Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 "Zakupy w sklepie za rogiem czy przez Internet -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 "Zakupy w sklepie za rogiem czy przez Internet -"— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 "Zakupy w sklepie za rogiem czy przez Internet - korzyści i zagrożenia !" Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska CIE, Warszawa, 23. kwietnia 2008 r.

2 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2 Podstawy prawne   Dyrektywa 1999/44/EC w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji  (Dyrektywa o handlu elektronicznym)  Dyrektywa 2000/31/EC o niektórych aspektach prawnych usług społeczeństwa informacyjnego (Dyrektywa o handlu elektronicznym)   Dyrektywa 97/7/WE dotycząca ochrony konsumentów w umowach zawieranych na odległość   Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa

3 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3 Sposoby dokonywania zakupów:  w lokalu przedsiębiorstwa – tradycyjnym sklepie;  przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – np. przez Internet;  poza lokalem przedsiębiorstwa – np. na zorganizowanym pokazie;

4 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4 Sprzedaż tradycyjna (1)  Sprzedawca odpowiada za wady, które istniały w momencie dostawy/zakupu towaru i ujawniły się w ciągu  Sprzedawca odpowiada za wady, które istniały w momencie dostawy/zakupu towaru i ujawniły się w ciągu 2 lat od dnia dostawy   Konsument może domagać się: - -nieodpłatnej naprawy towaru albo - -nieodpłatnej wymiany na nowy egzemplarz. Naprawa/wymiana powinny zostać wykonane w odpowiednim czasie i bez istotnej niedogodności dla konsumenta, uwzględniając rodzaj towarów i cel ich zakupu. Jeśli sprzedawca nie wypełnił tych warunków, konsument może domagać się:   stosownego obniżenia ceny lub   unieważnienia umowy.

5 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 5 Sprzedaż tradycyjna (2) Gwarancja powinna określać:  sposób reklamacji  okres ważności  zakres terytorialny  nazwę/nazwisko gwaranta  adres gwaranta  ewentualnie dane kontaktowe serwisu  ewentualne koszty reklamacji

6 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6 Sprzedaż tradycyjna (3)  Prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową jest niezależne od praw wynikających z gwarancji   Problemy z „euro-gwarancją”

7 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 7 Sprzedaż na odległość (1) .  Kontakt za zgodą konsumenta i nie na jego koszt.   Sprzedawca informuje o: - nazwie i adresie siedziby (nie skrytka pocztowa), - szczegółowych danych o sprzedawcy, łącznie z e-mailem, - numerze wpisu do rejestru handlowego (np. KRS) i numer np. NIP, - cenie usług (podatki, koszty dostawy).   Przed złożeniem zamówienia sprzedawca informuje o: - kolejnych etapach technicznych zawarcia umowy, - w jaki sposób tekst umowy po jej zawarciu będzie dostępny dla usługobiorcy, - środkach technicznych potrzebnych do określenia i usunięcia błędów popełnionych przy wpisywaniu danych przed złożeniem zamówienia; - języku, w którym umowa może być zawarta, - dostępnych kodeksach postępowania.

8 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 8 Sprzedaż na odległość (2) Towar nie jest dostępny: - -należy niezwłocznie powiadomić konsumenta i dokonać zwrotu wpłaconych kwot, najpóźniej w terminie 30 dni (art.7 pkt 2 Dyr.). Państwa Członkowskie mogą ustanowić przepisy pozwalające na dostarczenie konsumentowi towaru o równorzędnej jakości i cenie, jeśli taka możliwość została przewidziana przed zawarciem umowy lub w umowie (art. 7 pkt 3 Dyr.).

9 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 9 Sprzedaż na odległość (3) Prawo do odstąpienia od umowy: - -w ciągu co najmniej 7 dni roboczych (art.6 Dyr.) bez sankcji i bez podawania powodu, poza poniesieniem kosztów zwrotu towarów. Terminy wykonywania tego prawa biegną w przypadku towarów od dnia ich otrzymania przez konsumenta, a w przypadku usług od dnia zawarcia umowy. Termin do odstąpienia nie przekracza 3 m-cy. - -30 dni na zwrot wpłaconych kwot; - -Konsument ponosi koszt zwrotu towarów; - -Wyłączenia dotyczą przykładowo: dostarczania środków spożywczych, napojów lub innych towarów przeznaczonych do codziennego użytku; zakwaterowania; transportu; gastronomii; wypoczynku.

10 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10 Sprzedaż na odległość (4) Dostawa niezamówiona: - -zakazane jest dostarczanie lub świadczenie konsumentowi towarów lub usług uprzednio przez niego niezamówionych, w przypadku gdy za dostawę lub świadczenie żądana jest zapłata, - -w przypadku niezamówionej dostawy lub świadczenia brak odpowiedzi nie może zostać uznany za zgodę (art. 9 Dyr.).

11 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 11 Obowiązki stron   Regulamin świadczenia usług powinien być udostępniony przed zawarciem umowy, inaczej konsument nie jest związany jego postanowieniami. Regulamin określa tryb postępowania reklamacyjnego.   Przed zawarciem umowy konsument otrzymuje informacje: a) tożsamość dostawcy (zapłaty z góry – adres); b) podstawowe cechy towaru lub usługi; c) cenę (podatki i koszty dostawy); d) uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania; e) istnienie prawa odstąpienia od umowy (w ciągu min. 7 dni, wyłączenia); f) koszty wykorzystania środka porozumiewania się na odległość g) termin obowiązywania oferty;   Elektronicznie potwierdzenie przyjęcia zamówienia.   Realizacja zamówienia w 30 dni albo zwrot pieniędzy w tym terminie.

12 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 Zanim kupisz  Sprawdź adres i numer telefonu do przedsiębiorcy; nie zakładaj, że przedsiębiorca ma siedzibę w Polsce tylko dlatego, że adres internetowy ma skrót pl.  Poszukuj witryn internetowych, które zapewniają bezpieczne sposoby płatności.  Sprawdzaj, czy przedsiębiorca deklaruje reguły zachowania Twojej prywatności (tzw. politykę prywatności) i wskazuje sposób przetwarzania danych osobowych.  Pamiętaj, że nie zawsze zawierając umowę on-line możesz korzystać z pełni praw konsumenckich np. prawa do odstąpienia nie stosuje się do umów o usługi zakwaterowania, transportu, turystyczne.

13 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 13 Zanim kupisz  Upewnij się, czy nabywany towar, np. urządzenie elektryczne, odpowiada wymogom w Twoim kraju.  Upewnij się, czy gwarancja jest honorowana w Twoim kraju, a jeżeli będziesz musiał zwrócić towar sprzedawcy w jego kraju, to czy zwrot będzie stanowił jakiś problem.  Sprawdź wysokość dodatkowych kosztów zakupu, takich jak podatki, cło, koszty dostawy, przesyłki pocztowej lub paczki.  Pomyśl, co zrobisz, jeżeli transakcja okaże się nieudana.

14 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 14 Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa (1)  Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi towary lub świadczy usługi, które są zawierane: –w trakcie zorganizowanego przez przedsiębiorcę wyjazdu poza lokal przedsiębiorstwa, lub –w trakcie odwiedzin przedsiębiorcy w domu konsumenta lub w domu innego konsumenta,w domu konsumenta lub w domu innego konsumenta, w miejscu pracy konsumenta,w miejscu pracy konsumenta, w przypadku, gdy odwiedziny te nie odbywają się na wyraźne życzenie konsumenta (art.1 Dyr.).

15 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 15 Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa (2) O czym warto pamiętać:  Przed zawarciem umowy przedsiębiorca ma obowiązek okazać dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości.  Akwizytor ma obowiązek wylegitymowania się.  Informacja na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni roboczych od jej zawarcia (w Polsce - w ciągu 10 dni kalendarzowych).  Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.  Przedsiębiorca nie ma prawa żądać zapłaty jakiejkolwiek kwoty pieniężnej w momencie, gdy decydujesz się odstąpić od umowy.

16 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 16 Kontakt z ECK  Telefonicznie: +48 22 55 60 118 (infolinia) +48 22 55 60 359 (fax)  Elektronicznie: e-mail:info@konsument.gov.pl, es@konsument.gov.pl info@konsument.gov.pl www:http://www.konsument.gov.pl  Listownie oraz osobiste wizyty w Centrum: Europejskie Centrum Konsumenckie Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 "Zakupy w sklepie za rogiem czy przez Internet -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google