Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UZYSKIWANIE PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UZYSKIWANIE PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW"— Zapis prezentacji:

1 UZYSKIWANIE PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW

2 a ponadto poinformować o:
OBOWIĄZEK MELDUNKOWY Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Każda osoba ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu, czy to na pobyt stały, czy tymczasowy. Obowiązek meldunkowy powstaje wraz z upływem trzeciej doby pobytu w danym lokalu, co dotyczy również obiektów hotelarskich o skróconym terminie do 24 godzin pobytu. a ponadto poinformować o: narodzinach dziecka zawarciu związku małżeńskiego zgonie

3 Do czego może być potrzebny meldunek?

4 1. Wskazanie miejsca pobytu osoby poszukiwanej. 2
1. Wskazanie miejsca pobytu osoby poszukiwanej. 2. Prawo udziału w wyborach i referendach Łatwiejsze znalezienie pracy Możliwość ubiegania się o pomoc z gminy Możliwość uniknięcia tymczasowego aresztowania, przy podejrzeniu o popełnienie przestępstwa

5 OBOWIĄZEK MELDUNKOWY Zameldowania dokonuje się w wydziale spraw obywatelskich urzędu gminy Wymagane dokumenty: a)Dowód osobisty b) Osoba niepełnoletnia – skrócony odpis aktu urodzenia 3. Zgłoszenia należy dokonać w obecności najemcy bądź właściciela lokalu

6 DOWÓD OSOBISTY

7 DOWÓD OSOBISTY Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Właściwość miejscową organu ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby. Dowodem osobistym powinna legitymować się osoba: 1) od ukończenia 18 roku życia, 2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Ale także w uzasadnionych przypadkach dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. Wydział meldunkowy urzędu gminy Dokumenty niezbędne do otrzymania dowodu dwie fotografie 4,5x3,5 skrócony odpis aktu urodzenia(kawaler, panna) skrócony odpis aktu małżeństwa 5. Jakie dane widnieją w dokumencie * nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe, * datę i miejsce urodzenia, * adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku – zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się, * płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu, * numer ewidencyjny PESEL, * nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego. Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis jego posiadacza. Informacje zawarte w tym dokumencie przeznaczone do odczytania maszynowego oraz dane zawarte w numerze ewidencyjnym nie mogą obejmować innych danych osobowych.

8 PASZPORT

9 Wydaje wojewoda lub konsul Każdy obywatel RP
PASZPORT Wydaje wojewoda lub konsul Każdy obywatel RP Biuro paszportowe Urzędu Wojewódzkiego 4. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa: wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego. dwie jednakowe fotografie spełniające wymogi biometrii dowód uiszczenia opłaty paszportowej. Ponadto może być potrzebny: odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu, odpis skrócony aktu małżeństwa - jeżeli osoba ubiegająca się o paszport zawarła związek małżeński za granicą, pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego - jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, W przypadku dzieci: gdy z orzeczenia sadu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu drugiemu z rodziców nie przysługuje - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu (obecność rodziców lub opiekunów posiadających dowody osobiste, w których wpisane jest dziecko, jest obowiązkowa) jeśli jedno z rodziców nie chce wyrazić zgody na wydanie paszportu dla dziecka - orzeczenie sądu opiekuńczego, zastępujące zgodę drugiego rodzica 5.

10 PRAWO JAZDY

11 PRAWO JAZDY Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej  się o wydanie dokumentu ( prezydenci m iast na prawach powiatu Osoba pełnoletnia, która pozytywnie zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego odbywającego się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Prawo jazdy B1 ( auta do 550 kg) – osoby 16 letnie. wydział komunikacji starostwa( urzędu miasta) Wymagane dokumenty Komplet dokumentów Interesanta przesłany z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego: a. Wniosek o wydanie prawa jazdy, z potwierdzonym pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego. b. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy. c. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. d. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (kat. A1, B1 i T). e. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy . f. Wyraźna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,. 2. Do wglądu: a. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały

12 PRAWO JAZDY W lewym górnym rogu - symbol „PL” wpisany w elipsę o barwie białej na niebieskim tle w kształcie prostokąta o wymiarze 12 x 20 mm. Pod symbolem - fotografię. Następujące cyfry i dane oznaczające:            1 - nazwisko,            2 - imię (imiona),            3 - datę i miejsce urodzenia,            4a - datę wydania prawa jazdy,            4b - datę ważności prawa jazdy (znak „-” oznacza bezterminową ważność prawa jazdy),            4c - organ wydający,            4d - nr PESEL,            5 - numer prawa jazdy,            7 - podpis posiadacza,            8 - adres,            9 - kategorie, z wyjątkiem tych, których posiadanie jest warunkiem uzyskania następnych lub zakres                 uprawnień stanowi część lub całość uprawnień innej kategorii.

13 DOWÓD REJESTRACYJNY

14 DOWÓD REJESTRACYJNY Starostowie ( lub prezydenci miast na prawie powiatu) Właściciel pojazdu Urząd komunikacji, urząd rejestracji pojazdu i kierowców 4. Dokumenty: wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (BOI-29) (wypełnia właściciel, właściciele) dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, darowizny, rachunek, faktura VAT). wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, dotyczy pojazdu karta pojazdu, jeżeli była wydana zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, dokument potwierdzający zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy dokument potwierdzający tożsamość właściciela potwierdzenie wniesienia opłat umowa ubezpieczenia OC 5. Jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu, zawierającym jego dane techniczne oraz dane personalne jego właściciela.


Pobierz ppt "UZYSKIWANIE PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google