Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Kowalczyk Monika Baranowska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa, tel. (22) 629-74-84, fax: 621-68-92

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Kowalczyk Monika Baranowska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa, tel. (22) 629-74-84, fax: 621-68-92"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Kowalczyk Monika Baranowska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Pl. Politechniki Warszawa, tel. (22) , fax: Innowacje w kształceniu na poziomie wyższym na przykładzie Filii Biblioteki Głównej PW w Płocku Filii Biblioteki Głównej PW w Płocku

2 Biblioteka Politechniki Warszawskiej jest akademicką biblioteką naukową. Wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno - informacyjny Politechniki Warszawskiej. Zadaniem systemu biblioteczno - informacyjnego PW jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, a także świadczenie usług informacyjnych i zapewnienie dostępu, za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi, do krajowych i światowych zasobów naukowych i dydaktycznych oraz do źródeł informacyjnych.

3 W zasobach BG dostępne jest piśmiennictwo, niezbędne do prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów. Są to książki naukowe, skrypty i podręczniki, informatory, poradniki i leksykony, czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej, a także zbiory specjalne (Polskie Normy a także normy ISO, EN, IEC – uznane za normy polskie, kartografia, prace doktorskie, bazy danych CD o on-line, mikrofilmy i mikrofisze). Gromadzona jest literatura najnowsza, odzwierciedlająca aktualny stan nauki na świecie. POLSKI KOMITET NIRMALIZACYJNY

4 Biblioteka Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku powstała w grudniu 1967 roku. Zatrudniała jednego pracownika na etacie pomocnika bibliotekarza. Biblioteka zajmowała wówczas dwa pokoje w Gmachu Mechaniki przy ul. Jachowicza 2. W tym okresie czytelnia liczyła 12 miejsc. Od 1968 roku liczba pracowników biblioteki systematycznie się powiększała.

5 W roku 1986 Biblioteka, decyzją Rady Bibliotecznej Politechniki Warszawskiej, została przekształcona w Filię Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w Płocku i pod tą nazwą została zapisana w statucie BGPW. Profil zakupów od początku związany był z potrzebami studentów Oddziału Budowlanego i Oddziału Mechanicznego oraz Oddziału Chemii. W latach 90-tych w Płocku utworzono Kolegium Ekonomiczne i od tego czasu Filia BGPW w Płocku zaczęła gromadzić księgozbiór ekonomiczny. Do lat 90-tych biblioteki posiadały katalogi kartkowe. Filia BGPW w Płocku opierała się na dwóch rodzajach katalogów: alfabetycznym Do lat 90-tych biblioteki posiadały katalogi kartkowe. Filia BGPW w Płocku opierała się na dwóch rodzajach katalogów: alfabetycznym (układ wg autorów) oraz dziesiętnym (wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya). Dzisiaj Filia BGPW w Płocku posiada około 60 tys. woluminów polskich i obcojęzycznych, ponad 25 tys. norm polskich i zagranicznych, ponad 600 pozycji na CD-Romach.

6 W roku 2000 BGPW zakupiła system biblioteczny ALEPH i przystąpiła do jego wdrażania. Stworzona została strona WWW biblioteki i na niej umieszczono wszystkie ważne informacje, które mogłyby zainteresować potencjalnego użytkownika biblioteki.

7 ALEPH 500™ jest wiodącym zintegrowanym systemem bibliotecznym na rynku automatyzacji bibliotek. Jest narzędziem do tworzenia efektywnego zarządzania wiedzą, dostarczającego użytkownikom najnowszych i najaktualniejszych informacji szybko, wydajnie i przyjazny sposób. ALEPH 500™ jest wiodącym zintegrowanym systemem bibliotecznym na rynku automatyzacji bibliotek. Jest narzędziem do tworzenia efektywnego zarządzania wiedzą, dostarczającego użytkownikom najnowszych i najaktualniejszych informacji szybko, wydajnie i przyjazny sposób. W 2004 roku Filia BGPW przystąpiła do wdrażania systemu bibliotecznego ALEPH. Wcześniej w Płocku książki katalogowano w systemie ISIS. Wdrożenie systemu ALEPH w bibliotekach wydziałowych wymaga uzgodnień z Biblioteką Główną, dlatego też został opracowany spis zadań dotyczący realizacji tego przedsięwzięcia.

8 W ramach takiej sieci biblioteki mogą posiadać wspólne bazy danych (katalogi) albo też zarządzać swoimi katalogami samodzielnie, decydując indywidualnie o formie opisów książek, czasopism i innych dokumentów, wyborze sposobów wyszukiwania dokumentów w katalogu, zasadach udostępniania zbiorów itp. Biblioteki mogą współpracować ze sobą na poziomie wypożyczalni. ALEPH automatyzuje nie tylko pojedyncze biblioteki, ale również lokalną sieć bibliotek (np. bibliotekę główną i wszystkie biblioteki wydziałowe i instytutowe danej uczelni zlokalizowane nawet w różnych punktach miasta).

9 Dzisiaj instytucja, która chce funkcjonować na rynku komercyjnym czy niekomercyjnym musi istnieć w Internecie, rozszerzać i promować swoja sieciowa ofertę, otwierać się na potrzeby użytkowników, innej alternatywy nie ma. Dynamiczny rozwój czasopism sieciowych nakłada na biblioteki zadanie porządkowania, selekcjonowania publikacji online w celu z jednej strony rozszerzenia oferty biblioteki, z drugiej zaś ułatwienia użytkownikom dostępu do wartościowej literatury naukowej. Należy podkreślić ważność i jednocześnie znaczenie w systemie udostępniania – e - informacji, dotyczących zasobów własnych i cudzych, drukowanych i elektronicznych, jakie zamieszczane są na stronie www biblioteki.

10 Dostęp, do Internetu w zasadniczy sposób ułatwia i rozszerza możliwości wyszukiwania i korzystania z interesujących użytkownika wybranych artykułów, poświęconych konkretnym zagadnieniom. Czasopisma publikowane w sieci udostępniane są na zasadzie: - wolnego, nieograniczonego dostępu - umów licencyjnych ograniczających dostęp do publikacji poprzez kod dostępu, nr IP komputerów - wolnego dostępu do czasopism na poziomie spisów treści lub abstraktów.

11 Podstawową rolę w bibliotecznym systemie udostępniania czasopism pełnić będzie strona www biblioteki. Na stronie www BG PW można znaleźć: - dostęp do katalogu online bibliotek sieci PW i Biblioteki Głównej - dostęp do baz i katalogów

12 Usługi informacyjno – biblioteczne świadczone przez BG PW - informacja o zbiorach biblioteki - pomoc w posługiwaniu się katalogiem biblioteki - informacja bibliograficzna i faktograficzna - lokalizacja materiałów źródłowych w bibliotekach polskich i zagranicznych - informacje dla piszących prace dyplomowe - szkolenia dla studentów I roku - szkolenia dziedzinowe dla dyplomantów i doktorantów - fachowa pomoc w korzystaniu ze źródeł elektronicznych - dostęp do baz danych - dostęp do czasopism elektronicznych - analiza cytowań prac naukowych (baza SCI) - informacja o wskaźniku Impact Factor (baza JCR – ocena poziomu czasopism naukowych) - informacja normalizacyjna

13 Bazy danych to łatwy i wygodny dostęp do światowej literatury naukowej i fachowej. Użytkownik może w nich znaleźć dane bibliograficzne, streszczenia oraz pełne teksty publikacji z różnych dziedzin wiedzy związanych z kierunkami studiów w PW. Dostęp do licencjonowanych baz danych możliwy jest z: - komputerów sieci PW - z dowolnego komputera dla autoryzowanych użytkowników zarejestrowanych w BG PW. Biblioteka Główna PW poleca również wartościowe i przydatne bazy dostępne w Internecie: - e – czasopisma (czasopisma w wersji elektronicznej) - e – książki (książki w wersji elektronicznej) - e – bazy (literatura na dany temat) ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

14 Filia BG PW w Płocku za pośrednictwem strony domowej BG PW Warszawie (http://www.bg.pw.edu.pl) umożliwia użytkownikom dostęp do katalogu online, gdzie mają oni możliwość przeszukiwania katalogów centralnych PW.

15 E-bazy dostępne na PW: - pełnotekstowe czasopisma - bibliograficzno – abstraktowe - bibliograficzne - pełnotekstowe książki Wszystkie bazy, do jakich dostęp oferuje PW znajdują się w zakładce E-bazy na stronie domowej BG PW. Zainteresowani mogą tutaj znaleźć informacje z dziedziny: - chemii (SciFinder, Royal Society of Chemistry, Scirus) - fizyki (AIP/APS) - techniki, - matematyki - bazy interdyscyplinarne. B A Z Y

16 BAZY I KATALOGI POLSKIE DOKTO - Baza zawiera informacje o pracach doktorskich i habilitacyjnych w PW. SYMPOnet - Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. BazTech - jest bibliograficzno - abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. BIBLIO - zawiera informacje o wszelkich typach publikacji, których twórcami są pracownicy Politechniki Warszawskiej. Ibuk - zawiera elektroniczne wersje książek publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe.

17 Bibliograficzno-abstraktowe: SciFinder - Baza Chemical Abstracts na platformie SciFinder. Compendex - Baza zawiera ponad trzy miliony streszczeń artykułów, raportów technicznych i materiałów konferencyjnych oraz doniesień naukowych w formie elektronicznej CSA Technology Reasearch Database. Scopus - Baza przeszukuje ok tytułów recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez 4000 wydawców (w tym 170 tytułów polskich). BAZY ZAGRANICZNE

18 Science Direct - zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elseviera a od marca 2003 r. również pełne teksty czasopism wydawnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science. PEŁNOTEKSTOWE ACS (American Chemical Society) Publications - Kolekcja 32 czasopism z dziedziny chemii wydawanych przez American Chemical Society. DOAJ (Directory of Open Access Journals) - udostępnia zbiór 2280 tytułów czasopism publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe. IEEE/IEE Electronic Library - Zasoby biblioteki elektronicznej IEEE/ IEE Electronic Library (IEL) umożliwiające dostęp do światowej literatury z dziedziny elektrotechniki, elektroniki i komputerów.

19 CINDAS - jest efektem 45 lat doświadczeń i badań sponsorowanych przez znane na całym świecie Semiconductor Research Corporation (SRC). FAKTOGRAFICZNE CINDAS Thermophysical Properties of Matter Database obrazuje termofizyczne - właściwości materiałów w postaci grafów i wykresów zawiera szczegółowe dane odnośnie 5,000 materiałów oraz 50,000 wykresów. CINDAS MPMD - CINDAS Microelectronic Packaging Materials Database zawiera dane odnośnie termicznych, mechanicznych, fizycznych właściwości materiałów elektronicznych czy tzw. pakietów elektronicznych.

20 Knovel - Interaktywna baza naukowych książek elektronicznych. Baza podzielona jest na 17 modułów tematycznych, w skład, których wchodzą publikacje ponad 30 wiodących wydawców z całego świata. KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE Referex Engineering - jest specjalistycznym serwisem wydawnictwa Elsevier, umożliwiającym dostęp do setek elektronicznych książek (pełne teksty). iBuk - przegląd książek i czasopism elektronicznych, płatnych i ogólnodostępnych.

21 Jej zasadniczym zadaniem jest stworzenie dostępu poprzez Internet do zasobów edukacyjnych i twórczości naukowej pracowników Politechniki Warszawskiej, a także do dóbr kultury o istotnym znaczeniu historycznym. Biblioteka cyfrowa jest prowadzona od wiosny 2005 roku. Początkowo funkcjonowała jako Kolekcja Elektroniczna Zbiorów Własnych, a następnie, wraz z wdrożeniem oprogramowania dLibra w maju 2006 roku, przejęła cały jej zasób. W skład Biblioteki Cyfrowej wchodzą pojedyncze dzieła, określane jako „publikacje”, zwłaszcza - książki, wybrane ze względu na szczególną istotność dla Uczelni i jej zadań dydaktycznych. Część z nich jest dygitalizowana. BIBLIOTEKA CYFROWA

22 DLA NAUKI Znaleźć tutaj można informacje, takie jak: - Impact Factor - lista polskich czasopism indeksowanych w bazie JCR. - Lista Filadelfijska czasopism - polskie czasopisma na Liście - Lista czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych. - Zasady sporządzania wykazu czasopism dla celów parametrycznych jednostek naukowych. - Możliwość przeprowadzenia analizy cytowań publikacji naukowych w oparciu o bazy: Scence Citation Index i SCOPUS. Przydatne zakładki na stronie www BG PW

23 Zakładka "Studia" została opracowana z myślą o studentach wszystkich rodzajów studiów w Politechnice Warszawskiej. Znaleźć tutaj można bogatą ofertę BGPW i wskazówki jak z nich korzystać, linki do internetowych zasobów edukacyjnych i inne przydatne informacje: S T U D I A Spisy przydatnych książek: - zasoby edukacyjne, - inne przydatne linki, - praca dyplomowa krok po kroku, - RefWorks - program do zarządzania bibliografią załącznikową, - katalog prac dyplomowych, - baza prac doktorskich i habilitacyjnych „dokto” - szkolenia dla użytkowników.

24 Największym wyzwaniem stojącym przed naszą biblioteką jest wykreowanie wśród czytelników obrazu bibliotek jako nowoczesnego centrum edukacji, informacji, kultury. Biblioteka ma ku temu wszelkie warunki: - stanowi miejsce spotkań „wokół książki”, kierując swoją ofertę do czytelnika, - racji statutowych zapisów jest instytucją działającą dla dobra studenta i pracownika PW, w większości posiada profesjonalną kadrę o wysokich kwalifikacjach.

25 Tradycyjne pojmowanie roli biblioteki jako instytucji służącej tylko wypożyczaniu książek w ich wersji papierowej powoli odchodzi do lamusa. Zmieniająca się w olbrzymim tempie rzeczywistość, w której papierowe nośniki informacji zastępują elektroniczne, wymusza zmiany w relacji biblioteka – czytelnik. Biblioteki, chcąc nadążyć za tymi zmianami, muszą rozszerzyć swoje działania statutowe i poszerzyć ofertę edukacyjną kierowaną do lokalnej społeczności. Już wkrótce nie będzie to gest dobrej woli, lecz znak czasu, konieczność związana z przetrwaniem. Biblioteka Główna PW jako biblioteka wiodąca zarządzą finansami bibliotek filialnych, szkoli pracowników, sprawuje nadzór merytoryczny nad ich działalnością.

26 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Agnieszka Kowalczyk Monika Baranowska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa, tel. (22) 629-74-84, fax: 621-68-92"

Podobne prezentacje


Reklamy Google