Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Łuków ul. Piłsudskiego 15 Łuków ul. Piłsudskiego 15 LOKAL UŻYTKOWY (gmina Łuków M.,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Łuków ul. Piłsudskiego 15 Łuków ul. Piłsudskiego 15 LOKAL UŻYTKOWY (gmina Łuków M.,"— Zapis prezentacji:

1 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Łuków ul. Piłsudskiego 15 Łuków ul. Piłsudskiego 15 LOKAL UŻYTKOWY (gmina Łuków M., powiat łukowski, województwo lubelskie) Przedmiot wynajmu/wydzierżawienia/użyczenia: Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 164,98 m 2 Stawka czynszu: 18,00 zł m 2 netto Okres wynajmu: 3 lata Tryb wynajmu: przetarg Data przetargu: 9 września 2016 Wadium: 10957,97 zł

2 Opis przedmiotu wynajmu: Przeznaczone do wynajmu pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 164,98 m 2 usytuowane są na parterze. Budynek, w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe, posiada dwie kondygnacje nadziemne: parter i piętro. Pomieszczenia biurowe utrzymane w należytym stanie, wymagające miejscowego odświeżenia i renowacji okładzin ściennych oraz podłogowych. Przedmiotowy budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej. Wyposażony jest w instalację telefoniczną, c.o., przyłącze energetyczne, wodno- kanalizacyjne, oraz sieć informatyczną. Opis przedmiotu wynajmu: Przeznaczone do wynajmu pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 164,98 m 2 usytuowane są na parterze. Budynek, w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe, posiada dwie kondygnacje nadziemne: parter i piętro. Pomieszczenia biurowe utrzymane w należytym stanie, wymagające miejscowego odświeżenia i renowacji okładzin ściennych oraz podłogowych. Przedmiotowy budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej. Wyposażony jest w instalację telefoniczną, c.o., przyłącze energetyczne, wodno- kanalizacyjne, oraz sieć informatyczną. Oprócz czynszu Najemca ponosił będzie następujące koszty z tytułu energii elektrycznej – ryczałtowo w zależności od rodzaju i ilości urządzeń z których będzie korzystał Najemca centralnego ogrzewania – Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu całorocznie opłatę za ogrzewanie proporcjonalnie do kubatury zajmowanej powierzchni. Całkowite rozliczenie kosztów ogrzewania nastąpi po zakończeniu sezonu grzewczego do miesiąca czerwca w oparciu o kalkulację kosztów sporządzoną przez Wynajmującego Woda, odprowadzania ścieków,wywozu nieczystości stałych – ryczałtowo

3 Opis nieruchomości: MiejscowośćŁuków Ulica, nr budynkuUl. Piłsudskiego 15 Powierzchnia budynku, w których zlokalizowany jest przedmiot wynajmu 164,98 m 2 Nr działki ewidencyjnej, obręb nr działki 8588, obręb 061101_1.0003 Księga wieczysta, Sąd Rejonowy, Nr Wydziału księga wieczysta nr LU1U/00000513/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych Stan prawny gruntuUżytkowanie wieczyste

4 Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: Nieruchomość położona jest w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 15 – Nieruchomość budynkowa znajduje się w strefie śródmiejskiej miasta, w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa usługowo-handlowa, mieszkalna oraz Urząd Miasta. Na parterze budynku znajduje się Urząd Pocztowy nr 1. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjną lokalizację pod względem dostępności środków komunikacji miejskiej. Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: Nieruchomość położona jest w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 15 – Nieruchomość budynkowa znajduje się w strefie śródmiejskiej miasta, w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa usługowo-handlowa, mieszkalna oraz Urząd Miasta. Na parterze budynku znajduje się Urząd Pocztowy nr 1. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjną lokalizację pod względem dostępności środków komunikacji miejskiej.

5 OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00 940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska Miejsce przetargu: Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska, I piętro ( świetlica ) pokój nr 16. Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie ogłasza przetarg ustny w formie publicznej licytacji na najem części powierzchni znajdującej się na parterze budynku administracyjno- usługowego położonego przy ul. Piłsudskiego 15 w Łukowie, pod działalność nie kolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A. o łącznej powierzchni użytkowej 164,98m 2. Przedmiot najmu: pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej – 142,71m 2, na którą składa się 7 pomieszczeń biurowych, położonych na parterze budynku administracyjno – usługowego o powierzchni użytkowej: 76,79 m 2, 17,09 m 2, 13,87 m 2, 9,92 m 2,9,04m 2, 8,5 m 2, 7,5 m 2 oraz pomieszczeń sanitariatów korytarzy i wiatrołapu o pow. 22,27 m2. Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość budynkowa znajduje się w strefie śródmiejskiej miasta, w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa usługowo-handlowa, mieszkalna oraz Urząd Miasta. Na parterze budynku znajduje się Urząd Pocztowy nr 1. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjną lokalizację pod względem dostępności środków komunikacji miejskiej. Okres najmu: Okres trwania umowy 36 miesięcy. Wywoławcza stawka czynszu netto: 18,00 zł (słownie :osiemnaście zł 00/100.) Postąpienia: wysokość potępienia 0,50 zł/m² Wadium: 10957,97 zł (trzykrotność czynszu miesięcznego powiększony o stawkę VAT) Termin przetargu: 09.09.2016

6 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1.Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia: 08.09.2016r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „PI Lublin przetarg z dnia 09.09.2016 r na lokal użytkowy w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 15.”. 2. Okazanie komisji przetargowej oryginału lub kopii wpłaty wadium. 3. Złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu, projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu. 4. Przed rozpoczęciem licytacji osoba fizyczna zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu z zamiarem najmu części nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osoba reprezentująca biorąca udział w licytacji zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek w postępowaniu przetargowym. Informacje dodatkowe: Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostaną im zwrócone bez odsetek, na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie tj. w terminie 14 dni od zakończenia licytacji. Wadium wpłacone przelewem na rachunek bankowy przez wyłonionego w przetargu najemcę zalicza się na poczet kaucji. Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A. gdy oferent, którego oferta została przyjęta, nie dostarczy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty zakończenia licytacji lub uchyli się od zawarcia umowy. Okres związania ofertą wynosi 21 dni od daty otrzymania zgody od Ministra Skarbu Państwa na najem przedmiotowej części nieruchomości Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.

7 . Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. 8:00-14:00 po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym Panem Rafałem Paneckim, tel. 83 342 56 24 Pomieszczenia/lokal można oglądać do dnia 08.09.2016r. POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

8 Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą.

9 Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Kontakt: Imię i nazwisko pracownika Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości Marek Ulita Nazwa działu/wydziału: Dział Administrowania Nazwa działu/wydziału: Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Adres: Adres: ul. Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska Telefon: Telefon: 83 342 56 03 e-mail: marek.ulita@poczta-polska.pl marek.ulita@poczta-polska.pl Imię i nazwisko administratora obiektu Rafał Panecki Nazwa działu/wydziału: Nazwa działu/wydziału: Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Adres: ul. Plac Wolności 9 21-500 Biała Podlaska Telefon: Telefon: 83 342 56 24 e-mail: rafal.panecki@poczta-polska.pl


Pobierz ppt "POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij i zlokalizuj na mapie Łuków ul. Piłsudskiego 15 Łuków ul. Piłsudskiego 15 LOKAL UŻYTKOWY (gmina Łuków M.,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google