Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielokulturowość -pojęcie obejmujące 3 znaczenia: 1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje po prostu na wielość kultur; w. jest więc stwierdzeniem obiektywnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielokulturowość -pojęcie obejmujące 3 znaczenia: 1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje po prostu na wielość kultur; w. jest więc stwierdzeniem obiektywnego."— Zapis prezentacji:

1

2 Wielokulturowość -pojęcie obejmujące 3 znaczenia: 1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje po prostu na wielość kultur; w. jest więc stwierdzeniem obiektywnego faktu zróżnicowania kulturowego danego społeczeństwa lub — szerzej — faktu istnienia na świecie odmiennych kultur etnicznych, grup religijnych, subkultur itp.; 2) oznacza również politykę rządową zmierzającą do niwelacji napięć społecznych związanych z faktem w. danej populacji; 3) jest też nazwą pewnej doktryny, ruchu, nawet filozofii. W tym ostatnim przypadku wielokulturowość oznacza działania środowisk mniejszościowych skierowane na emancypację i pełniejszy udział różnych środowisk w życiu społeczeństwa politycznego i kulturowego kraju. Encyklopedia internetowa PWN Wyszukano 3.03.2016r. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wielokulturowosc;3995791.html

3 Akceptacja -pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić, uznanie czyichś cech, czyjegoś postępowania za zgodne z oczekiwaniami Słownik języka polskiego PWN Wyszukano 3.03.2016r.

4 Mniejszość narodowa -oddzielna, wspólnotowa grupa różniąca się od pozostałych mieszkańców kraju pochodzeniem czemu może towarzyszyć odrębność językowa, kulturalna, religijna. Mniejszość narodowa może zamieszkiwać określony teren lub być rozproszona po całym państwie, mieć wykształcone poczucie odrębności, posiadać autonomię lub spotykać się z dyskryminacją i prześladowaniem. onet.wiem Wyszukano 3.03.2016r. http://portalwiedzy.onet.pl/87970,,,,mniejszosc_narodowa,haslo.h tml

5 Nacjonalizm -podporządkowanie losów obywateli interesom narodu, a także dążenie do jego rozwoju nawet kosztem innych nacji Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro 1” Nowa Era Warszawa 2013

6 Szowinizm - uwielbienie własnego narodu i niechęć bądź nienawiść wobec innych Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro 1” Nowa Era Warszawa 2013

7 Zrozumienie - wyrozumiałość, życzliwy stosunek do kogoś lub czegoś Słownik języka polskiego PWN Wyszukano 3.03.2016r. http://sjp.pwn.pl/sjp/zrozumienie;2547312.html

8 Mniejszość etniczna - grupa, która spełnia następujące warunki: jest mniej liczebna od pozostałej części ludności danego państwa; w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium danego państwa od co najmniej 100 lat; nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie Małgorzata Grządziel Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce WOS na 5 Wyszukano 3.03.2016r. http://www.wosna5.pl/mniejszosci_etniczne

9 Rasizm – przeświadczenie o wyższości określonej rasy ludzkiej Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro 1” Nowa Era Warszawa 2013

10 Szacunek - stosunek do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe i godne uznania Słownik języka polskiego PWN Wyszukano 3.03.2016r. http://sjp.pwn.pl/szukaj/szacunek.html

11 Tolerancja -wyrozumiałość, liberalizm w stosunku do cudzych poglądów, wierzeń, postaw Władysław Kopaliński Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem Świat Książki Warszawa 2000 r.

12 Stereotyp -uproszczony, tradycyjny, zazwyczaj irracjonalny obraz rzeczy, osób, instytucji Władysław Kopaliński Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem Świat Książki Warszawa 2000 r.

13 Uprzedzenie – rodzaj postawy polegającej na odrzucaniu czegoś lub kogoś bez racjonalnych przesłanek. Uprzedzenie do kogoś lub czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuje ocenę, wyraża negatywny osąd bez wcześniejszego doświadczenia z daną osobą czy zjawiskiem, najczęściej na podstawie fałszywych lub niekompletnych informacji. Uprzedzenia wynikają także z utrwalonych w danych społeczeństwach czy społecznościach stereotypów. W przypadku osób do czegoś uprzedzonych trudno je przekonać do pozbycia się uprzedzeń poprzez racjonalną argumentację. Wikipedia Wyszukano 21.03.2016 r. https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprzedzenie

14 Dyskryminacja -pozbawienie równouprawnienia, szykanowanie pewnej grupy ludzi ze względu na ich pochodzenie, przynależność klasową, narodową, rasową, wyznaniową Władysław Kopaliński Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem Świat Książki Warszawa 2000 r.

15 Tożsamość -to fizyczne i psychiczne cechy wyróżniające daną osobę, bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy. Tożsamość to więcej, niż identyczność, jednakowość – przykładowo dwóch braci bliźniaków może wyglądać identycznie, jednak każdy z nich będzie miał własną tożsamość. Jest to fakt, że ktoś jest tą osobą, za którą się podaje. Fakt, że ktoś nosi takie, a nie inne nazwisko. Wikipedia Wyszukano 21.03.2016 r. https://pl.wikipedia.org/wiki/To%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87_osobista

16 Równość - kategoria filozofii społecznej i politycznej, porównująca wzajemny status ludzi. Posiadanie takich samych praw i obowiązków niezależnie od pochodzenia, płci, wyznania. Wyróżniana jest m.in.: 1)Równość pozioma - jednakowe szanse dla jednakowych ludzi 2)Równość pionowa - odmienne traktowanie różnych ludzi tak, aby zniwelować różnice spowodowane różnicami w wykształceniu, miejscu pochodzenia itp. 3)Równouprawnienie polityczne - wszyscy są równi wobec prawa. Wikipedia Wyszukano 21.03.2016 r. https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wno%C5%9B%C4%87_(polityka_i_socjologia)

17 Antydyskryminacja - równouprawnienie

18 Prawa człowieka -zespół praw wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, majątek Ilustrowana encyklopedia powszechna Zielona Sowa Kraków 2010 r.

19 Równość płci -jest celem ruchu dążącego do równouprawnienia obu płci zarówno pod względem społeczno-kulturowym jak i biologicznym. Pojęcie to wywodzi się z przekonania o niesprawiedliwości dotyczącej różnych form nierówności płciowej. Wikipedia Wyszukano 21.03.2016 r. https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wno%C5%9B%C4%87_p%C5%82ci

20 Mniejszość -to grupa ludności danego państwa różniąca się od większości jego obywateli przynależnością narodową, rasową, wyznaniową, mówiąca innym językiem, różniąca się tradycją, obyczajem lub poglądami na pewne sprawy itp. Wikipedia Wyszukano 21.03.2016 r. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87

21 Julia Talecka Weronika Stachurska Łukasz Kiersnowski Klaus Lindemann Mikołaj Sujeta


Pobierz ppt "Wielokulturowość -pojęcie obejmujące 3 znaczenia: 1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje po prostu na wielość kultur; w. jest więc stwierdzeniem obiektywnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google