Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."— Zapis prezentacji:

1 Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA

2 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 2 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA

3 Źródła prawa 3 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, tzw. dyrektywa SEA ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

4 Zakres przedmiotowy strategicznych ocen – art. 46 ustawy OOŚ 4 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA SOOŚ podlegają projekty: koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju kraju; polityk, strategii, planów lub programów sektorowych wyznaczających ramy dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (przemysł, energetyka, transport, telekomunikacja, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, leśnictwo, rolnictwo, rybołówstwo, turystyka) innych polityk, strategii, planów lub programów mogących spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000

5 Zakres przedmiotowy strategicznych ocen – art. 47 i 50 ustawy OOŚ 5 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA SOOŚ podlegać mogą również projekty innych polityk, strategii, planów lub programów, jeżeli w uzgodnieniu z GDOŚ/RDOŚ organ opracowujący projekt uznał, że wyznaczają ramy dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Zmiany w przyjętych już dokumentach

6 Odstąpienie od SOOŚ dla planów sektorowych – art. 48 ustawy OOŚ 6 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Organ po uzgodnieniu z GDOŚ/RDOŚ oraz GIS/PWIS/PPIS może odstąpić od przeprowadzania strategicznej oceny jeżeli uzna, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Wyłącznie w zakresie: niewielkich zmian w przyjętych już dokumentach dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy Informacja o odstąpieniu podlega podaniu do publicznej wiadomości. Uzasadnienie od odstąpienia – informacje o: charakterze działań, rodzaju i skali oddziaływań na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem.

7 Odstąpienie od SOOŚ dla planów sektorowych – art. 48 ustawy OOŚ 7 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA ODSTĄPIENIE OD STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWSKO Organ opracowujący projekt dokumentu MOŻE uzgodnienie organ PIS uzgodnienie GDOŚ/ RDOŚ

8 Uzgodnienie szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko – art. 53 ustawy OOŚ 8 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Organ opracowujący projekt uzgadnia z GDOŚ/RDOŚ oraz GIS/PWIS/PPIS zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie. Termin uzgodnień: 30 dni od otrzymania wniosku

9 Uzgodnienie szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko – art. 53 ustawy OOŚ 9 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA ZAKRES I STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI WYMAGANYCH W PROGNOZIE Organ opracowujący projekt dokumentu uzgodnienie organ PIS 30 dni uzgodnienie GDOŚ/ RDOŚ 30 dni

10 Prognoza oddziaływania na środowisko 10 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 1) Zawiera: informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, propozycje dotyczące przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym

11 Prognoza oddziaływania na środowisko 11 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 2) Określa, analizuje i ocenia: istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na środowisko

12 Prognoza oddziaływania na środowisko 12 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 3) Przedstawia: rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralność, biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralność - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

13 Opiniowanie i udział społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu 13 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Organ poddaje projekt dokumentu wraz z prognozą opiniowaniu przez GDOŚ/RDOŚ oraz GIS/PWIS/PPIS. Termin: 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Organ zapewnia udział społeczeństwa – rozpatruje uwagi i wnioski.

14 Przyjęcie dokumentu 14 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA PRZYJĘCIE DOKUMENTU Organ opracowujący projekt dokumentu opinia organ PIS 30 dni opinia GDOŚ/ RDOŚ 30 dni Udział społeczeństwa Projekt dokumentu + prognoza

15 Przyjęcie dokumentu – art. 55 ustawy OOŚ 15 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Do przyjętego dokumentu dołącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych oraz w jakim zakresie uwzględniono: ustalenia zawarte w prognozie, opinie organów, uwagi i wnioski, wyniki postępowania transgranicznego, propozycje w zakresie monitoringu skutków realizacji dokumentu.

16 Odmowa przyjęcia dokumentu – art. 55 ustawy OOŚ 16 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Dokument nie może zostać przyjęty, jeżeli może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie występują łącznie następujące przesłanki: 1) brak rozwiązań alternatywnych; 2) za przyjęciem dokumentu przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym; 3) zapewnione zostało wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

17 Dziękuję za uwagę! Paweł Szwajgier 17 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA


Pobierz ppt "Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google