Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UST testy – zajęcia 4. Test 1.10 1. Formą działania administracji publicznej: a) jest stwierdzenie, w trybie nadzoru, nieważności statutu powiatu; b)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UST testy – zajęcia 4. Test 1.10 1. Formą działania administracji publicznej: a) jest stwierdzenie, w trybie nadzoru, nieważności statutu powiatu; b)"— Zapis prezentacji:

1 UST testy – zajęcia 4

2 Test 1.10

3 1. Formą działania administracji publicznej: a) jest stwierdzenie, w trybie nadzoru, nieważności statutu powiatu; b) jest związek komunalny; c) nie jest stwierdzenie, w trybie kontroli sądowej, nieważności statutu sołectwa; d) jest złożenie rezygnacji przez sołtysa.

4 Test 1.10 2. Bezpośredniej kontroli sądu administracyjnego: a) nie podlega nowelizacja statutu gminy; b) podlega odwołanie starosty; c) nie podlegają spory majątkowe wynikające z porozumienia powiatów; d) podlega zmiana granic gmin.

5 Test 1.10 3. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego: a) jest aktem prawa miejscowego; b) jest formą działania administracji publicznej; c) nie jest decyzją administracyjną; d) podejmowana jest zwykłą większością głosów.

6 Test 1.10 4. Władczą formą działania administracji samorządowej: a) jest odwołanie rady gminy; b) jest rozwiązanie rady powiatu; c) nie jest porozumienie powiatów; d) jest skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.

7 Test 1.10 5. Statut Miasta Krakowa: a) może zostać zaskarżona do WSA tylko w trybie art. 93 u.s.g.; b) może podlegać kontroli pośredniej WSA; c) nie może zostać zaskarżony do WSA w trybie art. 87 u.s.p.; d) wchodzi w życie, co do zasady, 14. dnia od ogłoszenia.

8 Test 1.10 6. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody: a) jest decyzją administracyjną; b) nie jest postanowieniem; c) jest aktem administracyjnym; d) może zostać zaskarżone do WSA.

9 Test 1.10 7. Zgoda na używanie herbu Powiatu Głogowskiego: a) jest aktem prawa miejscowego; b) nie jest decyzją administracyjną; c) jest uchwalana; d) może być kwestionowana odwołaniem.

10 Test 1.10 8. Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum powiatowego: a) podlega bezpośredniej kontroli WSA; b) nie stanowi podania w rozumieniu K.p.a.; c) zawsze jest odrzucany w drodze formy działania administracji publicznej; d) stanowi formę podejmowania rozstrzygnięć przez uprawnionych mieszkańców gminy.

11 Test 1.10 9. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi: a) jest formą działania administracji publicznej; b) nie jest formą działania organu gminy; c) prowadzi do podjęcia aktu prawa miejscowego; d) zawsze jest rozpatrywany przez radę gminy.

12 Test 1.10 10. Statut związku międzygminnego: a) określa prawa i obowiązki uczestników związku; b) jest aktem prawa miejscowego; c) określa prawa i obowiązki mieszkańców gmin uczestniczących w związku; d) może być zmieniany przez zgromadzenie związku.

13 Test 1.16

14 1. Prawdą jest, że: a) skarga z art. 101 u.s.g. – jest środkiem nadzoru nad działalnością gminną; b) wezwanie z art. 87 u.s.p. – nie jest ograniczone terminem; c) skarga z art. 90 u.s.w. – sprowadza się do wykazania naruszenia prawa; d) wezwanie z art. 101a u.s.g. – może dotyczyć bezczynności wójta w postępowaniu administracyjnym.

15 Test 1.16 2. W trybie: a) art. 87 u.s.p. – można kwestionować m.in. akty prawa miejscowego; b) art. 101 u.s.g. – nie można kwestionować uchwały zgromadzenia związku międzygminnego; c) art. 101 u.s.g. – można kwestionować uchwały rady gminy o odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego; d) art. 90 u.s.w. – nie można kwestionować uchwały o wyborze marszałka województwa.

16 Test 1.16 3. W trybie art. 90 u.s.w. nie można kwestionować: a) każdego aktu normatywnego ustanowionego przez sejmik województwa; b) np. postanowienia odrzucającego wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania sejmiku województwa; c) np. uchwały o odwołaniu zarządu województwa; d) np. Regulaminu używania insygniów Województwa Dolnośląskiego.

17 Test 1.16 4. Podmiotem legitymowanym do wniesienia – na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. – skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: a) nie może być mieszkaniec gminy rozważający kupno działki na terenie objętym danym planem; b) nie może być radny danej rady gminy; c) może być szkoła prowadzona przez daną gminę; d) może być 10-letni właściciel działki, objętej postanowieniami tego planu.

18 Test 1.16 5. Uchwała w sprawie zmiany statutu województwa (dotycząca minimalnej liczby członków klubu radnych): a) może zostać zaskarżona w trybie art. 90 u.s.w. przez każdego mieszkańca województwa; b) nie może zostać zaskarżona do WSA przez wojewodę; c) może zostać zaskarżona w trybie art. 90 u.s.w. przez radnego z klubu, który przestanie spełniać nowe progi minimalnej liczebności klubu radnych; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

19 Test 1.16 6. Skarga z art. 101 ust. 1 u.s.g.: a) nie może dotyczyć aktu prawa miejscowego ustanowionego przez osobę pełniącą funkcję rady gminy (na podstawie art. 96 ust. 1 u.s.g.); b) nie może być wnoszona na projekt uchwały rady gminy; c) nie jest wnoszona na uchwałę nieuwzględniającą uprzednio wniesionego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego; d) może dotyczyć uchwały zebrania wiejskiego.

20 Test 1.16 7. Uchwała rady gminy: a) odrzucająca wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego – podlega bezpośredniej kontroli sądowej; b) o przeprowadzeniu referendum gminnego na wniosek mieszkańców – podlega trybowi z art. 101 u.s.g.; c) o odwołaniu starosty – może zostać zaskarżona do WSA przez żonę odwołanego; d) o likwidacji szkoły samorządowej – nie podlega trybowi z art. 101 u.s.g.

21 Test 1.16 8. W trybie art. 87 u.s.p.: a) można kwestionować odwołanie starosty; b) można kwestionować powiatowe przepisy porządkowe; c) nie można kwestionować rozwiązania zarządu powiatu; d) można kwestionować uchwalony statut szkoły prowadzonej przez powiat.

22 Test 1.16 9. RIO: a) nie może stosować trybu z art. 101 u.s.g.; b) nie nadzoruje każdej uchwały podlegającej trybowi z art. 101 u.s.g.; c) może zastosować tryb z art. 90a u.s.w.; d) może wystąpić do WSA z sygnalizacją o zastosowanie trybu z art. 101 u.s.g.

23 Test 1.16 10. Wezwanie z art. 87 ust. 1 u.s.p.: a) może poprzestać na wskazaniu naruszenia prawa; b) można wnieść tylko mieszkaniec powiatu; c) może dotyczyć uchwały zarządu powiatu; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

24 Test 1.8

25 1. Komisja rewizyjna rady gminy jest organem, za pomocą którego rada gminy kontroluje działalność: a) urzędu gminy; b) jednoosobowych spółek prawa handlowego będących gminnymi osobami prawnymi; c) straży gminnej; d) liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez gminę.

26 Test 1.8 2. Zaznacz prawidłową/-we odpowiedź/-dzi: a) mandatu radnego nie można łączyć z funkcją członka zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; b) radny może być ławnikiem; c) mandatu radnego nie można łączyć z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego; d) radny może wykonywać pracę na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat, na podstawie umowy o dzieło.

27 Test 1.8 3. Radny Rady Miasta i Gminy Szamotuły jest radnym organu stanowiącego i kontrolnego: a) jednej gminy; b) dwóch gmin: miejskiej i wiejskiej; c) dwóch gmin o tej samej nazwie; d) dwóch sąsiadujących gmin, które mają wspólny organ stanowiący i kontrolny

28 Test 1.8 4. Radny rady gminy: a) może uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady gminy, której nie jest członkiem; b) nie może brać udziału w głosowaniu komisji rady gminy, której nie jest członkiem; c) nie może składać wniosków w trakcie posiedzenia komisji rady gminy, której nie jest członkiem; d) może uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady gminy, której nie jest członkiem jedynie za zgodą wyrażoną przez radę gminy.

29 Test 1.8 5. Radny Rady Miejskiej Wrocławia: a) może być jednocześnie zastępcą Prezydenta Wrocławia; b) może być jednocześnie radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; c) nie może być jednocześnie Dyrektorem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu; d) nie może być jednocześnie Wicewojewodą Dolnośląskim.

30 Test 1.8 6. Zaznacz prawidłową/-we odpowiedź/-dzi: a) wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub odmowa jest pozostawiona uznaniu rady gminy z wyjątkiem sytuacji, gdy dojdzie ona do przekonania, że podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu; b) ochrona trwałości stosunku pracy radnego przewidziana w art. 25 ust. 2 u.s.g. nie ma zastosowania w razie rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowych zwolnień z przyczyn określonych w art. 5 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; c) uchwała rada gminy odmawiająca zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym nie podlega nadzorowi wojewody; d) do pracownika będącego radnym mają zastosowanie przepisy o zwolnieniach indywidualnych w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

31 Test 1.8 7. Zaznacz prawidłową/-we odpowiedź/-dzi dotyczącą/- ce diety radnego rady powiatu: a) dieta jest dochodem podlegającym opodatkowaniu powyżej określonej prawem kwoty; b) radny rady powiatu pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż trzech komisjach; c) rada powiatu – ustalając wysokość diet radnych – powinna wziąć pod uwagę okoliczność nieopłatnego pełnienia przez radnego funkcji członka zarządu powiatu; d) maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca określa rada powiatu.

32 Test 1.8 8. Wskaż prawidłową/-we odpowiedź/-dzi dotyczącą/-ce klubu radnych rady gminy: a) jest organem wewnętrznym rady gminy; b) upływ kadencji OSiKJST jest równoznaczny z rozwiązaniem klubu radnych; c) statut gminy może określać minimalną liczę członków klubu radnych; d) przynależność do klubu radnych jest dobrowolna i nie może ograniczać uprawnień radnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

33 Test 1.8 9. Radny sejmiku województwa: a) musi składać oświadczenia majątkowe; b) musi być członkiem co najmniej jednej komisji sejmiku województwa; c) jest związany instrukcjami wyborców; d) przed objęciem mandatu musi złożyć ślubowanie o treści określonej w statucie województwa.

34 Test 1.8 10. W skład komisji rewizyjnej rady gminy: a) wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady gminy; b) może wchodzić radny pełniący funkcję wiceprzewodniczącego rady gminy; c) może wchodzić radny pełniący funkcję przewodniczącego innej komisji rady gminy i niebędący przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym rady gminy; d) wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady gminy lub przewodniczącego innej komisji stałej rady gminy.

35 Test 1.8 11. Komisje stałe rady gminy: a) nie podlegają radzie gminy; b) dzielą się na: obligatoryjne i fakultatywne; c) funkcjonują od powołania do końca kadencji rady gminy; d) są organami wewnętrznymi rady gminy, których sposób działania jest określony w u.s.g.

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "UST testy – zajęcia 4. Test 1.10 1. Formą działania administracji publicznej: a) jest stwierdzenie, w trybie nadzoru, nieważności statutu powiatu; b)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google