Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ordery i Odznaczenia forum magazynu „Inne Oblicza Historii” PROJEKT 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ordery i Odznaczenia forum magazynu „Inne Oblicza Historii” PROJEKT 2009."— Zapis prezentacji:

1 Ordery i Odznaczenia forum magazynu „Inne Oblicza Historii” PROJEKT 2009

2 § 1. Ustanawia się 7 dekoracji, nadawanych użytkownikom forum magazynu „Inne Oblicza Historii” (zwanego dalej „Forum IOH” lub „Forum”) w uznaniu ich zasług i w celu uhonorowania ich działalności na nim.

3 § 2. Dekoracjami, o których mowa w § 1. są (wedle starszeństwa): 1) Order Zasługi Forum IOH; 2) Krzyż Zasługi; 3) Order Dziennikarski; 4) Order Fotoreportera; 5) Medal Pochwalny; 6) Odznaka ‘‘za obecność’’; 7) Odznaka Użytkownika Forum IOH.

4 § 3. 1. Odznaki dekoracji Forum IOH ‘nosi się’ w kolejności wynikającej z ich starszeństwa, określonej w § 2. 2. W przypadku posiadania dekoracji w dwóch lub więcej klasach/stopniach, ‘nosi się’ odznakę najwyższej (najwyższego) z posiadanych klas/stopni dekoracji. 3. We wszystkich okolicznościach, kiedy ‘nie zakłada się’ pełnych odznak orderów i odznaczeń, można ‘nosić’ ich miniaturki, bądź baretki.

5 § 4. Order Zasługi Forum IOH 1. Order Zasługi Forum IOH jest najwyższym odznacze- niem, nadawanym przez administrację Forum IOH w uzna- niu szczególnych zasług położonych dla funkcjonowania i rozwoju Forum. 2. Order Zasługi Forum IOH nie dzieli się na klasy i może być przyznany temu samemu użytkownikowi tylko raz. 3. Odznaką Orderu Zasługi Forum IOH jest okrągły, złoty medal oksydowany na czarno, który w awersie przedstawia pełne logo magazynu „Inne Oblicza Historii”, według wzoru określonego innymi regulacjami. Medal zawieszony jest na prostokątnej, złotej przywieszce oksydowanej na czarno, na której umieszczono litery ‘IOH’. Rewers – czarny. Przywieszka jest zawieszona na wstążce barwy indygo.

6 4. Baretkę Orderu Zasługi Forum IOH sporządza się ze wstążki barwy indygo.

7 § 5. Krzyż Zasługi 1. Krzyż Zasługi jest nagrodą nadawaną przez moderatora w uznaniu zasług położonych dla funkcjonowania i rozwoju danego działu lub ogółu Forum. 2. Krzyż Zasługi nie dzieli się na klasy i może być przyzna- ny temu samemu użytkownikowi tylko raz. 3. Odznaką Krzyża Zasługi jest krzyż wzorowany na ele- mencie logo magazynu „Inne Oblicza Historii”. Krzyż zawie- szony jest na prostokątnej przywieszce, na której umieszczo-no litery ‘IOH’. Przywieszka jest zawieszona na wstążce barwy ???.

8 4. Baretkę Krzyża Zasługi sporządza się ze wstążki barwy ???. Tymczasowy brak danych na temat kolorów odznaki Krzyża Zasługi

9 § 6. Order Dziennikarski 1. Order Dziennikarski jest nagrodą nadawaną przez admi- nistrację Forum IOH w uznaniu zasług położonych dla funkcjonowania i rozwoju magazynu „Inne Oblicza Historii” oraz jego oficjalnej strony internetowej. 2. Order Dziennikarski dzieli się na trzy klasy. klasa I- Krzyż Złoty Orderu Dziennikarskiego; klasa II- Krzyż Srebrny Orderu Dziennikarskiego; klasa III- Krzyż Brązowy Orderu Dziennikarskiego. 3. Dana klasa Orderu Dziennikarskiego może być przyznana temu samemu użytkownikowi tylko raz.

10 4. Zasady nadawania klasy I i klasy II Orderu Dziennikar- skiego określi administracja Forum IOH na drodze odręb- nych regulacji. 5. Klasa III (Krzyż Brązowy) Orderu Dziennikarskiego przyznawana jest za napisanie i przekazanie dwóch artykułów na stronę, bądź za prowadzenie działu tematycznego. 6. Odznaką Orderu Dziennikarskiego jest złocony krzyż kawalerski, pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są srebrne pęki promieni. Na awersie, na krzyż nabite jest uproszczone logo magazynu „Inne Oblicza Historii”; jego barwa odpowiada klasie orderu: klasa I- logo jasno-złocone; klasa II- logo srebrzone; klasa III- logo brązowione. Na rewersie (identycznym dla wszystkich klas), na ramio- nach krzyża umieszczono napis ‘DZIENNIKARZ / IOH’.

11 Krzyż zawieszony jest na czerwonej wstążce z szerokim, poziomym, białym pasem. Na wstążce, pośrodku białego pasa umieszczone jest srebrne okucie w kształcie gęsiego pióra. 7. Baretkę Orderu Dziennikar- skiego stanowi czerwono- biało-czerwona wstążka o poziomym układzie barw. W celu rozróż-nienia klasy orderu, na baretce umieszcza się metalową rozet-kę przedstawiającą stylizowane logo magazynu „Inne Oblicza Historii”: w klasie I – złotą; w klasie II – srebrną; w klasie III: brązową.

12 § 7. Order Fotoreportera 1. Order Fotoreportera jest nagrodą nadawaną przez admi- nistrację Forum IOH w uznaniu zasług położonych dla funkcjonowania i rozwoju magazynu „Inne Oblicza Historii” oraz jego oficjalnej strony internetowej. 2. Order Fotoreportera dzieli się na trzy klasy. klasa I- Krzyż Złoty Orderu Fotoreportera; klasa II- Krzyż Srebrny Orderu Fotoreportera; klasa III- Krzyż Brązowy Orderu Fotoreportera. 3. Dana klasa Orderu Fotoreportera może być przyznana temu samemu użytkownikowi tylko raz.

13 4. Zasady nadawania klasy I i klasy II Orderu Fotoreportera określi administracja Forum IOH na drodze odrębnych regulacji. 5. Klasa III (Krzyż Brązowy) Orderu Fotoreportera przyzna- wana jest za przesłanie co najmniej stu zdjęć do umieszcze-nia w galerii bądź fortyfikacjach. 6. Odznaką Orderu Fotoreportera jest złocony krzyż kawa- lerski, zakończony na rogach ramion kulkami; pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są złocone promienie. Na awersie, na przecięciu ramion krzyża, umieszczone jest styli-zowane logo magazynu „Inne Oblicza Historii”; jego barwa odpowiada klasie orderu: klasa I- logo jasno-złocone; klasa II- logo srebrzone; klasa III- logo brązowione. Na rewersie (identycznym dla wszystkich klas), na ramio- nach krzyża umieszczono napis ‘FOTO / -REPORTER / IOH’.

14 Krzyż zawieszony jest na czerwonej wstążce z dwoma wąskimi, pionowymi, białymi paskami. Pośrodku wstążki, umieszczono złocone okucie w kształcie aparatu fotograficz-nego z przełomu XIX i XX wieku. 7. Baretkę Orderu Fotoreporte- ra stanowi czerwona wstążka z dwoma pionowymi, wąskimi, białymi paskami. W celu okre- ślenia wyższej klasy orderu na baretce umieszcza się pio- nowy galonik: złoty dla klasy I, srebrny dla klasy II.

15 § 8. Medal Pochwalny 1. Pochwały to jedyne nagrody, o które mogą wnioskować zwykli użytkownicy Forum poprzez specjalną opcję dostęp- ną dla założycieli tematu, lub bezpośrednio u moderatorów, w celu uhonorowania innych użytkowników. 2. Użytkownik, któremu przyznano większą ilość pochwał, zostaje automatycznie odznaczony Medalem Pochwalnym. 3. Medal Pochwalny dzieli się na cztery stopnie, w zależnoś-ci od ilości przyznanych pochwał. stopień I- za 100 pochwał; stopień II- za 50 pochwał; stopień III- za 20 pochwał; stopień IV- za 5 pochwał.

16 4. Odznaką Medalu Pochwalnego jest złocony szesnastokąt foremny w kształcie gwiazdy, utworzony przez nałożenie na siebie dwóch kwadratów, obróconych względem siebie o 45°. Gwiazda zawieszona jest na przywieszce, na której umieszczono cyfry rzymskie, odpowiadające ilości pochwał, za które przyznano medal. Na awersie gwiazdy, umieszcz- one jest uproszczone logo magazynu „Inne Oblicza Historii”; jego barwa odpowiada stopniowi orderu: stopień I- logo oksydowane na czarno; stopień II- logo jasno-złocone; stopień III- logo srebrzone; stopień IV- logo brązowione. Na rewersie gwiazdy (identycznym dla wszystkich stopni) umieszczono napis ‘INNE OBLICZA HISTORII’ w styli-zacji obecnej na okładce czasopisma. Na rewersie przywieszki umieszczono napis ‘LAUDIS’ (łac. pochwała, nagroda).

17 Przywieszka jest zawieszona na biało-czerwonej wstążce (pionowy układ barw). 5. Baretkę Medalu Po- chwalnego sporządza się z biało-czerwonej wstążki, na której umieszcza się okucie z rzymską cyfrą, określającą ilość pochwał, za które przyznano medal.

18 § 9. Odznaka ‘‘za obecność’’ 1. Odznaka ‘‘za obecność’’ jest dekoracją przyznawaną auto-matycznie użytkownikowi, który spełnił określone kryteria. 2. Warunkiem koniecznym otrzymania odznaki jest wymóg logowania się na Forum IOH raz na dwa tygodnie. 3. Odznaka ‘‘za obecność’’ dzieli się na kilka stopni, im dłu- żej użytkownik przebywa na Forum IOH, tym przysługuje mu wyższy stopień odznaki (od stopnia najniższego): odznaka za półroczną obecność; odznaka za roczną obecność; odznaka za dwuletnią obecność; odznaka za pięcioletnią obecność; odznaka za dziesięcioletnią obecność.

19 4. Odznakę ‘‘za obecność’’ stanowi srebrzony szesnastokąt foremny w kształcie gwiazdy, utworzony przez nałożenie na siebie dwóch kwadratów, obróconych względem siebie o 45°. Na awersie gwiazdy umieszczono ośmioramienną gwiazdę z literami ‘IOH’. Barwa małej gwiazdy (zwanej dalej „gwiazdką”) określa starszeństwo odznaki. Na rewersie umieszczono napis określający za jaki odcinek czasu pobytu na Forum przyznano odznakę. Gwiazda jest zawieszona na wstążce o pionowym układzie barw, której lewa strona jest biała z jednym, lub dwoma wąskimi, czerwonymi paskami. Prawa strona wstążki zawiera dwa szerokie pasy (lewy: niebieski; prawy, zwany dalej „krawędziowym”, innej barwy) rozdzielone wąskim, błękitnym paskiem.

20 5. Opis szczegółowy Odznaki ‘‘za obecność’’: - odznaka za półroczną obecność: awers: gwiazdka - brązowiona; rewers: ‘6 m-cy’ wstążka: jeden czerwony pasek; krawędziowy: brązowy - odznaka za roczną obecność: awers: gwiazdka - srebrzona; rewers: ‘I ROK’ wstążka: jeden czerwony pasek; krawędziowy: szary - odznaka za dwuletnią obecność: awers: gwiazdka - srebrzona; rewers: ‘II LATA’ wstążka: dwa czerwone paski; krawędziowy: szary - odznaka za pięcioletnią obecność: awers: gwiazdka – jasno-złocona; rewers: ‘V LAT’ wstążka: jeden czerwony pasek; krawędziowy: żółty - odznaka za dziesięcioletnią obecność: awers: gwiazdka - jasno-złocona; rewers: ‘X LAT’ wstążka: dwa czerwone paski; krawędziowy: żółty

21 4. Baretkę Odznaki ‘‘za obecność’’ sporządza się ze wstążki dokładnie odpowiadającej danemu stopniowi.

22 6. Opcja ustanowienia kolejnych stopni Odznaki ‘‘za obecność’’: - odznaka za piętnastoletnią obecność: awers: gwiazdka – jasno-złocona; rewers: ‘XV LAT’ wstążka: trzy czerwone paski; krawędziowy: żółty - odznaka za dwudziestoletnią obecność: awers: gwiazdka – oksydowana na czarno; rewers: ‘XX LAT’ wstążka: jeden czarny pasek; krawędziowy: żółty

23 § 9. Odznaka Użytkownika Forum IOH 1. Odznaka Użytkownika Forum IOH jest dekoracją przy- znawaną automatycznie użytkownikowi, który jest zare- jestrowany od 120 dni i odwiedza Forum przynajmniej raz na tydzień. 2. Odznakę Użytkownika Forum IOH stanowi złocony kwadrat, obrócony o 45°. Na awersie umieszczono uprosz- czone logo magazynu „Inne Oblicza Historii”. Na rewersie umieszczono napis ‘INNE OBLICZA HISTORII’ w styli-zacji obecnej na okładce czasopisma. Kwadrat zawieszony jest na białej wstążce z szerokim, zielonym, pionowym paskiem pośrodku.

24 3. Baretkę Odznaki Użytkownika Forum IOH sporządza się z białej wstążki z sze- rokim, zielonym, pionowym paskiem po- środku.

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ordery i Odznaczenia forum magazynu „Inne Oblicza Historii” PROJEKT 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google