Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model Przejść Międzyoperatorskich (na podstawie uwag i rekomendacji izb oraz operatorów) Warszawa, 16 czerwca 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model Przejść Międzyoperatorskich (na podstawie uwag i rekomendacji izb oraz operatorów) Warszawa, 16 czerwca 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Model Przejść Międzyoperatorskich (na podstawie uwag i rekomendacji izb oraz operatorów) Warszawa, 16 czerwca 2008 r.

2 2 Nasza rozumienie Modelu Przejść Międzyoperatorskich (na podstawie RIO 2008 i Decyzji R12) Operator Biorca ABONENT Operator Dawca 2 Operator Dawca 1 R TP Zamówienie ZapytanieOdmowa/ Data rozwiązania umowy Odmowa/ Data realizacji zamówienia 1 2a 2b 2c 3 3 4a 4b 5 Rezygnacja Rezygnacja Data xx.xx.xx 1.Abonent przesyła do Operatora Biorcy Wniosek o nową usługę oraz rezygnację z aktualnych usług 2.Operator Biorca przekazuje Dawcy dokument Rezygnacji abonenta z aktualnych usług. Równolegle przesyła do TP zamówienie na nową usługę np.. LLU 3.TP odpytuje Operatorów Dawców o status i datę rezygnacji 4.Operator Dawcy w ciągu 3DR potwierdza lub nie zgadza się na przejście abonenta. 5.Potwierdzenie przez TP realizacji zamówienia lub odrzucenie zamówienia.

3 3 Propozycja TP - założenia do Modelu Przejść Międzyoperatorskich (1/2) Niniejsza propozycja została przygotowana na bazie uwag i rekomendacji zgłoszonych przez Izby i Operatorów w trakcie spotkań roboczych i warsztatów. Oświadczenie woli Klienta jest nadrzędne nad interesami poszczególnych operatorów - Klient jest decydentem i na jego życzenie uruchamiany jest proces TP jest transparentna tzn. dla Klienta proces odbywa się pomiędzy Operatorem Dawcą a Operatorem Biorcą. TP jest wykonawcą zlecenia Operatora Biorcy i komunikuje się z Dawcami i Biorcą w celu potwierdzenia i realizacji zlecenia W przypadku korelacji produktów, gdy Operator Biorca jest jednocześnie Operatorem Dawcą nie odbywa się komunikacja pomiędzy Dawcą a TP. Pozostaje tylko komunikacja TP – Biorca W powyższym przypadku przy założeniu że nie jest konieczna zmiana dotychczasowej umowy z klientem dopuszcza się możliwość złożenia zlecenia korelacji usług bez konieczności udziału klienta tylko na podstawie dyspozycji operatora biorcy Anulowanie zamówienia jest możliwe przez Operatora Biorcę lub Dawcę, skutkuje anulowaniem również rezygnacji z innych usług u operatorów Dawców Operator Dawca nie ma prawa odłączyć świadczonych usług na rzecz Klienta dopóki TP nie potwierdzi z nim terminu zakończenia świadczenia usług (pomimo złożonej przez operatora Biorcę w imieniu Klienta rezygnacji z usług)

4 4 Operator Dawca może kontaktować się z Klientem w zakresie rezygnacji ze swoich usług, wynik ustaleń nie będzie wiążący dla TP dopóki Biorca lub Dawca nie prześle do TP zmiany decyzji Klienta Przygotowany model jest jednolity dla wszystkich operatorów na rynku. Reklamacje do TP związane z niewykonaniem zlecenia przejścia bądź nieprawidłowym wykonaniem zlecenia mogą składać tylko Biorca i Dawca Operator Biorca nadaje każdemu zleceniu / zamówieniu unikalny identyfikator (BARCODE) zamówienia stanowiący później podstawę do procesowania zleceń. Identyfikator ten powinien być nadrukowywany przez Operatora Biorcę na przesyłane do operatorów Dawców dokumenty Rezygnacji. TP proponuje by procesy były implementowane w następującej kolejności: WLR na LLU BSA na LLU WLR i BSA na LLU WLR na WLR BSA na BSA WLR z NP Propozycja TP - założenia do Modelu Przejść Międzyoperatorskich (2/2) PRIORYTET 1 (krok 1) PRIORYTET 2 (krok 2)

5 5 Propozycja TP Modelu Przejść Międzyoperatorskich (wariant z jednym Dawcą) 8. Potwierdzenie wykonania / anulowania zamówienia 1. Zamówienie i Rezygnacja 2 a) Rezygnacja abonenta z aktualnych usług 2 b) Zamówienie na nową usługę np. LLU 2 c) Wynik weryfikacji formalnej 3. Prośba o potwierdzenie daty rezygnacji 4. Potwierdzenie lub odmowa realizacji 5 a) Potwierdzenie realizacji zlecenia 5 b) Potwierdzenie daty zaprzestania świadczenia usługi 6. a i b) Rezygnacja Klienta 7. TP informuje Operatora Dawcę o rezygnacji Operator Biorca ABONENT Operator Dawca 1 R TP 1 3 4 2c 2b 5b 6a 7 8 2a 5a 6b Rezygnacja klienta Dodatkowe komunikaty Potwierdzenia Data xx.xx.xx 6a 6b

6 6 Opis kroków schematu dla jednego Operatora Dawcy  Abonent przesyła do Operatora Biorcy wniosek o nową usługę oraz rezygnację z aktualnych usług, które wymagane są dla realizacji zlecenia.  a) Operator Biorca przekazuje Dawcy w imieniu i z upoważnienia Abonenta dokument Rezygnacji abonenta z aktualnych usług. b) Równolegle przesyła do TP zamówienie w formie elektronicznej na nową usługę np. LLU wraz z informacją o rezygnacjach z usług złożonych przez klienta. c) TP w sytuacji, gdy brakuje rezygnacji z danej usługi powiadamia o tym operatora Biorcę, tym samym zamówienie jest zamykane z odpowiednim statusem (odrzut formalno-prawny bądź brak rezygnacji klienta z danej usługi). TP na weryfikację ma 2 DR, liczone od daty wpływu, gdzie dzień wpływu jest dniem zerowym.  TP wysyła komunikat do Operatora Dawcy wraz z przekazaniem daty rezygnacji. Komunikat jest wysyłany najpóźniej w ostatnim dniu weryfikacji (2DR).  Operator Dawca w ciągu 3DR od daty przesłania komunikatu (pkt.3) zobowiązany jest do potwierdzenia realizacji zlecenia lub wskazują jedną z powodów (np.: rezygnacja Klienta ze złożonego zamówienia) odmowy realizacji zlecenia do TP. Brak odpowiedzi w w/w terminie oznacza akceptację realizacji.  a) TP potwierdza Operatorowi Biorcy realizację zlecenia wraz z datą realizacji bądź odmawia realizacji wskazując przyczynę. b) Jednocześnie TP przesyła do Operatora Dawcy potwierdzenie daty zaprzestania świadczenia usług.  a i b) Biorca lub Dawca w dowolnym okresie, najpóźniej na 10 DR przed datą wymaganą, może przesłać rezygnację Klienta wysyłając odpowiednie zlecenie do TP.  TP informuje Operatora Dawcę o rezygnacji. Rezygnacja skutkuje wstrzymaniem wypowiedzenia umów z klientem- utrzymaniem obecnych usług.  TP potwierdza Biorcy wykonanie anulowania zlecenia.

7 7 Propozycja TP Modelu Przejść Międzyoperatorskich (wariant z dwoma Dawcami) Operator Dawca 2 3b 7b 7a R 4b 5c Operator Biorca ABONENT Operator Dawca 1 R TP 1 3a 4a 2d 2b 5b 6a 8 2a 5a 6b 2c 1. Zamówienie i Rezygnacja 8. Potwierdzenie wykonania / anulowania 2 a i b) Rezygnacja abonenta z aktualnych usług 2 c) Zamówienie na nową usługę np. LLU 2 d) Wynik weryfikacji formalnej 3. a i b) Komunikat z datą rezygnacji 4. a i b) Potwierdzenie lub odmowa realizacji 5 a) Potwierdzenie realizacji zlecenia 5 b i c) Potwierdzenie daty zaprzestania świadczenia usługi 6. a, b i c) Rezygnacja Klienta 7. a i b) TP informuje Operatora Dawcę o rezygnacji Rezygnacja klienta 6c Dodatkowe komunikaty Potwierdzenia Data xx.xx.xx

8 8 Opis kroków schematu dla dwóch Operatorów Dawców  Abonent przesyła do Operatora Biorcy wniosek o nową usługę oraz rezygnacje z aktualnych usług, które wymagane są dla realizacji zlecenia.  a i b) Operator Biorca przekazuje Operatorom Dawcom w imieniu i z upoważnienia Abonenta dokument Rezygnacji abonenta z aktualnych usług. c) Równolegle przesyła do TP zamówienie w formie elektronicznej na nową usługę np. LLU wraz z informacją o rezygnacjach z usług złożonych przez klienta. d) TP w sytuacji, gdy brakuje rezygnacji z danej usługi powiadamia o tym operatora Biorcę, tym samym zamówienie jest zamykane z odpowiednim statusem (odrzut formalno-prawny bądź brak rezygnacji klienta z danej usługi). TP na weryfikację ma 2 DR, liczone od daty wpływu, gdzie dzień wpływu jest dniem zerowym.  TP wysyła komunikat do Operatorów Dawców wraz z przekazaniem daty rezygnacji. Komunikat jest wysyłany najpóźniej w ostatnim dniu weryfikacji (2DR).  a i b) Operatorzy Dawcy ciągu 3DR od daty przesłania komunikatu (pkt.3) zobowiązani są do potwierdzenia realizacji zlecenia lub wskazują jedną z powodów (np..: rezygnacja Klienta ze złożonego zamówienia) odmowy realizacji zlecenia do TP. Brak odpowiedzi w w/w terminie oznacza akceptację realizacji.  a) TP potwierdza Operatorowi Biorcy realizację zlecenia wraz z datą realizacji bądź odmawia realizacji wskazując przyczynę. b i c) Jednocześnie TP przesyła do Operatorów Dawców potwierdzenie daty zaprzestania świadczenia usług.  a, b i c) Biorca lub Dawcy w dowolnym okresie, najpóźniej na 10 DR przed datą wymaganą, może przesłać rezygnację Klienta wysyłając odpowiednie zlecenie do TP.  a i b) TP informuje Operatorów Dawców o rezygnacji. Rezygnacja skutkuje wstrzymaniem wypowiedzenia umów z klientem- utrzymaniem obecnych usług.  TP potwierdza Biorcy wykonanie anulowania zlecenia.

9 9 Model Przejść Międzyoperatorskich – terminy i kwestia odpłatności Przejście na daną usługę (w ramach przejść międzyoperatorskich) jest realizowane z jednolitymi datami realizacji zlecenia Propozycja dla LLU (30+ DR), BSA (30+ DR), WLR (30+ DR) to podstawowe procesy przejścia, które muszą mieć zdefiniowane KPI. Operatorzy Dawcy są zobowiązani do respektowania wskazanej daty realizacji Biorcę(/Klienta) Maksymalny czas o jaki Klient może wydłużyć realizację usługi (+) = 30 dni, maksymalny czas realizacji danej usługi = dwa okresy rozliczeniowe - 60 dni Koszty realizacji zleceń są określone na stałym poziomie i pokrywane przez Biorcę w ramach kosztu aktywacji usługi. W przypadku braku akceptacji zamówienia z winy Biorcy (błędy formalno-prawne), TP przysługuje od Biorcy wynagrodzenie za wykonane prace. W zakres czynności realizowanych przez TP wchodzą: weryfikacja formalno-prawna, komunikacja do operatorów dawców o zamiarze realizacji zlecenia na daną datę, komunikacja do biorcy i dawców w przypadku braku zgody na realizację danego zlecenia, komunikacja do biorcy i dawców w przypadku realizacji danego zlecenia, realizacja zlecenia, realizacja wycofań zleceń, komunikacja do biorcy i dawców o wycofaniu zlecenia. W przypadku nadesłanie do TP przez Biorcę lub Dawcę zlecenia anulowania realizacji zamówienia (tzw. anulowanie w trakcie), TP przysługuje od Biorcy wynagrodzenie za wykonane czynności procesowe. Jest możliwy do zaoferowania przez TP dodatkowy proces udzielania informacji operatorom (za pośrednictwem EKWD) o usługach świadczonych dla Klientów na danym łączu. Proces ten ze względu na dodatkowy zakres realizowanych działań będzie procesem odpłatnym.

10 dziękuję


Pobierz ppt "Model Przejść Międzyoperatorskich (na podstawie uwag i rekomendacji izb oraz operatorów) Warszawa, 16 czerwca 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google