Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rybnik, 2016-04-13 Zmiany w ubezpieczeniach spo ł ecznych w 2016 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rybnik, 2016-04-13 Zmiany w ubezpieczeniach spo ł ecznych w 2016 roku."— Zapis prezentacji:

1 Rybnik, 2016-04-13 Zmiany w ubezpieczeniach spo ł ecznych w 2016 roku.

2 Tytuł sekcji eZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie Elektroniczne zwolnienia lekarskie Ustawa z 15 maja 2015 roku o zmianie do ustawy o ś wiadczeniach pieni ęż nych z ubezpieczenia spo ł ecznego w razie choroby i macierzy ń stwa oraz niektórych innych ustaw wprowadzi ł a obowi ą zek wystawiania przez lekarzy zwolnie ń lekarskich w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 55 ust. 1 tej ustawy za ś wiadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z wzorem ustalonym przez ZUS, za po ś rednictwem systemu teleinformatycznego udost ę pnionego bezp ł atnie przez ZUS. Lekarze maj ą obowi ą zek wystawiania tzw. e-ZLA od stycznia 2018r. W okresie od stycznia 2016 do grudnia 2017 zwolnienia lekarskie mog ą by ć wystawiane w formie elektronicznej i papierowej czyli dotychczas obowi ą zuj ą cej formie.

3 Tytuł sekcji eZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie ZUS udost ę pnia bezp ł atnie za ś wiadczenie lekarskie p ł atnikowi sk ł adek na profilu informacyjnym p ł atnika sk ł adek nie pó ź niej ni ż w dniu nast ę puj ą cym po dniu otrzymania za ś wiadczenia lekarskiego. P ł atnicy sk ł adek którzy przekazuj ą dokumenty ubezpieczeniowe przez transmisj ę danych w formie dokumentu elektronicznego s ą zobowi ą zani utworzy ć profil informacyjny p ł atnika sk ł adek, na który b ę d ą otrzymywa ć elektroniczne zwolnienia lekarskie. P ł atnik sk ł adek nieposiadaj ą cy profilu informacyjnego p ł atnika sk ł adek informuje ubezpieczonego, w formie pisemnej, w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, o obowi ą zku dostarczania mu przez ubezpieczonego wydruku za ś wiadczenia lekarskiego.

4 Tytuł sekcji eZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie KTO MO Ż E ZA Ł O Ż Y Ć PROFIL PUE Profil PUE zak ł adany jest zawsze dla osoby fizycznej. P ł atnik sk ł adek b ę d ą cy osob ą fizyczn ą mo ż e za ł o ż y ć profil dla siebie lub udzieli ć pe ł nomocnictwa innej osobie fizycznej. W takim przypadku profil mo ż e by ć za ł o ż ony i dla p ł atnika – osoby fizycznej i dla pe ł nomocnika (osoby fizycznej) lub tylko dla pe ł nomocnika. P ł atnik sk ł adek b ę d ą cy osob ą prawn ą lub jednostk ą organizacyjn ą nieposiadaj ą c ą osobowo ś ci prawnej musi dzia ł a ć przez swoich przedstawicieli ustawowych lub statutowych, ewentualnie udzieli ć pe ł nomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego. W takim przypadku profil b ę dzie mia ł a tylko osoba fizyczna (pracownik), która równocze ś nie uzyska dost ę p do roli p ł atnika.

5 Tytuł sekcji eZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie W celu udzielenia pe ł nomocnictwa pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego p ł atnik musi wype ł ni ć i przes ł a ć do ZUS osobi ś cie, poczt ą lub za po ś rednictwem PUE upowa ż nienie dla osoby fizycznej. W celu udzielenia upowa ż nienia najlepiej wype ł ni ć przygotowany do tego formularz ZUS PEL. Formularz jest dost ę pny na stronie internetowej Zak ł adu.

6 Tytuł sekcji eZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie Korzy ś ci z wprowadzenia e-ZLA dla p ł atnika szybka informacja o zwolnieniu wystawionym pracownikowi mo ż liwo ść kontroli poprawno ś ci wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnie ń brak konieczno ś ci sprawdzania, czy pracownik dostarczy ł zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania sta ł y dost ę p do zwolnie ń lekarskich pracowników i mo ż liwo ść eksportu zwolnie ń

7 Tytuł sekcji eZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie Korzy ś ci z wprowadzenia e-ZLA dla ubezpieczonego brak konieczno ś ci dostarczania zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo do ZUS (m.in. w przypadku osób prowadz ą cych dzia ł alno ść gospodarcz ą ) brak konieczno ś ci pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obni ż enia zasi ł ku chorobowego czy opieku ń czego z powodu przekroczenia tego terminu

8 Tytuł sekcji eZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie ZWOLNIENIA LEKARSKIE – E-ZLA NA PUE Jako p ł atnik i jako ubezpieczony mo ż esz sprawdzi ć czy lekarz przes ł a ł do p ł atnika sk ł adek i ZUS zwolnienie lekarskie. Informacje na temat zwolnie ń lekarskich znajduj ą si ę na Platformie Us ł ug Elektronicznych. W celu sprawdzenia czy e-ZLA zosta ł o wys ł ane do ZUS nie jest potrzebny podpis kwalifikowany. Gdzie znajdziemy informacj ę o e-ZLA 1)W widoku Dokumenty i wiadomo ś ci, w zak ł adce Za ś wiadczenia lekarskie prezentowane s ą dokumenty za ś wiadcze ń lekarskich ubezpieczonych p ł atnika sk ł adek wys ł ane na jego profil przy wystawianiu za ś wiadczenia przez PUE. Dokumenty s ą widoczne w tej tabeli jeszcze przed przetworzeniem w KSI.

9 Tytuł sekcji eZLA – Elektroniczne zwolnienia lekarskie 2)W Panelu P ł atnika, w zak ł adce Za ś wiadczenia lekarskie widoczne s ą zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych p ł atnika po ich przetworzeniu w KSI. W widoku dost ę pne s ą dla p ł atnika funkcje: Szczegó ł y ZUS ZLA, Szczegó ł y ZUS ZLA/K, Eksportuj, Z ł ó ż wniosek o kontrol ę za ś wiadczenia, Wystaw za ś wiadczenie p ł atnika sk ł adek (Z-3, Z-3a, Z-3b). Tutaj znajduje si ę równie ż informacja czy dane zwolnienie lekarskie jest anulowane przez lekarza. 3)W aplikacji eP ł atnik w Rejestrze ubezpieczonych - zak ł adka Za ś wiadczenia lekarskie ubezpieczonych prezentowane s ą za ś wiadczenia lekarskie wystawione dla ubezpieczonych p ł atnika sk ł adek

10 Tytuł sekcji Zmiany w związku z zasiłkiem macierzyńskim. PODWY Ż SZENIE ZASI Ł KU MACIERZY Ń SKIEGO Z dniem 1 stycznia 2016 r. wesz ł y w ż ycie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ś wiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), które wprowadzi ł y ś wiadczenie rodzicielskie jako nowe ś wiadczenie nale żą ce do grona ś wiadcze ń rodzinnych, które ma by ć wyp ł acane przez organ w ł a ś ciwy, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w ł a ś ciwego ze wzgl ę du na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj ą cej si ę o ś wiadczenie rodzinne lub otrzymuj ą cej ś wiadczenie rodzinne. Wysoko ść tego ś wiadczenia aktualnie wynosi 1000z ł miesi ę cznie.

11 Tytuł sekcji Zmiany w związku z zasiłkiem macierzyńskim. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., w przypadku gdy miesi ę czna kwota zasi ł ku macierzy ń skiego pomniejszonego o zaliczk ę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest ni ż sza ni ż kwota ś wiadczenia rodzicielskiego, kwot ę zasi ł ku macierzy ń skiego pomniejszonego o zaliczk ę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwy ż sza si ę do wysoko ś ci ś wiadczenia rodzicielskiego.

12 Tytuł sekcji Zmiany w związku z zasiłkiem macierzyńskim. Zmiany w ubezpieczeniach w zwi ą zku z podwy ż szeniem zasi ł ku macierzy ń skiego do kwoty ś wiadczenia rodzicielskiego. 1. Rozporz ą dzenie ministra Pracy i Polityki Spo ł ecznej z dnia 10 listopada 2015r. dot. wzorów zg ł osze ń do ubezpiecze ń spo ł ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi ę cznych i imiennych raportów miesi ę cznych koryguj ą cych, zg ł osze ń p ł atnika, deklaracji rozliczeniowych……. wprowadzi ł o nowe kody tytu ł u ubezpieczenia, nowy kod ś wiadczenia przerwy i nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

13 Tytuł sekcji Zmiany w związku z zasiłkiem macierzyńskim. a.dodano nowy kod ś wiadczenia/przerwy 329 – podwy ż szenie zasi ł ku macierzy ń skiego do kwoty ś wiadczenia rodzicielskiego b.nowy kod ubezpieczenia 05 80 – osoba prowadz ą ca pozarolnicz ą dzia ł alno ść, której zasi ł ek macierzy ń ski nie przekracza kwoty ś wiadczenia rodzicielskiego; c.nowy kod ubezpieczenia 05 81 – osoba wspó ł pracuj ą ca z osob ą prowadz ą c ą pozarolnicz ą dzia ł alno ść, której zasi ł ek macierzy ń ski nie przekracza kwoty ś wiadczenia rodzicielskiego.

14 Tytuł sekcji Zmiany w związku z zasiłkiem macierzyńskim. d.od 1 kwietnia 2016 r., wprowadzono zmodyfikowany wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w zakresie odblokowania w bloku V pola 04, tak aby p ł atnicy wyp ł acaj ą cy zasi ł ki macierzy ń skie i wyrównuj ą cy ich wysoko ść do kwoty ś wiadczenia rodzicielskiego mogli w nim wykaza ć kwot ę dop ł aty (podlegaj ą c ą finansowaniu z bud ż etu pa ń stwa).

15 Tytuł sekcji Zmiany w związku z zasiłkiem macierzyńskim. 2.Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ś wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ś rodków publicznych dodany zosta ł art. 82 ust. 9a, stanowi ą cy, ż e sk ł adka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest op ł acana przez osob ę, której zasi ł ek macierzy ń ski nie przekracza miesi ę cznie kwoty ś wiadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w przepisach o ś wiadczeniach rodzinnych, od tytu ł u do obj ę cia obowi ą zkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. C. Zwolnienie to przys ł uguje bez wzgl ę du na to z jakiego tytu ł u prawo do zasi ł ku zosta ł o nabyte.

16 Tytuł sekcji Zmiany w związku z zasiłkiem macierzyńskim. W przypadku, gdy osoba prowadz ą ca pozarolnicz ą dzia ł alno ść lub wspó ł pracuj ą ca przy jej prowadzeniu, nabywa prawo do zasi ł ku macierzy ń skiego w trakcie miesi ą ca zwolnienie z obowi ą zku op ł acania sk ł adki na ubezpieczenie zdrowotne przys ł uguje pocz ą wszy od pierwszego dnia miesi ą ca nast ę puj ą cego po miesi ą cu, w którym powsta ł o prawo do zasi ł ku macierzy ń skiego i wygasa z ko ń cem ostatniego dnia miesi ą ca, za który w ca ł o ś ci przys ł ugiwa ł o prawo do zasi ł ku macierzy ń skiego. Natomiast w sytuacji, gdy pozarolnicza dzia ł alno ść lub wspó ł praca jest podejmowana w okresie pobierania zasi ł ku macierzy ń skiego, do którego prawo zosta ł o nabyte z innego tytu ł u zwolnienie to przys ł uguje ju ż od dnia, w którym nast ą pi ł o obj ę cie obowi ą zkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytu ł u rozpocz ę cia wykonywania pozarolniczej dzia ł alno ś ci lub wspó ł pracy

17 Tytuł sekcji Zmiany w związku z zasiłkiem macierzyńskim. Osoby obj ę te ju ż obowi ą zkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytu ł u prowadzenia pozarolniczej dzia ł alno ś ci lub wspó ł pracy przy niej, które nab ę d ą prawo do przedmiotowego zwolnienia w zwi ą zku z nabyciem prawa do zasi ł ku macierzy ń skiego, powinny zosta ć wyrejestrowane z ubezpiecze ń z dotychczasowym kodem tytu ł u ubezpieczenia i ponownie zg ł oszone do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia, od którego nab ę d ą prawo do tego zwolnienia z odpowiednim kodem tytu ł u ubezpieczenia: 05 80 – osoba prowadz ą ca pozarolnicz ą dzia ł alno ść, której zasi ł ek macierzy ń ski nie przekracza kwoty ś wiadczenia rodzicielskiego, 05 81 – osoba wspó ł pracuj ą ca z osob ą prowadz ą c ą pozarolnicz ą dzia ł alno ść, której zasi ł ek macierzy ń ski nie przekracza kwoty ś wiadczenia rodzicielskiego.

18 Tytuł sekcji Zmiany w związku z zasiłkiem macierzyńskim. 3.Zgodnie z ustaw ą z dnia 13 pa ź dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze ń spo ł ecznych podstaw ę wymiaru sk ł adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobieraj ą cych zasi ł ek macierzy ń ski albo zasi ł ek w wysoko ś ci zasi ł ku macierzy ń skiego, stanowi kwota tego zasi ł ku. Zatem od 1 stycznia 2016 r. podstaw ę wymiaru sk ł adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytu ł u pobierania zasi ł ku macierzy ń skiego stanowi kwota tego zasi ł ku po podwy ż szeniu.

19 Tytuł sekcji Zmiany w podstawie wymiaru składek – umowy zlecenia. ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – UMOWY ZLECENIA. Od 1 stycznia zmieniono art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który mówi, iż osoby wykonujące umowę zlecenia, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia spełniające warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowym z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu również z innych tytułów.

20 Tytuł sekcji Zmiany w podstawie wymiaru składek – umowy zlecenia. cd. Art.. 9 ust. 2c Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia. Nale ż y tutaj pami ę ta ć i ż przychód jest badany za ka ż dy miesi ą c osobno oraz zasada ta dotyczy równie ż osób pobieraj ą cych emerytury i renty

21 Tytuł sekcji Zmiany w podstawie wymiaru składek – umowy zlecenia. Przyk ł ad Pan Kowalski wykonuje umow ę zlecenia w firmie A od 01-01-2016 i osi ą ga miesi ę cznie wynagrodzenie w kwocie 1000z ł. Dodatkowo wykonuje umow ę zlecenia w firmie B i osi ą ga co miesi ą c wynagrodzenie 500z ł i w firmie C i osi ą ga wynagrodzenie 600z ł. Sk ł adki s ą odprowadzane z wszystkich umów.

22 Tytuł sekcji Zmiany w podstawie wymiaru składek – umowy zlecenia. Przyk ł ad Pan Kowalski wykonuje umow ę zlecenia w firmie A od 01-01-2016 i osi ą ga miesi ę cznie wynagrodzenie w kwocie 1000z ł. Dodatkowo wykonuje umow ę zlecenia w firmie B i osi ą ga wynagrodzenie 900z ł i w firmie C i osi ą ga wynagrodzenie 600z ł. W lutym Pan Kowalski nie otrzyma ł wynagrodzenia z firmy B. W styczniu sk ł adki obowi ą zkowo s ą odprowadzone z umowy w firmie A i B. Z firmy C tylko sk ł adki zdrowotne. W lutym obowi ą zkowo z firmy A i C. (brak wynagrodzenia z firmy B)

23 Tytuł sekcji Zmiany w podstawie wymiaru składek – umowy zlecenia. Ka ż da umowa zlecenia albo umowa o ś wiadczenie us ł ug jest odr ę bnym tytu ł em do ubezpiecze ń emerytalnego i rentowych. Dlatego z ka ż dego tytu ł u (umowy) zleceniobiorca powinien by ć zg ł oszony do ubezpiecze ń spo ł ecznych, a tak ż e ubezpieczenia zdrowotnego b ą d ź wy łą cznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Równie ż w przypadku, gdy te umowy s ą zawarte z tym samym p ł atnikiem (przedmiot umów jest ró ż ny), p ł atnik z ka ż dej z tych umów powinien zg ł osi ć zleceniobiorc ę do ubezpiecze ń spo ł ecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

24 Tytuł sekcji Zasady wypełniania, korygowania i składania dokumentów ubezpieczeniowych Dzi ę kuj ę za uwag ę Krukowska Wies ł awa


Pobierz ppt "Rybnik, 2016-04-13 Zmiany w ubezpieczeniach spo ł ecznych w 2016 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google