Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian od roku szkolnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian od roku szkolnego"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian od roku szkolnego
2014/2015

2 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
Termin sprawdzianu 1 kwietnia 2015 r. (środa) Sprawdzian składa się z dwóch części (obie części przeprowadza się tego samego dnia). część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 trwa 80 min + 40 min dostosowanie część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 trwa 45 min + 25 min dostosowanie Dodatkowy termin - 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

3 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu albo nie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku

4 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
WYNIKI Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą wyrażone w procentach cztery wyniki: wynik z części pierwszej -wynik ogólny; szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki; wynik z części drugiej -z języka angielskiego.

5 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

6 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb –za zgodą rodziców. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłoszone w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

7 Część 1. sprawdzianu zadania z języka polskiego i matematyki
OD ROKU 2015 Jeden arkusz obejmujący zadania: • z języka polskiego • z matematyki zadania mogą być osadzone w kontekście historycznym / przyrodniczym język polski matematyka Zadania zamknięte 8 - 12 Zadania otwarte 2 - 4

8 Zadania z języka polskiego
Zadania zamknięte i otwarte Wśród zadań otwartych znajdą się: zadania krótkiej odpowiedzi zadania rozszerzonej odpowiedzi. Wśród zadań zamkniętych znajdą: wyboru wielokrotnego prawda-fałsz na dobieranie. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdzie się dłuższa wypowiedź pisemna w formie: opowiadania z dialogiem kartki z pamiętnika wpisu w dzienniku listu oficjalnego sprawozdania opisu postaci, przedmiotu, krajobrazu. Może też być sprawdzane opanowanie przez ucznia redagowania form użytkowych takich jak: ogłoszenie zaproszenie notatka. Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury: literackich (epickich i lirycznych) nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych) ikonicznych. Teksty w zestawie zadań mogą dotyczyć zagadnień związanych tematycznie z historią lub przyrodą.

9 Zadania z matematyki Zadania zamknięte i otwarte
Wśród zadań otwartych znajdą się: zadania krótkiej odpowiedzi zadania rozszerzonej odpowiedzi. Wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania: wyboru wielokrotnego prawda-fałsz na dobieranie. Każde z zadań otwartych z matematyki może sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych podstawy programowej: wykorzystanie i tworzenie informacji modelowanie matematyczne rozumowanie i tworzenie strategii. Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa. Zadania mogą dotyczyć zagadnień związanych tematycznie z historią lub przyrodą.

10 Część 2. sprawdzianu zadania z języka obcego nowożytnego
OD ROKU 2015 Uczeń przystępuje do 2. części sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. (Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.) Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych. Zadania z języka obcego nowożytnego będą sprawdzać następujące kluczowe umiejętności: • rozumienie ze słuchu (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD • znajomość funkcji i środków językowych • rozumienie tekstów pisanych.

11 Budowa arkusza egzaminacyjnego
ARKUSZ EGZAMINACYJNY ZAWIERA: ZESZYT ZADAŃ KARTĘ ODPOWIEDZI pierwsza zadania z języka polskiego i matematyki 1 karta wspólna dla języka polskiego i matematyki, dołączona na perforacji do ostatniej strony arkusza (nie należy odrywać) druga z języka angielskiego 1 karta, dołączona na perforacji do ostatniej strony arkusza (nie należy odrywać)

12 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
Do przeprowadzenia sprawdzianu w części pierwszej i w części drugiej wykorzystuje się arkusze egzaminacyjne, które mają formę zeszytów zadań wraz z kartą odpowiedzi. Do przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdują się dwukrotnie odczytane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań

13 Arkusz egzaminacyjny do pierwszej części sprawdzianu – schemat
Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych z języka polskiego i matematyki NIE NALEŻY JEJ ODRYWAĆ Zeszyt zadań z języka polskiego i matematyki

14 Arkusz egzaminacyjny drugiej części sprawdzianu – schemat
Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych z języka angielskiego NIE NALEŻY ODRYWAĆ Zeszyt zadań z języka angielskiego

15 Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.
WAŻNE! Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie dozwolone przybory: w przypadku części pierwszej – pióro lub długopis z czarnym tuszem, ołówek (może być wykorzystany tylko do rysowania), gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz w przypadku części drugiej – pióro lub długopis z czarnym tuszem. Na sprawdzianie nie wolno korzystać z korektorów, kalkulatora oraz słowników.

16 Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście.
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony Losują numery stolików, przy których będą pracowali (zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował) Otrzymują od członków zespołu nadzorującego karteczki ze swoim imieniem i nazwiskiem, trzyznakowym kodem i numerem PESEL Otrzymują od członków zespołu nadzorującego arkusz egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL zdającego.

17 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 h
w części pierwszej sprawdzianu Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń: a) uważnie zapoznaje się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego sprawdza kompletność arkuszy egzaminacyjnych w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron sprawdza poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE (czy są zgodne z otrzymanymi na karteczkach od nauczyciela) zapisuje trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieszcza naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach: na zeszycie zadań oraz na karcie odpowiedzi (w 2 miejscach) - (nie dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) nie odrywa karty odpowiedzi od zeszytu zadań

18 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
w części drugiej sprawdzianu Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń: a) uważnie zapoznaje się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego b) sprawdza kompletność arkuszy egzaminacyjnych w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron c) sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE z otrzymanymi od nauczyciela d) zapisuje trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieszcza naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach: na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi (w dwóch miejscach)- (nie dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) ) e) Nie odrywa karty odpowiedzi od zeszytu

19 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

20 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
POWTÓRZMY! ZAPAMIETAJ! W części pierwszej sprawdzianu kodujesz zeszyt zadań i kartę odpowiedzi oraz umieszczasz naklejki, zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego (u dyslektyków kodują członkowie zespołu nadzorującego) , NIE WYRYWASZ KARTY ODPOWIEDZI W części drugiej sprawdzianu kodujesz zeszyt zadań i kartę odpowiedzi oraz umieszczasz naklejki zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego (u dyslektyków kodują członkowie zespołu nadzorującego) Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność Twojego kodowania arkuszy, udzielają odpowiedzi na Twoje pytania związane wyłącznie z kodowaniem i rozumieniem instrukcji; nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

21 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
Następnie przewodniczący informuje uczniów o: zasadach zachowania się podczas sprawdzianu dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

22 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. W przypadku części drugiej sprawdzianu bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

23 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności: nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej) b) nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi d) nie wypowiada uwag i komentarzy e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

24 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
PRZYCZYNY PRZERWANIA SPRAWDZIANU W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z danym arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część sprawdzianu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.

25 Zasady oddawania prac egzaminacyjnych
Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: informuje zdających o zakończeniu pracy poleca sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, przeznaczając na tę czynność dodatkowo 5 minut - ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika zleca członkom zespołu odbiór arkuszy od uczniów W obecności wszystkich uczniów członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają kompletność materiałów i przyjmują je od zdających. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

26 Zasady oddawania prac egzaminacyjnych
Jeśli uczeń ukończył pracę przed czasem Zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli uczeń zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy dyslektyków).

27 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
Uwaga! W przypadku gdy nie zdążyłeś przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi zgłaszasz ten fakt zespołowi nadzorującemu.

28 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
Powodzenia! Trzymamy kciuki!


Pobierz ppt "Sprawdzian od roku szkolnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google