Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Układy dyspersyjne - roztwory -Roztwory koloidalne -Roztwory właściwe -Sposoby wyrażania stężeń roztworów -Przeliczanie stężeń -Reguła mieszania roztworów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Układy dyspersyjne - roztwory -Roztwory koloidalne -Roztwory właściwe -Sposoby wyrażania stężeń roztworów -Przeliczanie stężeń -Reguła mieszania roztworów."— Zapis prezentacji:

1 Układy dyspersyjne - roztwory -Roztwory koloidalne -Roztwory właściwe -Sposoby wyrażania stężeń roztworów -Przeliczanie stężeń -Reguła mieszania roztworów

2 Układ Układ – wyodrębniony obszar materii oddzielony od otoczenia wyraźnymi graniami (np. roztwór soli w probówce) Otoczenie – wszystko to, co znajduje się poza układem (np. ścianki probówki i wszystko to, co znajduje się w jej otoczeniu) Faza układu – jednorodna pod względem fizycznym część układu oddzielona od reszty układu wyraźną powierzchnią rozdziału (np. woda w stanie ciekłym, woda stanie stałym – lód, woda w stanie gazowym – para wodna) Składnik układu – substancja o określonych właściwościach fizykochemicznych (np. woda w różnych stanach skupienia) Układ dyspersyjny – układ składający się z fazy zdyspergowanej (rozproszonej - np. sacharoza) – f z oraz fazy dyspersyjnej (rozpraszającej, np. woda) – f d

3 Układ dyspersyjny Podział układów dyspersyjnych ze względu na stan skupienia f z i f d Stan skup. f z f. rozpraszana Stan skup. f d f. rozpraszająca GazCieczCiało stałe GazRoztwory gazoweAerozol, mgłaDym, kurz CieczPianaRoztwory właściwe, emulsje Roztwory właściwe, koloidy Ciało stałePiana stałaMokra gąbkaStopy metali

4 Układ dyspersyjny Podział układów dyspersyjnych ze względu na stan rozdrobnienia fazy zdyspergowanej (rozproszonej) średnica () cząsteczek w nm (10 -9 m) Układ dyspersyjny Układ niejednorodny – heterogeniczny Zawiesiny (rozdrobnienie makroskopowe) ≥ 200nm Roztwory koloidalne 1nm ≤ < 200nm Układ jednorodny – homogeniczny – roztwór właściwy < 1nm

5 Roztwory koloidalne Roztwór koloidalny – układ dyspersyjny, w którym średnice cząsteczek fazy rozproszonej zawarte są w granicach 1nm ≤ < 200nm Podział układów koloidalnych ze względu na : Rodzaj gazy rozpraszającej Powinowactwo do rozpuszczalnika Budowę fazy rozproszonej - Hydrozole (woda) - Alkozole (alkohol) - Aerozole (powietrze) - Liofilowe (duże powinowactwo do rozpuszczalnika, łatwo ulegają solwatacji - Liofobowe (małe powinowactwo do rozpuszczalnika, | nie ulegają solwatacji - Cząsteczkowe (pojedyncze makrocząsteczki) - Fazowe (bardzo małe kryształy) - Miceralne (micela)

6 Charakterystyka roztworów koloidalnych Efekt Tyndalla – rozproszenie światła na cząsteczkach fazy rozproszonej (cząstki fazy rozproszonej są większe o długości fali świetlnej) 2 3 1 1 – źródło światła, 2 – roztwór rzeczywisty (właściwy), 3 – roztwór koloidalny

7 Charakterystyka roztworów koloidalnych Ruchy Browna – cząstki fazy rozproszonej poruszają się w roztworze po torach zygzakowatych od odbicia (zderzenia) do odbicia (zderzenia) z innymi cząstkami

8 Charakterystyka roztworów koloidalnych Koagulacja – zjawisko łączenia się cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe zespoły tworzące nieregularną sieć – koagulat Peptyzacja – zjawisko odwrotne do koagulacji KOAGULACJA (koloid) ZOL ŻEL (koagulat) PEPTYZACJA Denaturacja – nieodwracalny proces przechodzenia zolu w żel

9 Charakterystyka roztworów koloidalnych Czynniki powodujące proces koagulacji i denaturacji koloidu Koagulacja koloiduDenaturacja koloidu Dodanie niektórych elektrolitów Dodanie nieelektrolitów zmiana temperatury (obniżenie lub podwyższenie) Działanie czynnikami mechanicznymi Przepływ prądu elektrycznego Działanie świtała inne Dodanie: - stężonych roztworów kwasów lub zasad - roztworów soli metali ciężkich - niektórych związków organicznych (alkoholu, aldehydu) Wysokie zmiany temperatury

10 Charakterystyka roztworów koloidalnych Budowa miceli – naładowana cząstka dowolnego koloidu [schemat miceli (AgI)n] K warstwy jonów jądro miceli warstwa adsorpcyjna warstwa dyfuzyjna (rozmyta) K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ (AgI) n I-I- I-I- I-I- I-I- I-I- I-I- I-I- I-I-

11 Roztwory właściwe Roztwór właściwy – jednorodna (homogeniczna) mieszanina dwóch lub więcej składników, składnik występujący w nadmiarze nazywa się rozpuszczalnikiem a pozostałe składniki substancjami rozpuszczonymi ( w zależności od stanu skupienia wyróżnia się roztwory: gazowe, ciekłe, stałe) Mieszanina – układ złożony z co najmniej dwóch substancji w dowolnym stosunku Rozpuszczanie – proces mieszania prowadzący do powstania roztworu Rozpuszczalność – maksymalna liczba gramów substancji, która rozpuszcza się w określonych warunkach temp. i ciśnienia w 100g rozpuszczalnika dając roztwór nasycony

12 Roztwory właściwe Podział roztworów ze względu na zawartość substancji rozpuszczonej c – stężenie roztworu c max – stężenie roztworu wynikające z rozpuszczalności Roztwory Roztwór nienasycony c < c max Roztwór nasycony c = c max Roztwór przesycony c > c max

13 Efekty towarzyszące procesom rozpuszczania Solwatacja – proces otaczania jonów lub cząsteczek przez cząsteczki rozpuszczalnika (jeżeli rozpuszczalnikiem jest woda – uwodnienie – hydratacja) Efekty energetyczne – proces endoenergetyczny z pobieraniem energii cieplnej z otoczenia, proces egzoenergetyczny z oddaniem energii cieplnej do otoczenia Efekt ebulioskopowy – temp. wrzenia roztworu jest wyższa niż temp. wrzenia rozpuszczalnika Efekt krioskopowy – temp. krzepnięcia roztworu jest niższa niż temp. krzepnięcia rozpuszczalnika Kontrakcja – zmniejszenie objętości układu po połączeniu dwóch różnych cieczy (np. woda + etanol) Dyfuzja – proces prowadzący do wyrównania stężenia w całej objętości roztworu Dysocjacja – rozpad cząsteczek substancji rozpuszczaj na jony pod wpływem polarnego rozpuszczalnika

14 Sposoby wyrażania stężeń roztworów Stężenie procentowe [%]: C p (C % ) - procent masowy (wagowy) substancji rozpuszczonej w roztworze (w 100g roztworu) m s – masa substancji rozpuszczonej [g] m r – masa roztworu [g] m rozp – masa rozpuszczalnika [g] m r = m s + m rozp

15 Sposoby wyrażania stężeń roztworów Stężenie molowe [mol/dm 3 ] = [mol. dm -3 ] :C m – liczba moli substancji rozpuszczonej (zawartej) w 1dm 3 roztworu - n – liczba moli substancji rozpuszczonej - V r – objętość roztworu w dm 3 ms - masa sub. rozp. m r - masa roztw. M – masa molowa sub. rozp. dr – gęstość roztw.

16 Przeliczanie stężeń roztworów Przeliczenie z C p na C m Przeliczenie z C m na C p C m – stężenie molowe roztworu [mol/dm 3 ] C p – stężenie procentowe roztworu [%] d r – gęstość roztworu w g/dm 3 (gęstość należy przeliczyć z g/cm 3 mnożąc ją przez 1000, np. d = 1,2g/cm 3 = 1200g/dm 3 ) M – masa molowa [mol/dm 3 ]

17 Reguła mieszania roztworów – metoda krzyżowa Uwagi: - rozcieńczając roztwór wodą, należy przyjąć, że jest to roztwór 0% - zatężając roztwór solą bezwodną, należy przyjąć, że jest to roztwór 100% - zatężając roztwór hydratem (solą uwodnioną), należy przyjąć, że jest to roztwór wodny o określonym stężeniu: np. CuSO 4. 5H 2 O m r = M = 64g/mol + 32g/mol + 4. 16g/mol + 5. 18g/mol = 160g/mol + 90g/mol = 250g/mol m s = 160g

18 Reguła mieszania roztworów – metoda krzyżowa (C p ) Obliczanie stężenia procentowego po wymieszaniu roztworu o masie m r1 i stężeniu C p1 z roztworem o masie m r2 i stężeniu C p2 (C p1 > C px > C p2 ) m r1 C p1 C p1 – C px m r2 C px m r2 C p2 C px – C p2 m r1 Z proporcji: (C p1 – C px ). m r1 = (C px – C p2 ). m r2

19 Reguła mieszania roztworów – metoda krzyżowa (C m ) Obliczanie stężenia molowego po wymieszaniu roztworu o objętości V r1 i stężeniu C m1 z roztworem o objętości V r2 i stężeniu C m2 (C m1 > C mx > C m2 ) V r1 C m1 C m1 – C mx m r2 C px V r2 C m2 C mx – C m2 m r1 Z proporcji: (C m1 – C mx ). V r1 = (C mx – C m2 ). V r2


Pobierz ppt "Układy dyspersyjne - roztwory -Roztwory koloidalne -Roztwory właściwe -Sposoby wyrażania stężeń roztworów -Przeliczanie stężeń -Reguła mieszania roztworów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google