Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROK SZKOLNY 2015/2016 5 KWIETNIA 2016 ROKU (OSTATNI)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROK SZKOLNY 2015/2016 5 KWIETNIA 2016 ROKU (OSTATNI)"— Zapis prezentacji:

1 ROK SZKOLNY 2015/2016 5 KWIETNIA 2016 ROKU (OSTATNI)

2

3 * osobny stolik dla każdego ucznia (stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy) * właściwą liczbę krzeseł * kartki z numerami stolików oraz losy z numerami stolików * właściwe nagłośnienie (sprawdzian z języka obcego), stan techniczny urządzeń powinien być sprawdzony * zegar widoczny dla wszystkich zdających

4 * tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu * kartki (koperty) z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL * zapasowe przybory do pisania i rysowania * w salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne z zakresu danej części sprawdzianu * umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko) w danej sali

5 Zapewniają prawidłowy przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach tj. * odpowiadają za prawidłowe umieszczenie trzyznakowych kodów, numerów PESEL i naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza * w przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca naklejkę, przewodniczący koryguje ten numer oraz zamieszcza w protokole adnotację o stwierdzeniu błędu, a na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi w miejscu przeznaczonym na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły

6 * odpowiadają za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym uczniom oraz nie używali korektorów, kalkulatorów, słowników oraz innych przyborów niedozwolonych na sprawdzianie * dopilnowują, aby w czasie dodatkowych 5 minut uczniowie sprawdzili poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

7 * odbierają od uczniów arkusze egzaminacyjne, sprawdzają ich kompletność * porządkują i pakują materiały egzaminacyjne z danej sali w obecności przedstawiciela zdających * przygotowują dokumentację sprawdzianu

8 W celu monitorowania prawidłowego przebiegu sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali * w sposób niezakłócający pracy zdających * cicho * bez zaglądania do prac zdających

9 * odpowiada za właściwe przygotowanie sal do przeprowadzenia sprawdzianu * przeprowadza próbę odsłuchu przykładowego nagrania * odpowiada za właściwe przygotowanie oraz rozmieszczenie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia drugiej części sprawdzianu gwarantujące wysoką jakość dźwięku

10 * odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali * odbiera od PSZE informację o uczniach mających zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków, korzystania ze sprzętu medycznego lub zjedzenia posiłku w trakcie sprawdzianu i przestrzega tych zaleceń

11 * odbiera od PSZE informację o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu piszących sprawdzian w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed sprawdzianem sprawdza, czy te warunki zostały spełnione

12 * odpowiada za to, aby podczas sprawdzianu w sali znajdowali się wyłącznie zdający przydzieleni do danej sali, członkowie zespołu nadzorującego oraz – ewentualnie – obserwatorzy * nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania sprawdzianu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu sprawdzianu

13 PZN przypomina zdającym: * o zasadach zachowania się na sprawdzianie * o zakazie wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych * o konieczności sprawdzenia kompletności zestawów * o sposobie kodowania * o obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza * o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

14 PZN dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi:  pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań  drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym, obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności

15 Wszyscy uczniowie biorący udział w sprawdzianie winni być zapoznani przez wychowawców z informacją dla ucznia dotyczącą przebiegu sprawdzianu. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie legitymację szkolną, przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. * na cz. 1. pióro lub długopis z czarnym atramentem/tuszem oraz linijkę

16 * na cz. 2. pióro lub długopis z czarnym atramentem/tuszem Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze, przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych

17 * zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście przygotowanej przez ZN * losują numery stolików, przy których będą pracowali – losy z numerami stolików przygotowuje ZN * numery wylosowanych stolików należy zapisać na liście zdających w danej sali przygotowanej przez okręgową komisję egzaminacyjną

18 * losowanie przeprowadzamy jednokrotnie (jeżeli zdający przystępują do 1. i 2. części sprawdzianu w tej samej sali) * można odstąpić od losowania w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy sprawdzianu * można odstąpić od losowania w przypadku ucznia spóźnionego

19 O godzinie 8:45 i 11:30 PZN w obecności przedstawiciela zdających (1 uczeń) odbiera od PSZE materiały egzaminacyjne: * odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych osobno do pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu * odpowiednie płyty CD do arkusza z języka obcego

20 * listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE * druk protokołu przebiegu sprawdzianu w danej sali * naklejki z kodem kreskowym * zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych

21 Uczniowie korzystający z dostosowań: * nie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi – nie otrzymują dodatkowych 5 minut * czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego

22 ZN zaznacza przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole: * arkusz egzaminacyjny do pierwszej części sprawdzianu – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi * arkusz egzaminacyjny do drugiej części sprawdzianu – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi

23 Każdy zdający: * zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował * do sali wnosi jedynie dozwolone przybory * po otrzymaniu arkusza zdający sprawdza, czy nie jest otwarty, otwiera arkusz, sprawdza jego kompletność, zapoznaje się z instrukcją * koduje arkusz i kartę odpowiedzi numerem PESEL i trzyznakowym kodem

24 Członkowie ZN udzielają odpowiedzi zdającym jedynie na pytania związane z organizacją i z rozumieniem instrukcji, nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań. Po czynnościach organizacyjnych, po sprawdzeniu poprawności kodowania PZN w widocznym miejscu zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu i zdający rozpoczynają rozwiązywanie zadań.

25 Przewodniczący SZE może, w uzasadnionych przypadkach, zezwolić zdającemu spóźnionemu wejść do sali egzaminacyjnej, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na tablicy.

26 Czas pierwszej części – 80 minut (max. do 120 minut) Czas drugiej części – 45 minut (max. Do 70 minut) Podczas pracy z arkuszem zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej

27 * Bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia części 2. sprawdzianu następuje uruchomienie odtwarzania nagrania z płyty CD. * Na płycie nagrane są: 1. instrukcje dla zdających 2. zadania 3. przerwy

28 * W przypadku awarii płyty CD PZN: 1. zapisuje czas rozpoczęcia przerwy 2. wymienia płytę CD na rezerwową 3. zapisuje czas zakończenia przerwy oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem 4. uruchamia płytę od ścieżki z numerem zadania, podczas którego nastąpiła usterka

29 Uczniowie, którzy ukończyli pracę przed czasem:  zdający zamyka arkusz, odkłada na brzeg stolika i podnosi rękę  zdający pozostaje na swoim miejscu  PZN lub wyznaczony członek ZN podchodzi do zdającego, aby odebrać arkusz  w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, kodowania i zaznaczeń na karcie odpowiedzi, zdający dostaje pozwolenie na opuszczenie sali

30 W przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi. PZN po upływie czasu na pracę z arkuszem: * informuje zdających o zakończeniu pracy * poleca sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – na tę czynność przeznacza 5 minut, ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań * poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika

31 * PZN lub członek ZN podchodzi do zdającego, aby odebrać arkusz * w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, kodowania i zaznaczeń na karcie odpowiedzi * zdający otrzymują pozwolenie na opuszczenie sali * na sali pozostaje zdający, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych

32 * W przypadku ucznia, który zgłasza, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi ZN pakuje do bezpiecznej koperty jego zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi lub zeszyt zadań wraz z kartą rozwiązań i kartą odpowiedzi. * Zaistniały fakt odnotowuje się w protokołach przebiegu sprawdzianu (w danej sali oraz zbiorczym)

33 W przypadku zdających, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi PZN po upływie czasu na pracę z arkuszem: * informuje zdających o zakończeniu pracy * poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika * wyznacza członków ZN do odbioru prac

34 * poleca opuszczenie sali zdającym za wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania arkuszy

35 Członkowie ZN: * zaznaczają na liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających * w przypadku dyslektyków, korzystających ze szczegółowych kryteriów oceniania i w przypadku uczniów, którym przyznano prawo nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznaczają przyznane uprawnienia zamalowując odpowiednie kwadraty w zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi

36 * podpisują wypełnioną listę obecności zdających * porządkują, przeliczają i pakują materiały egzaminacyjne

37

38 Członkowie ZN po przeliczeniu arkuszy egzaminacyjnych pakują arkusze (kompletne wraz z kartami odpowiedzi) w obecności przedstawiciela zdających do kopert bezpiecznych wpisując na kopercie identyfikator szkoły 106301-01P1A, pełny symbol arkusza SP -A1 - 162 (jeden arkusz SP -A7 - 162),numer sali, ilość zapakowanych arkuszy egzaminacyjnych Koperty z arkuszami uczniów z dysleksją dodatkowo oznaczyć dużą literą D w prawym dolnym rogu pola opisowego na kopercie

39 Członkowie ZN w stosunku do arkuszy uczniów mających obowiązek przenoszenia odpowiedzi na karty odrywają karty odpowiedzi od zeszytów zadań. Zeszyty zadań pozostają w szkole, zaś karty odpowiedzi są pakowane w bezpieczne koperty i przekazywane do ROKE – na kopercie należy zapisać identyfikator szkoły, symbol arkusza, numer sali, ilość kart odpowiedzi.

40 W przypadku uczniów z dostosowaniami w tym uczniów, którzy zgłosili, że nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę, przekazywany jest do ROKE zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi. Arkusze należy zapakować do bezpiecznych kopert zapisując na nich identyfikator szkoły, symbol arkusza, numer sali, ilość arkuszy egzaminacyjnych. Pakowanie w obecności przedstawiciela zdających.

41 PZN sporządza protokół przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu w danej sali i przekazuje go wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

42 Uczniowie nie wyrywają fragmentów arkusza egzaminacyjnego.

43 Po zakończonym sprawdzianie członkowie ZN odrywają kartę odpowiedzi od zeszytu zadań

44 2 czerwca 2016 roku W terminie dodatkowym nie dokonuje się podziału arkuszy zdających w drugiej części sprawdzianu na zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

45 * w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części sprawdzianu lub zakresu egzaminu na załączniku 13a * termin rozpatrzenia przez OKE - 7 dni * odwołanie do CKE w ciągu 3 następnych dni na załączniku 13c * termin rozpatrzenia przez CKE – 7 dni

46 P owody: * niesamodzielne rozwiązania zadań * występowanie w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnianie/korzystanie z rozwiązań innego ucznia * zgłoszenie zastrzeżeń związanych przeprowadzeniem sprawdzianu * zaistnienie okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu * niemożność ustalenia wyników danej części sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej

47 Rodzice: * otrzymują informację o zamiarze unieważnienia * mają prawo do wglądu do dokumentacji * mogą wnieść do CKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE

48 * może odbyć się w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania zaświadczenia - wniosek o wgląd załącznik 16a * termin i miejsce wglądu są ustalane w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku * rodzice mogą złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów – załącznik 16b * dyrektor OKE informuje pisemnie rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku

49 Teresa Petelewicz


Pobierz ppt "ROK SZKOLNY 2015/2016 5 KWIETNIA 2016 ROKU (OSTATNI)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google