Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka J. Paweł II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka J. Paweł II."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka J. Paweł II

2 Uwarunkowania prawne Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – z dnia 09.02.2012r. Od roku szkolnego 2014/2015 roku wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. W latach szkolnych 2012/2013–2013/2014 rodzice dziecka, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat, mogą złożyć wniosek o rozpoczęcie jego nauki, a dyrektor szkoły musi je przyjąć.

3 Motywy obniżenia wieku szkolnego wcześniejsze wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka w zakresie: wyrównywania szans edukacyjnych rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień rozwijania samodzielności we wszystkich sferach

4 Rodzicu, nie wolno nam pozwolić, aby lęki paraliżowały marsz w wyznaczonym kierunku. John F. Kennedy

5 Sukcesy szkolne zależą od… SZKOŁY (bazy, oferty) RODZICÓW (nastawienia, świadomości) DZIECKA (możliwości, potrzeb)

6 Rodzicu, aby skutecznie działać, trzeba korzystać z informacji. Aby informację wykorzystywać trzeba ją mieć.

7 Rodzicu zanim podejmiesz decyzję… odpowiedz sobie na pytanie Co wiem o swoim dziecku? porozmawiaj z nauczycielem, który na podstawie wyników diagnozy pedagogicznej przedstawi osiągnięcia dziecka i ewentualne trudności zapoznaj się z informacją pisemną o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej sprawdź, jak okoliczne szkoły przygotowane są do przyjęcia 6-latków dowiedz się, czego dziecko będzie się uczyło

8 Jak szkoły przygotowują się do przyjęcia 6-latków? wydzielenie części szkoły – sal zajęć, pomieszczeń świetlicy i szatni dla najmłodszych modernizacja zaplecza sanitarnego zapewnienie możliwości zjedzenia obiadu w czasie przeznaczonym tylko dla najmłodszych organizacja sal zabaw i placów zabaw

9

10

11

12

13 Jakie zmiany organizacyjne są wprowadzane w I etapie kształcenia (edukacji wczesnoszkolnej)? podzielenie przestrzeni klasowej na część edukacyjną i rekreacyjną (przygotowanie z dziećmi kącików zainteresowań, biblioteczki klasowej)podzielenie przestrzeni klasowej na część edukacyjną i rekreacyjną (przygotowanie z dziećmi kącików zainteresowań, biblioteczki klasowej) stworzenie warunków do pozostawiania części podręczników i przyborów w klasie, szkolestworzenie warunków do pozostawiania części podręczników i przyborów w klasie, szkole systematyczne doposażanie klasy w różnorodne pomoce i materiały sprzyjające organizacji, np. zabaw badawczych, konstrukcyjnych, tematycznych …systematyczne doposażanie klasy w różnorodne pomoce i materiały sprzyjające organizacji, np. zabaw badawczych, konstrukcyjnych, tematycznych … Wskazane jest, aby zajęcia odbywały się w zespołach liczących nie więcej niż 26 uczniów

14 Przykłady aranżacji sali edukacyjnej

15

16

17

18

19

20

21 Co ułatwi dziecku start szkolny? samodzielność w zakresie samoobsługi otwartość na kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi itp. radzenie sobie w nowych miejscach, nowym środowisku wyrażanie emocji adekwatnych do sytuacji wytrwałość w pracy współdziałanie w zespole radzenie sobie z trudnościami motywacja do uczenia się

22 Jakie zmiany zaszły w klasie pierwszej? Gdy dziecko przychodzi do szkoły… ma dłuższy czas na poznanie: nauczyciela rówieśników innych pracowników szkoły pomieszczeń i otoczenia szkoły

23 Jakie zmiany zaszły w klasie pierwszej? Gdy dziecko przychodzi do szkoły… nauczyciel: rozpoznaje jego możliwości poprzez obserwowanie go podczas różnych zabaw opracowuje plan pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej oraz możliwości uczniów, ich zainteresowań, tempa pracy, stopnia samodzielności

24 edukacji polonistycznej języka obcego nowożytnego edukacji muzycznej edukacji plastycznej edukacji społecznej edukacji przyrodniczej edukacji matematycznej zajęć komputerowych zajęć technicznych wychowania fizycznego Czego dotyczy nauka w klasach I – III? Nauka odbywa się w systemie zintegrowanym

25 W zakresie edukacji polonistycznej: 1.rozwijania umiejętności czytania i pisania poprzez zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania (I etap)zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania (I etap) jednoczesne wprowadzanie liter drukowanych i pisanych (II etap)jednoczesne wprowadzanie liter drukowanych i pisanych (II etap) naukę czytania i pisania w tempie dostosowanym do możliwości dzieci (III etap)naukę czytania i pisania w tempie dostosowanym do możliwości dzieci (III etap) 2.doskonalenia umiejętności językowych w zakresie wzbogacania słownictwa i poprawnego wypowiadania się 3.kształtowania zainteresowań książką Czego dotyczy nauka w klasach I – III? Połowa czasu przeznaczona na edukację polonistyczną to rysowanie i pisanie

26 Czego dotyczy nauka w klasach I – III? W zakresie edukacji matematycznej: wydłużenie czasu na działania w oparciu o materiał konkretny (np. materiał przyrodniczy, patyczki, guziki) I etapwydłużenie czasu na działania w oparciu o materiał konkretny (np. materiał przyrodniczy, patyczki, guziki) I etap przejście od działań matematycznvch z wykorzystaniem rysunków pomocniczych do symboli (cyfry, znaki) II etapprzejście od działań matematycznvch z wykorzystaniem rysunków pomocniczych do symboli (cyfry, znaki) II etap (¾ czasu na praktyczne działania matematyczne, ¼ czasu na pracę w zeszycie ćwiczeń)

27 Czego dotyczy nauka w klasach I – III? W zakresie innych edukacji i zajęć: W zakresie innych edukacji i zajęć: przygotowywanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innychprzygotowywanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych zwiększenie częstotliwości zajęć w naturalnym środowiskuzwiększenie częstotliwości zajęć w naturalnym środowisku włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnychwłączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych przybliżanie dzieciom wartości etycznych na podstawie doświadczeń, obserwacji życia codziennego i utworów literackichprzybliżanie dzieciom wartości etycznych na podstawie doświadczeń, obserwacji życia codziennego i utworów literackich organizowanie różnych sytuacji wdrażających uczniów do współdziałania z innymiorganizowanie różnych sytuacji wdrażających uczniów do współdziałania z innymi wprowadzenie obowiązkowych zajęć komputerowych i nauki języka obcego od klasy pierwszejwprowadzenie obowiązkowych zajęć komputerowych i nauki języka obcego od klasy pierwszej Zajęcia z edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego – nowożytnego może prowadzić inny nauczyciel - specjalista

28 Co zapewnia szkoła dziecku po zajęciach zintegrowanych? Udział w: atrakcyjnych formach opieki świetlicowej kołach zainteresowań (np. sportowych, teatralnych, plastycznych, językowych, komputerowych) zajęciach w różnorodnym środowisku pozaszkolnym

29 Co zapewnia szkoła dziecku po zajęciach zintegrowanych? Różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia rozwijające uzdolnienia zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia specjalistyczne, np. terapeutyczne, socjoterapeutyczne, logopedyczne porady i konsultacje (również dla rodziców)

30 Każe dziecko powinno kroczyć od kamienia do kamienia właściwą ścieżką. Powinno odczuwać ciepłą rękę nauczyciela, powinno czuć się bezpieczne, a jednocześnie szczęśliwe z pokonywania trudności. B. Rocławski

31 Źródła Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty – z dnia 09.02.2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Fotografie: –Szkoła Podstawowa nr 14 –Szkoła Podstawowa nr 26 –Szkoła Podstawowa nr 149 –Szkoła Podstawowa nr 162 –Szkoła Podstawowa nr 175 www.supergify.pl www.impulsoficyna.com.pl www.ore.edu.pl

32 Opracowanie prezentacji: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Teresa Dąbrowska Hanna Derewlana Małgorzata Marczak Beata Wosińska


Pobierz ppt "SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka J. Paweł II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google