Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Departament Polityki Regionalnej – Biuro Komunikacji i Pomocy Technicznej Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Departament Polityki Regionalnej – Biuro Komunikacji i Pomocy Technicznej Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Departament Polityki Regionalnej – Biuro Komunikacji i Pomocy Technicznej Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 Projekt z dnia 25.11.2007r.

2 Podstawa Prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. - Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.

3 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących promocji Zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., beneficjenci są odpowiedzialni za prowadzenie polityki informacyjnej wobec opinii publicznej z zakresu zyskanego dofinansowania z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

4 Instytucją odpowiedzialną za weryfikację i kontrolę działań informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P jest Departament Wdrażania RPO WK- P, a w szczególności Biuro Kontroli. Podstawę prawną stanowić będzie umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 zawarta pomiędzy beneficjentem a Instytucją Wdrażającą. Brak lub niewłaściwe przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty środków lub koniecznością zwrotu dotacji.

5 Przykładem niewłaściwie przeprowadzonych działań informacyjno – promocyjnych może być lotnisko Spata w Grecji. W przypadku tej inwestycji 1 września 2003 r. Komisja Europejska postanowiła zmniejszyć o 12,8 milionów euro pomoc przyznaną dla nowego ateńskiego lotniska. Decyzję tę podjęto ze względu na niewystarczające przestrzeganie zasad Funduszu Spójności dotyczących kwalifikowalności wydatków oraz nieprzestrzeganie wymogów w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych na temat projektu.

6 Instrumenty informacji i promocji (OBLIGATORYJNE) Tablica informacyjna Tablica informacyjna jest podstawowym elementem informującym o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych. Powinna zostać zamontowana w miejscu realizacji inwestycji w momencie rozpoczęcia rzeczowej realizacji nie później niż 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia realizacji inwestycji.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (opcjonalnie oraz z budżetu państwa/ budżetu samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powiat Inowrocławski realizuje inwestycję pt. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap” Wartość inwestycji 2 500 000,00 zł Kwota dofinansowania 1 250 000 000,00 zł 35% 45% 20% Wzór 1 – TABLICA INFORMACYJNA

8 Układ tablicy informacyjnej: A) nagłówek: Należy umieścić logo „Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności”, herb Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz logo Unii Europejskiej. Obszar nagłówka nie może być mniejszy niż 35 % całkowitej powierzchni tablicy zgodnie ze wzorem nr 1.

9 Układ tablicy informacyjnej: B) środek tablicy: W środkowej części tablicy należy umieścić zwrot „Nazwa beneficjenta” realizuje inwestycję pt. „nazwa inwestycji”. Poniżej należy umieścić informacje o źródłach finansowych „wartości inwestycji” oraz „kwotę dofinansowania”. Dodatkowo beneficjent (tylko jedno logo beneficjenta wnioskującego o środki), umieszcza po lewej stronie tablicy logo lub znak identyfikacyjny. Obszar środka tablicy nie może być mniejszy niż 45 % całkowitej powierzchni tablicy zgodnie ze wzorem 1.

10 Układ tablicy informacyjnej: C) stopka: Należy umieścić zwrot „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. W przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo z budżetu państwa lub budżetu samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać „oraz z budżetu państwa”/„oraz z budżetu samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Obszar stopki tablicy nie może być mniejszy niż 20 % całkowitej powierzchni tablicy zgodnie ze wzorem 1.

11 Tło tablicy powinno być w kolorze białym. Czcionka informacji zawartych na tablicy powinna być z serii Myriad Pro SemiCond.

12 W ramach działań informacyjnych wyróżniamy następujące rodzaje tablic informacyjnych. A Tablica informacyjna (o minimalnych wymiarach 2 m szerokość x 1,5 m wysokość) Tablica musi być umieszczana w miejscach inwestycji infrastrukturalnych, których całkowity koszt wynosi ponad 500 000 EUR. Układ tablicy powinien spełniać warunki opisane dla Wzoru 1 i zawierać wszystkie wymagane elementy. Wartość projektu określa się na podstawie kursu euro obowiązującego w momencie złożenia wniosku.

13 B Tablica informacyjna (o minimalnych wymiarach 1.1 m szerokość x 0,9 m wysokość) Stosuje się w przypadku projektów infrastrukturalnych poniżej 500 000 EUR. Układ tablicy powinien spełniać warunki opisane dla Wzoru 1 i zawierać wszystkie wymagane elementy. Wartość projektu określa się na podstawie kursu euro obowiązującego w momencie złożenia wniosku.

14 C Tablica informacyjna (o minimalnych wymiarach 0,5 m szerokość x 0,3 m wysokość) Stosuje się w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, gdzie nie jest możliwe umieszczenie stosownej tablicy ze względów technicznych lub bezpieczeństwa za zgodą Instytucji Wdrażającej. Układ tablicy powinien spełniać warunki opisane dla Wzoru 1 i zawierać wszystkie wymagane elementy.

15 D Plakietka informacyjna (o minimalnych wymiarach 0,10 m szerokość x 0,05 m wysokość) Stosuje się dla oznakowania wyposażenia, komputerów oraz innych sprzętów zakupionych dzięki wsparciu środków unijnych. Układ tabliczki powinien spełniać warunki opisane dla Wzoru 1 i zawierać wszystkie wymagane elementy.

16 Tablice pamiątkowe Tablice i plakietki informacyjne powinny zostać zastąpione tablicą pamiątkową w terminie do 6 miesięcy od momentu finansowego zakończenia realizacji inwestycji. Tablice powinny stać w miejscu zakończonej inwestycji przez 5 lat. Celem stałych tablic pamiątkowych jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych.

17 Stosowanie tablic pamiątkowych: W przypadku dróg powinny być zamontowane na początku i na końcu drogi; W przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków tablice pamiątkowe powinny być umieszczone na zewnątrz budynku; Dla modernizacji pomieszczeń lub części obiektu, tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt; W przypadku zakupu taboru czy innego rodzaju sprzętu ruchomego należy zamieścić na nim elementy wymagane w formie np. naklejki; W przypadku pozostałych inwestycji, które nie zostały opisane należy zastosować innego rodzaju oznaczenia (po wcześniejszym uzgodnieniu z Instytucją Wdrażającą – Departament Wdrażania RPO).

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (opcjonalnie oraz z budżetu państwa/ budżetu samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powiat Inowrocławski zrealizował inwestycję pt. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap” Źródła finansowania: Całkowita wartość inwestycji 2 500 000,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (75%) – Budżet Państwa / Województwa Kujawsko – Pomorskiego(10%) Budżet Powiatu – 15 % - Termin zakończenia – wrzesień 2008 r. 35% 45% 20% Wzór 2 – TABLICA PAMIĄTKOWA

19 Układ tablicy pamiątkowej: A)Nagłówek – identycznie jak w przypadku tablicy pamiątkowej

20 B) środek tablicy: W środkowej części tablicy należy umieścić zwrot „ Nazwa beneficjenta” zrealizował inwestycję pt. „nazwa inwestycji”. Poniżej należy umieścić informacje o źródłach finansowych oraz zakończeniu inwestycji zgodnie ze wzorem 2. Dodatkowo beneficjent (tylko jedno logo beneficjenta wnioskującego o środki), umieszcza po lewej stronie tablicy logo lub znak identyfikacyjny. Obszar środka tablicy nie może być mniejszy niż 45 % całkowitej powierzchni tablicy zgodnie ze wzorem 2.

21 C) Stopka – identycznie jak w przypadku tablicy informacyjnej

22 - Tło tablicy powinno być w kolorze białym. - Czcionka informacji zawartych na tablicy powinna być z serii Myriad Pro SemiCond. -Tablica powinna posiadać minimalne wymiary (0,9 m szerokość x 0,7 m wysokość). W przypadku budowy lub modernizacji inwestycji infrastrukturalnych, gdzie niemożliwe lub niezasadne jest zastosowanie wymiarów 70 cm x 90 cm dopuszcza się zmniejszenie rozmiaru tablicy pamiątkowej (za zgodą Instytucji Wdrażającej – Departament Wdrażania RPO). Układ tablicy powinien spełniać warunki opisane dla Wzoru 2 i zawierać wszystkie wymagane elementy.

23 Narzędzia informacyjno-promocyjne przy organizowaniu szkoleń/konferencji/spotkań informacyjnych jako składowa projektu (ZALECANE).

24 Narzędzia komunikacji audiowizualnej (prezentacje multimedialne) Narzędzia komunikacji audiowizualnej powinny opatrzone być : Logo „Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności”, herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz logo Unii Europejskiej. Poniżej powinien znajdować się zapis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. W przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo z budżetu państwa lub budżetu samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać „oraz z budżetu państwa”/„oraz z budżetu samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Czcionka informacji zawartych w prezentacjach audiowizualnych powinna być z serii Myriad Pro SemiCond.

25 Inne przedsięwzięcia promocyjne i informacyjne, (konferencje prasowe, ogłoszenia prasowe, strony internetowe, plakaty informacyjne, ulotki, gadżety itp.) Inne przedsięwzięcia promocyjne i informacyjne powinny opatrzone być: Logo „Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności”, herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz logo Unii Europejskiej. Poniżej powinien znajdować się zapis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. W przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo z budżetu państwa lub budżetu samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać „oraz z budżetu państwa”/„oraz z budżetu samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Czcionka informacji zawartych w prezentacjach audiowizualnych powinna być z serii Myriad Pro SemiCond.

26 W przypadku materiałów promocyjnych o ograniczonej powierzchni druku (długopisy, breloczki itp.) wymagane jest logo Unii Europejskiej,herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz logo „Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności” zgodnie z wzorem 3. Wzór 3

27 Oznakowanie dokumentacji oraz korespondencji prowadzonej w czasie trwania realizacji projektu. W ramach realizacji projektu beneficjent powinien stosować logotypy zgodnie ze wzorem 3, w szczególności: - na umowach z wykonawcami oraz na dokumentacji przetargowej; - na korespondencji prowadzonej w ramach projektu z instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO W K-P; - na materiałach prasowych; - na umowach z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu; - na pozostałych instrumentach informacyjno – promocyjnych wyżej nie wymienionych. Wyjątek stanowią gotowe formularze narzucone przez podmiot zewnętrzny lub gdy dokumenty wystawiają zewnętrzne podmioty np. (faktury).

28 Zalecenia Instytucji Zarządzającej dla prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w trakcie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

29 W ramach prowadzenia kampanii informacyjno- promocyjnej Instytucja Zarządzająca proponuje: - w momencie rozpoczęcia realizacji projektu przeprowadzić konferencję inaugurującą projekt; - poinformować społeczność lokalną o rozpoczęciu projektu (ogłoszenia, informacje prasowe w mediach lokalnych o jak największym zasięgu); - w trakcie realizacji projektu informować o poszczególnych etapach realizacji projektu; - dodatkowo zaleca się aby każdy projekt posiadał własną stronę www lub stanowił podstronę do istniejącej domeny;

30 -na koniec realizacji projektu przedstawić jak największej opinii społecznej rezultaty projektu; -przeprowadzić konferencje podsumowującą zakończenie projektu (przedstawić dokonania i efekty); -poinformować społeczność lokalną o zakończeniu projektu (ogłoszenia, informacje prasowe w mediach lokalnych o jak największym zasięgu); -opracować folder / ulotkę informacyjno - promocyjną oraz gadżety promujące projekt. Niniejsze wytyczne określone przez IZ powinny traktowane być jako zalecane w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

31 LOGOTYPY – szczegóły stosowania Źródło: Portal Unii Europejskiej http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm Źródło: Znak Marki www.mrr.gov.pl Źródło: Herb Województwa Kujawsko - Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl

32 Żródło: Logotyp RPO www.fundusze.kujawsko- pomorskie.pl Gotowe logotypy dostępne są na stronach Departamentu Polityki Regionalnej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl (RPO WKP - promocja i informacja)

33

34 Niniejszy dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym w dniach 10-21 grudzień 2007r. Prosimy o składanie wszelkich opinii, propozycji i uwag dotyczących konsultowanego dokumentu w wersji on-line pod adresem: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl (dział konsultacje)

35 I.INFORMACJE KONTAKTOWE: 1.Podmiot zgłaszający: 2.Imię i nazwisko: 3.Adres do korespondencji: 4.Tel./ e-mail: II.INFORMACJE STATYSTYCZNE: 1. Środowisko, które opiniodawca reprezentuje: 1) Jednostka organizacyjna samorządu województwa 2) Samorząd powiatowy lub gminny, lub jego jednostka organizacyjna 3) Jednostka administracji rządowej 4) Przedsiębiorca, organizacja przedsiębiorców, pracodawców 5) Środowisko naukowe (szkoła wyższa, jednostka naukowa, badawcza) 6) Organizacja pozarządowa 7) Inne III.OPINIE I UWAGI SZCZEGÓŁOWE Rozdział Opinia/uwaga wraz z uzasadnieniem Proponowane zmiany KWESTIONARIUSZ UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

36 Dziękuję za uwagę Kamila Łajczak Biuro Komunikacji i Pomocy Technicznej Wydział Koordynacji Departament Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Opracowanie: Departament Polityki Regionalnej – Biuro Komunikacji i Pomocy Technicznej Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google