Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY OPRACOWYWANIA PLANÓW AKCJI KURIERSKIEJ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY OPRACOWYWANIA PLANÓW AKCJI KURIERSKIEJ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY OPRACOWYWANIA PLANÓW AKCJI KURIERSKIEJ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddział Spraw Obronnych WARSZAWA 2016

2 UKŁAD TEMATYCZNY PREZENTACJI
Podstawy prawne akcji kurierskiej administracji samorządowej (AK as). Gotowość obronna państwa. System obronny państwa. Akcja kurierska administracji samorządowej (model i jego składniki, przebieg AK). Zasady opracowywania panu AK as. Układ planu AK as (podstawowe elementy składowe planu, wzory dokumentów planu).

3 do opracowania planu akcji kurierskiej
PODSTAWY PRAWNE do opracowania planu akcji kurierskiej Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144); Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3). Zarządzenie Nr 348 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu Akcji Kurierskiej na terenie Województwa Mazowieckiego; Zarządzenie Nr 194 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego.

4 UJĘCIE SYSTEMOWE AKCJI KURIERSKIEJ
OBSZAR POZAMILITARNY SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA DZIEDZINA GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA (GO) DZIAŁ USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP III SŁUŻBA WOJSKOWA PROBLEMATYKA POWOŁANIE DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

5 GOTOWOWOŚĆ OBRONNA (GO) PAŃSTWA
D E F I N I C J A GOTOWOWOŚĆ OBRONNA (GO) PAŃSTWA = zdolność państwa do obrony przed zagrożeniem zewnętrznym (głownie agresja zbrojna) GO – mierzy się w wartościach bezwzględnych: 0÷1 lub procentach 0÷100[%] GO – dzieli się na: GS – stała GO; GK – GO czasu kryzysu; GW – GO czasu wojny GS – wartość niezniżalna poniżej wartości bezpiecznej w czasie pokoju (P) (np ≥ 50% GO) GK – wartość wyższa (podwyższona GO) od GS (np. 75% GO) GW – wartość pełna GO (pełna GW = 100% GO)

6 Przyrost gotowości obronnej
75% 100% 50% Stała gotowość obronna (GS) Podwyższona gotowość obronna (GK) Pełna gotowość obronna (GW) LEGENDA: - podstawowa zdolność obronna państwa - zwiększona zdolność obronna państwa - maksymalna zdolność obronna państwa

7 STANY GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA (GO)
STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU WOJNY utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa wprowadza się w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji zadań ustalonych dla tego stanu wprowadza się w celu odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji

8 RODZAJE SŁUŻBY WOJSKOWEJ

9 SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOLNIERZY REZERWY W RÓZNYCH STANACH GO
1 GS: - ćwiczenia wojskowe, - okresowa służba wojskowa. 2. GK - okresowa służba wojskowa, - mobilizacja do czynnej służby wojskowej. 3. GW - mobilizacja do czynnej służby wojskowej, - czynna służba wojskowa.

10 OBRONNY PAŃSTWA SYSTEM
Miejsce i rola podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym państwa OBRONNY PODSYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM, W TYM OBRONĄ PAŃSTWA PAŃSTWA SYSTEM PODSYSTEM MILITARNY PODSYSTEM NIEMILITARNY

11 TERYTORIALNY ZASIĘG WKU WM

12 D E F I N I C J A Akcja Kurierska
jest to zorganizowany przez organ administracji publicznej system doręczania kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa, żołnierzom rezerwy, do odbywania ćwiczeń wojskowych, a także do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

13 TRYBY DORĘCZANIA DOKUMENTÓW NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA
W TRYBIE ZWYKŁYM W TRYBIE NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA POLEGA NA DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW POWOŁANIA ZE ZNACZNYM WYPRZEDZENIEM W STOSUNKU DO TERMINU STAWIENNICTWA (DOSTARCZENIA), W JW, KTÓRY JEST OZNACZONY MIEJSCEM, DATĄ ORAZ GODZINĄ POLEGA NA DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW POWOŁANIA BEZPOŚREDNIO PRZED TERMINEM STAWIENIA SIĘ W JW REALIZUJĄ - WOJSKOWI KOMENDANCI UZUPEŁNIEŃ (w trybie KPA lub za pośrednictwem komendantów komisariatów POLICJI) REALIZUJĄ STAROSTA, WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) W TRYBIE AKCJI KURIERSKIEJ, A PONADTO MOGĄ DORĘCZAĆ RÓWNIEŻ: - WOJSKOWI KOMENDANCI UZUPEŁNIEŃ - DOWÓDCY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH - KOMENDANCI KOMISARIATÓW POLICJI - PPUP „POCZTA POLSKA”

14 MODEL SYSTEMOWY SYSTEMU AKCJI KURIERSKIEJ
LEGENDA: F- fazy AK F1 - organizacja F2 - realizacja G- Gotowość Obronna (GO) GS - Stała GO GK - GO czasu kryzysu GW - GO czasu wojny P czas pokoju W - czas wojny ST-samorząd terytorialny W wójt B burmistrz P prezydent S starosta Pnpp - prezydent na prawach powiatu GS GK GW ST F G W P F1 F2 B S P npp

15 MODEL SYSTEMOWY AKCJI KURIERSKIEJ CZASU „W”
GS GK GW S F G F1 F2 W B P P npp

16 WKU STRUKTURA SAK WM S M D G 2 3 31 11 m. st. W-wa W.M. R

17 LEGENDA: : WKU Wojskowa Komenda Uzupełnień S Starostwo Powiatowe M Miasto na prawach powiatu G Gmina, miasto D Upoważniony przedstawiciel Prezydenta m st. Warszawy w dzielnicy R Trasa, rejon doręczeń Kurier WKU Kurier starostwa powiatowego Kurier gminy, miasta, dzielnicy WM Teren Województwa Mazowieckiego m. st W-wa Obszar miasta stołecznego Warszawy

18 Zasady planowania akcji kurierskiej administracji samorządowej (1)
Planowanie akcji kurierskiej administracji samorządowej (AKas) należy traktować jako priorytetowe zadanie w obszarze pozamilitarnego systemu obronnego państwa. Dotyczy ono bowiem utrzymania wysokiej gotowości obronnej państwa.

19 Zasady planowania akcji kurierskiej administracji samorządowej (2)
Opracowywanie planów akcji kurierskiej (AK) samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego (stwm) należy realizować w oparciu o właściwe przepisy prawa, obowiązujące w okresie planowania.

20 Zasady planowania akcji kurierskiej administracji samorządowej (3)
Planowanie AK stwm realizuje się ściśle w odniesieniu do potrzeb mobilizacyjnych właściwego terenowego organu administracji wojskowej - na szczeblach administracji samorządowej - wojskowych komendantów uzupełnień.

21 Zasady planowania akcji kurierskiej administracji samorządowej (4)
Opracowywanie planów AK stwm realizuje się m.in. z zastosowaniem podstawowej wiedzy, z zakresu wykorzystania właściwych odwzorowań administrowanego terenu, na stosownych mapach. Do planowania AK stwm należy stosować mapy topograficzne wielko- i średnioskalowe.

22 F1 ORGANIZACJA AKCJI KURIERSKIEJ (AK)
PLANOWANIE AK Organy opracowują Plan Akcji Kurierskiej : Starostowie: w zakresie tras doręczania dokumentów zawiadomienia lub pakietów kart powołania wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast z wyjątkiem miast npp) Kopie planu akcji kurierskiej starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu) przekazują wojewodzie i komendantowi WKU. Wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast): w zakresie rejonów i tras bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom. Kopie planu przekazują staroście i komendantowi WKU. Plany Akcji Kurierskiej podlegają uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień oraz terenowym organem Policji.

23 F1 DOKUMENTY AKCJI KURIERSKIEJ (1) PLAN AKCJI KURIERSKIEJ ZAWIERA:
Przedstawione na mapie (planie) rejony i trasy doręczeń kart powołania w gminach (miastach) lub trasy przejazdu kurierów starostw powiatowych. Zestawienie niezbędnych sił i środków. Zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach. Warianty działania w różnych porach roku i doby.

24 F1 DOKUMENTY AKCJI KURIERSKIEJ (2)
Dokumenty (teczka) kierującego Akcją Kurierską: Spis dokumentów Akcji Kurierskiej urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego (załącznik nr 2). Tabela czynności kierującego Akcją Kurierską (załącznik nr 3). Wykaz kurierów – łączników i kurierów wykonawców urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego (załącznik nr 4). Zestawienia przekazanych dokumentów powołania (załącznik nr 5)

25 F1 SIŁY I ŚRODKI AKCJI KURIERSKIEJ
Kierujący akcją (zastępca); Kurierzy – łącznicy; Kurierzy – wykonawcy; Kurierzy (zastępcy); Posiadacze środków transportowych (rezerwa); Siły policji; Sołtysi. ŚRODKI: Środki transportowe na potrzeby Akcji Kurierskiej; Pomieszczenia (wydzielone w urzędzie, starostwie); Środki łączności (przewodowe, radiowe) wydzielone dla potrzeb prowadzenia Akcji Kurierskiej; Prawo kierującego Akcją do korzystania z połączeń priorytetowych.

26 Wezwanie osób przeznaczonych do:
F1 ZADANIA KURIERÓW (1) Do zadań kurierów – łączników należy: Wezwanie osób przeznaczonych do: Funkcji kurierów – wykonawców; Funkcji kuriera; Posiadaczy środków transportowych.

27 F1 ZADANIA KURIERÓW (2) Do zadań kurierów – wykonawców należy:
Wypełnianie i wydawanie dokumentów kurierom. Przygotowanie kart powołania do doręczenia według rejonów i tras. Wysyłanie kurierów i kurierów – łączników. Odnotowywania przebiegu i wyników akcji.

28 F1 ZADANIA KURIERÓW (3) Do zadań kurierów należy: Dostarczania hasła:
Dostarczanie pakietów kart powołania; Dostarczanie kart powołania osobom dla których zostały wystawione.

29 F1 DOKUMENTY KURIERÓW Dokumenty (teczka) kurierów – wykonawców:
Wykaz kurierów i ich zastępców (załącznik nr 7). Wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej (załącznik nr 8). Tabela rozesłania kurierów (załącznik nr 9). Spis ulic z oznaczonymi rejonami, trasami doręczeń (załącznik nr 10). Spis numerów telefonów w starostwach powiatowych, w urzędach miast i gmin objętych Akcją Kurierską (załącznik nr 11). Spis sołectw znajdujących się na terenie gminy (załącznik nr 12).

30 F2 URUCHOMIENIE AKCJI KURIERSKIEJ
O uruchomieniu Akcji Kurierskiej starostwa lub wójt, burmistrz (prezydent miasta) powiadamiany jest przez WKU poprzez przekazanie hasła przy pomocy tabeli sygnałowej środkami łączności przewodowej, radiowej albo na podstawie dokumentu zawiadamiania przekazanego przez kuriera. O uruchomieniu Akcji Kurierskiej wójt lub burmistrz na piśmie niezwłocznie zawiadamia starostę a starosta wojewodę. Starosta o uruchomieniu Akcji Kurierskiej zawiadamia niezwłocznie na piśmie wojewodę i organy samorządu terytorialnego objętego akcją. Wójt, burmistrz zawiadamia o Akcji Kurierskiej także sołtysów w celu udzielenia kurierom niezbędnej pomocy.

31

32 NORMY CZASOWE PRZEBIEGU AK AP OD OTRZYMANIA SYGNAŁU:
Do 4 godz przekazanie sygnału o zarządzeniu uruchomienia AKAP do OAP Do 10 godz dostarczenie DP przez WKU do urzędu organizującego akcję Od 10 do 20 godz. - czas trwania akcji doręczania DP Od 20 do 24 godz. - rozliczenie DP po zakończeniu akcji doręczania DP

33 F2 ZAKOŃCZENIE AKCJI KURIERSKIEJ
O zakończeniu doręczania kart powołania lub pakietów kart powołania wójt lub burmistrz (prezydent miasta) oraz starosta zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień. Zawiadomienie o zakończeniu akcji kurierskiej potwierdza się niezwłocznie na piśmie. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) oraz starosta (kierujący akcją) po zakończeniu Akcji Kurierskiej sporządza następujące dokumenty: Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania (załącznik nr 14), Meldunek z przebiegu i wyników Akcji Kurierskiej na terenie gminy, miasta lub powiatu (załącznik nr 15), Rozliczenie kosztów Akcji Kurierskiej (załącznik nr 16). Kopie ww. dokumentów otrzymują odpowiednio wojskowy komendant uzupełnień, starosta oraz wojewoda

34 F1+F2 ŚWIADCZENIA OSOBISTE
KURIERZY 48 GODZIN OSOBY 16 LAT 60 LAT CZAS DOJAZDU I POWROTU NIE WIĘCEJ JEDNAK NIŻ 2 GODZ. CZAS NA WYPOCZYNEK NIE WIĘCEJ NIŻ 8 GODZ. JEŻELI ŚWIADCZENIE JEST WYKONYWANE DŁUŻEJ NIŻ 12 GODZ. W STOSUNKU DO KURIERÓW OBOWIĄZEK ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH MOŻE BYĆ NAŁOŻONY TYLKO W CELU SPRAWDZENIA GOTOWOŚCI MOBILIZACYJNEJ SZ.

35 ISTOTA REALIZACJI AKAP
Wznowienia AKAP organizuje się do pełnego zrealizowania zapotrzebowania (Z) jednostki wojskowej (JW).

36

37 Układ planu AK as - część graficzna – mapa - część opisowa

38 Mapa topograficzna i jej właściwości
mapa topograficzna (mt) wyróżnia się spośród innych rodzajów map tym, że posiada siatkę topograficzną i skalę (odwzorowanie Gaussa-Krügera), mapy topograficzne (mt.) charakteryzują się bogatą treściwością i wizualnością, mt. odgrywają bardzo ważną rolę w dziedzinie obronności kraju, mt pozwala realnie i precyzyjnie zaplanować rejony i trasy akcji kurierskiej administracji publicznej (samorządowej), w tym określić czasochłonność zadania i niezbędną ilość kurierów.

39 PODZIAŁ I ZASTOSOWANIE MAP TOPOGRAFICZNYCH TERYTORIUM POLSKI
W POZAMILITARNYM SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA Tabela Podział map topograficznych S k a l a Potoczna nazwa mapy Powierzchnia terenu przedstawionego na jednym ark. mapy Zastosowanie do planu AKAP 1 2 3 4 5 mapy wielkoskalowe 1:10 000 (1cm – 100m) 1:25 000 (1 cm – 250 m) Dziesiątka Dwudziestka piątka 20 km² 80 km² gmina średnioskalowe 1:50 000 (1cm – 500m) 1: (1cm – 1 km) 1: (1cm – 2 km) Pięćdziesiątka Setka Dwusetka 320 km² 1280 km² 5120 km² starostwo powiatowe urząd wojewódzki małoskalowe (topograficzno-przeglądowe) 1: (1cm – 5 km) 1: (1cm – 10 km) Pięćsetka Milionówka km² 184 000 km² instytucje centralne administracji

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Część opisowa planu akcji kurierskiej administracji samorządowej

49 PLAN AKCJI KURIERSKIEJ NA TERENIE POWIATU / GMINY
(po wypełnieniu) (klauzula tajności) Pieczęć urzędu Nr……… ZATWIERDZAM STAROSTA POWIATU / WÓJT GMINY Imię i Nazwisko PLAN AKCJI KURIERSKIEJ NA TERENIE POWIATU / GMINY Miejscowość rok

50 (po wypełnieniu) (klauzula tajności) Pieczęć urzędu Nr ………... SPIS TREŚCI str. 1. Arkusz uzgodnień…………………………………………………...…………………………………….…...………3 2. Arkusz aktualizacji…………………………………………………..…………………… 3. Podstawa prawna do opracowania planu akcji kurierskiej…………...……………………… 4. Definicja i cel akcji kurierskiej…………………………………………………………………………………...……6 5. Założenia dotyczące opracowania planu akcji kurierskiej…………………………...……………… 6. Przebieg akcji kurierskiej i zadania osób funkcyjnych…………………………………...……………………………7 7. Zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach oraz wariantach działania w różnych porach roku i doby…………………………………………..…………… ………...9 8. Zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji w przypadku braku łączności telefonicznej…………………………………………………………………………………………..………………10 9. Tabela czynności kierującego akcją kurierską……………………………………………… ……………………….11 10. Spis dokumentów akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego/ gminy w ……………………. ………………… 11. Wykaz kurierów-łączników i kurierów-wykonawców…………………………………………………..…...Zał. Nr 1 12. Zestawienie przekazanych dokumentów powołania………………………………………….……………...Zał. Nr 2 13. Zawiadomienie o przekazaniu hasła do uruchomienia akcji kurierskiej……………….………………... …Zał. Nr 3 14. Wykaz kurierów i ich zastępców………………………………………………………………………..……Zał. Nr 4 15. Wykaz posiadaczy środków transportu na potrzeby akcji kurierskiej……………………………………. …Zał. Nr 5 16. Tabela rozesłania kurierów………………………………………………………………………………..….Zał. Nr 6 17. Spis ulic z oznaczonymi rejonami – trasami doręczeń……………………………………… Zał. Nr 7 18. Spis numerów telefonów w Starostwie, Urzędach Miast i Gmin objętych akcją kurierską……………………………………………………….……………………… ………………..…. .Zał. Nr 8 19. Legitymacja kuriera…………………………………………………………………………………...…...…Zał. Nr 9 20. Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania………………………………… Zał. Nr 10 21. Meldunek z przebiegu i wyników akcji kurierskiej uruchomionej na terenie Powiatu/ gminy…………….Zał. Nr 11 22. Rozliczenie kosztów akcji kurierskiej prowadzonej przez starostwo/gminę………………………...……..Zał. Nr 12 23. Mapa (topograficzna - zalecana skala 1 : 10 000÷50 000) ………...……… … Zał. Nr 13

51 Potwierdzenie uzgodnienia (pieczęć, podpis, data)
(po wypełnieniu) (klauzula tajności) Pieczęć urzędu Nr ARKUSZ UZGODNIEŃ Lp. Organ uzgadniający Zakres uzgodnień Potwierdzenie uzgodnienia (pieczęć, podpis, data) 1 2 3 Wojskowy Komendant Uzupełnień Trasy, wykaz kurierów, wykaz posiadaczy środków transportowych Komendant Powiatowy Policji Zabezpieczenie porządkowe tras doręczeń 4

52 Podstawa aktualizacji Data podpis aktualizującego
(po wypełnieniu) (klauzula tajności) Pieczęć urzędu Nr ARKUSZ AKTUALIZACJI Lp. Zakres aktualizacji Podstawa aktualizacji Data podpis aktualizującego 1 2 3 4 5 6 Uwaga: aktualizacji dokonywać nie rzadziej niż raz w roku.

53 PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PLANU AKCJI KURIERSKIEJ
(po wypełnieniu) (klauzula tajności) Pieczęć urzędu Nr PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PLANU AKCJI KURIERSKIEJ Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144). 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3). 3. Zarządzenie Nr 348 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu Akcji Kurierskiej na terenie Województwa Mazowieckiego. 4. Zarządzenie Nr 194 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego.

54 Ogólna liczba kart powołania
ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr WYKAZ AKTUALIZACJI KART POWOŁANIA PRZEKAZANYCH NA PRZECHOWANIE URZĘDOWI GMINY LUB MIASTA……………………………………………………………………. Data Liczba pakietów Ogólna liczba kart powołania Podpis i pieczątka przeprowadzającego aktualizację oraz osoby odpowiedzialnej za przechowanie Uwagi przed aktualizacją po aktualizacji 1 2 3 4 5 6

55 Liczba wykonanych egzemplarzy i na ilu arkuszach
ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr SPIS DOKUMENTÓW AKCJI KURIERSKIEJ URZĘDU GMINY, MIASTA LUB STAROSTWA POWIATOWEGO Lp. Nazwa dokumentu Liczba wykonanych egzemplarzy i na ilu arkuszach Miejsce złożenia dokumentu Adnotacje o zniszczeniu dokumentu (protokół z dnia nr ) nr egz. nr teczki 1 2 3 4 5 6 Objaśnienia: 1. W spisie ujmuje się dokumenty i wypełnione druki akcji kurierskiej, z wyjątkiem wezwań imiennych do wykonania obowiązku świadczeń na rzecz obrony kraju. 2. W przypadku, konieczności dokonania wymiany lub zniszczenia zewidencjonowanego dokumentu (np. po wykorzystaniu w akcji) dokument taki należy ująć do protokołu, komisyjnie zniszczyć i odnotować ten fakt w rubryce 6. Nowe dokumenty rejestruje się w kolejnej pozycji spisu.

56 CZYNNOŚCI KIERUJĄCEGO AKCJĄ KURIERSKĄ Warianty wykonania czynności
ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr TABELA CZYNNOŚCI KIERUJĄCEGO AKCJĄ KURIERSKĄ Lp. Nazwa czynności Warianty wykonania czynności Nr teczki i dokumentu dot. czynności Wykonawca czynności Normy czasowe Uwagi planowane osiągnięte 1 2 3 4 5 6 7 8

57 (ew. nazwa komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika)
ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr WYKAZ KURIERÓW-ŁĄCZNIKÓW I KURIERÓW-WYKONAWCÓW URZĘDU GMINY, MIASTA LUB STAROSTWA POWIATOWEGO Lp. Imię i nazwisko (ew. nazwa komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika) Nr telefonu Norma czasowa do wezwania i stawienia się służbowego prywatnego Adres zamieszkania Kurierzy-łącznicy: Kurierzy-wykonawcy: Objaśnienie: Wykaz kurierów-łączników i kurierów-wykonawców sporządza się odrębnie dla każdej grupy tych osób.

58 przekazanych dokumentów powołania
ZAŁĄCZNIK Nr 5 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć organu przekazującego Nr ZESTAWIENIE przekazanych dokumentów powołania Wojskowy Komendant Uzupełnień - Starosta*) w przekazuje w celu natychmiastowego doręczenia w trybie akcji kurierskiej - na przechowanie*) pakiety dokumentów powołania w liczbach wyszczególnionych na pakietach: Symbol pakietu Liczba dokumentów w pakiecie: kart powołania Obwieszczeń o mobilizacji Przekazuję: Data Kwituję odbiór: Godzina ..... Imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis: Pieczęć organu przyjmującego ________ *) Niepotrzebne skreślić. Uwaga - sporządza w 2 egz. organ przekazujący.

59 O PRZEKAZANIU HASŁA DO URUCHOMIENIA AKCJI KURIERSKIEJ
ZAŁĄCZNIK Nr 6 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć starostwa powiatowego Nr ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU HASŁA DO URUCHOMIENIA AKCJI KURIERSKIEJ Przekazuję za pośrednictwem kuriera Starostwa Powiatowego w otrzymane od Wojskowego Komendanta Uzupełnień w hasło o treści " " do natychmiastowej realizacji. (imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej) Uwaga: Na zewnątrz zapieczętowanej koperty z niniejszym pismem dołącza się pokwitowanie odbioru przesyłki. W pokwitowaniu osoba przyjmująca wpisuje datę i godzinę otrzymania oraz swoje imię i nazwisko.

60 WYKAZ KURIERÓW I ICH ZASTĘPCÓW
ZAŁĄCZNIK Nr 7 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr WYKAZ KURIERÓW I ICH ZASTĘPCÓW Lp. Nazwisko i imię Nr telefonu Adres zamieszkania Adres miejsca pracy, stanowisko i nazwa komórki organizacyjnej Data uprawomocnienia się decyzji o przeznaczeniu do funkcji kuriera służbowego prywatnego 1 2 3 4 5 6 7 Uwaga: Niniejszy wykaz może być prowadzony w postaci wymienialnych kartoników ewidencyjnych dla każdego kuriera (zastępcy).

61 POSIADACZY ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA POTRZEBY AKCJI KURIERSKIEJ
ZAŁĄCZNIK Nr 8 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr WYKAZ POSIADACZY ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA POTRZEBY AKCJI KURIERSKIEJ Lp. Nazwisko i imię posiadacza i jego adres (nazwa i adres zakładu pracy) Nr telefonu Liczba i rodzaje środków transporto- wych do dostarczenia Adres zamieszkania, nr telefonu prywatnego i służbowego Norma czasowa do wezwa-nia i zgłosze-nia się Uwagi Służbowe-go Prywat-nego Kierownika zakładu Dyspozytora środków trans- portowych Kie-rowcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Objaśnienie: W wykazie należy wyodrębnić środki transportowe przewidziane do realizacji osobnych zadań, np. a) kurierów, b) pozostające w rezerwie.

62 TABELA ROZESŁANIA KURIERÓW
ZAŁĄCZNIK Nr 9 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr TABELA ROZESŁANIA KURIERÓW Lp. Nr rejo- nu, trasy kurierskiej Nazwisko i imię Komu dorę-cza karty powo-łania – pakie-ty*) Liczba kart powoła-nia –pakie-tów*) Stan licznika pojazdu przed wyruszeniem na trasę Data i godzina Stan liczni-ka poja-zdu po pow-rocie Pok-wito-wanie odbioru kart przez kurie-ra Rozliczenie doręczonych kart powołania Kur-iera Kierowcy*) oraz marka, nr reje-stracyjny pojazdu wyjaz-du powro-tu Pot-wier-dzenia dorę-czonych kart powo-łania – liczba zwrot niedorę-czonych kart powołania - liczba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 *) Niepotrzebne skreślić.

63 Z OZNACZONYMI REJONAMI - TRASAMI DORĘCZEŃ
ZAŁĄCZNIK Nr 10 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr SPIS ULIC Z OZNACZONYMI REJONAMI - TRASAMI DORĘCZEŃ Część I Lp. Nr rejonu - trasy doręczeń Nazwy ulic, placów, osiedli itp. wchodzących w skład rejonu - trasy doręczeń Uwagi 1 2 3 4 Część II Lp. Nazwy ulic w porządku alfabetycznym Nr rejonu - trasy doręczeń Uwagi 1 2 3 4 Objaśnienia: W rubryce 3 w części I spisu - wykazać nr domu, w przypadku gdy do danej trasy - rejonu doręczeń wchodzi część ulicy. W rubryce 2 w części II spisu - wymienić alfabetycznie wszystkie ulice znajdujące się w danym mieście, gminie.

64 SPIS NUMERÓW TELEFONÓW
ZAŁĄCZNIK Nr 11 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr SPIS NUMERÓW TELEFONÓW W STAROSTWACH POWIATOWYCH, URZĘDACH MIAST I URZĘDACH GMIN OBJĘTYCH AKCJĄ KURIERSKĄ Trasa kurierska nr Nazwa i adres urzędu Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania i nr telefonu Ew. sposób wezwania telefonicznego poprzez osoby trzecie Uwagi kierującego urzędem i zastępcy kierującego akcją kurierską wyznaczonych do udziału w akcji pracowników urzędu 1 2 3 4 5 6 7 Objaśnienie: Wpisów do niniejszego spisu należy dokonać według kolejności tras kurierskich, a na trasach - według kolejności doręczania przez kurierów pakietów z kartami powołania adresatom na danej trasie. Wyciąg z niniejszego spisu sporządza się dla każdego kuriera na poszczególną trasę kurierską.

65 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY
ZAŁĄCZNIK Nr 12 WZÓR Pieczęć urzędu Nr SPIS SOŁECTW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY Lp. Nazwa sołectwa Nazwa wsi (kolonii) wchodzącej w skład sołectwa Odległość od siedziby urzędu w km Nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania sołtysa, nr telefonu Uwagi 1 2 3 4 5 6 Uwaga: Kurierom udającym się w teren należy, w miarę potrzeb, udostępnić dane zawarte w spisie.

66 ZAŁĄCZNIK Nr 13 WZÓR ………………… (data wydania) Pieczęć urzędu/jednostki wojskowej *) Nr LEGITYMACJA Nr Kuriera Urzędu Gminy/Miasta/Starostwa Powiatowego/Jednostki Wojskowej *) w Pan jest upoważniony do doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Wzywa się organy do udzielenia kurierowi niezbędnej pomocy w wykonywanych przez niego czynnościach. Legitymacja niniejsza jest ważna wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. ……………… (podpis i pieczęć wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo starosty bądź dowódcy jednostki wojskowej) ________ *) Niepotrzebne skreślić.

67 ROZLICZENIE DORĘCZENIA KART POWOŁANIA LUB PAKIETÓW KART POWOŁANIA
ZAŁĄCZNIK Nr 14 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr ROZLICZENIE DORĘCZENIA KART POWOŁANIA LUB PAKIETÓW KART POWOŁANIA Urząd Gminy/Miasta/Starostwo Powiatowe*) w w załączeniu przekazuje rozliczenie kart powołania/pakietów kart powołania*) doręczonych adresatom w trybie akcji kurierskiej w dniu w godzinach od do oraz zwraca karty/pakiety*) niedoręczone. Symbol pakietu Liczba kart powołania/pakietów kart powołania*) Uwagi otrzymanych doręczonych niedoręczonych 1 2 3 4 5 Razem (imię i nazwisko oraz podpis kierującego akcją kurierską) Otrzymuje: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Do wiadomości: 1) Starosta 2) Wojewoda *) Niepotrzebne skreślić.

68 ZAŁĄCZNIK Nr 15 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr MELDUNEK z przebiegu i wyników akcji kurierskiej uruchomionej na terenie gminy, miasta lub powiatu w dniu Lp. Wyszczególnienie Czas lub ilość Uwagi 1 2 3 4 Liczba gmin objętych akcją*) Godzina otrzymania hasła do uruchomienia akcji Godzina otrzymania kart powołania/pakietów kart powołania **) Liczba otrzymanych kart powołania/pakietów kart powołania**) 5 Godzina rozpoczęcia akcji kurierskiej 6 Liczba doręczonych kart powołania/pakietów kart powołania **) 7 Liczba niedoręczonych kart powołania /pakietów kart powołania **) 8 Godzina zakończenia akcji kurierskiej ***) 9 Liczba osób zaangażowanych w akcji kurierskiej (w tym osobno pracownicy urzędu) 10 Liczba pojazdów zaangażowanych w akcji kurierskiej (imię, nazwisko i podpis kierującego akcją) ________ *) Wypełnia starosta. **) Niepotrzebne skreślić. ***) W poz. 8 w uwagach podać czas normatywny i faktyczny.

69 KOSZTÓW AKCJI KURIERSKIEJ
ZAŁĄCZNIK Nr 16 WZÓR ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu) Pieczęć urzędu Nr ROZLICZENIE KOSZTÓW AKCJI KURIERSKIEJ przeprowadzonej przez w pomiędzy godz dnia r. a godz dnia r. Lp. Imię i nazwisko Wysokość Należność pieniężna za świadczenie w czasie pracy lub urlopu wypoczynkowego Koszty przejazdu Koszty wykorzystania własnego środka transportu (dot. kurierów) Razem Uwagi Równoważnik za wyżywienie ryczałtu za wykonanie świadczenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (imię, nazwisko i podpis (podpis i pieczęć organu) osoby sporządzającej)

70 Pytania?

71 Sprawozdanie z AK as

72 I. Organizacja akcji kurierskiej:
ZAŁĄCZNIK Nr 17 WZÓR (po wypełnieniu) (klauzula tajności) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DORĘCZANIEM KART POWOŁANIA W TRYBIE AKCJI KURIERSKIEJ NA TERENIE ) I. Organizacja akcji kurierskiej: 1. Liczba powiatów organizujących przekazywanie dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania do gmin 2. Liczba tras w powiatach, które organizują przekazywanie dokumentów zawiadamiania lub pakietów kart powołania 3. Liczba rejonów-tras w gminach organizujących bezpośrednie doręczanie kart powołania żołnierzom rezerwy II. Siły i środki (ogółem w liczbach): 1. Akcja kurierska przekazywania pakietów kart powołania: 1) osoby , w tym pracownicy starostw powiatowych , 2) pojazdy samochodowe 2. Akcja kurierska bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom: 1) osoby , w tym pracownicy urzędów gmin , 2) pojazdy samochodowe III. Działalność kontrolna (w liczbach): 1. Kontrole planowane przez urząd wojewódzki (łącznie w gminach i powiatach) 2. Kontrole przeprowadzone , w tym: 1) samodzielnie przez urząd wojewódzki , 2) wspólnie z administracją wojskową 3. Wyniki przeprowadzonych kontroli (przedstawić najistotniejsze niedociągnięcia oraz podjęte kroki w celu ich wyeliminowania) IV. Działalność szkoleniowa (w liczbach): 1. Szkolenia organizowane przez: 1) urząd wojewódzki: planowane , wykonane , 2) starostwa powiatowe: planowane , wykonane , 3)urzędy gmin: planowane , wykonane 2. Liczba osób przeszkolonych przez: 1) urząd wojewódzki , 2) starostwa powiatowe , 3) urzędy gmin 3. Ogółem przeszkolono , w tym osób funkcyjnych (kierujących akcją) , kurierów-łączników , kurierów- wykonawców , kurierów 4. Spośród pracowników starostw powiatowych przeszkolono: kurierów-łączników , kurierów-wykonawców , kurierów

73 5. Spośród pracowników urzędów gmin przeszkolono: kurierów-łączników
5. Spośród pracowników urzędów gmin przeszkolono: kurierów-łączników , kurierów-wykonawców , kurierów 6. Ocena szkolenia (przedstawić, jakie zostały zaplanowane i osiągnięte cele szkoleniowe, przyczyny niezrealizowania zajęć, wnioski do szkolenia w roku następnym) 7. Poniesione koszty szkolenia (w złotych) 8. Uzasadnienie poniesionych kosztów (wykazać wydatki związane wyłącznie ze szkoleniem dotyczącym akcji kurierskiej doręczania dokumentów powołania, przedstawić ogólnie, na jakie cele zostały wydane środki finansowe) V. Treningi (w liczbach): 1. Treningi organizowane przez starostwa powiatowe 2. Treningi organizowane przez urzędy gmin 3. Wnioski z przeprowadzonych treningów (najistotniejsze niedociągnięcia oraz podjęte kroki w celu ich wyeliminowania) VI. Ćwiczenia organizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy (w liczbach): 1. Ćwiczenia organizowane przez: 1) Sztab Generalny Wojska Polskiego , 2) rodzaje Sił Zbrojnych 2. Użyte siły i środki: 1) liczba osób zaangażowanych w doręczanie kart powołania w ramach akcji kurierskiej , 2) liczba użytych pojazdów , 3) liczba otrzymanych kart powołania do doręczania , 4) liczba doręczonych kart powołania 3. Poniesione koszty ćwiczeń (w złotych) VII. Ogółem wydatki poniesione na akcję kurierską w roku (w złotych) Uzasadnienie poniesionych kosztów (wykazać wydatki związane wyłącznie z utrzymaniem akcji kurierskiej) doręczania dokumentów powołania w gotowości do działania, w tym dotyczące szkolenia, przedstawić ogólnie, na jakie cele zostały wydane środki finansowe oraz czy przedmiotowe koszty zostały ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych w latach ”, w przedsięwzięciach „Realizacji przedsięwzięć umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP”, czy pochodzą z innych źródeł VIII. Ogólna ocena przygotowania organów do realizacji zadań, współpraca z administracją wojskową i Policją, wyjaśnienie niewypełnionych pozycji sprawozdania, planowane działania w roku następnym (krótka informacja opisowa) Propozycje i wnioski dotyczące usprawnienia akcji kurierskiej doręczania dokumentów powołania 1) Podmioty wypełniają rubryki na poszczególnych poziomach, stosownie do swojej właściwości rzeczowej, i przesyłają sprawozdanie do szczebla nadrzędnego: urząd gminy do starostwa powiatowego, starostwo powiatowe do urzędu wojewódzkiego.

74 starszy inspektor wojewódzki e-mail: wfilipecki@mazowieckie.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Wojciech FILIPECKI starszy inspektor wojewódzki tel. 22/ ,


Pobierz ppt "ZASADY OPRACOWYWANIA PLANÓW AKCJI KURIERSKIEJ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google