Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis zgodności projektów ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis zgodności projektów ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej."— Zapis prezentacji:

1 Opis zgodności projektów ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

2 Zgodność ze Strategią ZIT AJ Dlaczego warto starannie dokonać opisu zgodności ze Strategią ZIT AJ? Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT AJ to możliwość uzyskania nawet 50% punktów ze wszystkich możliwych do uzyskania w danym konkursie. Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej2

3 Jak oceniana jest zgodność projektów ze Strategią ZIT AJ? Każdy projekt w zakresie zgodności ze Strategią ZIT AJ oceniany jest przez dwóch oceniających, niezależnie od siebie (ekspertów, pracowników ZIT AJ). Projekt musi być zgodny ze Strategią ZIT AJ, co powinno znaleźć potwierdzenie we wszystkich częściach wniosku! Oceniający bada zgodność projektu ze Strategią ZIT w oparciu o zapisy dotyczące opisu zgodności oraz pozostałe części wniosku np. zakres rzeczowy, skrócony opis projektu, studium wykonalności itd. 3 Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

4 Strategia ZIT AJ to dokument o charakterze ogólnym. Zamknięty katalog preferowanych zadań do realizacji mógłby niepotrzebnie utrudnić lub wręcz uniemożliwić ubieganie się o dofinansowanie projektów w nim niewymienionych. Oznacza to jednocześnie, że odpowiedzialność udowodnienia zgodności danego projektu ze Strategią ZIT AJ spoczywa wyłącznie na Wnioskodawcy a udowodnienie tej zgodności zależy od Jego inwencji oraz staranności w opisie zgodności projektu ze Strategią ZIT AJ. Dlaczego w Strategii nie ma opisu mojego projektu? 4Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

5 1.Przeczytanie regulaminu konkursu z wyodrębnieniem części dotyczącej ZIT AJ. 2.W konkursach EFRR także przeczytanie załączników do regulaminu dotyczących wskaźników oraz kryteriów oceny wniosków. (W konkursach EFS/DWUP dokładne zapoznanie się z częścią regulaminu poświęconą wskaźnikom i kryteriom oceny. 3.Przygotowanie wyciągu ze Strategii ZIT AJ w zakresie właściwym dla przedmiotu projektu. Od czego zacząć? 5Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

6 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną W załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu: Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35) W generatorze wniosków (za „Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS”): Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) Wskaźniki we wniosku – przykład 1 6Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

7 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych W RPO WD 2014-2020: Długość ścieżek rowerowych W załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu (za „Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS”): Długość wybudowanych dróg dla rowerów Długość przebudowanych dróg dla rowerów Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych Wskaźniki we wniosku – przykład 2 7Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

8 Identyfikacja głównego celu projektu. Wyszukanie obszaru problemowego, któremu odpowiada cel projektu w Strategii ZIT AJ. Wpisanie celu głównego projektu w cele strategiczne ZIT AJ. Hierarchizacja celów szczegółowych projektu w relacji do celów szczegółowych opisanych w Strategii ZIT AJ. Jak przygotować właściwy opis? 8Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

9 Wyszukanie w Strategii odpowiednich zapisów za pomocą kategorii takich jak: 1.Działanie i poddziałanie, w którym ogłoszono konkurs. 2.Typ projektu, jaki zamierza realizować Wnioskodawca. 3.Wskaźniki do osiągnięcia w ramach projektu. Identyfikacja głównego celu projektu. 9Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

10 Wyszukanie opisu problemów, które dzięki realizacji projektu powinny zostać zniwelowane, częściowo rozwiązane lub wyeliminowane. Korzystanie ze słów kluczowych oraz numeracji działania czy poddziałania. Wyszukiwanie w całej Strategii, a w wypadku niektórych działań także w załączniku nr 2 do Strategii (Koncepcja rozwoju transportu miejskiego obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej). Wyszukanie obszaru problemowego, któremu odpowiada cel projektu w Strategii ZIT AJ. 10Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

11 Wyszukane fragmenty Strategii ZIT AJ można skopiować do odrębnego dokumentu typu doc. tworząc na własny użytek Wyciąg ze Strategii ZIT w zakresie merytorycznym właściwym dla projektu i naboru, w jakim chcemy złożyć wniosek. Strategia jest obszernym dokumentem, którego ciągłe przeszukiwanie w toku pisania wniosku może być niewygodne. Wyciąg ze Strategii? 11Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

12 Po wyszukaniu opisu problemów w części poświęconej diagnozie obszaru ZIT Aj oraz planowanych priorytetów interwencji a także proponowanych typów projektów i kierunków działań konieczne jest wpisanie celu głównego projektu w cele strategiczne ZIT AJ, do czego wykorzystać warto Tabelę 37 ze Strategii ZIT AJ „Struktura układu Celów ZIT AJ, Priorytetów ZIT AJ i Działań ZIT AJ”. Wpisanie celu głównego projektu w cele strategiczne ZIT AJ. 12Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

13 Hierarchizacja celów szczegółowych projektu ma uchronić Wnioskodawcę przed wskazaniem, jako kluczowych, celów nie odpowiadających w danym konkursie właściwemu działaniu realizowanemu w ramach RPO WD 2014- 2020. Projekt może w różnym stopniu odpowiadać licznym problemom zdiagnozowanym w Strategii ZIT AJ. Hierarchizacja celów szczegółowych projektu w relacji do celów szczegółowych opisanych w Strategii ZIT AJ. 13 Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

14 Przykład 1: projekt obejmujący budowę drogi rowerowej wpływa pozytywnie na ochronę zasobów przyrodniczych i służy ich udostępnieniu, ale w konkursie 3.4. głównym celem realizacji projektu będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zastąpienie komunikacji samochodowej indywidualnej innymi formami transportu, mniej szkodliwymi dla środowiska. Przykład 2: projekt dotyczy przebudowy i docieplenia budynku przeznaczonego na przedszkole, celem głównym projektu jest inwestycja w edukację przedszkolną, w ramach konkursu dla działania 7.1 inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, celem szczegółowym, który można opisać w dalszej kolejności, jest natomiast docieplenie budynku mające pozytywny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych i środowisko. Hierarchizacja celów projektu – przykłady. 14Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

15 Miejscem opisu zgodności projektu ze Strategią ZIT AJ jest głównie pole F3 dotyczące bezpośrednio opisu zgodności, ale projekt musi wykazywać zgodność także poprzez zapisy znajdujące się w pozostałych częściach wniosku. Zapisy dotyczące zgodności muszą być spójne z zapisami w polach opisu wskaźników, zakresu rzeczowego czy skróconego opisu projektu. Opis zgodności 15Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnym Aglomeracji Jeleniogórskiej

16 Dziękuję za uwagę! Kontakt: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ ul. Okrzei 10, Jelenia Góra (p.107) NR TELEFONÓW ADRESY E-MAILOWE 75/ 75 46255 (Naczelnik Wydziału) rkwiatek@jeleniagora.pl 75/ 75 46249mguz@jeleniagora.pl 75/ 75 46286aplociennik@jeleniagora.pl 75/ 75 46288glukaszuk@jeleniagora.plrkwiatek@jeleniagora.plmguz@jeleniagora.plaplociennik@jeleniagora.plglukaszuk@jeleniagora.pl 75/ 75 46288 istywryszko@jeleniagora.pl 602-452-560wlubieniecki@jeleniagora.plistywryszko@jeleniagora.plwlubieniecki@jeleniagora.pl


Pobierz ppt "Opis zgodności projektów ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google