Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe europejskie i krajowe instrumenty wspierania edukacji pozaformalnej – wyniki badań w projekcie CertiVET mgr Katarzyna Sławińska Zakład Badań Edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe europejskie i krajowe instrumenty wspierania edukacji pozaformalnej – wyniki badań w projekcie CertiVET mgr Katarzyna Sławińska Zakład Badań Edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Nowe europejskie i krajowe instrumenty wspierania edukacji pozaformalnej – wyniki badań w projekcie CertiVET mgr Katarzyna Sławińska Zakład Badań Edukacji Zawodowej Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki mgr Katarzyna Sławińska Zakład Badań Edukacji Zawodowej Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Seminarium młodych pracowników nauki ITeE-PIB, Radom 08.07.2016 r.

2 Kliknij, aby edytować styl Plan Prezentacji 12 Wybrane wyniki badań porównawczych w projekcie Erasmus+ „CertiVET” 2/22 3 Podsumowanie – możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów projektu CertiVET Podstawowe definicje Europejskie i krajowe instrumenty wspierania edukacji pozaformalnej 4 Dorobek naukowy – perspektywa dalszego rozwoju naukowego 5

3 Kliknij, aby edytować styl Definicja pedagogiki porównawczej 3/22 Pedagogika porównawcza (komparatystyka) to analiza systemów i problemów pedagogiki w dwóch lub kilku krajach, w kontekście ich historycznych, społeczno- ekonomicznych, politycznych, kulturowych, religijnych i innych znaczących uwarunkowań. Pedagogika porównawcza jest interdyscyplinarną dziedziną badań, czerpiącą z socjologii i ekonomii procesów kształcenia, z informacji o ich rozwoju historycznym i współczesnej polityce oświatowej Wg. amerykańskiego komparatysty W. W. Brickmana

4 Kliknij, aby edytować styl Kluczowe pojęcia 1 2 EDUKACJA POZAFORMALNA 3 UCZENIE SIĘ NIEFORMALNE EDUKACJA FORMALNA WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE SPOŁECZNE EFEKTY UCZENIA SIĘ 4/22 Proces walidacji Proces certyfikacji

5 Kliknij, aby edytować styl Definicje pojęć 5/22  Edukacja formalna – kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.  Edukacja pozaformalna – kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji.  Uczenie się nieformalne – uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną.  Efekty uczenia się – wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się.  Walidacja - sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.  Certyfikowanie – proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji. Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. Nr 64 z dn.14 stycznia 2016 r.)

6 Kliknij, aby edytować styl Proces walidacji i certyfikacji uczenia sią poza systemem formalnej edukacji (CEDEFOP 2009) 6/22 Na podstawie: Europejskie wskazówki dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego, i nieformalnego, CEDEFOP 2009

7 Kliknij, aby edytować styl Europejskie instrumenty wspierania edukacji pozaformalnej Źródło: http://www.cedefop.europa.eu/files/9108_pl.pdf 7/22

8 Kliknij, aby edytować styl Kim jest Trener? 8/22 Nauczyciel Instruktor Wykładowca Edukator Tutor Mentor Coach  To osoba prowadząca szkolenie w określonej dziedzinie, którego celem jest głównie transfer wiedzy oraz trenowanie (doskonalenie) odpowiednich umiejętności, zachowań (postaw, kompetencji) uczących się.  Potrafi zastosować w praktyce system zarzadzania procesem przygotowania, przeprowadzenia i ewaluacji projektu szkoleniowego. TRENER

9 Kliknij, aby edytować styl Trener VET w branży budowlanej – Definicja zawodu 9/22 Międzynarodowa grupa ekspertów przyjęła definicję: Trener kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej to specjalista, który uczestniczy w projektowaniu, organizacji, realizacji i zapewnieniu jakości procesu szkolenia oraz w procesie nadawania kwalifikacji w ramach edukacji pozaformalnej i uczenia się w miejscu pracy.

10 Kliknij, aby edytować styl Projekt CertiVET Czas realizacji projektu 01.09.2014 – 31.08.2016 r. 10/22 Certified VET trainer in the construction sector CEL: Opracowanie modelu szkoleń i certyfikacji kwalifikacji trenerów w branży budowlanej nabytych w edukacji pozaformalnej i nieformalnym uczeniu się poprzez doświadczenie w pracy, w oparciu o uzgodniony opis standardu kompetencji zawodowych oraz wymagania europejskiej normy dotyczącej certyfikacji personelu ISO/IEC 17024:2012

11 Kliknij, aby edytować styl Projekt CertiVET – Grupy docelowe 11/22 Dyrektorzy szkół i placówek kształcenia zawodowego Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu Kierownicy kształcenia / szkolenia praktycznego Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni Przedstawiciele organów prowadzących, instytucje szkoleniowe w branży budowlanej Organizacje pracodawców, pracodawcy i pracownicy branży budowlanej GRUPYDOCELOWE Osoby bezrobotne, 50+, nauczyciele zagrożeni utratą pracy lub chcące zmieć / podwyższyć kwalifikacje

12 Kliknij, aby edytować styl Działania w projekcie CertiVET Raport z badań porównawczych istniejących modeli/rozwiązań w zakresie walidacji i certyfikacji kwalifikacji Trenera VET w branży budowlanej O2 Model walidacji certyfikacji kwalifikacji Trenera VET w branży budowlanej z uwzględnieniem normy ISO/IEC 17024:2012 Opis standardu kompetencji zawodowych dla Trenera VET w branży budowlanej z uwzględnieniem wymagań EQF O3 Modułowy program szkolenia dla Trenera VET o specjalizacji montaż systemów suchej zabudowy wraz materiałami szkoleniowymi (pakiety edukacyjne) oraz odniesieniem do ECVET Raport z badań porównawczych opisów standardów kompetencji zawodowych dla Trenera VET w branży budowanej Platforma e-learning wspomagająca szkolenia Trenerów VET Raport z wdrożenia pilotażowego produktów O2, O3, O4, O5 Publikacja wielojęzyczna opisująca projekt i jego rezultaty Platforma informatyczna z Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi (OZE) O2 O1 O4 O5 O6 O7 OZE 12/22

13 Kliknij, aby edytować styl Cele, metody i teren badań porównawczych 13/22 MODELE STANDARDÓW KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Cel: Identyfikacja i analiza porównawcza modeli standardów kwalifikacji / kompetencji zawodowych lub innych równoważnych dokumentów powiązanych z trenerem kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej MODELE STANDARDÓW KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Cel: Identyfikacja i analiza porównawcza modeli standardów kwalifikacji / kompetencji zawodowych lub innych równoważnych dokumentów powiązanych z trenerem kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej MODELE CERTYFIKACJI I WALIDACJI Cel: Analiza dokumentów opisujących modele, procedury certyfikacji i walidacji dla trenera kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej (z ukierunkowaniem na specjalizację – montaż systemów suchej zabudowy) MODELE CERTYFIKACJI I WALIDACJI Cel: Analiza dokumentów opisujących modele, procedury certyfikacji i walidacji dla trenera kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej (z ukierunkowaniem na specjalizację – montaż systemów suchej zabudowy) METODY Analiza dokumentów (badanie desk research), jako metoda podstawowa oraz metoda ekspercka – jako metoda wspomagająca TEREN BADAŃ: Polska, Francja, Rumunia.

14 Kliknij, aby edytować styl „Piramida” kompetencji zawodowych trenera VET w branży budowlanej POTWIERDZONE KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE W OKREŚLONEJ DZIEDZINIE BUDOWLANEJ (np. Montaż systemów suchej zabudowy) POTWIERDZONE KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE W OKREŚLONEJ DZIEDZINIE BUDOWLANEJ (np. Montaż systemów suchej zabudowy) POTWIERDZONE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW KRAJOWYCH POTWIERDZONE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW KRAJOWYCH KOMPETENCJE TRENERSKIE WYNIKAJĄCE ZE STANDARDU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KOMPETENCJE TRENERSKIE WYNIKAJĄCE ZE STANDARDU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Poziom 5 EQF Poziom 5 ISCED 2011 Trener VET w branży budowlanej 14/22 Kompetencje pedagogiczne i trenerskie Kompetencje specjalistyczne (branżowe)

15 Kliknij, aby edytować styl Model walidacji i certyfikacji kwalifikacji Trenera VET w branży budowalnej z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 12024 15/22 Struktura organizacyjna walidacji i certyfikacji kwalifikacji trenera VET w branży budowlanej Standard Kompetencji Zawodowych Trenera VET w branży budowlanej Edukacja pozaformalna Uczenie się nieformalne Program certyfikacji wraz z wymogami certyfikacyjnymi

16 Kliknij, aby edytować styl Dodatkowo model walidacji w Polsce – 27 kandydatów, z czego 7 uzyskało certyfikaty Pilotażowe testowanie głównych rezultatów projektu CertiVET 16/22 E-pakiety edukacyjny na platformie Moodle Model walidacji i certyfikacji Modułowy program szkolenia i pakiety edukacyjne Standard kompetencji zawodowych dla Trenera VET w branży budowlanej Pilotaż na grupie docelowej w PL, FR, RO – 105 uczestników

17 Kliknij, aby edytować styl Certyfikat Trenera VET w branży budowlanej 17/22 Zmianie może podlegać zakres specjalizacji budowlanej Pierwsi certyfikowani Trenerzy

18 Kliknij, aby edytować styl Podsumowanie - Korzyści z potwierdzania efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w projekcie CertiVET 18/22

19 Kliknij, aby edytować styl Podsumowanie - Możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów projektu CertiVET Wprowadzenie elastycznej i atrakcyjnej oferty modułowego szkolenia wspomaganego treściami e-learning dla Trenerów VET w branży budowlanej, (EQF/NQF, MOODLE) Wdrożenie do praktyki modelu walidacji i certyfikacji Trenerów VET w branży budowalnej w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17024:2012 i wymagania Polskiego Centrum Akredytacji Podniesienie jakość szkoleń w branży budowalnej w oparciu o standard kompetencji Trenera VET (EQVET) Wspomaganie organizatorów szkoleń i kandydatów na Trenerów VET w branży budowlanej do europejskiej mobilności edukacyjnej i zawodowej (ECVET) 19/22

20 Kliknij, aby edytować styl CertiVET – otwarte zasoby edukacyjne 20/22 Platforma e-learning www.certivet.ugal.ro Platforma e-learning www.certivet.ugal.ro

21 Kliknij, aby edytować styl Upowszechnianie rezultatów 21/22

22 Kliknij, aby edytować styl Publikacje naukowe: Kozieł E., Skoczylas K., Sławińska K.: Standardy kompetencji zawodowych i programy kształcenia w Polsce, Finlandii i Hiszpanii w zawodach : Opiekunka dziecieca” i „Opiekun medyczny”/ W: Wdrożenie modelu Finecevet w edukacji formalnej i pozformalnej, (red.) Butkiewicz M., Symela K., ITeE, 2016, str. 37-46, ISBN: 978-83-7789-423-1 Kozieł E., Skoczylas K., Sławińska K.: Professional competence standards and curricula in Poland, Finland and Spain on the basis of the „Child Care Worker” and „Health Care Assistant ”/ W: Implementation of the Finecvet model to the formal and nonformal education, (ed.) Butkiewicz M., Symela K., ITeE, 2016, str. 46-56, ISBN: 978-83-7789-423-1 Udział w konferencjach zagranicznych: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wdrożenie modelu FINECVET w edukacji formalnej i pozaformalnej, Warszawa, 31 maja 2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Certified VET trainer in the construction sector, Warszawa, 1 lipca 2016 Realizacja projektów międzynarodowych: Erasmus+: Implementation of the FINECVET model to the formal and nonformal education (2014-2016) Erasmus+: Certified VET trainer in the construction sector (2014-2016) Erasmus+: Skills Training for Effective Practice (2014-2017) Ersmus+: Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system – wyniki selekcji 2016 Dorobek naukowy 2016 22/22


Pobierz ppt "Nowe europejskie i krajowe instrumenty wspierania edukacji pozaformalnej – wyniki badań w projekcie CertiVET mgr Katarzyna Sławińska Zakład Badań Edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google