Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrownie Joanna Orłowska Kamila Boguszewska II TL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrownie Joanna Orłowska Kamila Boguszewska II TL."— Zapis prezentacji:

1 Elektrownie Joanna Orłowska Kamila Boguszewska II TL

2 .

3 1. Elektrownia – zak ł ad przemys ł owy wytwarzający energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii.

4 Rodzaje elektrowni elektrownia cieplna elektrownia jądrowa elektrownia wodna elektrownia s ł oneczna elektrownia wiatrowa elektrownia maretermiczna elektrownia geotermiczna

5 elektrownia cieplna Elektrownia cieplna (konwencjonalna lub jądrowa) to zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. W elektrowni cieplnej energia pierwotna występuje zwykle w formie chemicznej i jest uwalniana w procesie spalania: paliw kopalnych (najczęściej węgla lub gazu ziemnego), substancji organicznych, odpadów przemysłowych lub komunalnych, biomasy, biogazu, i innych. Energia cieplna powstaje zwykle w wyniku spalania paliwa, ale może pochodzić z innych źródeł, np. ciepło odpadowe z dowolnych procesów technologicznych, źródeł geotermalnych, energii słońca.

6 Ad.1.2

7 Elektrownia WODNA Elektrownia wodna to zak ł ad przemys ł owy zamieniający energię spadku wody na elektrycznE.

8 AD 2.1 Elektrownie wodne można podzielić na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo-pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób.

9 Ad.2.2 1. Elektrownie wodne Zalety szczegółowe: - mo ż liwo ść szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni - sztuczne zbiorniki wodne gromadz ą wod ę, zmniejszaj ą c ryzyko powodzi - małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji Wady: - deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego - du ż e koszty produkcji i budowy - du ż y nakład finansowy - konieczno ść zalania du ż ych obszarów i przesiedlenia ludzi - lokalne zmiany klimatyczne

10 Energetyka słoneczna - gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Energetyka s ł oneczna

11 AD.3.1

12 Ad.3.2 Zalety szczegółowe: - ogniwa słoneczne nie wymagaj ą szczególnej konserwacji poza czyszczeniem - ogniwa słoneczne s ą niezawodne Wady: - brak pobierania energii w nocy - wysokie koszty magazynowania energii - stosunkowo wysoka cena ogniw słonecznych - - lokalne zmiany klimatyczne niesprzyjaj ą ce wykorzystywania energii - trudno ś ci w magazynowaniu energii i jej koncentracji - mała g ę sto ść dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego - instalacja ogniw zajmuje du ż e obszary - du ż e koszty produkcji i budowy - du ż y nakład finansowy - niezbyt du ż a moc

13 Elektrownia wiatrowa Elektrownia wiatrowa to zespół urz ą dze ń produkuj ą cych energi ę elektryczn ą, wykorzystuj ą cych do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czyst ą, gdy ż, pomijaj ą c nakłady energetyczne zwi ą zane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie poci ą ga za sob ą spalania ż adnego paliwa.

14 AD.4.1.

15 AD.4.2 P ę dnik, elektrycznej turbiny

16 Ad.4.3 Zalety szczegółowe: - nieskomplikowana budowa urz ą dze ń i eksploatacja Wady: - hałas - deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego - du ż e koszty produkcji i budowy - du ż y nakład finansowy - zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie terenu - ujemny wpływ na ptactwo - niszczenie naturalnych siedlisk l ą dowych dla ro ś lin i zwierz ą t

17 AD.7.1 & 8.1 Elektrownia maretermiczna (oceanotermiczna) – elektrownia wytwarzaj ą ca pr ą d z ró ż nicy temperatur mi ę dzy ciepłymi warstwami powierzchniowymi, a zimnymi warstwami gł ę binowymi morza lub oceanu. Elektrownia geotermiczna, inaczej geoelektrownia. Wytwarza pr ą d elektryczny z energii geotermicznej (ciepło wn ę trza Ziemi). Pierwsze elektrownie geotermiczne pracuj ą ju ż w wielu krajach ś wiata, i uzyskuj ą sprawno ść około 25%

18 Elektrownia j ą drowa Zalety: - du ż a wydajno ść - niskie ceny uzyskiwanej energii elektrycznej - nie zanieczyszczaj ą ś rodowiska pyłami czy gazami - przy odpowiedniej eksploatacji s ą prawie zupełnie nieszkodliwe - niskie koszty eksploatacj Wady: - wysokie koszty budowy i eksploatacji - trudno ś ci z bezpiecznym składowaniem odpadów promieniotwórczych - obawy społecze ń stwa o bezpiecze ń stwo reaktorów atomowych - gro ź ba ska ż e ń w razie awarii przy braku wła ś ciwych układów bezpiecze ń stwa - wysokie koszty rozbiórki elektrowni gdy zako ń czy ju ż swoj ą działalno ść

19 Energia nigdy nie idzie na marne, je ś li chodzi o miło ść lub nienawi ść. Oba te uczucia ładuj ą si ę na swój sposób.


Pobierz ppt "Elektrownie Joanna Orłowska Kamila Boguszewska II TL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google