Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze unijne Rozplanowanie działań i środków w budżecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze unijne Rozplanowanie działań i środków w budżecie."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze unijne Rozplanowanie działań i środków w budżecie

2 Aplikacja o dofinansowanie jednostka organizacyjna ma pomysł na projekt; występuje do Oddziału Funduszy Europejskich WRM z pytaniem o możliwość sfinansowania projektu ze środków UE; jednostka wstępnie opisuje projekt na standaryzowanym formularzu w zależności od funduszu, z którego chce uzyskać dofinansowanie; opisując projekt jednostka wskazuje możliwości sfinansowania wkładu własnego z budżetu miasta w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetu i Analiz; OFE WRM dokonuje niezbędnych poprawek, następnie jednostka przekazuje projekt do analizy przez Komitet Projektowy.

3 Po zatwierdzeniu projektu przez Komitet Projektowy, jednostki przekazują pisemną informację do Wydziału Budżetu i Analiz w szczegółowości określonej w załącznikach do uchwały budżetowej omówionych w dalszej kolejności

4 Możliwości sfinansowania wkładu własnego z budżetu zmiana przeznaczenia środków już zaplanowanych na inne zadania, przeznaczenie środków z rezerwy celowej na przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE, zwiększenie deficytu budżetowego.

5 Zadania w budżecie W budżecie każdy projekt jest odrębnym zadaniem; W przypadku zadań inwestycyjnych jest możliwość scalania już istniejących zadań w jedno nowe, aby zapewnić zgodność wysokości środków i nazwy zadania ze składanym wnioskiem; Można również wyodrębnić nowe zadanie inwestycyjne z już istniejącego, jeśli jego zakres rzeczowy jest szerszy niż objęty wnioskiem; Numer zadania raz przypisany musi być kontynuowany do zakończenia realizacji zadania.

6 Klasyfikacja zadań budżetowych planowane zadania należy klasyfikować w szczegółowości dział / rozdział/ paragraf; przed zatwierdzeniem przez instytucję zarządzającą wydatki klasyfikuje się w paragrafie z czwartą cyfrą „0”, np. §4010, §4110 itp.; po zatwierdzeniu wniosku czwarta cyfra paragrafu zmienia się na „7”, „8” lub „9” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 726), np. §4017, §4118 itp.; dodatkowo po zatwierdzeniu wniosku należy wprowadzić klasyfikację wydatków strukturalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 856).

7 Zadania w budżecie Projekty tzw. miękkie, występują w budżecie w formie wydatków bieżących. Mogą one mieć charakter wieloletni, zatem w celu ich realizacji Rada Miasta musi upoważnić Prezydenta do zaciągania zobowiązań w zakresie realizowanych zadań; upoważnienie takie ma formę załącznika do uchwały budżetowej (na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 2 pkt 10)

8 UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ Lp. Uszczegółowienie Plan 2007 r.Plan 2008 r. Plan 2009 r. Ogółem lata A. PROJEKTY WNIOSKOWANE O FINANSOWANE I DOFINANSOWANE Z UE 413 27043 0430456 313 I.Fundusze strukturalne360 27743 0430403 320 Europejski Fundusz Społeczny 360 27743 0430403 320 1. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006 360 27743 0430403 320 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej360 27743 0430403 320 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 360 27743 0430403 320 Spróbuj inaczej - systemowa profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych w grupie młodzieży wysokiego ryzyka 30 0005 000035 000 Skuteczna pomoc w aktywnych społecznościach121 044 Aby pomagać skutecznie - superwizja konsultacyjno-wspierająca209 23338 043 247 276 II.Programy wspólnotowe52 99300 1. Program Leonardo da Vinci52 99300

9 Zadania w budżecie Projekty tzw. twarde, występują w budżecie w formie wydatków majątkowych. Mogą one mieć charakter wieloletni, zatem muszą być umieszczone w załączniku do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach …..” na podstawie ustawy o finansach publicznych (art. 184 ust. 1 pkt 5) można upoważnić Prezydenta w uchwale budżetowej do zaciągnięcia zobowiązania na wydatki majątkowe ujęte w powyższym załączniku.

10 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach….. – załącznik zawiera: klasyfikację budżetową (dział, rozdział), nazwa programu, cel, zadanie, jednostka organizacyjna, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, podział na lata (na podstawie ustawy o finansach publicznych, art. 166 ust. 2)

11 Aplikacja o dofinansowanie cd. w przypadku akceptacji projektu przez Instytucję Zarządzającą następuje podpisanie umowy w celu podpisania umowy jednostka przekazuje do WBA informację o akceptacji projektu oraz dane niezbędne do umieszczenia projektu w załączniku do uchwały budżetowej „WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE” (na podstawie ustawy o finansach publicznych, art. 184 ust. 1 pkt 6) Szczególną uwagę przy podawaniu tej informacji należy zwrócić na zapisy w projekcie i w umowie dotyczące harmonogramu płatności – dochodów do budżetu miasta

12 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE – załącznik zawiera: program / priorytet / działanie / zadanie; cel; źródło finansowania; beneficjent / partner (wkład własny partnerów, np. organizacji pozarządowych, PUP, zazwyczaj nie jest wliczany do budżetu miasta); klasyfikację budżetową; kategorię interwencji; jednostkę organizacyjną; okres realizacji; łączne nakłady finansowe; nakłady w poszczególnych latach w podziale na źródła finansowania; itp.

13 Wszelkie zmiany w projekcie w trakcie jego realizacji, zaakceptowane prze Instytucję Zarządzającą, mające wpływ na budżet, powinny być przekazywane do Wydziału Budżetu i Analiz w szczegółowości omówionej powyżej!!! Uwaga: przeniesienia pomiędzy wkładem własnym a dofinansowaniem ze środków UE wymagają zmiany załącznika „Wydatki na programy, projekty ze środków UE”

14 Informacje o zmianach wynikających z rozliczenia roku budżetowego należy przekazać do Wydziału Budżetu i Analiz w szczegółowości omówionej powyżej do końca stycznia roku następnego.

15 Nowelizacja ustawy o finansach publicznych rozszerzenie pojęcia środków publicznych o niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): -Norweski Mechanizm Finansowy, -Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, -Szwajcarski Mechanizm Finansowy.

16 Nowelizacja ustawy o finansach publicznych zmienia się cały dotychczasowy dział V „Środki pochodzące z budżetu UE”; pojawia się nowe pojęcie dotacji rozwojowej.

17 Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Fundusze unijne Rozplanowanie działań i środków w budżecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google