny merytorycznej: Niespójność pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku – np. pomiędzy zadaniami wykazanymi w części 3.3. a harmonogramem i budżetem projektu, nieadekwatnie dobrane zadania w stosunku do przedstawionych problemów. Błędnie zdefiniowane cele projektu – niezgodne z zasadą SMART, nieadekwatne do przedstawionych w części 3.1.1 problemów. Brak uzasadnienia kosztów w ramach cross-financingu. Błędne oznaczenie dla cross-financingu, niezgodne z zapisem zawartym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Sposób zarządzania projektem nieadekwatny do jego skali oraz realizowanych w jego ramach form wsparcia, a co się z tym wiąże zawyżone koszty zarządzania. Błędy rachunkowe w budżecie wynikające z nieprzeliczenia budżetu. Brak informacji o kwotach ryczałtowych.

14 Najczęstsze błędy popełniane przez Wnioskodawców na etapie oceny merytorycznej c. d.: Przeszacowanie budżetu (zachwiana relacja nakład/rezultat, wskazanie cen jednostkowych nieadekwatnych do rynkowych, wątpliwa niezbędność i racjonalność ponoszonych wydatków). Przekroczony dopuszczalny poziom wydatków w ramach cross-financingu (powyżej 15% ogólnej wartości przewidzianych w budżecie wydatków). Nieprawidłowo wybrany limit procentowy kosztów pośrednich w przypadku koszów pośrednich rozliczanych ryczałtem. Brak podania warunków zatrudnienia kadry projektowej (rodzaj umów, zaangażowanie czasowego itp.) Brak dokładnego opisu doświadczenia i kwalifikacji jakich będzie się wymagać od osób zaangażowanych w realizację projekt. Wykazanie we wniosku nazwy własnej towaru o charakterze autorskim/licencjonowanym bez wykazania, iż wskazany towar jest niezbędny dla celów projektu i jedyny istniejący na rynku, a poniesiony w związku z nim wydatek jest racjonalny i efektywny. Wskazanie we wniosku dostawcy jakiegokolwiek towaru, nawet jeśli ten towar ma charakter autorski/licencjonowany

15 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice www.efs.slaskie.pl


Pobierz ppt "Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2014 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 28 stycznia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google