Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI EWELINA CHOJNACKA. DEFINICJA KOSZTÓW wyrażone w pieniądzu, celowe i dające efekt gospodarczy zużycie: a)rzeczowych składników aktywów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOSZTY DZIAŁALNOŚCI EWELINA CHOJNACKA. DEFINICJA KOSZTÓW wyrażone w pieniądzu, celowe i dające efekt gospodarczy zużycie: a)rzeczowych składników aktywów."— Zapis prezentacji:

1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI EWELINA CHOJNACKA

2 DEFINICJA KOSZTÓW wyrażone w pieniądzu, celowe i dające efekt gospodarczy zużycie: a)rzeczowych składników aktywów trwałych i obrotowych, b)usług obcych, c)pracy ludzkiej wyrażonej w formie wynagrodzeń, d)niebędące zużyciem podatki kosztowe i opłaty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności.

3 KOSZT A WYDATEK Koszt jest zużyciem zasobów finansowych w celu uzyskania konkretnego efektu. Wydatek to rozchód środków pieniężnych do likwidowania zobowiązań finansowych firmy. Nie każdy wydatek jest kosztem, ale każdy koszt oznacza wydatek. Przykładem sytuacji, w której nie każdy wydatek jest kosztem, może być zakup materiałów. Zakup stanowi wydatek, jednak stanie się on kosztem dopiero w momencie zużycia materiałów w procesie produkcji.

4 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI Podział kosztów: 1.koszty działalności operacyjnej; 2.pozostałe koszty operacyjne; 3.koszty finansowe.

5 CHARAKTERYSTYKA KONT UKŁADU RODZAJOWEGO KOSZTÓW 401 – amortyzacja; 402 – zużycie materiałów i energii; 403 – usługi obce; 404 – wynagrodzenia; 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników; 406 – podatki i opłaty; 409 – pozostałe koszty rodzajowe; 490 – rozliczenie kosztów.

6 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych, zużycie opakowań, zużycie materiałów biurowych, zużycie energii elektrycznej i cieplnej, zużycie ciepłej i zimnej wody, zużycie gazów, zużycie pary wodnej.

7 USŁUGI OBCE transportowe, budowlane, remontowe, składowania, łączności (telekomunikacyjne, pocztowe itp.), poligraficzne, informatyczne, bankowe, wykonanie ekspertyz i badań, tłumaczenie tekstu, pozostałe usługi (pranie odzieży, utrzymanie czystości).

8 PODATKI I OPŁATY podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek akcyzowy, opłaty skarbowe, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, roczne opłaty licencyjne uprawniające do wykonywania działalności.

9 WYNAGRODZENIA wartości wynagrodzenia brutto wypłacanego w formie pieniężnej, wartości świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalent.

10 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW składki z tytułu ubezpieczeń społecznych opłaconych ze środków pracodawcy, składki na fundusz pracy, składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odzież ochronna i robocza, świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkolenie pracowników, dopłaty do okresowych biletów za dojazdy pracowników do pracy.

11 POZOSTAŁE KOSZTY ubezpieczenia majątkowe, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty reprezentacji i reklamy, koszty wynajęcia kwater lub ryczałtu za noclegi w przypadku czasowego zatrudnienia pracowników poza miejscem stałego zatrudnienia, wypłaty ryczałtów za używanie przez pracowników własnych samochodów dla celów służbowych.

12 ZADANIE 1.Zużycie surowców 80 000zł; 2.Wynagrodzenia robotników 60 000zł; 3.Wynagrodzenia pracowników administracji i zarządu 15 000zł; 4.Ubezpieczenia społeczne 13 000zł; 5.Usługi bankowe 500zł; 6.Opłaty za transport materiałów 300zł; 7.Dopłata do biletów miesięcznych pracowników 120zł; 8.Składki na Fundusz Pracy 310zł; 9.Podróże służbowe pracowników administracji 150zł; 10.Czynsz za lokal biurowy 400zł;

13 ZADANIE C.D. 11. Amortyzacja budynków i maszyn 1 600zł; 12. Zużycie energii elektrycznej 2 100zł; 13. Zużycie pary wodnej 750zł; 14. Zużycie druków i formularzy 110zł. 15. Zakup odzieży ochronnej 250zł. Dokonaj klasyfikacji rodzajowej podanych kosztów. Ustal wartość poszczególnych grup oraz łączną kwotę poniesionych kosztów.


Pobierz ppt "KOSZTY DZIAŁALNOŚCI EWELINA CHOJNACKA. DEFINICJA KOSZTÓW wyrażone w pieniądzu, celowe i dające efekt gospodarczy zużycie: a)rzeczowych składników aktywów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google