Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sądowo-lekarska sekcja zwłok.  stwierdzenie zgonu   podjęcie decyzji o wykonaniu sekcji zwłok bądź jej zaniechaniu  wystawienie karty zgonu  przygotowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sądowo-lekarska sekcja zwłok.  stwierdzenie zgonu   podjęcie decyzji o wykonaniu sekcji zwłok bądź jej zaniechaniu  wystawienie karty zgonu  przygotowanie."— Zapis prezentacji:

1 Sądowo-lekarska sekcja zwłok

2  stwierdzenie zgonu   podjęcie decyzji o wykonaniu sekcji zwłok bądź jej zaniechaniu  wystawienie karty zgonu  przygotowanie zwłok do pochówku lub inne postępowanie z nimi przed pochówkiem nimi przed pochówkiem  pochówek zwłok  ekshumacja Śmierć

3 USTAWa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152) (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152)(Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152) Art. 43. 1. Lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach. 2. W uzasadnionych przypadkach lekarz może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok. 3. Lekarz może wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji badania pośmiertnego, przeprowadzonego osobiście przez innego lekarza lub inną uprawnioną osobę.

4 Karta zgonu sekcja patomorfologiczna – lekarz prowadzący na podstawie wyniku sekcji sekcja patomorfologiczna – lekarz prowadzący na podstawie wyniku sekcji sekcja sądowo-lekarska - obducent sekcja sądowo-lekarska - obducent

5 Kpk Rozdział 23 Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy Art. 209. § 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok. § 2. Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej. W wypadkach nie cierpiących zwłoki oględzin dokonuje Policja z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora. § 3. Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znalezienia. Do czasu przybycia biegłego oraz prokuratora lub sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można tylko w razie konieczności.

6 Art. 209.cd § 4. Otwarcia zwłok dokonuje biegły w obecności prokuratora albo sądu. W postępowaniu przed sądem przepisy art. 396 § 1 i 4 stosuje się odpowiednio. § 5. Do obecności przy oględzinach i otwarciu zwłok można, w razie potrzeby, oprócz biegłego, wezwać lekarza, który ostatnio udzielił pomocy zmarłemu. Z oględzin i otwarcia zwłok biegły sporządza opinię z zachowaniem wymagań art. 200 § 2.

7 Postanowienie o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego powołany biegły – instytucja powołany biegły – instytucja pytania do biegłego, badania dodatkowe pytania do biegłego, badania dodatkowe – –pobranie krwi i moczu do badania na zawartość alkoholu – ustalenie grupy krwi, bad. DNA – pobranie wycinków narządów wewnętrznych do badań histopatologicznych, – zabezpieczenie narządów wewnętrznych do badań toksykologicznych termin termin uprzedzenie o odpowiedzialności karnej uprzedzenie o odpowiedzialności karnej uzasadnienie – okoliczności zdarzenia, wątpliwości uzasadnienie – okoliczności zdarzenia, wątpliwości

8 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 roku o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich zwłok ludzkich (Dz.U. Min. Spraw. nr 14) zbiór procedur obowiązujących przy wykonywaniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok ludzkich

9 Sądowo-lekarska sekcja zwłok odchylenia od techniki sekcyjnej odchylenia od techniki sekcyjnej –odkrwienie narządów szyi –próba na odmę opłucnową –próba na zator powietrzny serca –preparowanie tkanek miękkich pleców, pośladków i kończyn dolnych

10 Oględziny i sekcja zwłok noworodka 1. czy badane zwłoki są zwłokami dziecka nowonarodzonego ? 2. czy dziecko urodziło się żywe ? 3. jak długo żyło po urodzeniu ? 4. czy był to noworodek dojrzały, donoszony i zdolny do życia pozałonowego ? 5. jaka była przyczyna zgonu noworodka ? 6. czy noworodkowi udzielono po porodzie pomocy ?

11 1. czy badane zwłoki są zwłokami dziecka nowonarodzonego ? pępowina pępowina mazidło płodowe, krew na powłokach mazidło płodowe, krew na powłokach przedgłowie przedgłowie smółka w jelitach smółka w jelitach

12 2. czy dziecko urodziło się żywe ? (czy oddychało) ocena makroskopowa płuc ocena makroskopowa płuc próba wodna płuc próba wodna płuc próba wodna żołądkowo-jelitowa próba wodna żołądkowo-jelitowa  20-30 min żołądek  6-12 godz. + jelito cienkie  12-24 godz. + jelito grube ocena mikroskopowa płuc ocena mikroskopowa płuc

13 3. jak długo żyło po urodzeniu ? próba wodna żołądkowo-jelitowa próba wodna żołądkowo-jelitowa  6-12 godz. + jelito cienkie  20-30 min żołądek  12-24 godz. + jelito grube stopień upowietrznienia płuc stopień upowietrznienia płuc zmiany w pierścieniu pępowinowym zmiany w pierścieniu pępowinowym wchłanianie przedgłowia wchłanianie przedgłowia obecność błon szklistych 1-2 godz. obecność błon szklistych 1-2 godz.

14 4. czy był to noworodek dojrzały, donoszony i zdolny do życia pozałonowego ? Cechy noworodka dojrzałego –średnio 50 cm długości i 3200 g –skóra, tkanka tłuszczowa podskórna –brak meszku –chrząstki nosa i małżowin –paznokcie –odpowiednie wymiary główki (obwód główki, wymiary czaszki, ciemiączka), barków i bioder –jądra kostnienia w dolnej nasadzie kości udowej, piętowej i mostku –badanie mikroskopowe – zwłaszcza budowa płuc

15 6. czy noworodkowi udzielono po porodzie pomocy ? przecięcie i podwiązanie pępowiny (badanie końca pępowiny) przecięcie i podwiązanie pępowiny (badanie końca pępowiny) umycie dziecka umycie dziecka okrycie okrycie nakarmienie (obecność treści pokarmowej w żołądku) nakarmienie (obecność treści pokarmowej w żołądku)

16 5. jaka była przyczyna zgonu noworodka ? przyczyny chorobowe przyczyny chorobowe uraz porodowy uraz porodowy –związane z czynnością porodową  samoistne np. rozerwanie sierpa opony twardej i/lub namiotu móżdżku -> krwawienie podtwardówkowe, wykrwawienie (np. pęknięcie wątroby już powyżej 50 ml)  związane z zabiegami operacyjnymi w celu ukończenia porodu działanie lub zaniechanie matki (dzieciobójstwo czynne lub bierne) działanie lub zaniechanie matki (dzieciobójstwo czynne lub bierne) urazy przypadkowe – tzw. poród uliczny (brak przedgłowia, jednostronne obrażenia, urwanie pępowiny) urazy przypadkowe – tzw. poród uliczny (brak przedgłowia, jednostronne obrażenia, urwanie pępowiny)

17 Dzieciobójstwo bierne Zaniechanie udzielenia niezbędnej pomocy (przecięcie i podwiązanie pępowiny, umycie dziecka, ubranie lub okrycie, nakarmienie) Zaniechanie udzielenia niezbędnej pomocy (przecięcie i podwiązanie pępowiny, umycie dziecka, ubranie lub okrycie, nakarmienie)

18 Dzieciobójstwo czynne uduszenie gwałtowne uduszenie gwałtowne –zamknięcie otworów oddechowych (ręka, poduszka, pielucha itp.)  czasami zmiany urazowe w powłokach  ogniska ostrej rozedmy płuc, wybroczyny w błonach śluzowych i surowiczych –zamknięcie górnych dróg oddechowych  palec, knebel  zmiany urazowe błony śluzowej ust i jamy nosowo-gardłowej –zadławienie, zadzierzgnięcie –utonięcie urazy mechaniczne – mnogość obrażeń urazy mechaniczne – mnogość obrażeń rzadko - zatrucia rzadko - zatrucia

19 Technika sekcji zwłok noworodka dokonanie wymaganych pomiarów określających stopień dojrzałości i donoszenia noworodka dokonanie wymaganych pomiarów określających stopień dojrzałości i donoszenia noworodka oględziny i sekcja popłodu (łożyska) oględziny i sekcja popłodu (łożyska) i badanie pępowiny i badanie pępowiny oględziny skóry oględziny skóry obecność jąder kostnienia obecność jąder kostnienia otwarcie zwłok otwarcie zwłok –cięcie koszyczkowe czaszki połączone z oceną i oględzinami sierpu i namiotu mózgu

20 Technika sekcji zwłok noworodka c.d. –otwarcie powłok ciała cięciem bródkowym z oględzinami jamy nosowo-gardłowej –obecność przewodu tętniczego (Botalla) i otworu owalnego –wykonanie próby płucnej i żołądkowo-jelitowej –pobranie materiału do badań dodatkowych (histopatologiczne, toksykologiczne, serologiczne)

21 Badania dodatkowe - pobranie krwi i moczu do badania na zawartość alkoholu - pobranie wycinków narządów wewnętrznych do badania histopatologicznego - zabezpieczenie narządów wewnętrznych do badań toksykologicznych - ustalenie grupy krwi, bad. DNA - badania bakteriologiczne

22 Zabezpieczanie materiału do badań chemiczno-toksykologicznych podejrzenie zatrucia - zakaz palenia w sali sekcyjnej, nie spłukiwać narządów podejrzenie zatrucia - zakaz palenia w sali sekcyjnej, nie spłukiwać narządów materiał zabezpieczać w czystych szklanych słojach napełniając do 2/3 objętości (każdy narząd i płyn osobno), bez substancji konserwujących (poza alkoholem) materiał zabezpieczać w czystych szklanych słojach napełniając do 2/3 objętości (każdy narząd i płyn osobno), bez substancji konserwujących (poza alkoholem) oznaczenie naczynia: imię i nazwisko zmarłego, zawartość, sygnatura sprawy, prokuratura. Poza postanowieniem materiały z akt lub dodatkowe informacje, pozwalające ukierunkować ekspertyzę oznaczenie naczynia: imię i nazwisko zmarłego, zawartość, sygnatura sprawy, prokuratura. Poza postanowieniem materiały z akt lub dodatkowe informacje, pozwalające ukierunkować ekspertyzę

23 Zabezpieczanie materiału do badań chemiczno-toksykologicznych cd. materiał biologiczny materiał biologiczny –krew 200 ml –mocz jak najwięcej (ciało szkliste, płyn mózgowo- rdzeniowy, żółć) –mózg ok. 250g –nerka –wątroba ok. 250 g –żołądek z treścią – zatrucia doustne dodatkowo –włosy i paznokcie – arsen, metale ciężkie, narkotyki –kości długie – przewlekłe zatrucia arsen, metale –podczas ekshumacji – próbki ziemi z otoczenia trumny, fragmenty trumny, odzieży, ozdób

24 Ekshumacja dokonywanie sekcji po uprzednim przeprowadzeniu pochówku (nie przeprowadzono badania, nie zabezpieczono określonego materiału) dokonywanie sekcji po uprzednim przeprowadzeniu pochówku (nie przeprowadzono badania, nie zabezpieczono określonego materiału) kpk art.210. kpk art.210. W celu dokonania oględzin lub otwarcia zwłok prokurator albo sąd może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62

25 Art. 15. 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana: 1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego, 2) na zarządzenie prokuratora lub sądu, 3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel. 2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zwłoki i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu. W przypadkach wywłaszczania terenu cmentarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu. 3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianychw ust. 1 pkt 1, przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

26 ANATOMIA przegląd

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Śmierć z przyczyn chorobowych

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56


Pobierz ppt "Sądowo-lekarska sekcja zwłok.  stwierdzenie zgonu   podjęcie decyzji o wykonaniu sekcji zwłok bądź jej zaniechaniu  wystawienie karty zgonu  przygotowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google