Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Denisiuk.  USTAWA z dnia 16 wrze ś nia 2011 r. o timeshare (Dz.U.2011 nr 230 poz. 1370)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Denisiuk.  USTAWA z dnia 16 wrze ś nia 2011 r. o timeshare (Dz.U.2011 nr 230 poz. 1370)"— Zapis prezentacji:

1 Barbara Denisiuk

2  USTAWA z dnia 16 wrze ś nia 2011 r. o timeshare (Dz.U.2011 nr 230 poz. 1370)

3 Przez umow ę timeshare rozumie si ę umow ę, na podstawie której konsument, odp ł atnie, nabywa prawo do korzystania, w okresach wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania, zawart ą na okres d ł u ż szy ni ż rok.

4  umowy o d ł ugoterminowy produkt wakacyjny  umowy po ś rednictwa w odsprzeda ż y timeshare lub d ł ugoterminowego produktu wakacyjnego  umowy o uczestnictwo w systemie wymiany

5 Postanowienia umowy po ś rednictwa w odsprzeda ż y timeshare lub d ł ugoterminowego produktu wakacyjnego, umów timeshare, umów o d ł ugoterminowy produkt wakacyjny, umów o uczestnictwo w systemie wymiany oraz umów powi ą zanych, mniej korzystne dla konsumentów ni ż postanowienia ustawy s ą niewa ż ne; zamiast nich stosuje si ę przepisy ustawy.

6  Obowi ą zek informacyjny (art. 9 i 10)  Poinformowanie konsumenta o prawie odst ą pienia od umowy oraz o zakazie pobierania jakichkolwiek ś wiadcze ń przed up ł ywem terminu do odst ą pienia od umowy przedwst ę pnej (art. 12)  Zakaz przedstawiania umowy Timeshare jako inwestycji (art. 15 ust. 3)

7 Powinna okre ś la ć :  imi ę, nazwisko i adres konsumenta  imi ę i nazwisko lub nazw ę (firm ę ) przedsi ę biorcy, oraz adres jego miejsca zamieszkania lub adres jego siedziby  prawo i termin odst ą pienia przez konsumenta od umowy zgodnie z przepisami art. 24 i art. 25  zakaz żą dania lub przyjmowania od konsumenta ś wiadcze ń, o którym mowa w art. 34  miejsce i dat ę zawarcia umowy Postanowienia umowy, o których mowa w pkt 3 i 4, powinny by ć przez konsumenta odr ę bnie podpisane.

8 W umowie timeshare mo ż na ustanowi ć na rzecz konsumenta prawo u ż ytkowania. Do u ż ytkowania nie stosuje si ę przepisów art. 254, art. 255, art. 259, art. 260 i art. 266 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

9 art. 21 1. Wynagrodzenie nale ż ne przedsi ę biorcy na podstawie umowy o d ł ugoterminowy produkt wakacyjny konsument uiszcza w rocznych, równych ratach. 2. Umowa o d ł ugoterminowy produkt wakacyjny mo ż e przewidywa ć prawo do dokonywania, nie wcze ś niej ni ż po up ł ywie roku od dnia zawarcia umowy, waloryzacji rat, w celu utrzymania ich realnej warto ś ci.

10 Konsument jest obowi ą zany do poinformowania przedsi ę biorcy, z którym zawar ł umow ę timeshare lub umow ę o d ł ugoterminowy produkt wakacyjny, o zbyciu na rzecz innych konsumentów praw z takich umów, wskazuj ą c osoby nabywaj ą ce te prawa. W przypadku niewykonania tego obowi ą zku konsument jest obowi ą zany do naprawienia wynik ł ej st ą d szkody. Nie stosuje si ę w przypadku, gdy zbycie praw nast ę puje w zwi ą zku z umow ą po ś rednictwa w odsprzeda ż y, b ę d ą cej umow ą powi ą zan ą.

11 Konsument ma prawo odst ą pienia od umowy timeshare, umowy o d ł ugoterminowy produkt wakacyjny, umowy po ś rednictwa w odsprzeda ż y oraz umowy o uczestnictwo w systemie wymiany, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub od dnia dor ę czenia dokumentu umowy, je ż eli dzie ń ten nast ę puje po dniu jej zawarcia. (art. 25)

12 Termin do odst ą pienia ulega wyd ł u ż eniu:  o rok - w przypadku gdy w dniu zawarcia umowy lub dor ę czenia dokumentu umowy przedsi ę biorca nie przekaza ł konsumentowi, na pi ś mie lub na innym trwa ł ym no ś niku informacji, standardowego formularza odst ą pienia od umowy, o którym mowa w art. 18 ust. 2;  o 3 miesi ą ce - w przypadku gdy w dniu zawarcia umowy lub dor ę czenia dokumentu umowy przedsi ę biorca nie przekaza ł konsumentowi, na pi ś mie lub na innym trwa ł ym no ś niku informacji, w sposób okre ś lony w art. 10 ust. 1, wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 9.

13 W przypadku gdy przedsi ę biorca przekaza ł konsumentowi:  przed up ł ywem roku od dnia zawarcia umowy lub dor ę czenia dokumentu umowy, na pi ś mie lub na innym trwa ł ym no ś niku informacji, standardowy formularz odst ą pienia od umowy, o którym mowa w art. 18 ust. 2 - termin odst ą pienia od umowy up ł ywa po 14 dniach od dnia jego otrzymania przez konsumenta;  przed up ł ywem 3 miesi ę cy od dnia zawarcia umowy lub dor ę czenia dokumentu umowy, na pi ś mie lub na innym trwa ł ym no ś niku informacji, w sposób okre ś lony w art. 10 ust. 1, wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 9 - termin odst ą pienia od umowy up ł ywa po 14 dniach od dnia otrzymania tych informacji przez konsumenta.

14  Odst ą pienie od umowy nast ę puje przez z ł o ż enie przedsi ę biorcy, na pi ś mie lub na innym trwa ł ym no ś niku informacji, o ś wiadczenia o odst ą pieniu od umowy.  O ś wiadczenie o odst ą pieniu od umowy konsument mo ż e z ł o ż y ć na formularzu (art. 18 ust. 2)  Dla zachowania terminu odst ą pienia od umowy wystarczaj ą ce jest wys ł anie o ś wiadczenia o odst ą pieniu przed jego up ł ywem.

15  W razie wykonania przez konsumenta prawa odst ą pienia od umowy, umowa uwa ż ana jest za niezawart ą.  Konsument nie ponosi ż adnych kosztów zwi ą zanych z odst ą pieniem od umowy.

16 Zakazane jest:  żą danie lub przyjmowanie od konsumenta jakichkolwiek ś wiadcze ń okre ś lonych w umowie timeshare przed up ł ywem terminu do odst ą pienia od umowy;  żą danie lub przyjmowanie od konsumenta jakichkolwiek ś wiadcze ń okre ś lonych w umowie po ś rednictwa w odsprzeda ż y, przed: doprowadzeniem do nabycia lub zbycia przez konsumenta praw z umowy timeshare lub z umowy o d ł ugoterminowy produkt wakacyjny lub rozwi ą zaniem umowy.

17 Za żą danie lub przyjmowanie ś wiadcze ń, uznaje si ę w szczególno ś ci żą danie lub przyjmowanie od konsumenta:  zaliczek;  gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;  blokady rachunku bankowego;  pisemnego o ś wiadczenia o uznaniu d ł ugu.

18  Je ż eli miejsce zakwaterowania lub inne obiekty udost ę pniane konsumentowi na podstawie umowy timeshare maj ą wady, które ograniczaj ą ich przydatno ść do umówionego u ż ytku, konsument mo ż e żą da ć odpowiedniego obni ż enia wynagrodzenia za czas trwania wad.

19  Je ż eli miejsce zakwaterowania lub inne obiekty udost ę pniane konsumentowi na podstawie umowy timeshare w chwili wydania ich konsumentowi mia ł y wady, które uniemo ż liwiaj ą przewidziane w umowie ich u ż ywanie, albo je ż eli wady takie powsta ł y pó ź niej, a przedsi ę biorca mimo otrzymanego zawiadomienia nie usun ął ich w czasie odpowiednim, albo je ż eli wady usun ąć si ę nie dadz ą, konsument mo ż e wypowiedzie ć umow ę ze skutkiem natychmiastowym.

20  Roszczenie o obni ż enie wynagrodzenia z powodu wad, jak równie ż uprawnienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym nie przys ł uguje konsumentowi, je ż eli w chwili zawarcia umowy wiedzia ł o wadach.

21 Je ż eli wady miejsca zakwaterowania lub innych obiektów udost ę pnianych konsumentowi na podstawie umowy timeshare s ą tego rodzaju, ż e zagra ż aj ą zdrowiu konsumenta lub innych uprawnionych do korzystania z nich osób, konsument mo ż e wypowiedzie ć umow ę timeshare ze skutkiem natychmiastowym, chocia ż by w chwili zawarcia umowy wiedzia ł o wadach.

22


Pobierz ppt "Barbara Denisiuk.  USTAWA z dnia 16 wrze ś nia 2011 r. o timeshare (Dz.U.2011 nr 230 poz. 1370)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google