Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod."— Zapis prezentacji:

1 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod

2 Třídění komunální ho odpad u v evropském městě Kudowa Zdrój - N á chod

3 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Genezą projektu stały się długoletnie starania społeczności i władz miast partnerskich – Kudowy Zdroju i Nachodu o poprawę środowiska naturalnego pogranicza. Ten ekologiczny aspekt działań partnerów znalazł wymiar zarówno w zapisach umowy partnerskiej jak również podczas inicjatyw z poprzedniego okresu programowania. Wówczas gmina Kudowa Zdrój, w partnerstwie z miastem Nachod, zrealizowała projekt w ramach IW Interreg III A Czechy-Polska pt. „Kanalizacja sanitarna dla lewobrzeżnej części Słonego”, mający na celu ochronę wód granicznej rzeki Metuja. Tamte doświadczenia oraz ówczesna współpraca pozwoliły zdiagnozować problemy występujące w miastach w obszarze środowiska naturalnego. Partnerzy zdecydowali na rozpoczęcie współpracy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi oraz selektywnej zbiórki odpadów. Kudowa Zdrój ma duże doświadczenie w prowadzeniu segregacji odpadów komunalnych, rozwiązania systemowe zostały wprowadzone już w 1996 r. Gmina była wielokrotnie nagradzana na prestiżowych konkursach ogólnokrajowych w zakresie ochrony środowiska. Do najważniejszych z nich należą: Nagroda „ZIELONEGO LIŚCIA II-go STOPNIA Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla Miasta Kudowa Zdrój za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie dolnośląskim w kategorii gmin miejskich – czerwiec 2002 rok. geneza projektu

4 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Projekt vznikl na základě dlouholetých snah místních obyvatel a vedení partnerských měst – Kudowy Zdrój a Náchoda v oblasti zlepšení životního prostředí příhraniční oblasti. Tuto ekologickou oblast aktivit partneři zapsali do partnerské smlouvy a byla také předmětem záměrů realizovaných v předchozím programovacím období. V té době obec Kudowa Zdrój ve spolupráci s městem Náchod realizovala projekt v rámci IS Interreg IIIA Česká republika – Polsko s názvem „Sanitární kanalizace pro část Słone ležící na levém břehu řeky”, jehož cílem byla ochrana vody v hraniční řece Metuji. Tyto zkušenosti a tehdejší spolupráce umožnily diagnozovat environmentální problémy těchto měst. Partneři se rozhodli, že zahájí spolupráci v oblasti hospodaření s komunálním odpadem a selektivního sběru odpadů. Kudowa Źdrój má bohaté zkušenosti ve třídění komunálního odpadu, systémová opatření zavedla již v roce 1996. Obec získala řadu cen v prestižních celostátních soutěžích v oblasti životního prostředí. K nejvýznamnějším patří: Cena „ZIELONEGO LIŚCIA” (Zeleného listu) 2. stupně Maršálka Dolnoslezského vojvodství a Vojvodského fondu pro ochranu životního prostředí a vodohospodářství ve Vratislavi pro Město Kudowa Zdrój za činnost pro ochranu životního prostředí a vodohospodářství v dolnoslezském vojvodství v kategorii městských obcí – červen 2002. geneze projektu

5 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Nagroda za działania na rzecz ochrony środowiska w I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nasza Gmina w Europie” dla Miasta Kudowa Zdrój w dziedzinie ogólnej w wysokości 400 000 złotych - listopad 2003 rok. Nominacja gminy Kudowa Zdrój do finału w konkursie „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego w kategorii GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU – listopad 2003 rok. Wyróżnienie w 2006r oraz nagrodę finansową w wysokości 7 000 zł w VII edycji konkursu o puchar recyklingu w kategorii „Złota Bela Makulatury”. Organizatorem konkursu był miesięcznik „Przegląd Komunalny” Nagroda za zajęcie I miejsca w roku 2008, w konkursie ogłoszonym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz Fundację Zielona Akcja na „Najciekawsze gminne strony internetowe poświęcone odpadom geneza projektu

6 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Cena za činnost pro ochranu životního prostředí v 1. ročníku Velké soutěže Národního fondu pro ochranu životního prostředí a vodohospodářství „Naše obec v Evropě” pro Město Kudowa Zdrój ve všeobecné oblasti ve výši 400 000 zlotých – listopad 2003. Nominace obce Kudowa Zdrój do finále v soutěži „Přátelé životního prostředí” pod čestnou záštitou Prezidenta Polské republiky Aleksandra Kwaśniewského v kategorii OBEC PŘÍTEL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – listopad 2003. Vyznamenání v r. 2006 a peněžní cena ve výši 7 000 PLN v 7. ročníku soutěže o pohár recyklace v kategorii „Złota Bela Makulatury”. Pořadatelem soutěže byl měsíčník „Przegląd Komunalny”. Cena za 1. místo v roce 2008, v soutěži vyhlášené Oddělením životního prostředí Maršálkovského úřadu a Nadací Zielona Akcja na „Nejzajímavější obecní webové stránky věnované odpadům” geneze projektu

7 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Te bogate doświadczenia mogły posłużyć partnerowi czeskiemu w przejmowaniu pewnych rozwiązań, choćby w zakresie edukacji ekologicznej kierowanej do uczniów, która jest podstawą do osiągania dobrych wyników w segregacji czy systemu workowego odbioru wysegregowanych odpadów. Z kolei strona czeska przewodzi w zakresie gospodarki odpadami zmieszanymi czy planowanymi do wdrożenia rozwiązaniami odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej i osiedlowej. Partnerzy postanowili „uczyć się od siebie nawzajem” oraz podjąć wspólne działania w zakresie optymalizacji systemów gospodarki odpadami w obu miastach. geneza projektu

8 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Tyto bohaté zkušenosti mohl český partner využít k převzetí jistých řešení, na příklad v oblasti ekologického vzdělávání pro žáky, které je základem pro dosažení dobrých výsledků v oblasti třídění nebo systému pytlového sběru tříděného odpadu. Na druhé straně je česká strana lepší v oblasti hospodaření se smíšeným odpadem nebo v předpokládaných k zavedení řešeních sběru odpadů v zástavbě vícerodinných domů a na sídlištích. Partneři se rozhodli, že se budou „vzájemně od sebe učit” a podniknou společné aktivity v oblasti optimalizace systémů odpadového hospodářství v obou městech. geneze projektu

9 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Kudowski system workowego odbioru wysegregowanych odpadów W lipcu 2008 r. na terenie Gminy Kudowa-Zdrój wprowadzony został pilotażowy system segregacji odpadów. Polega on na wprowadzeniu na terenie zabudowy jednorodzinnej systemu workowego oraz wprowadzeniu zachęty finansowej dla mieszkańców, tzn. za każde od 1 do 2 worków na osobę prawidłowo wysegregowanych odpadów w półrocznym okresie kontroli właściciel nieruchomości otrzyma 10% zniżkę na odbiór nieczystości stałych w zależności od liczby worków wysegregowanych odpadów. W przypadku lepszego wyniku stosuje się również zniżki 20 i 25% Mieszkańcy objęci systemem otrzymali komplet kolorowych worków przeznaczonych do segregacji, komplet kodów kreskowych oraz zostali poinstruowani o zasadach zbiórki odpadów. Pilotażowo – pierwszym etapem –objęto ul. Słone, na której znajduje się łącznie 191 gospodarstw domowych (tj. 836 osób). Obecnie w programie biorą udział następujące obszary: Słone, Czermna, Nad Potokiem oraz Os. Moniuszki. Wyniki z programu Selektywnej Zbiórki Odpadów na dzień 30 czerwca 2009 r. przedstawiają się następująco. System ten w ramach projektu prezentowany jest przedstawicielom miasta Nachod oraz jego służbom komunalnym, strona czeska jest zainteresowana jego wdrożeniem. W ramach projektu został również zakupiony sprzęt służący rozwijaniu tego systemu. geneza projektu

10 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Kudowský systém pytlového sběru tříděného odpadu V červenci 2008 byl na území obce Kudowa-Zdrój nastartován pilotní systém třídění odpadů. Spočívá v zavedení v zástavbě jednorodinných domků pytlového systému a zavedení finanční pobídky pro obyvatele, tzn. za každý 1 až 2 pytle na osobu správně tříděného odpadu v půlročním kontrolním období majitel nemovitosti obdrží 10% slevu na odběr tuhých odpadů závisle na počtu tříděného odpadu. V případě lepšího výsledku jsou možné slevy 20 a 25%. Obyvatelé dostali v rámci systému sadu barevných pytlů určených ke třídění, sadu čárových kódů a byli informováni o pravidlech sběru odpadů. Do pilotní první etapy byla zahrnta ul. Słone, na které se nachází celkem 191 domácností (tj. 836 osob). Nyní se programu účastní následující části : Słone, Czermna, Nad Potokiem a sídliště Moniuszki. Výsledky programu Selektivní sběr odpadu jsou k 30. červnu 2009 následující. Tento systém je v rámci projektu prezentován zástupcům města Náchod a jeho Technickým službám, česká strana má zájem o jeho zavedení. V rámci projektu bylo také pořízené vybavení pro další rozvoj tohoto systému. geneze projektu

11 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Na podstawie rozmów pomiędzy samorządami, służbami komunalnymi oraz przeprowadzonej wstępnej wymianie doświadczeń miasta wydzieliły trzy podstawowe zakresy działań: - działania edukacyjne kierowane do mieszkańców miast. - wymiana doświadczeń oraz spotkania pracowników służb komunalnych miast. - modernizacja systemu segregacji w obu miastach poprzez doposażenie w sprzęt służący selektywnej zbiórce. Partnerzy określili cele projektu jako: -zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów na pograniczu polsko - czeskim, oraz ich zbiórka i segregacja. -tworzenie wspólnego systemu wymiany informacji w zakresie optymalnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska a w szczególności systemu selektywnej zbiórki odpadów - współpraca edukacyjna w zakresie troski o przyrodę i krajobraz przygotowanie projektu

12 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Na základě jednání zástupců samospráv, Technických služeb a na základě předběžně uskutečněné výměny zkušeností si města určila tři základní okruhy činnosti : - vzdělávací aktivity zaměřené na obyvatele měst. - výměna zkušeností a setkání zaměstnanců Technických služeb měst - modernizace systému třídění v obou městech pořízením dalšího vybavení pro selektivní sběr. Partneři stanovili cíle projektu: -snížení počtu produkovaného odpadu v česko-polském pohraničí a jeho sběr a třídění. -vytváření společného systému výměny informací v oblasti optimálních řešení týkajících se ochrany životního prostředí a především systému selektivního sběru odpadů - spolupráce v oblasti vzdělávání pro péči o přírodu a krajinu příprava projektu

13 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod spotkanie robocze przedstawicieli Kudowy oraz Nachodu w ramach przygotowania projektu przygotowanie projektu

14 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod pracovní jednání zástupců Kudowy a Náchoda v rámci přípravy projektu příprava projektu

15 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod działania edukacyjne kierowane do mieszkańców miast konkurs „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod” Międzynarodowy konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum oraz dzieci przedszkolnych w miastach Kudowa i Nachod trwał od 15-01-2009 do 15-05-2009. Głównym celem konkursu było przedstawienie problemu gospodarki odpadami w Kudowie i Nachodzie oraz promocja ekologicznego trybu życia wśród dzieci i młodzieży obu miast. Na tegoroczny konkurs po stronie polskiej złożyły się dwa elementy: zbiórka surowców wtórnych oraz wykonanie indywidualnych prac plastycznych. W ramach zbiórki surowców dzieci i młodzież szkolna segregowały makulaturę, PET oraz aluminium, natomiast wychowankowie przedszkoli- plastikowe nakrętki. Po stronie czeskiej dzieci i młodzież szkolna segregowały makulaturę oraz wykonywały prace plastyczne. realizacja projektu

16 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod vzdělávací aktivity zaměřené na občany měst soutěž „Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój – Náchod” Mezinárodní ekologická soutěž pro žáky základních škol a děti z mateřských škol z měst Kudowa a Náchod probíhala od 15-01-2009 do 15-05-2009. Hlavním záměrem soutěže byla prezentace otázky odpadového hospodářství v Kudowě a Náchodě a propagace ekologického způsobu života mezi dětmi a mládeži z obou měst. Letošní soutěž měla na polské straně dvě části: sběr druhotných surovin a výroba individuálních výtvarných prací. V rámci sběru surovin žáci třídili starý papír, PET a hliník, a děti z mateřských škol – plastové zátky. Na české straně žáci třídili starý papír a vyráběli výtvarné práce. realizace projektu

17 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Wyniki konkursu „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod” Wyniki konkursu zostały przedstawione podczas Ekologicznego Festynu dla mieszkańców obu miast, który odbył się w Kudowie Zdroju. W ramach konkursu w Kudowie Zdroju zebrano następującą ilość surowców: - makulatura – 29 907,50 kg. Ilość zebranego papieru na 1 ucznia: 43,8 - aluminium – 181,50 kg - plastik PET – 1 809 kg - plastikowe nakrętki – 756,50 kg Ilość uczestniczących uczniów 682 W ramach konkursu w Nachodzie zebrano następującą ilość surowców: -makulatura – 17 410 kg. Ilość zebranego papieru na 1 ucznia: 9,6 kg Ilość uczestniczących uczniów - 1799 realizacja projektu

18 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Výsledky soutěže „Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój – Náchod” Výsledky soutěže byly prezentovány během Ekologických slavností pořádaných pro obyvatelé obou měst, které se konaly v Kudowě Zdrój. V rámci soutěže v Kudowě Zdrój se sebralo následující množství surovin: - starý papír – 29 907,50 kg. Množství papíru na 1 žáka: 43,8 - hliník – 181,50 kg - plast PET – 1 809 kg - plastové zátky – 756,50 kg Počet zúčastněných žáků 682 V rámci soutěže v Náchodě se sebralo následující množství surovin: - starý papír – 17 410 kg. Množství papíru na 1 žáka: 9,6 kg Počet zúčastněných žáků - 1799 realizace projektu

19 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod ekoludzikipolskie i czeskie prace plastyczne przygotowane w ramach konkursu realizacja projektu

20 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod ekolidičkovépolské a české výtvarné práce připravené v rámci soutěže realizace projektu

21 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Ogłoszenie wyników konkursu przez przedstawicieli miast Kudowy i Nachodu Wręczanie nagród najbardziej aktywnym uczestnikom konkursu realizacja projektu

22 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Vyhlášení výsledků soutěže zástupci měst Kudowy a Náchoda Předání cen nejaktivnějším účastníkům soutěže realizace projektu

23 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Wymiana doświadczeń oraz spotkania służb komunalnych Ważnym elementem projektu jest wymiana doświadczeń oraz spotkania pracowników służb komunalnych miast, z celem optymalizowania systemów segregacji i adoptowania najlepszych rozwiązań istniejących w mieście partnera. Z uwagi na to w projekcie zaplanowano trzy spotkania pracowników „Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie Zdroju” oraz „Technickych sluzeb” miasta Nachod. Dotychczas odbyło się jedno z nich, 5 maja 2009 r. w Kudowie Zdroju. Omawiano istniejące systemy segregacji i gospodarki odpadami na terenie miast. Kudowa Zdrój prezentowała istniejący system workowego odbioru wysegregowanych odpadów, stosowany w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta, którego wprowadzeniem zainteresowane jest miasto Nachod. Miasto Nachod prezentowało system gospodarki odpadami wprowadzony w zabudowie wielorodzinnej, którego adaptacją zainteresowana jest Kudowa Zdrój. W ramach projektu odbędzie się jeszcze jedno spotkanie w Kudowie Zdroju – październik 2009 oraz konferencja podsumowująca projekt w Nachodzie – listopad 2009 r. realizacja projektu

24 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Výměna zkušeností a setkání komunálních služeb Významnou součástí projektu je výměna zkušeností a setkání pracovníků technických služeb měst, za účelem optimalizace systému třídění a zavedení nejlepších řešení existujících ve městě partnera. Proto jsou v projektu naplánovaná tři setkání pracovníků „Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie Zdroju” a „Technických služeb” města Náchod. Doposud se konalo jedno jednání, 5. května 2009 v Kudowě Zdrój. Jednání se týkalo systémů třídění a hospodaření s odpady na území měst. Kudowa Zdrój prezentovala existující systém pytlového sběru tříděného odpadu, zavedený v zástavbě rodinných domků na území města, kdy město Náchod má zájem o zavedení tohoto systému. Město Náchod prezentovalo systém odpadového hospodářství zavedený ve vícerodinné zástavbě,kdy Kudowa Zdrój má zájem o adaptaci tohoto systému. V rámci projektu se uskuteční ještě jedno setkání v Kudowě Zdrój – říjen 2009 a závěrečná konference projektu v Náchodě – listopad 2009. realizace projektu

25 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Spotkania służb komunalnych oraz przedstawicieli Kudowy Zdroju i Nachodu realizacja projektu

26 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Setkání zaměstnanců Technických služeb a zástupců Kudowy Zdrój a Náchoda realizace projektu

27 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Modernizacja systemu segregacji w miastach poprzez doposażenie w sprzęt służący selektywnej zbiórce W ramach projektu w obu miastach zakupione zostaną łącznie 4 samochody do zwózki odpadów komunalnych (obecnie partnerzy rozstrzygnęli postępowania przetargowe oraz podpisali umowy na dostawę sprzętu): -W Kudowie Zdroju: 1 samochód do zwózki odpadów, 1 samochód do 3,5 tony do zwózki odpadów w terenie górzystym -W Nachodzie: 1 samochód, który m.in. dysponuje osprzętem do zwozu bioodpadu oraz odpadów segregowanych oraz 1 samochód z linearną prasą, do zwożenia odpadów z niedostępnych przedmieść w trudnym terenie realizacja projektu

28 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Modernizace systému třídění ve městech pořízením vybavení pro selektivní sběr V rámci projektu budou v obou městech pořízeny celkem 4 vozidla pro sběr komunálního odpadu (nyní partneři uzavřeli výběrové řízení a podepsali smlouvy o dodávce techniky): -V Kudowě Zdrój: 1 vozidlo pro sběr odpadů, 1 vozidlo do 3,5 tun pro sběr odpadů v horských oblastech -V Náchodě: 1 vozidlo, které má mj. vybavení pro sběr bioodpadu a tříděného odpadu a 1 vozidlo s linearním stlačováním, pro sběr odpadu z náročně dostupných oblastí realizace projektu

29 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Modernizacja systemu segregacji w miastach poprzez doposażenie w sprzęt służący selektywnej zbiórce W ramach projektu w obu miastach zakupione zostaną kontenery do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych (obecnie partnerzy rozstrzygnęli postępowania przetargowe oraz podpisali umowy na dostawę sprzętu): -W Kudowie Zdroju: 300 pojemników o obj. 1,1 m3; 150 do odpadów segregowanych oraz 150 do odpadów mieszanych -W Nachodzie: 160 szt. kontenerów do odpadów mieszanych, papieru i plastiku; 100 szt. pojemników na bioodpady, 600 szt. koszy na śmieci, które będą bezpłatnie wypożyczane oraz 20 szt. pojemników na szkło. realizacja projektu

30 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Modernizace systému třídění ve městech pořízením vybavení pro selektivní sběr W rámci projektu budou v obou městech pořízené kontejnery pro sběr a třídění komunálního odpadu (nyní partneři uzavřeli výběrové řízení a podepsali smlouvu na dodávku vybavení): -V Kudowě Zdrój: 300 nádob o objemu 1,1 m3; 150 na tříděný odpad a 150 na smíšený odpad -V Náchodě: 160 ks kontejnerů na smíšený odpad, papír a plasty; 100 ks nádob na bioodpad, 600 ks odpadkových košů, které budou bezplatně pronajímány a 20 ks nádob na sklo. realizace projektu

31 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod W ramach projektu w Kudowie Zdroju zostanie utwardzonych 15 punktów segregacji, a w zakupione kontenery zostanie wyposażonych łącznie 50 punktów segregacji. Podobnie w mieście Nachod zakupione kontenery zostaną ustawione w punktach do segregacji. Partnerzy ustalili wspólne oznaczenia zakupionych kontenerów, które będą opatrzone napisami w języku polskim oraz czeskim oraz dwujęzycznym napisem „segregujmy odpady!”

32 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Nachod V rámci projektu bude v Kudowě Zdrój zpevněných 15 míst ke třídění a celkem 50 míst ke třídění bude vybaveno pořízenými kontejnery. Stejně tak budou pořízené kontejnery ve městě Náchod postavené v místech ke třídění. Partneři se dohodli na společném označení pořízených kontejnerů, které budou mít popisy v polštině a češtině a dvoujjazyčný nápis „Tříďme odpad!”

33 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Pojemniki na odpady segregowane zakupywane w ramach projektu realizacja projektu

34 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Kontejnery na tříděný odpad pořizované v rámci projektu realizace projektu

35 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Modernizacja systemu segregacji w miastach poprzez doposażenie w sprzęt służący selektywnej zbiórce W ramach projektu w obu miastach zakupiony zostanie sprzęt pomocniczy do gospodarki odpadami komunalnymi: -W Kudowie Zdroju: 40.000 worków plastikowych do odpadów segregowanych, 20.000 woreczków na psie ekskrementy. Został wzmocniony workowy system odbioru wysegregowanych odpadów poprzez zakup 1 komputera, 1 laptopa, 3 czytników kodów do systemu zliczania odpadów segregowanych oraz 14 rolek taśmy niezbędnej do ewidencji odpadów. -w Nachodzie: worki do zbiórki odpadów segregowanych (40.000 szt.) oraz torebki na psie odchody (60.000 szt.) realizacja projektu

36 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Modernizace systému třídění ve městech pořízením vybavení pro selektivní sběr V rámci projektu se v obou městech pořídí doplňkové vybavení pro hospodaření s komunálním odpadem: -V Kudowě Zdrój: 40.000 plastových pytlů na tříděný odpad, 20.000 pytlíků na psí extrementy. Pro zlepšení pytlového systému sběru tříděného odpadu byl pořízen 1 počítač, 1 notebook, 3 čtečky kódů pro systém počítání tříděného odpadu a 14 rolí pásky nezbytné pro evidenci odpadů. -V Náchodě: pytle pro sběr tříděného odpadu (40.000 ks) a pytlíky na psí extrementy (60.000 ks) realizace projektu

37 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Worki do prowadzenia segregacji odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej w Kudowie Zdroju – zakupione w ramach projektu przez gminę Kudowa Zdrój realizacja projektu

38 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Pytle ke třídění komunálního odpadu v zástavbě rodinných domků v Kudowě-Zdrój – zakoupené v rámci projektu obcí Kudowa Zdrój realizace projektu

39 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Promocja projektu oraz promocja postaw proekologicznych realizowana w ramach projektu w miastach Kudowa Zdrój oraz Nachod Partnerzy projektu przykładają ogromną wagę do tego, aby w ramach projektu promować postawy proekologiczne, doprowadzić do przejmowania takich wzorców przez mieszkańców obu gmin oraz informować o roli Unii Europejskiej we współfinansowaniu tego pilotażowego programu współpracy partnerskich miast. Temu celowi służą działania edukacyjne wśród młodzieży, ale także narzędzia promocyjne zastosowane przez partnerów. Ponadto projekt będzie prezentowany przez partnera wiodącego – Gminę Kudowa Zdrój na Międzynarodowych Targach Ekologicznych „POLEKO 2009” w Poznaniu. W ramach działań promocyjnych w mieście Kudowa Zdrój: -zostały zakupione torby ekologiczne (3.000 szt.) -zostaną wydane dwujęzyczne materiały promocyjne i edukacyjne: ulotka (10.000 szt.), kalendarz ekologiczny (1.000 szt.) W ramach działań promocyjnych w mieście Nachod: - zostaną zakupione torby ekologiczne i ulotki informacyjne na których zamieszczone będą informacje o segregacji odpadów. Miasto wykona drobne przedmioty promocyjne. promocja projektu

40 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Publicita projektu a propagace ekologických postojů realizována v rámci projektu ve městech Kudowa Zdrój a Náchod Pro partnery projektu je velmi důležité propagovat v rámci projektu ekologické postoje, pobízet obyvatelé obou obcí k přejímání takových vzorů a informovat o úloze Evropské unie ve spolufinancování tohoto pilotního programu spolupráce partnerských měst. Za tímto účelem probíhají vzdělávací aktivity pro mládež. Partneři využívájí i další propagační nástroje. V neposlední řadě bude vedoucí partner obec Kudowa Zdrój projekt prezentovat na Mezinárodním ekologickém veletrhu „POLEKO 2009” v Poznani. V rámci publicity ve městě Kudowa Zdrój: - byly pořízeny ekologické tašky (3.000 ks) - budou vydány dvojjazyčné propagační a vzdělávací materiály: leták (10.000 ks), ekologický kalendář (1.000 ks) V rámci publicity ve městě Náchod: - budou pořízeny ekologické tašky a informační letáky, kde budou informace o třídění odpadů. Město dá vyrobit drobné propagační předměty. propagace projektu

41 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod Materiały promocyjne realizowane w ramach projektu kalendarz ekologiczny promocja projektu

42 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod Propagační materiály realizované v rámci projektu ekologický kalendář propagace projektu

43 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod torba ekologiczna ulotka promocyjna promocja projektu Materiały promocyjne realizowane w ramach projektu

44 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod ekologická taška propagační leták propagace projektu Propagační materiály realizované v rámci projektu

45 Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod www.eko.kudowa.pl Promocja projektu na stronie ekologicznej Kudowy promocja projektu

46 Třídění komunálního odpadu v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod www.eko.kudowa.pl Propagace projektu na ekologické stránce Kudowy propagace projektu


Pobierz ppt "Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod."

Podobne prezentacje


Reklamy Google