Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Procedury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Procedury."— Zapis prezentacji:

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

2 Procedury

3 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Podstawy prawne Wymagania egzaminacyjne: Rozporządzenie MENiS z dn.10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. nr 90, poz. 846) Rozporządzenie MEN z dn.28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. Nr 157, poz. 1102) Struktura i zasady przeprowadzania egzaminu: Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szk. publ. (Dz.U. Nr 83 poz.562) Rozporządzenie MEN z dn. 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szk. publ. (Dz.U. Nr 178, poz. 1097) Rozporządzenie MEN z dn. 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szk. publ. (Dz.U. nr 58, poz.475) [szkoły dwujęzyczne] Rozporządzenie MEN z dn. 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szk. publ. (Dz.U. nr 141, poz. 1150)

4 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI  Harmonogram egzaminów maturalnych w 2010 r. (z 10 sierpnia 2009 r.)  Komunikat dyrektora CKE z dnia 1 września 2008 r. w sprawie szczegółowej informacji o dostosowaniu egzaminu maturalnego od 2009 r.  Komunikat dyrektora CKE w sprawie egzaminu z informatyki w maju 2010 z dnia 6 lipca 2009 r.  Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2010 roku z 9 kwietnia 2008 r.  Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy lektur dla szkół ponadgimnazjalnych z 9 września 2008 r.  Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną w maju 2009 roku z dnia 3 marca 2009 r. Organizacja egzaminu Komunikaty Dyrektora CKE (www.cke.edu.pl)

5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Od 4 do 28 maja - część ustna egzaminu maturalnego Maj godz. 9.00 godz. 14.00 4 wtorekjęzyk polski (pp)język polski (pr) 5 środa matematyka (pp)matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski w kl. dwujęzycznych język angielski (pr) 7 piątek wiedza o społeczeństwie (pp) wiedza o społeczeństwie (pr) historia sztuki (pp) historia sztuki (pr) HARMONOGRAM Od 4 do 22 maja - część pisemna egzaminu maturalnego

6 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Maj godz. 9.00 godz. 14.00 10 poniedziałek biologia (pp) biologia (pr) historia muzyki (pp) historia muzyki (pr) 11 wtorek język niemiecki (pp) język niemiecki w kl. dwujęzycznych język niemiecki (pr) 12 środa język hiszpański (pp) język hiszpański w kl. dwujęzycznych język hiszpański (pr) 13 czwartek geografia (pp) geografia (pr) wiedza o tańcu (pp) wiedza o tańcu (pr) 14 piątekjęzyk rosyjski (pp)język rosyjski (pr)

7 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Maj godz. 9.00 godz. 14.00 17 poniedziałek historia (pp) historia (pr) chemia (pp) chemia (pr) 18 wtorek informatyka (pp) informatyka (pr) jęz.łaciński i kultura antyczna (pp) jęz. łaciński i kultura antyczna (pr) 19 środa język francuski (pp) język francuski w kl. dwujęz. język francuski (pr) 20 czwartek fizyka i astronomia (pp) fizyka i astronomia (pr) filozofia (pp) filozofia (pr) 21 piątek język włoski (pp) język kaszubski (pp) jęz. mniejszości narod. (pp) język włoski (pr) język kaszubski (pr) jęz. mniejszości narod. (pp) 22 sobota przedmioty zdawane w j. obcym* od godz. 9.00 *dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych  Przerwy między częściami egzaminów z j. obcych na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym oraz egzaminu z informatyki – 30 min.  Przerwy między egzaminami z przedmiotów zdawanych w j. obcym (kl. dwuj. – 22.V.) – 15 minut

8 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Egzamin w terminie dodatkowym 7 czerwca – 19 czerwca Egzamin w terminie poprawkowym: Egzamin pisemny: 23 sierpnia (pn), godz. 9.00 Egzamin ustny: 19 – 25 sierpnia Inne terminy egzaminu

9 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Struktura egzaminu maturalnego w 2010 r. Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym Wybrany przedmiot Część ustna Część pisemna Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym Część pisemna Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Matematyka Język mniejszości narodowej Język mniejszości narodowej Część ustna Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Jeśli przedmiotem dodatkowym jest j. obcy. jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych

10 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Przedmioty dodatkowe w części ustnej: język obcy nowożytny język mniejszości narodowej język regionalny – język kaszubski w części pisemnej: biologia chemia filozofia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki informatyka język łaciński i kultura antyczna język mniejszości etnicznej język mniejszości narodowej język obcy nowożytny język polski język regionalny – język kaszubski matematyka wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu

11 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym poziom w części ustnej w części pisemnej dodatkowe język polski–rozszerzony język mniejszości narodowej–rozszerzony język obcy nowożytny ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy rozszerzony matematyka–rozszerzony język obcy nowożytny inny niż wybrany jako obowiązkowy podstawowy lub rozszerzony (do wyboru) podstawowy lub rozszerzony (do wyboru) inne przedmioty– PRZEDMIOTY DODATKOWE

12 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Deklarowanie egzaminu z języka obcego - przykład Przedmioty obowiązkoweCzęść ustnaCzęść pisemna j. polski bez określenia poziomu (prezentacja) podstawowy matematyka-podstawowy j. angielskipodstawowy Przedmioty dodatkoweCzęść ustnaCzęść pisemna j. angielskirozszerzony j. francuskipodstawowy j. niemieckirozszerzony j. rosyjskipodstawowyrozszerzony

13 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: biologia chemia fizyka i astronomia z części geografii odnoszącej się do geografii ogólnej z części historii odnoszącej się do historii powszechnej matematyka nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania rozwiązują  w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązywać  w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku

14 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Arkusze egzaminacyjne Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005-2009, a w roku szkolnym 2009/2010 przystępują do egzaminu na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2008/2009 – w celu uzyskania świadectwa dojrzałości, podwyższenia wyniku i/lub przystępują do egzaminów z przedmiotów dodatkowych – otrzymują takie same zestawy egzaminacyjne jak absolwenci przystępujący po raz pierwszy do egzaminu w roku szkolnym 2009/2010.

15 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Obowiązki Przewodniczącego/Zastępcy Zespołu Egzaminacyjnego  Nadzoruje przepływ informacji od/do OKE w odpowiednim czasie i zakresie  Uczestniczy wraz ze swoim zastępcą w szkoleniach organizowanych przez OKE  Opracowuje wewnątrzszkolną instrukcję przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w szkole (materiał pomocniczy w Procedurach)  Informuje nauczycieli, uczniów, absolwentów o strukturze i formie egzaminu oraz o zasadach jego organizacji i przebiegu

16 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI  Część Procedur „Informacja dla zdającego egzamin maturalny w r. szk. 2009/2010”  Struktura egzaminu maturalnego  Harmonogram egzaminów ustnych i pisemnych  Komunikaty Dyrektora CKE  Lista tematów z języka polskiego  Informacja o dostępności materiałów informacyjnych na temat egzaminu (informatory, biuletyny maturalne, rozporządzenie, komunikaty, procedury, wewnątrzszkolna instrukcja, formularze: deklaracja, wniosek o dostosowanie, oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego)  Tryb odwoławczy  Procedura wglądów Informacje dla maturzystów

17 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI  Przyjmuje od uczniów/absolwentów wstępne i ostateczne deklaracje zgłoszenia do egzaminu oraz wnioski o dostosowanie warunków i formy egzaminu (zał.14). Sprawdza poprawność wypełnienia deklaracji. Potwierdza odbiór deklaracji, sporządza ich kopie, które przekazuje zdającym.  Stwierdza uprawnienie zdającego do korzystania z dostosowań oraz odpowiada za ich zrealizowanie w zakresie przewidzianym w informacji dyrektora CKE i/lub składa wniosek do OKE o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w domu zdającego (załącznik 17).  Przekłada deklaracje na wersję elektroniczną, a następnie przekazuje do oke.  Weryfikuje dane o zdających przekazane zwrotnie z bazy OKE. Zbiera podpisy zdających na stosownych wydrukach. Gdy jest to konieczne, dokonuje korekty i przekazuje skorygowane dane do OKE w ustalonym terminie i trybie. Obowiązki Przewodniczącego/Zastępcy Zespołu Egzaminacyjnego – cd.

18 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Deklaracja Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację. deklaracja wstępna - do 30 września 2009 r. deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2010 r. Deklaracja dotyczy:  zdawanych przedmiotów i poziomów poszczególnych egzaminów  tematu prezentacji do egzaminu z języka polskiego w jego części ustnej  środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania w przypadku zdawania informatyki Osoba składająca deklarację otrzymuje jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

19 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005-2009 i zdał egzamin Absolwent może nie składać deklaracji wstępnej. Absolwent zdał egzamin i otrzymał świadectwo, zatem może: podwyższać wynik z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, w tym zdawanych w części ustnej zdawać od 1 - 3 dodatkowych przedmiotów w każdej kolejnej sesji, pod warunkiem, że nie zdawał ich w części obowiązkowej. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych są zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym. nie może wybrać innego przedmiotu obowiązkowego Poprzednie sesje2010 poziom podstawowypoziom podstawowy lub rozszerzony poziom rozszerzony poziom podstawowy i rozszerzonypoziom rozszerzony poziom dwujęzyczny

20 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005-2009 i nie zdał go Absolwent może ponownie przystąpić do egzaminu/egzaminów w kolejnych latach w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym przystąpił do egzaminu po raz pierwszy. Absolwent może nie składać deklaracji wstępnej. Absolwent, który nie zdał określonego przedmiotu/ przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub pisemnej, może zmienić poziom niezdanego egzaminu lub wybrać inny przedmiot, z wyjątkiem przedmiotu, który zdawał jako dodatkowy.

21 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Świadectwo „amnestyjne” Absolwent, który nie zda ł jednego z egzaminów obowi ą zkowych, a otrzyma ł ś wiadectwo dojrza ł o ś ci (amnestia), nie mo ż e w nast ę pnych sesjach zmieni ć niezdanego przedmiotu na inny ani zmieni ć poziomu z rozszerzonego na podstawowy (dotyczy absolwentów, którzy otrzymali ś wiadectwo przed 2008 r.)

22 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Absolwent, który nie zda ł, nie przyst ą pi ł lub przerwa ł egzamin maturalny w cz ęś ci ustne j z j ę zyka polskiego, przyst ę puj ą c ponownie do egzaminu, mo ż e wskaza ć w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybra ć inny temat z aktualnej listy tematów przygotowanej w szkole. Absolwent, który chce podwy ż szy ć wynik cz ęś ci ustnej egzaminu z j ę zyka polskiego – zasada j.w.

23 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI  Wniosek o dostosowanie - wraz z deklaracją (nie później niż w terminie złożenia deklaracji ostatecznej – 7.02.2010 r.).  Opinia wydana nie wcześniej niż 4 lata przed terminem egzaminu i nie później niż do 30 września r. szk., w którym odbywa się egzamin. (nie wcześniej niż 4 maja 2006 r. i nie później niż 30 września 2009 r.)  Absolwenci przystępujący do egzaminu po raz kolejny składają opinię, którą złożyli z pierwszą deklaracją.

24 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI DOKUMENTY  dysleksja  dysgrafia  dziecięce porażenie mózgowe  spastyczne porażenie czterokończynowe  znacznie obniżona sprawność narządu artykulacyjnego  zaburzenia komunikacji językowej  choroby przewlekłe  czasowo niepełnosprawni  zaburzenia komunikacji językowej  niewidomi  słabo widzący  niesłyszący  słabo słyszący  niepełnosprawni ruchowo w zakresie kończyn g.i d.  dziecięce porażenie mózgowe  spastyczne porażenie czterokończynowe  znacznie obniżona sprawność narządu artykulacyjnego  zaburzenia komunikacji językowej  zaburzenia psychiczne i nerwicowe ABSOLWENCI ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej nauczani indywidualnie orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania chorzy lub niesprawni czasowo zaświadczenie lekarskie niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

25 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI  Powołuje na piśmie swojego zastępcę i ZE nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu, tj. do 4 marca 2010 r. (zał. 2).  Powołuje, na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły lub placówki, członków ZE spoza szkoły.  Odbiera od z-cy przewodniczącego i członków ZE oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych (zał. 16).  Szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków ZE ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do ZP i ZN w innych szkołach. Zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego nauczycieli spoza szkoły. Obejmuje pełnym przeszkoleniem osoby z innych placówek niż szkoły przeprowadzające egzamin maturalny w danym roku szkolnym.  Powołuje spośród członków ZE przedmiotowe zespoły egzaminacyjne – na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, tj. do 4 marca 2010 r. (zał. 3). Obowiązki Przewodniczącego/Zastępcy Zespołu Egzaminacyjnego – cd.

26 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI  Ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminów zgodny z terminarzem egzaminów ogłoszonym przez dyrektora CKE, nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego, tj. do 4 marca 2010 r.  Harmonogram powinien zawierać informacje o miejscu, dacie i orientacyjnej godzinie rozpoczęcia egzaminu przez każdego zdającego oraz wskazywać miejsce i przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników egzaminu w danym dniu.  Harmonogram powinien także zawierać informację o miejscu i terminie egzaminu/egzaminów dla zdających skierowanych przez dyrektora OKE do innej szkoły.  Przesyła niezwłocznie harmonogram części ustnej egzaminów do dyrektora OKE i dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na egzamin. Obowiązki Przewodniczącego/Zastępcy Zespołu Egzaminacyjnego – cd. Czas trwania egzaminu dostosowany do liczby zdających !!!

27 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SZKOŁA MACIERZYSTASZKOŁA ORGANIZUJĄCA EGZAMIN OKE PROTOKÓŁ (kopia w dokumentacji szkolnej) DEKLARACJA Informacja o braku możliwości powołania ZP + zgłoszenie ucznia (HERMES) WYNIK

28 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Egzamin ustny z j. polskiego Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu maturalnego (do 7 kwietnia 2010 r.) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

29 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Egzamin ustny z j. polskiego Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, lub nie dostarczy bibliografii w wyznaczonym terminie, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. Ocena - za prezentację tematu: 5 pkt. – 25% ogólnej punktacji  zbyt mało, by zdać egzamin

30 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Egzamin z informatyki W czasie egzaminu maturalnego z informatyki w sali egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas administrator (opiekun) pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego. Administrator (opiekun) pracowni może być wychowawcą zdających, jeżeli jest jedynym administratorem pracowni w tej szkole.

31 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI KODOWANIE ARKUSZY kod rodzaju arkusza NIE ZAKLEJAĆ! numerem PESEL zdającego jawny wpisuje zdający naklejka z numerem PESEL zdającego

32 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Kodowanie arkuszy Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na umieszczeniu (w odpowiednich miejscach) otrzymanych od członków zespołu nadzorującego naklejek z nadanym przez OKE kodem, zawierających m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr. Zdający sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer na liście zdających, umieszcza na liście adnotację o stwierdzeniu błędu i podpisuje listę. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi. Zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem, a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły.

33 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Warunki uzyskania świadectwa dojrzałości  Zdający zdał egzamin maturalny, jeśli w części ustnej i w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.  Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez komisję okręgową.  Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych oraz przedmiotów zdawanych w języku obcym (klasy dwujęzyczne) nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa.  Nawet jeśli zdający wybierze w części dodatkowej ten sam przedmiot co w części obowiązkowej - ale już na poziomie rozszerzonym – to w sytuacji hipotetycznej, w której nie zda egzaminu w części obowiązkowej (podstawowej) i niezależnie od wyniku na poziomie rozszerzonym (poziom rozszerzony), egzamin nie będzie zdany.

34 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI TerminZadanie Podstawa prawna Komentarz do 31.XII.09Zlecenie opracowania tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na kolejną sesję egzaminu (2011) § 65 ust.1 p.3 do 7.II.10Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu § 63 ust. 2 i 3 § 59 ust. 4 Jeśli uczeń, absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną do 10.II.10Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji i danych zdających egzamin maturalny § 63 ust. 8 11.02.10 r. ukażą sie w panelu dla szkół listy weryfikacyjne do 12.II.10Przesłanie do OKE wniosku o skierowanie zdającego do innej szkoły na egzamin ustny z języka obcego (w przypadku braku możliwości powołania PZE) do 4.III.10Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego i szkolnego zespołu egzaminacyjnego § 64 ust. 2 Druk powołania zespołu – zał. 2 Procedury. Powołanie pozostaje w dokumentacji szkoły do 4.III.10Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu zgodnie z zasadami opisanymi w § 68 § 65 ust. 1 p. 1 § 68 Druk powołania zespołu – zał. 3 Procedury. Powołania, oświadczenia i kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji egzaminatorów pozostają w dokumentacji szkoły do 4.III.10Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych i przesłanie go do OKE § 65 ust. 1 p.2 Do 5.III.10 r. - Harmonogram i składy komisji w panelu dla szkół Terminarz

35 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI


Pobierz ppt "OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Procedury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google