Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY OPRACOWYWANIA PLANÓW AKCJI KURIERSKIEJ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY OPRACOWYWANIA PLANÓW AKCJI KURIERSKIEJ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY OPRACOWYWANIA PLANÓW AKCJI KURIERSKIEJ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddział Spraw Obronnych WARSZAWA 2016 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddział Spraw Obronnych WARSZAWA 2016

2 UKŁAD TEMATYCZNY PREZENTACJI 1.Podstawy prawne akcji kurierskiej administracji samorządowej (AK as). 2.Gotowość obronna państwa. 3.System obronny państwa. 4.Akcja kurierska administracji samorządowej (model i jego składniki, przebieg AK). 5.Zasady opracowywania panu AK as. 6.Układ planu AK as (podstawowe elementy składowe planu, wzory dokumentów planu).

3 PODSTAWY PRAWNE do opracowania planu akcji kurierskiej Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144); Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3). Zarządzenie Nr 348 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu Akcji Kurierskiej na terenie Województwa Mazowieckiego; Zarządzenie Nr 194 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego.

4 UJĘCIE SYSTEMOWE AKCJI KURIERSKIEJ POWOŁANIE DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ III SŁUŻBA WOJSKOWA POZAMILITARNY SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA (GO) PROBLEMATYKA DZIAŁ USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP OBSZAR DZIEDZINA

5 GO – dzieli się na: GS – stała GO; GK – GO czasu kryzysu; GW – GO czasu wojny D E F I N I C J A GO – mierzy się w wartościach bezwzględnych: 0÷1 lub procentach 0÷100[%] GS – wartość niezniżalna poniżej wartości bezpiecznej w czasie pokoju (P) (np ≥ 50% GO) GK – wartość wyższa (podwyższona GO) od GS (np. 75% GO) GW – wartość pełna GO (pełna GW = 100% GO) GOTOWOWOŚĆ OBRONNA (GO) PAŃSTWA = zdolność państwa do obrony przed zagrożeniem zewnętrznym (głownie agresja zbrojna)

6 Stała gotowość obronna (GS) Podwyższona gotowość obronna (GK) Pełna gotowość obronna (GW) Przyrost gotowości obronnej - podstawowa zdolność obronna państwa - zwiększona zdolność obronna państwa - maksymalna zdolność obronna państwa LEGENDA: 100%75% 50%

7 STANY GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA (GO) STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa wprowadza się w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji zadań ustalonych dla tego stanu wprowadza się w celu odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji

8 SŁUŻBA WOJSKOWA ĆWICZENIA WOJSKOWE CZYNNA SŁUŻBA WOJSKOWA OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA RODZAJE SŁUŻBY WOJSKOWEJ

9 SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOLNIERZY REZERWY W RÓZNYCH STANACH GO 1 GS: - ćwiczenia wojskowe, - okresowa służba wojskowa. 2. GK - okresowa służba wojskowa, - mobilizacja do czynnej służby wojskowej. 3. GW - mobilizacja do czynnej służby wojskowej, - czynna służba wojskowa.

10 PODSYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM, W TYM OBRONĄ PAŃSTWA PODSYSTEM MILITARNY MILITARNY PODSYSTEMNIEMILITARNY SYSTEM Miejsce i rola podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym państwa OBRONNY PAŃSTWA

11 TERYTORIALNY ZASIĘG WKU WM

12 D E F I N I C J A Akcja Kurierska jest to zorganizowany przez organ administracji publicznej system doręczania kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa, żołnierzom rezerwy, do odbywania ćwiczeń wojskowych, a także do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

13 POLEGA NA DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW POWOŁANIA ZE ZNACZNYM WYPRZEDZENIEM W STOSUNKU DO TERMINU STAWIENNICTWA (DOSTARCZENIA), W JW, KTÓRY JEST OZNACZONY MIEJSCEM, DATĄ ORAZ GODZINĄ W TRYBIE ZWYKŁYM W TRYBIE ZWYKŁYM TRYBY DORĘCZANIA DOKUMENTÓW POLEGA NA DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW POWOŁANIA BEZPOŚREDNIO PRZED TERMINEM STAWIENIA SIĘ W JW W TRYBIE NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA W TRYBIE NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA REALIZUJĄ - WOJSKOWI KOMENDANCI UZUPEŁNIEŃ (w trybie KPA lub za pośrednictwem komendantów komisariatów POLICJI) REALIZUJĄ - WOJSKOWI KOMENDANCI UZUPEŁNIEŃ (w trybie KPA lub za pośrednictwem komendantów komisariatów POLICJI) REALIZUJĄ STAROSTA, WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) W TRYBIE AKCJI KURIERSKIEJ, A PONADTO MOGĄ DORĘCZAĆ RÓWNIEŻ: - WOJSKOWI KOMENDANCI UZUPEŁNIEŃ - DOWÓDCY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH - KOMENDANCI KOMISARIATÓW POLICJI - PPUP „POCZTA POLSKA” REALIZUJĄ STAROSTA, WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) W TRYBIE AKCJI KURIERSKIEJ, A PONADTO MOGĄ DORĘCZAĆ RÓWNIEŻ: - WOJSKOWI KOMENDANCI UZUPEŁNIEŃ - DOWÓDCY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH - KOMENDANCI KOMISARIATÓW POLICJI - PPUP „POCZTA POLSKA”

14 MODEL SYSTEMOWY SYSTEMU AKCJI KURIERSKIEJ LEGENDA: F- fazy AK F1 - organizacja F2 - realizacja G- Gotowość Obronna (GO) GS - Stała GO GK - GO czasu kryzysu GW - GO czasu wojny P - czas pokoju W - czas wojny S T -samorząd terytorialny W - wójt B - burmistrz P - prezydent S - starosta Pnpp - prezydent na prawach powiatu GS GK GW STST F G W P F1F1 F2F2 W B PSP npp

15 GS GK GW S F G F1F1 F2F2 W B PSP npp MODEL SYSTEMOWY AKCJI KURIERSKIEJ CZASU „W”

16 S M D G 2 3 3131 1 3 m. st. W-wa W.M. R R R WKU STRUKTURA SAK WM

17 LEGENDA: : WKU Wojskowa Komenda Uzupełnień S Starostwo Powiatowe M Miasto na prawach powiatu G Gmina, miasto D Upoważniony przedstawiciel Prezydenta m. st. Warszawy w dzielnicy R Trasa, rejon doręczeń 1 Kurier WKU 2 Kurier starostwa powiatowego 3 Kurier gminy, miasta, dzielnicy WM Teren Województwa Mazowieckiego m. st W-wa Obszar miasta stołecznego Warszawy

18 Zasady planowania akcji kurierskiej administracji samorządowej (1) I.Planowanie akcji kurierskiej administracji samorządowej (AKas) należy traktować jako priorytetowe zadanie w obszarze pozamilitarnego systemu obronnego państwa. Dotyczy ono bowiem utrzymania wysokiej gotowości obronnej państwa.

19 Zasady planowania akcji kurierskiej administracji samorządowej (2) II.Opracowywanie planów akcji kurierskiej (AK) samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego (stwm) należy realizować w oparciu o właściwe przepisy prawa, obowiązujące w okresie planowania.

20 Zasady planowania akcji kurierskiej administracji samorządowej (3) III.Planowanie AK stwm realizuje się ściśle w odniesieniu do potrzeb mobilizacyjnych właściwego terenowego organu administracji wojskowej - na szczeblach administracji samorządowej - wojskowych komendantów uzupełnień.

21 Zasady planowania akcji kurierskiej administracji samorządowej (4) IV.Opracowywanie planów AK stwm realizuje się m.in. z zastosowaniem podstawowej wiedzy, z zakresu wykorzystania właściwych odwzorowań administrowanego terenu, na stosownych mapach. Do planowania AK stwm należy stosować mapy topograficzne wielko- i średnioskalowe.

22 PLANOWANIE AK Organy opracowują Plan Akcji Kurierskiej : Starostowie: w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadomienia lub pakietów kart powołania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast z wyjątkiem miast npp). Kopie planu akcji kurierskiej starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu) przekazują wojewodzie i komendantowi WKU. Wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast): w zakresie rejonów i tras bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom. Kopie planu przekazują staroście i komendantowi WKU. Plany Akcji Kurierskiej podlegają uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień oraz terenowym organem Policji. F1 ORGANIZACJA AKCJI KURIERSKIEJ (AK)

23 PLAN AKCJI KURIERSKIEJ ZAWIERA: 1.Przedstawione na mapie (planie) rejony i trasy doręczeń kart powołania w gminach (miastach) lub trasy przejazdu kurierów starostw powiatowych. 2.Zestawienie niezbędnych sił i środków. 3.Zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach. 4.Warianty działania w różnych porach roku i doby. F1 DOKUMENTY AKCJI KURIERSKIEJ (1)

24 Dokumenty (teczka) kierującego Akcją Kurierską: 1.Spis dokumentów Akcji Kurierskiej urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego (załącznik nr 2). 2.Tabela czynności kierującego Akcją Kurierską (załącznik nr 3). 3.Wykaz kurierów – łączników i kurierów wykonawców urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego (załącznik nr 4). 4.Zestawienia przekazanych dokumentów powołania (załącznik nr 5) F1 DOKUMENTY AKCJI KURIERSKIEJ (2)

25 SIŁY: Kierujący akcją (zastępca); Kurierzy – łącznicy; Kurierzy – wykonawcy; Kurierzy (zastępcy); Posiadacze środków transportowych (rezerwa); Siły policji; Sołtysi. ŚRODKI: Środki transportowe na potrzeby Akcji Kurierskiej; Pomieszczenia (wydzielone w urzędzie, starostwie); Środki łączności (przewodowe, radiowe) wydzielone dla potrzeb prowadzenia Akcji Kurierskiej; Prawo kierującego Akcją do korzystania z połączeń priorytetowych. F1 SIŁY I ŚRODKI AKCJI KURIERSKIEJ

26 Do zadań kurierów – łączników należy: Wezwanie osób przeznaczonych do: 1.Funkcji kurierów – wykonawców; 2.Funkcji kuriera; 3.Posiadaczy środków transportowych. F1 ZADANIA KURIERÓW (1)

27 Do zadań kurierów – wykonawców należy: 1.Wypełnianie i wydawanie dokumentów kurierom. 2.Przygotowanie kart powołania do doręczenia według rejonów i tras. 3.Wysyłanie kurierów i kurierów – łączników. 4.Odnotowywania przebiegu i wyników akcji. F1 ZADANIA KURIERÓW (2)

28 Do zadań kurierów należy: 1.Dostarczania hasła: 2.Dostarczanie pakietów kart powołania; 3.Dostarczanie kart powołania osobom dla których zostały wystawione. F1 ZADANIA KURIERÓW (3)

29 Dokumenty (teczka) kurierów – wykonawców: 1.Wykaz kurierów i ich zastępców (załącznik nr 7). 2.Wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej (załącznik nr 8). 3.Tabela rozesłania kurierów (załącznik nr 9). 4.Spis ulic z oznaczonymi rejonami, trasami doręczeń (załącznik nr 10). 5.Spis numerów telefonów w starostwach powiatowych, w urzędach miast i gmin objętych Akcją Kurierską (załącznik nr 11). 6.Spis sołectw znajdujących się na terenie gminy (załącznik nr 12). F1 DOKUMENTY KURIERÓW

30 1.O uruchomieniu Akcji Kurierskiej starostwa lub wójt, burmistrz (prezydent miasta) powiadamiany jest przez WKU poprzez przekazanie hasła przy pomocy tabeli sygnałowej środkami łączności przewodowej, radiowej albo na podstawie dokumentu zawiadamiania przekazanego przez kuriera. 2.O uruchomieniu Akcji Kurierskiej wójt lub burmistrz na piśmie niezwłocznie zawiadamia starostę a starosta wojewodę. 3.Starosta o uruchomieniu Akcji Kurierskiej zawiadamia niezwłocznie na piśmie wojewodę i organy samorządu terytorialnego objętego akcją. 4.Wójt, burmistrz zawiadamia o Akcji Kurierskiej także sołtysów w celu udzielenia kurierom niezbędnej pomocy. F2 URUCHOMIENIE AKCJI KURIERSKIEJ

31

32 NORMY CZASOWE PRZEBIEGU AK AP OD OTRZYMANIA SYGNAŁU: Do 4 godz. - przekazanie sygnału o zarządzeniu uruchomienia AKAP do OAP Do 10 godz. - dostarczenie DP przez WKU do urzędu organizującego akcję Od 10 do 20 godz. - czas trwania akcji doręczania DP Od 20 do 24 godz. - rozliczenie DP po zakończeniu akcji doręczania DP

33 1.O zakończeniu doręczania kart powołania lub pakietów kart powołania wójt lub burmistrz (prezydent miasta) oraz starosta zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień. Zawiadomienie o zakończeniu akcji kurierskiej potwierdza się niezwłocznie na piśmie. 2.Wójt, burmistrz (prezydent miasta) oraz starosta (kierujący akcją) po zakończeniu Akcji Kurierskiej sporządza następujące dokumenty: Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania (załącznik nr 14), Meldunek z przebiegu i wyników Akcji Kurierskiej na terenie gminy, miasta lub powiatu (załącznik nr 15), Rozliczenie kosztów Akcji Kurierskiej (załącznik nr 16). Kopie ww. dokumentów otrzymują odpowiednio wojskowy komendant uzupełnień, starosta oraz wojewoda F2 ZAKOŃCZENIE AKCJI KURIERSKIEJ

34 OSOBY 16 LAT 60 LAT F1+F2 ŚWIADCZENIA OSOBISTE 48 GODZIN KURIERZY W STOSUNKU DO KURIERÓW OBOWIĄZEK ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH MOŻE BYĆ NAŁOŻONY TYLKO W CELU SPRAWDZENIA GOTOWOŚCI MOBILIZACYJNEJ SZ. CZAS DOJAZDU I POWROTU NIE WIĘCEJ JEDNAK NIŻ 2 GODZ. CZAS NA WYPOCZYNEK NIE WIĘCEJ NIŻ 8 GODZ. JEŻELI ŚWIADCZENIE JEST WYKONYWANE DŁUŻEJ NIŻ 12 GODZ.

35 ISTOTA REALIZACJI AKAP Wznowienia AKAP organizuje się do pełnego zrealizowania zapotrzebowania (Z) jednostki wojskowej (JW).

36

37 Układ planu AK as - część graficzna – mapa - część opisowa

38 1)mapa topograficzna (mt) wyróżnia się spośród innych rodzajów map tym, że posiada siatkę topograficzną i skalę (odwzorowanie Gaussa-Krügera), 2)mapy topograficzne (mt.) charakteryzują się bogatą treściwością i wizualnością, 3)mt. odgrywają bardzo ważną rolę w dziedzinie obronności kraju, 4)mt pozwala realnie i precyzyjnie zaplanować rejony i trasy akcji kurierskiej administracji publicznej (samorządowej), w tym określić czasochłonność zadania i niezbędną ilość kurierów. 1)mapa topograficzna (mt) wyróżnia się spośród innych rodzajów map tym, że posiada siatkę topograficzną i skalę (odwzorowanie Gaussa-Krügera), 2)mapy topograficzne (mt.) charakteryzują się bogatą treściwością i wizualnością, 3)mt. odgrywają bardzo ważną rolę w dziedzinie obronności kraju, 4)mt pozwala realnie i precyzyjnie zaplanować rejony i trasy akcji kurierskiej administracji publicznej (samorządowej), w tym określić czasochłonność zadania i niezbędną ilość kurierów. Mapa topograficzna i jej właściwości

39 Podział map topograficznych S k a l aPotoczna nazwa mapy Powierzchnia terenu przedstawionego na jednym ark. mapy Zastosowanie do planu AKAP 12345 mapy wielkoskalowe 1:10 000 (1cm – 100m) 1:25 000 (1 cm – 250 m) Dziesiątka Dwudziestka piątka 20 km² 80 km² gmina mapy średnioskalowe 1:50 000 (1cm – 500m) 1:100 000 (1cm – 1 km) 1:200 000 (1cm – 2 km) Pięćdziesiątka Setka Dwusetka 320 km² 1280 km² 5120 km² starostwo powiatowe urząd wojewódzki mapy małoskalowe (topograficzno- przeglądowe) 1:500 000 (1cm – 5 km) 1:1 000 000 (1cm – 10 km) Pięćsetka Milionówka 46 000 km² 184 000 km² instytucje centralne administracji Tabela PODZIAŁ I ZASTOSOWANIE MAP TOPOGRAFICZNYCH TERYTORIUM POLSKI W POZAMILITARNYM SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Część opisowa planu akcji kurierskiej administracji samorządowej

49 ........................................ (po wypełnieniu) (klauzula tajności) Pieczęć urzędu Nr……… ZATWIERDZAM STAROSTA POWIATU / WÓJT GMINY............................... Imię i Nazwisko PLAN AKCJI KURIERSKIEJ NA TERENIE POWIATU / GMINY Miejscowość rok

50 ........................................ (po wypełnieniu) (klauzula tajności) Pieczęć urzędu Nr ………... SPIS TREŚCIstr. 1. Arkusz uzgodnień…………………………………………………...…………………………………….…...………3 2. Arkusz aktualizacji…………………………………………………..……………………...........................................4 3. Podstawa prawna do opracowania planu akcji kurierskiej…………...………………………......................................5 4. Definicja i cel akcji kurierskiej…………………………………………………………………………………...……6 5. Założenia dotyczące opracowania planu akcji kurierskiej…………………………...………………..........................6 6. Przebieg akcji kurierskiej i zadania osób funkcyjnych…………………………………...……………………………7 7. Zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach oraz wariantach działania w różnych porach roku i doby…………………………………………..…………… ………...9 8. Zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji w przypadku braku łączności telefonicznej…………………………………………………………………………………………..………………10 9. Tabela czynności kierującego akcją kurierską……………………………………………… ……………………….11 10. Spis dokumentów akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego/ gminy w ……………………. …………………......14 11. Wykaz kurierów-łączników i kurierów-wykonawców…………………………………………………..…...Zał. Nr 1 12. Zestawienie przekazanych dokumentów powołania………………………………………….……………...Zał. Nr 2 13. Zawiadomienie o przekazaniu hasła do uruchomienia akcji kurierskiej……………….………………... …Zał. Nr 3 14. Wykaz kurierów i ich zastępców………………………………………………………………………..……Zał. Nr 4 15. Wykaz posiadaczy środków transportu na potrzeby akcji kurierskiej……………………………………. …Zał. Nr 5 16. Tabela rozesłania kurierów………………………………………………………………………………..….Zał. Nr 6 17. Spis ulic z oznaczonymi rejonami – trasami doręczeń……………………………………….........................Zał. Nr 7 18. Spis numerów telefonów w Starostwie, Urzędach Miast i Gmin objętych akcją kurierską……………………………………………………….……………………… ………………..…..Zał. Nr 8 19. Legitymacja kuriera…………………………………………………………………………………...…...…Zał. Nr 9 20. Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania…………………………………......Zał. Nr 10 21. Meldunek z przebiegu i wyników akcji kurierskiej uruchomionej na terenie Powiatu/ gminy…………….Zał. Nr 11 22. Rozliczenie kosztów akcji kurierskiej prowadzonej przez starostwo/gminę………………………...……..Zał. Nr 12 23. Mapa (topograficzna - zalecana skala 1 : 10 000÷50 000) ………...……….........................................… Zał. Nr 13

51 ........................................ (po wypełnieniu) (klauzula tajności) Pieczęć urzędu Nr........ ARKUSZ UZGODNIEŃ Lp.Organ uzgadniający Zakres uzgodnień Potwierdzenie uzgodnienia (pieczęć, podpis, data) 123 1Wojskowy Komendant Uzupełnień Trasy, wykaz kurierów, wykaz posiadaczy środków transportowych 2Komendant Powiatowy Policji Zabezpieczenie porządkowe tras doręczeń 3 4

52 ........................................ (po wypełnieniu) (klauzula tajności) Pieczęć urzędu Nr........ ARKUSZ AKTUALIZACJI Lp.Zakres aktualizacjiPodstawa aktualizacjiData podpis aktualizującego 1234 1 2 3 4 5 6 Uwaga: aktualizacji dokonywać nie rzadziej niż raz w roku.

53 ........................................ (po wypełnieniu) (klauzula tajności) Pieczęć urzędu Nr........ PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PLANU AKCJI KURIERSKIEJ 1.Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144). 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3). 3. Zarządzenie Nr 348 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu Akcji Kurierskiej na terenie Województwa Mazowieckiego. 4. Zarządzenie Nr 194 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego.

54 ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr......... WYKAZ AKTUALIZACJI KART POWOŁANIA PRZEKAZANYCH NA PRZECHOWANIE URZĘDOWI GMINY LUB MIASTA……………………………………………………………………. DataLiczba pakietów Ogólna liczba kart powołaniaPodpis i pieczątka przeprowadzającego aktualizację oraz osoby odpowiedzialnej za przechowanie Uwagi przed aktualizacjąpo aktualizacji 123456

55 ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr................... SPIS DOKUMENTÓW AKCJI KURIERSKIEJ URZĘDU GMINY, MIASTA LUB STAROSTWA POWIATOWEGO........................................................................... Objaśnienia: 1.W spisie ujmuje się dokumenty i wypełnione druki akcji kurierskiej, z wyjątkiem wezwań imiennych do wykonania obowiązku świadczeń na rzecz obrony kraju. 2.W przypadku, konieczności dokonania wymiany lub zniszczenia zewidencjonowanego dokumentu (np. po wykorzystaniu w akcji) dokument taki należy ująć do protokołu, komisyjnie zniszczyć i odnotować ten fakt w rubryce 6. Nowe dokumenty rejestruje się w kolejnej pozycji spisu. Lp.Nazwa dokumentuLiczba wykonanych egzemplarzy i na ilu arkuszach Miejsce złożenia dokumentuAdnotacje o zniszczeniu dokumentu (protokół z dnia......... nr.........) nr egz.nr teczki 123456

56 ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr................... TABELA CZYNNOŚCI KIERUJĄCEGO AKCJĄ KURIERSKĄ Lp.Nazwa czynności Warianty wykonania czynności Nr teczki i dokumentu dot. czynności Wykonawca czynności Normy czasoweUwagi planowaneosiągnięte 12345678

57 ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr........ WYKAZ KURIERÓW-ŁĄCZNIKÓW I KURIERÓW-WYKONAWCÓW URZĘDU GMINY, MIASTA LUB STAROSTWA POWIATOWEGO.............. Lp.Imię i nazwisko (ew. nazwa komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika) Nr telefonuNorma czasowa do wezwania i stawienia się służbowegoprywatnegoAdres zamieszkania Kurierzy-łącznicy: Kurierzy-wykonawcy: Objaśnienie: Wykaz kurierów-łączników i kurierów-wykonawców sporządza się odrębnie dla każdej grupy tych osób.

58 ZAŁĄCZNIK Nr 5 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć organu przekazującego Nr......... ZESTAWIENIE przekazanych dokumentów powołania Wojskowy Komendant Uzupełnień - Starosta*) w.................. przekazuje w celu natychmiastowego doręczenia w trybie akcji kurierskiej - na przechowanie*) pakiety dokumentów powołania w liczbach wyszczególnionych na pakietach: Symbol pakietu Liczba dokumentów w pakiecie: kart powołania Obwieszczeń o mobilizacji........................................ Przekazuję: Data........ Kwituję odbiór: Godzina..... Imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis: Pieczęć organu przyjmującego ________ *) Niepotrzebne skreślić. Uwaga - sporządza w 2 egz. organ przekazujący.

59 ZAŁĄCZNIK Nr 6 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć starostwa powiatowego Nr.......... ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU HASŁA DO URUCHOMIENIA AKCJI KURIERSKIEJ Przekazuję za pośrednictwem kuriera Starostwa Powiatowego w........................... otrzymane od Wojskowego Komendanta Uzupełnień w................................. hasło o treści "............................." do natychmiastowej realizacji............................ (imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej) Uwaga: Na zewnątrz zapieczętowanej koperty z niniejszym pismem dołącza się pokwitowanie odbioru przesyłki. W pokwitowaniu osoba przyjmująca wpisuje datę i godzinę otrzymania oraz swoje imię i nazwisko.

60 ZAŁĄCZNIK Nr 7 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr......... WYKAZ KURIERÓW I ICH ZASTĘPCÓW Lp.Nazwisko i imię Nr telefonuAdres zamieszkania Adres miejsca pracy, stanowisko i nazwa komórki organizacyjnej Data uprawomocnienia się decyzji o przeznaczeniu do funkcji kuriera służbowegoprywatnego 1234567 Uwaga: Niniejszy wykaz może być prowadzony w postaci wymienialnych kartoników ewidencyjnych dla każdego kuriera (zastępcy).

61 ZAŁĄCZNIK Nr 8 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr......... WYKAZ POSIADACZY ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA POTRZEBY AKCJI KURIERSKIEJ Lp.Nazwisko i imię posiadacza i jego adres (nazwa i adres zakładu pracy) Nr telefonuLiczba i rodzaje środków transporto- wych do dostarczenia Adres zamieszkania, nr telefonu prywatnego i służbowego Norma czasowa do wezwa- nia i zgłosze- nia się Uwagi Służbowe- go Prywat- nego Kierownika zakładu Dyspozytora środków trans- portowych Kie- rowcy 12345678910 Objaśnienie: W wykazie należy wyodrębnić środki transportowe przewidziane do realizacji osobnych zadań, np. a) kurierów, b) pozostające w rezerwie.

62 ZAŁĄCZNIK Nr 9 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr......... TABELA ROZESŁANIA KURIERÓW Lp.Nr rejo- nu, trasy kuriers kiej Nazwisko i imięKom u dorę- cza karty powo- łania – pakie -ty*) Liczba kart powoła- nia – pakie- tów*) Stan licznika pojazdu przed wyrusze niem na trasę Data i godzinaStan liczni- ka poja- zdu po pow- rocie Pok- wito- wanie odbio ru kart przez kurie- ra Rozliczenie doręczonych kart powołania Kur- iera Kierowcy*) oraz marka, nr reje- stracyjny pojazdu wyjaz- du powro- tu Pot- wier- dzenia dorę- czonych kart powo- łania – liczba zwrot niedorę- czonych kart powołania - liczba 12345678910111213 *) Niepotrzebne skreślić.

63 ZAŁĄCZNIK Nr 10 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr....... SPIS ULIC Z OZNACZONYMI REJONAMI - TRASAMI DORĘCZEŃ Lp.Nr rejonu - trasy doręczeńNazwy ulic, placów, osiedli itp. wchodzących w skład rejonu - trasy doręczeń Uwagi 1234 Część II Lp.Nazwy ulic w porządku alfabetycznym Nr rejonu - trasy doręczeńUwagi 1234 Objaśnienia: W rubryce 3 w części I spisu - wykazać nr domu, w przypadku gdy do danej trasy - rejonu doręczeń wchodzi część ulicy. W rubryce 2 w części II spisu - wymienić alfabetycznie wszystkie ulice znajdujące się w danym mieście, gminie. Część I

64 ZAŁĄCZNIK Nr 11 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr......... SPIS NUMERÓW TELEFONÓW W STAROSTWACH POWIATOWYCH, URZĘDACH MIAST I URZĘDACH GMIN OBJĘTYCH AKCJĄ KURIERSKĄ Trasa kurierska nr........ Nazwa i adres urzędu Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania i nr telefonuEw. sposób wezwania telefonicznego poprzez osoby trzecie Uwagi kierującego urzędem i zastępcy kierującego akcją kurierską wyznaczonych do udziału w akcji pracowników urzędu 1234567 Objaśnienie: Wpisów do niniejszego spisu należy dokonać według kolejności tras kurierskich, a na trasach - według kolejności doręczania przez kurierów pakietów z kartami powołania adresatom na danej trasie. Wyciąg z niniejszego spisu sporządza się dla każdego kuriera na poszczególną trasę kurierską.

65 ZAŁĄCZNIK Nr 12 WZÓR Pieczęć urzędu Nr......... SPIS SOŁECTW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY..................................... Lp.Nazwa sołectwaNazwa wsi (kolonii) wchodzącej w skład sołectwa Odległość od siedziby urzędu w km Nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania sołtysa, nr telefonu Uwagi 123456 Uwaga: Kurierom udającym się w teren należy, w miarę potrzeb, udostępnić dane zawarte w spisie.

66 ZAŁĄCZNIK Nr 13 WZÓR ………………….................... (data wydania) Pieczęć urzędu/jednostki wojskowej *) Nr........................ LEGITYMACJA Nr...... Kuriera Urzędu Gminy/Miasta/Starostwa Powiatowego/Jednostki Wojskowej *)......... w......... Pan.................................................................... jest upoważniony do doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Wzywa się organy do udzielenia kurierowi niezbędnej pomocy w wykonywanych przez niego czynnościach. Legitymacja niniejsza jest ważna wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. ………………....................................... (podpis i pieczęć wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo starosty bądź dowódcy jednostki wojskowej) ________ *)Niepotrzebne skreślić.

67 ZAŁĄCZNIK Nr 14 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr................... ROZLICZENIE DORĘCZENIA KART POWOŁANIA LUB PAKIETÓW KART POWOŁANIA Urząd Gminy/Miasta/Starostwo Powiatowe *) w......................................................................... w załączeniu przekazuje rozliczenie kart powołania/pakietów kart powołania *) doręczonych adresatom w trybie akcji kurierskiej w dniu............................. w godzinach od......... do......... oraz zwraca karty/pakiety *) niedoręczone. Symbol pakietuLiczba kart powołania/pakietów kart powołania *) Uwagi otrzymanychdoręczonychniedoręczonych 12345 Razem.............................................................................. (imię i nazwisko oraz podpis kierującego akcją kurierską) Otrzymuje: Wojskowy Komendant Uzupełnień w.................................................................... Do wiadomości: 1)Starosta................................................... 2)Wojewoda.............................................. *) Niepotrzebne skreślić.

68 ZAŁĄCZNIK Nr 15 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr......... MELDUNEK z przebiegu i wyników akcji kurierskiej uruchomionej na terenie gminy, miasta lub powiatu............. w dniu............ Lp.WyszczególnienieCzas lub ilośćUwagi 1234 1Liczba gmin objętych akcją*) 2Godzina otrzymania hasła do uruchomienia akcji 3Godzina otrzymania kart powołania/pakietów kart powołania **) 4Liczba otrzymanych kart powołania/pakietów kart powołania**) 5Godzina rozpoczęcia akcji kurierskiej 6Liczba doręczonych kart powołania/pakietów kart powołania **) 7Liczba niedoręczonych kart powołania /pakietów kart powołania **) 8Godzina zakończenia akcji kurierskiej ***) 9Liczba osób zaangażowanych w akcji kurierskiej (w tym osobno pracownicy urzędu) 10Liczba pojazdów zaangażowanych w akcji kurierskiej........................... (imię, nazwisko i podpis kierującego akcją) ________ *)Wypełnia starosta. **)Niepotrzebne skreślić. ***)W poz. 8 w uwagach podać czas normatywny i faktyczny.

69 ZAŁĄCZNIK Nr 16 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr......... ROZLICZENIE KOSZTÓW AKCJI KURIERSKIEJ przeprowadzonej przez..................... w................ pomiędzy godz.............. dnia.................. 20.... r. a godz............... dnia............... 20.... r............................................................................ (imię, nazwisko i podpis (podpis i pieczęć organu) osoby sporządzającej) Lp.Imię i nazwisko WysokośćNależność pieniężna za świadczenie w czasie pracy lub urlopu wypoczynkoweg o Koszty przejazdu Koszty wykorzystania własnego środka transportu (dot. kurierów) Razem Uwagi Równoważnik za wyżywienie ryczałtu za wykonanie świadczenia 123456789 Razem

70

71 Sprawozdanie z AK as

72 ZAŁĄCZNIK Nr 17 WZÓR................................... (po wypełnieniu) (klauzula tajności) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DORĘCZANIEM KART POWOŁANIA W TRYBIE AKCJI KURIERSKIEJ NA TERENIE.................. 1) I.Organizacja akcji kurierskiej: 1.Liczba powiatów organizujących przekazywanie dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania do gmin............................ 2.Liczba tras w powiatach, które organizują przekazywanie dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania............................ 3.Liczba rejonów-tras w gminach organizujących bezpośrednie doręczanie kart powołania żołnierzom rezerwy............................ II.Siły i środki (ogółem w liczbach): 1.Akcja kurierska przekazywania pakietów kart powołania: 1) osoby...................., w tym pracownicy starostw powiatowych................, 2) pojazdy samochodowe................................................................................ 2.Akcja kurierska bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom: 1) osoby...................., w tym pracownicy urzędów gmin............................., 2) pojazdy samochodowe............................................................................... III.Działalność kontrolna (w liczbach): 1.Kontrole planowane przez urząd wojewódzki (łącznie w gminach i powiatach)..................................................................................................................................... 2.Kontrole przeprowadzone............................, w tym: 1) samodzielnie przez urząd wojewódzki................................................, 2) wspólnie z administracją wojskową..................................................... 3.Wyniki przeprowadzonych kontroli (przedstawić najistotniejsze niedociągnięcia oraz podjęte kroki w celu ich wyeliminowania)..................................................................................................................................... IV.Działalność szkoleniowa (w liczbach): 1.Szkolenia organizowane przez: 1) urząd wojewódzki: planowane..................., wykonane............................, 2) starostwa powiatowe: planowane..............., wykonane............................, 3)urzędy gmin: planowane............................., wykonane............................ 2.Liczba osób przeszkolonych przez: 1) urząd wojewódzki......................................................................................, 2) starostwa powiatowe.................................................................................., 3) urzędy gmin................................................................................................ 3.Ogółem przeszkolono................, w tym osób funkcyjnych (kierujących akcją)................, kurierów-łączników................, kurierów- wykonawców................, kurierów................. 4.Spośród pracowników starostw powiatowych przeszkolono: kurierów-łączników................, kurierów-wykonawców................, kurierów.................

73 5. Spośród pracowników urzędów gmin przeszkolono: kurierów-łączników................, kurierów-wykonawców................, kurierów................. 6. Ocena szkolenia (przedstawić, jakie zostały zaplanowane i osiągnięte cele szkoleniowe, przyczyny niezrealizowania zajęć, wnioski do szkolenia w roku następnym)............................................................................................ 7. Poniesione koszty szkolenia (w złotych).............................................. 8. Uzasadnienie poniesionych kosztów (wykazać wydatki związane wyłącznie ze szkoleniem dotyczącym akcji kurierskiej doręczania dokumentów powołania, przedstawić ogólnie, na jakie cele zostały wydane środki finansowe)................................................................................................................ V.Treningi (w liczbach): 1. Treningi organizowane przez starostwa powiatowe.............................. 2. Treningi organizowane przez urzędy gmin............................................ 3. Wnioski z przeprowadzonych treningów (najistotniejsze niedociągnięcia oraz podjęte kroki w celu ich wyeliminowania)............................................ VI.Ćwiczenia organizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy (w liczbach): 1. Ćwiczenia organizowane przez: 1) Sztab Generalny Wojska Polskiego..............................................., 2) rodzaje Sił Zbrojnych..................................................................... 2. Użyte siły i środki: 1) liczba osób zaangażowanych w doręczanie kart powołania w ramach akcji kurierskiej......................................................................................, 2) liczba użytych pojazdów................................................................., 3) liczba otrzymanych kart powołania do doręczania........................, 4) liczba doręczonych kart powołania................................................. 3. Poniesione koszty ćwiczeń (w złotych)................................................. VII.Ogółem wydatki poniesione na akcję kurierską w roku (w złotych) Uzasadnienie poniesionych kosztów (wykazać wydatki związane wyłącznie z utrzymaniem akcji kurierskiej) doręczania dokumentów powołania w gotowości do działania, w tym dotyczące szkolenia, przedstawić ogólnie, na jakie cele zostały wydane środki finansowe oraz czy przedmiotowe koszty zostały ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych w latach...............”, w przedsięwzięciach „Realizacji przedsięwzięć umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP”, czy pochodzą z innych źródeł................................................................................... VIII. Ogólna ocena przygotowania organów do realizacji zadań, współpraca z administracją wojskową i Policją, wyjaśnienie niewypełnionych pozycji sprawozdania, planowane działania w roku następnym (krótka informacja opisowa) Propozycje i wnioski dotyczące usprawnienia akcji kurierskiej doręczania dokumentów powołania 1)Podmioty wypełniają rubryki na poszczególnych poziomach, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, i przesyłają sprawozdanie do szczebla nadrzędnego: urząd gminy do starostwa powiatowego, starostwo powiatowe do urzędu wojewódzkiego.

74 Wojciech FILIPECKI starszy inspektor wojewódzki tel. 22/695-61-49, e-mail: wfilipecki@mazowieckie.pl Wojciech FILIPECKI starszy inspektor wojewódzki tel. 22/695-61-49, e-mail: wfilipecki@mazowieckie.pl


Pobierz ppt "ZASADY OPRACOWYWANIA PLANÓW AKCJI KURIERSKIEJ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google