Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 1 Projekt współfinansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 1 Projekt współfinansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 1 Projekt współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach ZPORR

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 2 Kryteria oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 3 Ocena projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 będzie obejmowała ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną (w tym strategiczną)

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 4 Ocena formalna będzie polegała na sprawdzeniu poprawności złożenia wniosku oraz jego kompletności i poprawności (wraz z załącznikami), a także na sprawdzeniu zgodności złożonego wniosku aplikacyjnego z opisem działania i wymogami formalnymi wynikającymi z odpowiednich przepisów.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 5 W ramach oceny merytorycznej oceniane będą dopuszczalność merytoryczno- techniczna projektu, jakość projektu oraz wpływ założonych rezultatów projektu na osiągnięte cele.

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 6 Poprawność złożenia wnioskuWniosek złożono we właściwej instytucji; Wniosek złożono we właściwym terminie. Poprawność sporządzenia wnioskuWniosek wypełniono w języku polskim. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; Kompletność wnioskuZłożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku; Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne; Wniosek zawiera wszystkie strony; Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione; Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame; Wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną; Wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy. Kompletność załącznikówZałączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami; Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków. Kryteria formalne (horyzontalne)

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 7 Formalna dopuszczalność projektuOkres realizacji jest zgodny z okresem programowym (tj. do 2015) Beneficjent nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 214 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); Beneficjent załączył oświadczenie o nie korzystaniu z innych środków UE; Odpowiednie źródła finansowania działań ujętych we wniosku o dofinansowanie zostały przez beneficjenta zaplanowane (np. w budżecie dysponenta lub rezerwie celowej). Zgodność projektu z opisem działaniaTyp beneficjenta i/lub grupa docelowa są zgodne z opisem działania; Zachowany został maksymalny pułap maksymalnego poziomu dofinansowania; Wartość projektu jest zgodna z określoną w opisie minimalną/maksymalną wartością projektu; Miejsce realizacji projektu jest zgodne z opisem działania Zgodność projektu z celami działania/osi priorytetowejW uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu beneficjent wykazał zgodność celów projektu z celami danego działania/osi priorytetowej.

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 8 Kryteria merytoryczne (horyzontalne) Wykonalność techniczna projektuZakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny; Harmonogram realizacji jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne dla realizacji projektu; Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi; Założone wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia; Beneficjent posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność projektu. Wykonalność finansowa projektuPlanowane wydatki są kwalifikowane; Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie; Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów; Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości; Poziomu dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód.

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 9 Efektywność projektuWartość dodana projektu; Efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat); Doświadczenie beneficjenta w zarządzaniu projektami, Zasadność i jakość rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu. Trwałość rezultatów projektuStopień trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji). Wypełnienie polityk i zasad wspólnotowych Stopień, w jakim wypełniane są właściwe polityki wspólnotowe, w szczególności polityka równych szans i zasady zrównoważonego rozwoju. Komplementarność z innymi przedsięwzięciamiStopień, w jakim projekt uzupełnia inne działania lub projekty na poziomie lokalnym, regionalnym i/lub krajowym. Wpływ przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie celów szczegółowych PO oraz celów osi priorytetowych. Stopień wpływu realizacji projektu na cele RPO, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników RPO, oraz na cele osi priorytetowej, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników tej osi.

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 10 Kryteria specyficzne dla poszczególnych działań

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 11 Kryteria formalne specyficzne dla poszczególnych działań Wniosek złożony przez uprawnionego beneficjenta Zgodnie z listą beneficjentów przyporządkowanych danemu działaniu Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego Zgodnie z listą możliwych do realizacji projektów przyporządkowanej danemu działaniu Wysokość wkładu własnego beneficjenta na wymaganym poziomie W zależności od poziomu dofinansowania jak i uwzględniając schematy pomocy publicznej Wymagana wartość projektu W zależności od wartości progowej podanej w URPO Miejsce realizacji projektuZgodnie z podanymi wymaganiami w URPO Projekt ujęty w PRL, PGO, LPTP.Zgodność z dodatkowymi wymaganymi dokumentami

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 12 Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych rodzajów projektów dzielą się na: 1.Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu (tak- nie) 2.Kryteria oceny jakości projektu (0-10 pkt) 3.Kryteria oceny wpływu przewidzianych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO celów (0-10 pkt)

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 13 Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań Kryteria merytoryczno-technicznj dopuszczalności projektu Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla danych działań Realizacja celów zgodnie z zapisami w URPO dla poszczególnych działań Przedmiotowe ograniczenie projektuW niektórych działaniach występują ograniczenia dotyczące realizowanej inwestycji, np: realizacja budowy obiektu wraz z wyposażeniem, wsparcie przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia, Lokalizacja projektuPrzy wyznaczonej zapisami URPO konieczności realizacji projektu bądź to na terenach wiejskich, bądź na terenach miejskich

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 14 Kryteria oceny jakości projektu Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierające realizację celów przynależnych działaniu Realizacja celów projektu poprzez osiągnięte rezultaty wpisujące się precyzyjnie w zapisy URPO Kosztowa efektywność projektuWewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji Kondycja ekonomiczno-finansowa wnioskodawcy Umożliwiająca bieżącą realizację zadań własnych Komplementarność projektuProjekt komplementarny z innymi inwestycjami realizowanymi w ramach innych programów finansowanych z funduszy unijnych Projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów W ramach niektórych działań w URPO preferowana jest realizacja pewnych typów projektów Udział środków beneficjenta w realizacji projektu Większy od minimalnego udział środków własnych beneficjenta

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 15 Kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO celów Wpływ projektu na spójność społeczną i gospodarczą województwa Osiągnięcie efektów w postaci wzrostu zatrudnienia, intensyfikacji wsparcia przemian w miastach i na obszarach wiejskich. Stopień w jakim projekt przyczynia się do realizacji jakości i dostępności do usług bądź infrastruktury która stanowi przedmiot tematu projektu, poprawa jakości życia mieszkańców na terenie gdzie realizowany jest projekt Przewidywana ilość osób korzystających z finalnego produktu projektu wzrośnie. Jakość świadczonych usług wrośnie.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 16 Instrument oceny – kryteria Przykład: tabela kryteriów dla działania 1.1

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 17 NrKryteriumOpis kryteriumSposób określenie liczby punktów za opcje w ramach kryterium Sposób obliczenia łącznej liczby punktów za kryterium K1Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w URPO WK-P dla Działania 1.1. Projekt przyczyni się do:Suma Podniesienie jakosci techniczno-użytkowej urządzeń i obiektów drogowych; 0 - nie przyczynia się, 4 - przyczynia się Przystosowanie dróg i ulic do natężenia ruchu; 0 - nie przyczynia się, 4 - przyczynia się Powstanie systemu regulacyjnego usprawniającego ruch komunikacyjny; 0 - nie przyczynia się, 2 - przyczynia się K2Kosztowa efektywność produktu projektu wartość całkowita projektu/ długość wybudowanego obiektu drogowego (wart wsk)/(max wart wsk)*10 Wartość K3Kosztowa efektywność projektu z punktu widzenia użytkowników projektu Obliczenie wskaźnika: wartość całkowita projektu / przewidywana liczba użytkowników wybudowanego obiektu (wart wsk)/(max wart wsk)*10 Wartość

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 18 K4Projekt jest zgodny z określonymi w URPO WP-K najbardziej pożądanymi typami projektów. Projekt (zlokalizowany w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych) obejmuje następujące typy infrastruktury: Suma Budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (w tym chodniki, ścieżki rowerowe ) Nie - 0, Tak - 3 Budowa, przebudowa obiektów mostowych, wiaduktów, tuneli drogowych i innych obiektów inżynierskich Nie - 0, Tak - 4 Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ow Nie - 0, Tak - 2 Przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych Nie - 0, Tak - 1

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 19 K5Projekt zwiększa komplementarność RPO WP- K z innymi działaniami i priorytetami Projekt przyczynia się do udostępnienia terenów inwestycyjnych oraz wspiera ich połączenie z siecią komunikacyjną regionu; Nie - 0, Tak - 3Suma Projekt przyczynia się do rozwoju infrastruktury turystycznej regionu; Nie - 0, Tak - 2 Projekt wzmacnia/wspomaga/posze rza/łączy się z siecią komunikacyjną wspieraną w ramach osi priorytetowej VI PO Infrastruktura i Środowisko; Nie - 0, Tak - 1 Projekt wiąże się z siecią wspieraną w ramach osi priorytetowej VIII PO IiŚ; Nie - 0, Tak - 1 Projekt przyczynia się do podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich Nie - 0, Tak - 1,5 Projekt wiąże się z działaniami wspieranymi w ramach PROW Nie - 0, Tak - 1,5

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 20 K6Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu Obliczenie wskaźnika: zmiana wskaźnika dostępności zewnętrznej regionu / wartość całkowita projektu (wart wsk)/(max wart wsk)*10Wartość K7Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu Skrócenie czasu dostępu mieszkańców obszarów na których realizowany jest projekt do lokalnych, powiatowych / subregionalnych i regionalnych centrów; 0 - nie przyczynia się, 1 - 3 w zależności od oceny stopnia oddziaływania projektu Suma Liczba mieszkańców regionu, dla których skróceniu ulegnie czas dojazdu służb ratowniczych (ochrona zdrowia, policja, straż pożarna) 0 - nie przyczynia się, 1 - 4 w zależności od oceny stopnia oddziaływania projektu Zmiana gęstości sieci drogowej w gminie 0 - nie przyczynia się, 1 - do +10%, 2 - powyżej

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 21 K8Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Przewidywane zmiana liczby wypadków i kolizji drogowych na obszarze sieci komunikacyjnej objętej wsparciem projektu Jakościowo (w jaki sposób przyczyni Elementy wpływające na poprawę bezp; eliminacja miejsc niebezpiecznych) (wart wsk)/(max wart wsk)*10 Wartość

22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 22 Wartości wag dla poszczególnych kryteriów uzyskujemy przy pomocy metody Saaty’ego. W tym celu budujemy macierz porównań kryteriów parami. Na jej podstawie każdemu kryterium przyporządkowana zostanie znormalizowana ocena końcowa, interpretowana jako użyteczność - tego kryterium.

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 23 Porównań kryteriów dokonuje się o dziewięciostopniowa skalę

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 24 Ocena liczbowaOcena werbalna 1Porównywane kryteria są równoważne 2Wahanie pomiędzy równoważnością i niewielką przewagą pierwszego z porównywanych kryteriów nad drugim 3Niewielka przewaga kryterium pierwszego nad drugim 4Wahanie pomiędzy niewielką przewagą i dużą przewagą pierwszego z kryteriów nad drugim 5Duża przewaga kryterium pierwszego nad drugim 6Wahanie pomiędzy dużą przewagą a bardzo dużą przewagą pierwszego z kryteriów nad drugim 7Bardzo duża przewaga kryterium pierwszego nad drugim 8Wahanie pomiędzy bardzo dużą przewagą i ogromną (krytyczną) przewagą pierwszego z porównywanych kryteriów nad drugim 9Ogromna (krytyczna) przewaga kryterium pierwszego nad drugim

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 25 Do budowy modelu preferencji decydenta wykorzystana zostaje koncepcja progów obojętności, preferencji oraz veta. Progi te powinny zostać określone przez decydenta dla każdego kryterium oddzielnie.obojętności, preferencji oraz veta Porównanie ocen (metoda Promethee) (metoda Promethee) Uzyskany ranking można znormalizować do wartości od –10 do +10 – pozwala to przyjąć próg akceptacji dla projektu np. 50%

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 26 Kwalifikowalność kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 27 Wytyczne w zakresie kwalifikowalność kosztów zostały opracowane na podstawie: - art.35 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz - art. 56 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 28 Koszty kwalifikowalne w ramach RPO podzielone są według następujących grup: 1.Prace przygotowawcze 2.Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym 3.Koszty niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu 4.Inne koszty 5.Kwalifikowalność projektów objętych pomocą publiczną 6.Koszty niekwalifikowalne w ramach poszczególnych działań

29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 29 Prace przygotowawcze:  przeprowadzenie prac studialnych (w tym koszty projektu budowlanego i architektonicznego), ekspertyz, badań geologicznych, itp., niezbędnych do realizacji inwestycji objętych projektem,  przygotowanie dokumentacji technicznej,  przygotowanie studium wykonalności,  przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko,  przygotowanie programu funkcjonalno- użytkowego,  przygotowanie dokumentacji przetargowej,

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 30 Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym zakup nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, przygotowanie terenu pod budowę, prace geodezyjne, ziemne, budowlano- montażowe, wykończeniowe, instalacyjne, rozbiórkowe, związane z zagospodarowaniem terenu, koszty nadzoru inwestorskiego i/lub nadzoru autorskiego, jeżeli wynika to z przepisów „Prawa budowlanego”, koszty nadzoru konserwatorskiego/archeologicznego, koszty instytucji zewnętrznych, którym zlecono zarządzanie projektem pod warunkiem, że pełnią one funkcje nadzoru inwestorskiego, koszty osobowe związane z realizacją projektu dotyczące jednego pracownika nowozatrudnionego lub oddelegowanego do prowadzenia projektu; koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z realizacją inwestycji. przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją

31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 31 Koszty niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu  koszty zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu,  koszty otwarcia i prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla celów realizacji projektu. Inne koszty  uznane przez Instytucję Zarządzająca, na wniosek beneficjenta, za niezbędne dla realizacji projektu Kwalifikowalność projektów objętych pomocą publiczną w przypadku wystąpienia wsparcia podlegającego pomocy publicznej będzie ono regulowane odpowiednim rozporządzeniem Koszty niekwalifikowane w ramach działania

32 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej 1 Projekt współfinansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google