Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
ZNAKI POZIOME, SYGNAŁY ŚWIETLNE

2 Z N A K I D R O G O W E P O Z I O M E RODZAJE ZNAKÓW: Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągle lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej z zastrzeżeniem poniższego punktu 4 – go. Jeżeli na drodze umieszczone są znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni, a barwy białej – lewą krawędź jezdni. Pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej .

3 Znaki podłużne: P- 1 linia pojedyncza przerywana Znak P-1 w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: ruchu powolnego, zanikającym albo przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię. P- 2 linia pojedyncza ciągła Znak P-2 oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tą linię i najeżdżania na nią.

4 P- 3 linia jednostronnie przekraczalna
Znak P-3 oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem. P- 4 linia podwójna ciągła Znak P-4 rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. P- 5 linia podwójna przerywana Znak P-5 znajdujący się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami nadawanymi przez sygnalizator S-4

5 S-4 sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu
P- 6 linia ostrzegawcza Znak P-6, w którym kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione lub do miejsca niebezpiecznego. Znaki: P- 7a linia krawędziowa przerywana P- 7b linia krawędziowa ciągła Znaki P-7a, P-7b wyznaczają krawędź jezdni. Ponadto znak P-7b oznacza zakaz wjazdu na pobocze kierującego pojazdem samochodowym.

6 Strzałki: Znaki : P- 8a strzałka kierunkowa na wprost P- 8b strzałka kierunkowa do skręcania P- 8c strzałka kierunkowa do zawracania oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką. Połączone symbole znaków P-8a, P-8b,P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym zakazu B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.

7 P- 9 strzałka naprowadzająca
Znak P-9 oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką. Nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których przeznaczony jest dalszy odcinek pasa ruchu. Znaki poprzeczne: P- 10 przejście dla pieszych P- 11 przejazd dla rowerzystów P- 12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop Znak P-12 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi zakazu B-20 oraz B-32.

8 P- 14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
P- 13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów Znak P-13 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7. P- 14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów Znak P-14 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnalizatorem świetlnym. P- 15 trójkąt podporządkowania P- 16 napis stop Znak P-15 i P-16 potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 albo B-20.

9 Znaki uzupełniające: P- 17 linia przystankowa Znak P-17 wyznacza na jezdni miejsce przystanku tramwajów, autobusów, trolejbusów lub innych pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii. P- 18 stanowisko postojowe P- 19 linia wyznaczająca pas postojowy Znak P-19 wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.

10 P- 20 koperta Znak P-20 wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów. P- 21 powierzchnia wyłączona Znak P-21 oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. P- 22 BUS Znak P-22 oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. P- 23 rower Znak P-23 oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

11 P- 24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
Znak P-24 oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych uprawnionych osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącym taką osobę. P- 25 próg zwalniający Znak P-25 oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

12 S Y G N A Ł Y Ś W I E T L N E 1. Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały. 2. Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności. 3. Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem. 4. Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony. 5. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory typu S-1, S-2, S-3, S-4, S-7, dotyczą także kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy. 6. Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na tablicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.

13 S-1 sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają : sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator, sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania. Sygnał ten oznacza jednocześnie, iż za chwilę zapali się sygnał czerwony, sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator, sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie- zakaz wjazdu za sygnalizator, sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony. W sygnalizatorach używanych poza skrzyżowaniami do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi mogą być nadawane sygnały tylko o dwóch barwach – zielonej i czerwonej.

14 S-2 sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką
1) Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu. 2) Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezawalający warunkowo na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem zakazu B-23. 3) Skręcanie lub zawracanie o których mowa wyżej w pkt. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innych jego uczestnikom. S-3 sygnalizator kierunkowy Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką. Przepisy dotyczące sygnalizatora S-1 odnoszą się także do sygnalizatora kierunkowego S-3. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

15 S-4 sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu
Przykładowy układ bramek i sygnalizatorów nad pasami o zmiennym kierunku ruchu S-5 sygnalizator z sygnałami dla pieszych Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony – zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy obowiązany jest jak najszybciej opuścić przejście. sygnał czerwony – zakaz wejścia na przejście. S-6 sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów Do sygnalizatora S-6 stosuje się te same zasady co do sygnalizatora dla pieszych S-5.

16 S-7 sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu
Sygnał świetlny stały lub migający nadawany przez sygnalizator S-7 oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.


Pobierz ppt "PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google