Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Termin sprawdzianu 1 kwietnia 2015 r. (środa) Sprawdzian składa się z dwóch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Termin sprawdzianu 1 kwietnia 2015 r. (środa) Sprawdzian składa się z dwóch."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

2 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Termin sprawdzianu 1 kwietnia 2015 r. (środa) Sprawdzian składa się z dwóch części (obie części przeprowadza się tego samego dnia). część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 trwa 80 min + 40 min dostosowanie część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 trwa 45 min + 25 min dostosowanie Dodatkowy termin - 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

3 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu albo nie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku

4 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 WYNIKI Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą wyrażone w procentach cztery wyniki: wynik z części pierwszej -wynik ogólny; szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki; wynik z części drugiej -z języka angielskiego.

5 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

6 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb –za zgodą rodziców. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłoszone w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

7 Część 1. sprawdzianu zadania z języka polskiego i matematyki 7 OD ROKU 2015 Jeden arkusz obejmujący zadania: z języka polskiego z matematyki zadania mogą być osadzone w kontekście historycznym / przyrodniczym język polskimatematyka Zadania zamknięte 8 - 12 Zadania otwarte2 - 4

8 Zadania z języka polskiego 8 Wśród zadań zamkniętych znajdą:  wyboru wielokrotnego  prawda-fałsz  na dobieranie. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdzie się dłuższa wypowiedź pisemna w formie:  opowiadania z dialogiem  kartki z pamiętnika  wpisu w dzienniku  listu oficjalnego  sprawozdania  opisu postaci, przedmiotu, krajobrazu. Może też być sprawdzane opanowanie przez ucznia redagowania form użytkowych takich jak:  ogłoszenie  zaproszenie  notatka. Zadania zamknięte i otwarte Wśród zadań otwartych znajdą się:  zadania krótkiej odpowiedzi  zadania rozszerzonej odpowiedzi. Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury:  literackich (epickich i lirycznych)  nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych)  ikonicznych. Teksty w zestawie zadań mogą dotyczyć zagadnień związanych tematycznie z historią lub przyrodą.

9 Zadania z matematyki 9 Wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania:  wyboru wielokrotnego  prawda-fałsz  na dobieranie. Każde z zadań otwartych z matematyki może sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych podstawy programowej:  wykorzystanie i tworzenie informacji  modelowanie matematyczne  rozumowanie i tworzenie strategii. Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa. Zadania zamknięte i otwarte Wśród zadań otwartych znajdą się:  zadania krótkiej odpowiedzi  zadania rozszerzonej odpowiedzi. Zadania mogą dotyczyć zagadnień związanych tematycznie z historią lub przyrodą.

10 Część 2. sprawdzianu zadania z języka obcego nowożytnego 10 OD ROKU 2015 Uczeń przystępuje do 2. części sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. (Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.) Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych. Zadania z języka obcego nowożytnego będą sprawdzać następujące kluczowe umiejętności: rozumienie ze słuchu (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD znajomość funkcji i środków językowych rozumienie tekstów pisanych.

11 ARKUSZ EGZAMINACYJNY ZAWIERA: ZESZYT ZADAŃKARTĘ ODPOWIEDZI pierwsza zadania z języka polskiego i matematyki 1 karta wspólna dla języka polskiego i matematyki, dołączona na perforacji do ostatniej strony arkusza (nie należy odrywać) druga zadania z języka angielskiego 1 karta, dołączona na perforacji do ostatniej strony arkusza (nie należy odrywać) Budowa arkusza egzaminacyjnego

12 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Do przeprowadzenia sprawdzianu w części pierwszej i w części drugiej wykorzystuje się arkusze egzaminacyjne, które mają formę zeszytów zadań wraz z kartą odpowiedzi. Do przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdują się dwukrotnie odczytane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań

13 Arkusz egzaminacyjny do pierwszej części sprawdzianu – schemat Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych z języka polskiego i matematyki NIE NALEŻY JEJ ODRYWAĆ Zeszyt zadań z języka polskiego i matematyki

14 Arkusz egzaminacyjny drugiej części sprawdzianu – schemat Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych z języka angielskiego NIE NALEŻY ODRYWAĆ Zeszyt zadań z języka angielskiego

15 WAŻNE! Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie dozwolone przybory: w przypadku części pierwszej – pióro lub długopis z czarnym tuszem, ołówek (może być wykorzystany tylko do rysowania), gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz w przypadku części drugiej – pióro lub długopis z czarnym tuszem. Na sprawdzianie nie wolno korzystać z korektorów, kalkulatora oraz słowników.

16  Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony  Losują numery stolików, przy których będą pracowali (zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował)  Otrzymują od członków zespołu nadzorującego karteczki ze swoim imieniem i nazwiskiem, trzyznakowym kodem i numerem PESEL  Otrzymują od członków zespołu nadzorującego arkusz egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL zdającego. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

17 w części pierwszej sprawdzianu Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń: a) uważnie zapoznaje się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego b)sprawdza kompletność arkuszy egzaminacyjnych w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron c)sprawdza poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE (czy są zgodne z otrzymanymi na karteczkach od nauczyciela) c)zapisuje trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieszcza naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach: na zeszycie zadań oraz na karcie odpowiedzi (w 2 miejscach) - (nie dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) e)nie odrywa karty odpowiedzi od zeszytu zadań Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 h

18 w części drugiej sprawdzianu Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń: a) uważnie zapoznaje się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego b) sprawdza kompletność arkuszy egzaminacyjnych w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron c) sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE z otrzymanymi od nauczyciela d) zapisuje trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieszcza naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach: na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi (w dwóch miejscach)- (nie dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) ) e) Nie odrywa karty odpowiedzi od zeszytu Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

19

20 POWTÓRZMY! ZAPAMIETAJ!  W części pierwszej sprawdzianu kodujesz zeszyt zadań i kartę odpowiedzi oraz umieszczasz naklejki, zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego (u dyslektyków kodują członkowie zespołu nadzorującego), NIE WYRYWASZ KARTY ODPOWIEDZI  W części drugiej sprawdzianu kodujesz zeszyt zadań i kartę odpowiedzi oraz umieszczasz naklejki zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego (u dyslektyków kodują członkowie zespołu nadzorującego) NIE WYRYWASZ KARTY ODPOWIEDZI  Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność Twojego kodowania arkuszy, udzielają odpowiedzi na Twoje pytania związane wyłącznie z kodowaniem i rozumieniem instrukcji; nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

21 Następnie przewodniczący informuje uczniów o:  zasadach zachowania się podczas sprawdzianu  dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)  zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

22  Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.  W przypadku części drugiej sprawdzianu bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.  Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.  Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

23 W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności: a)nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej) b) nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi d) nie wypowiada uwag i komentarzy e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

24 PRZYCZYNY PRZERWANIA SPRAWDZIANU W przypadku  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia  wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej  zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z danym arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część sprawdzianu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

25 Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:  informuje zdających o zakończeniu pracy  poleca sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, przeznaczając na tę czynność dodatkowo 5 minut - ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań)  poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika  zleca członkom zespołu odbiór arkuszy od uczniów W obecności wszystkich uczniów członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają kompletność materiałów i przyjmują je od zdających. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali. Zasady oddawania prac egzaminacyjnych

26 Jeśli uczeń ukończył pracę przed czasem  Zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.  Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów.  Dodatkowo, jeżeli uczeń zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy dyslektyków). Zasady oddawania prac egzaminacyjnych

27 Uwaga! W przypadku gdy nie zdążyłeś przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi zgłaszasz ten fakt zespołowi nadzorującemu. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

28 Powodzenia! Trzymamy kciuki! Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015


Pobierz ppt "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Termin sprawdzianu 1 kwietnia 2015 r. (środa) Sprawdzian składa się z dwóch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google