Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA SPÓŁKI. PLAN PREZENTACJI 1. Informacje o działalności Spółki 2. Rynek 3. Pozycja Spółki na rynku 4. Wyniki finansowe 5. Strategia rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA SPÓŁKI. PLAN PREZENTACJI 1. Informacje o działalności Spółki 2. Rynek 3. Pozycja Spółki na rynku 4. Wyniki finansowe 5. Strategia rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA SPÓŁKI

2 PLAN PREZENTACJI 1. Informacje o działalności Spółki 2. Rynek 3. Pozycja Spółki na rynku 4. Wyniki finansowe 5. Strategia rozwoju i jej realizacja 6. Inwestycja – emisja obligacji 7. Akcjonariat i Zarząd Spółki 8. Informacje dodatkowe 9. Kontakt 2

3 INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 3

4 PROFIL DZIAŁALNOŚCI Zarządzanie wierzytelnościami B2B i B2C Obrót wierzytelnościami B2B i B2C Doradztwo prawne bieżąca pomoc z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego, upadłościowego, prawa pracy, prawa wekslowego i dewizowego 4 Klienci: największe instytucje w kraju, sektor MŚP, a nawet osoby fizyczne

5 STRUKTURA PORTFELA WIERZYTELNOŚCI Spółka kooperuje z dwoma największymi grupami finansowymi w Europie 60% portfela stanowią wierzytelności B2C, gdzie Klientami są: banki ubezpieczyciele firmy telekomunikacyjne telewizje urzędy fundusze sekurytyzacyjne 5

6 SKUTECZNOŚĆ – PROCES WINDYKACJI e-Kancelaria GPF S.A. jest skuteczną firmą dzięki kompleksowo zaplanowanemu procesowi dochodzenia roszczeń. Obsługujemy należności na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego w ramach jednej spółki. Windykacja: na zlecenie portfeli zakupionych na rachunek własny Postępowanie polubowne Postępowanie sądowe w tym e-Sąd Postępowanie egzekucyjne 6

7 RYNEK 7

8 ZADŁUŻENIE POLAKÓW Źródło: BIG InfoMonitor (Raport „InfoDług” - maj 2011) 30,89 mld zł – łączna kwota zaległych płatności Polaków w maju 2011 r. 62% – wzrost niespłaconego zadłużenia Polaków w ciągu ostatniego roku względem maja 2010 r. 2,1 mln – liczba Klientów podwyższonego ryzyka w Polsce, którzy nie regulują zobowiązań w terminie 14 702 zł – średnie zaległe zadłużenie Polaka 5,5% – odsetek Polaków nie reguluje zobowiązań terminowo 8

9 ZADŁUŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Źródło: Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (za 2010 r.) w 2010 r. doszło do dalszego pogorszenia jakości portfela kredytowego banków mierzonej wartością i udziałem kredytów zagrożonych wzrost kredytów zagrożonych dotyczył przede wszystkim sektora gospodarstw domowych (wartość zwiększyła się o 36,9% z 24,9 mld zł na koniec 2009 r. do 34,1 mld zł na koniec 2010 r.) znaczny wzrost kredytów zagrożonych to przede wszystkim konsekwencja dalszego pogorszenia jakości portfela kredytów konsumpcyjnych - wartość zagrożonych kredytów konsumpcyjnych w 2010 r. sięgała 23,2 mld zł i była aż o 34,9% wyższa w porównaniu z 2009 r. wartość zagrożonych kredytów mieszkaniowych sięga 4,9 mld zł (wzrost w stosunku do stanu na koniec 2009 r. o 1,7 mld zł, tj. o 53,1%) - przyrost walutowych kredytów zagrożonych wyniósł 0,6 mld zł (w 2009 r. 0,4 mld zł) 9

10 JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW Źródło: Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (za 2010 r.) jakość portfela kredytowego sektora przedsiębiorstw wydaje się stopniowo stabilizować, choć niepokoi przyrost kredytów zagrożonych w 2010 r. - wartość wzrosła o 1,5 mld zł wobec 2009 r. (głównie w MŚP) w skali całego roku 2010 wartość kredytów zagrożonych sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 5,8% z 25,7 mld zł na koniec 2009 r.do 27,2 mld zł na koniec 2010 r. przyrost kredytów zagrożonych wystąpił głównie w obszarze kredytów MŚP (poziom kredytów zagrożonych udzielonych MŚP zwiększył się w 2010 r. o 1,4 mld zł, tj. o 8,1%, a ich udział w kredytach dla MŚP wzrósł do 14,5% z 13,4% na koniec 2009 r.) 10

11 RYNEK WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Źródło: IBnGR na podstawie informacji od firm windykacyjnych Za wielkość rynku usług windykacyjnych przyjmuje się łączną wartość spraw przekazanych do windykacji firmom zewnętrznym. 11

12 RYNEK WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Podział rynku wierzytelności w Polsce Wierzytelności gospodarcze segment B2B wierzytelności firm z sektora MŚP zobowiązania przedsiębiorstw zobowiązania wobec Skarbu Państwa lub wobec pracowników Wierzytelności konsumenckie segment B2C wierzytelności dużych przedsiębiorstw i instytucji finansowych zobowiązania wobec sektora bankowego zobowiązania wobec dostawców usług telekomunikacyjnych opłaty czynszowe, opłaty za gaz, za energię elektryczną itp. 12

13 RYNEK WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI wartość długów, które trafiły w 2010 r. do 8 największych firm windykacyjnych, wzrosła o ok. 25% w porównaniu z rokiem poprzednim największe firmy windykacyjne przyjęły do odzyskania w 2010 r. należności o wartości 9,5 mld zł, czyli o ponad 1,8 mld zł więcej niż w roku poprzednim na rynku dominują wierzytelności przyjęte do windykacji na zlecenie, ale rośnie też wartość zakupionych portfeli Źródło: IBnGR na podstawie informacji od firm windykacyjnych 13

14 RYNEK WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Źródło: IBnGR na podstawie informacji od firm windykacyjnych 14

15 RYNEK WIERZYTELNOŚCI I JEGO PERSPEKTYWY 15 szacowana wartość całego rynku wierzytelności nieregularnych – ok. 100 mld zł * * Dział analiz eKancelaria GPF S.A.

16 PRZYSZŁOŚĆ RYNKU W porównaniu z krajami wysokorozwiniętymi, rola branży windykacyjnej w sektorze finansowym jest w polskiej gospodarce wyraźnie mniejsza. Według oceny IBnGR, do 2014 r. należy spodziewać się systematycznego wzrostu wartości udzielanych kredytów przez krajowe banki. W ostatnich latach można zauważyć w Polsce wzrost skłonności do powierzania windykacji firmom zewnętrznym, a liczba dużych grup finansowych współpracujących z branżą windykacyjną wzrosła dwu i półkrotnie z 14 w 2003 roku do 35 w 2010 roku. Dodatkowo w latach 2009-2010 miał miejsce wyraźny wzrost pogorszenia się jakości portfeli kredytowych polskich banków, co jest pochodną kryzysu finansowego i związanego z nim pogorszenia sytuacji dochodowej wielu kredytobiorców - oczekuje się, iż ta tendencja utrzyma się również w roku 2011. 16

17 PRZYSZŁOŚĆ RYNKU Jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój branży windykacyjnej w najbliższych latach będzie rosnąca liczba i wartość transakcji zakupu wierzytelności. Kolejnym czynnikiem jest rozwój segmentu windykacji długów korporacyjnych. Do tej pory banki niezbyt często sprzedawały takie portfele, przede wszystkim z uwagi na duże kwoty należności wchodzące w ich skład oraz poziom komplikacji tych spraw. Przy tak przyjętych założeniach rynek usług windykacyjnych w Polsce w latach 2010-2014 charakteryzować się będzie tendencją wzrostową. 17

18 POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU 18

19 POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU Źródło: Firmy za „GG Parkiet” 31.01.2011 r. Spółka jest jednym z liderów rynku 19

20 POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU Tylko w I półroczu 2011 roku Spółka pozyskała do windykacji wierzytelności o łącznej wartości 460 mln zł, co daje aż 460% wzrostu w stosunku do całego poprzedniego roku. 20

21 Atuty e-Kancelarii: 21 8 lat doświadczenia na rynku Pozycja lidera windykacji w sektorze B2B 10 oddziałów na terenie całego kraju 180 kompetentnych pracowników Przeszło 10 tys. Klientów Wierzytelności o wartości ok. 1,5 mld zł

22 STRATEGIA I JEJ REALIZACJA 22

23 STRATEGIA wzrost obrotu wierzytelnościami z sektorów B2B i B2C (branża telekomunikacyjna, ubezpieczeniowa i in.) serwisowanie wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych (wymagana zgoda KNF) wzmocnienie pozycji lidera w sektorze B2B obsługi wierzytelności zleconych zwiększenie udziałów w rynku korporacyjnym wierzytelności zleconych (banki, ubezpieczyciele, instytucje finansowe itp.) rozwój sieci placówek: Bydgoszcz, Białystok, Kielce, Rzeszów, Praga, Bratysława rozbudowa platformy IT Przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 23

24 REALIZACJA STRATEGII utworzenia funduszu sekurytyzacyjnego UniFund NS FIZ wraz z Forum TFI S.A. inwestowanie w zakup portfeli wierzytelności z sektora B2B i B2C rozbudowa sieci oddziałów na terenie kraju i ekspansja za granicą wdrożenie nowej platformy informatycznej do zarządzania procesem sądowo-egzekucyjnym z wykorzystaniem elektronicznego postępowania upominawczego 24

25 REALIZACJA STRATEGII uruchomienie tzw. cross sellingu usług finansowych i dodatkowych form akwizycji rozbudowa centrum analitycznego powołanie działu obsługi kluczowych Klientów 25

26 WYNIKI FINANSOWE 26

27 WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY przychody w roku 2012 osiągną poziom 20 mln zł i będą wyższe od przychodów z roku 2010 o ponad 200%, zysk netto o ponad 500% i wyniesie 5 mln zł rentowność netto w latach 2011 - 2012 przekroczy 20% wynik netto roku 2010 jest obciążony kosztami inwestycji, które przełożą się na wzrost wyniku w 2011 r. 27

28 I i II KWARTAŁ 2011 w październiku 2010 roku nastąpiło przekształcenie formy prawnej ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną zmiana formy prawnej wpłynęła na sposób funkcjonowania Spółki, co miało istotny wpływ na jej wyniki finansowe, przede wszystkim w zakresie kosztów i sposobu opodatkowania dochodów w IQ2011 roku przychody Spółki wzrosły o ok. 37% względem 2010 łączne (długo i krótkoterminowe) zadłużenie Spółki na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiło 10,9 mln zł I Q 2011I Q 2010 II Q 2011II Q 2010 Przychody ze sprzedaży (w mln zł) 2,031,48 4,31,6 Zysk netto (w mln zł)0,070,39 0,320,21 28

29 PERSPEKTYWY ROZWOJU… Rosnący udział Spółki w dynamicznie rozwijającym się rynku Ogólnopolski zasięg oraz plany ekspansji w Europie Przejrzysta Spółka - akcje notowane na rynku NewConnect Dobre perspektywy rozwoju rynku windykacyjnego …czyli dlaczego warto kupić obligacje 29

30 AKCJONARIAT I ZARZĄD SPÓŁKI 30

31 AKCJONARIAT AKCJELICZBA AKCJI * UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZ Seria A10.500.00072,12% 83,80% Seria B3.000.00020,60% 11,97% Seria C1.060.0007,28% 4,23% SUMA14 560 000100% * o wartości nominalnej 0,10 zł. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.456.000 zł i dzieli się na: 10.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu 2:1 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 1.060.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 31

32 AKCJONARIAT Prezes Zarządu – Mariusz Pawłowski – 10.300.000 akcji serii A Mniejszościowy akcjonariuszem i strategicznym partnerem e–Kancelaria GFP S.A. jest fundusz wierzytelności EX-DEBT Partners S.A., dla którego inwestycja w akcje Spółki ma charakter długoterminowy – 2.700.000 akcji serii A i B 32

33 Mariusz Pawłowski – Prezes Zarządu związany ze Spółką od początku jej istnienia jako jeden z założycieli posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowo- prawnej karierę rozpoczął w 2001 roku w Kancelarii Prawnej BJM & S-ka we Wrocławiu w latach 2001-2003 pracował w Kancelarii Prawnej H.T.P. na stanowisku Koordynatora administrującego bieżącą działalnością firmy kwalifikacje zawodowe podnosił na kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania, logistyki, finansów i sprzedaży oraz z zakresu negocjacji absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego ZARZĄD SPÓŁKI 33

34 Bartosz Lewandowski – Członek Zarządu od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą obrotu wierzytelnościami doświadczenie zdobył zarządzając procesami dochodzenia należności w spółkach akcyjnych takich jak KRUK S.A., iCentrum S.A., BEST S.A., piastując stanowiska na szczeblu kierowniczym oraz dyrektorskim w Spółce odpowiada za strategię rozwoju sprzedaży oraz całokształt kontaktów biznesowych z Klientami jest certyfikowany audytorem wewnętrznym z zakresu norm ISO 9001 i 9002 ukończył Szkołę Menadżerską kontynuując studia na Wydziale Administracji ZARZĄD SPÓŁKI 34

35 INFORMACJE DODATKOWE 35

36 HISTORIA SPÓŁKI rozpoczęcie działalności w formie spółki komandytowej rozwój sieci oddziałów członkostwo w Polskim Związku Windykacji rozwój platformy teleinformatycznej - obsługa dużych pakietów wierzytelności 2004 zakup portfeli wierzytelności własnych od banków oraz sektora B2B 2003 2005 2007 od 2008 2010 przekształcenie w spółkę akcyjną debiut Spółki na rynku NewConnect oraz zgoda KNF na utworzenie z Forum TFI SA funduszu sekurytyzacyjnego – UniFund NSFIZ 2011 36

37 SIEDZIBA SPÓŁKI pracuje już z nami przeszło 180 specjalistów około 70 osób obsługujących call center zatrudnienie ciągle wzrasta ze względu na rosnącą wartość obsługiwanych spraw 37

38 WYRÓŻNIENIA Jesteśmy „Gazelą Biznesu 2010” „Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju 2010” w kategorii „Dynamicznie rozwijająca się firma” 38

39 PROFESJONALIZM, SKUTECZNOŚĆ, ZAUFANIE Jesteśmy transparentną Spółką, dla której kluczowe są najwyższa jakość usług, etyka prowadzonego biznesu, skuteczność oraz profesjonalizm. 39

40 CERTYFIKATY Spółka działa w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne, które dają nam i naszym Klientom pewność zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji Spółka jest członkiem Polskiego Związku Windykacji (Zasad Etyki Branży Windykacyjnej Członków Polskiego Związku Windykacji) w 2010 roku Wrocławska Izba Gospodarcza w ramach programu Biała Lista uhonorowała Spółkę Brązowym Certyfikatem Wiarygodności i Rzetelności 40

41 KONTAKT e–Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ul. Gen. Józefa Bema 2 50-265 Wrocław tel. 71 327 28 00 fax. 71 327 29 04 kontakt@e-kancelaria.com www.e-kancelaria.com 41


Pobierz ppt "PREZENTACJA SPÓŁKI. PLAN PREZENTACJI 1. Informacje o działalności Spółki 2. Rynek 3. Pozycja Spółki na rynku 4. Wyniki finansowe 5. Strategia rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google