Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mieszko I Bolesław Chrobry Mieszko II Lambert Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mieszko I Bolesław Chrobry Mieszko II Lambert Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały."— Zapis prezentacji:

1

2 Mieszko I Bolesław Chrobry Mieszko II Lambert Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały

3 Władysław Herman Bolesław Krzywousty ……. Rozbicie dzielnicowe Władysław Łokietek Kazimierz Wielki

4 Panował w latach 960-992 Mieszko I - władca Polan, uważany zarazem za faktycznego twórcę państwowości polskiej.

5 Nie jest znana droga jaką ród Mieszka doszedł do władzy. Sami przodkowie Mieszka są nam znani jedynie z imion - ojciec Siemomysł, dziad Leszek (Lestek), pradziad Siemowit - lecz poza imionami niewiele na ich temat jest jasne. Samo dzieciństwo Mieszka jest owiane tajemnicą.

6 Poprzez przyjęcie chrztu w 966 r. oraz zawarcie małżeństwa (w 965 r.) z Dobrawą Mieszko włączył swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. Oprócz podbojów duże znaczenie dla przyszłości księstwa Polan miały także jego reformy wewnętrzne, mające na celu rozbudowę i usprawnienie państwa.966

7 DataWydarzenia 965Sojusz z Czechami, małżeństwo z Dobrawą. 966Przyjęcie chrztu. 968Założenie pierwszego biskupstwa. 972Najazd margrabiego Hodona, bitwa pod Cedynią. ok. 990Przyłączenie Małopolski i Śląska 990/991Oddanie państwa pod opiekę papieżowi

8 Mieszko I Mieszko I by wzmocnić swój kraj prowadził bardzo aktywną politykę zagraniczną opierając ją na małżeństwach dynastycznych. Swoją siostrę - Adelajdę - wydał za Gejzę - twórcę państwa węgierskiego, córkę zaś - Świętosławę zwaną Storradą lub Sygrydą - za Eryka Zwycięskiego - króla Szwecji i Danii. Po jego śmierci w 994 roku Storrada wyszła za mąż za Swena Widłobrodego - władcę Danii.

9 Przez większość okresu swojego panowania toczył walki o Pomorze Zachodnie, zajmując je po rzekę Odrę. W ostatnich latach życia przystąpił także do wojny z Czechami, zdobywając Śląsk i prawdopodobnie Małopolskę. Walki o Pomorze i Śląsk.

10 Panował w latach 992 – 1025 Pierwszy król Polski. Żył w latach 967 - 1025

11 992 r. - Śmierć Mieszka I. Początek panowania Bolesława Chrobrego. 995 r. - Wspólne walki Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III z Obodrytami. 1002 r. - Zajęcie Łużyc i Milska przez Bolesława Chrobrego. 1003 r. - Krótkotrwałe przejęcie rządów Czechach i na Morawach przez Bolesława Chrobrego. 1004 r. - Wyparcie Bolesława Chrobrego z Milska, Łużyc i Czech przez Niemców.

12 1005 r. - Zatrzymanie wojsk niemieckich Henryka II pod Poznaniem, utrata Milska, Łużyc i Pomorza Zachodniego. 1007 r. - Druga wojna z Niemcami do 1013 zajęcie Milska i Łużyc przez Bolesława Chrobrego. 1010 r. - Najazdy Sasów i Czechów na Śląsk. 1014 r. - Wyprawa Bolesława na Ruś. 1015 r. - Trzecia wojna z Niemcami do 1018 najazd wojsk Henryka II. 1017 r. - Odparcie najazdu Niemców, Wieletów, Czechów i Rusinów.

13 1018 r. - Pokój w Budziszynie kończący wojnę polsko- niemiecką. Wyprawa Bolesława Chrobrego na stolicę Rusi- Kijów. 1019 r. - Przyłączenie do Polski Grodów Czerwieńskich ( do 1031 roku). 1025 r. - Koronacja Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Śmierć Bolesława Chrobrego.

14 Król Polski w latach 1025 – 1031, Książę Polski w latach 1032 – 1034 Urodził się w 990 zmarł w 1034

15 DataWydarzenia 1025Koronacja na króla Polski. 1030Mieszko II w przymierzu z Wieletami napada na Saksonię. 1031Atak od wschodu przez książąt ruskich Jarosław Mądrego i Mścisława oraz przez cesarza Konrada II. 1031Zajęcie przez Niemców Milska i Łużyc a przez Ruś Grodów Czerwieńskich. 1031Po tron sięga Bezprym a Mieszko II ucieka do Czech. 1032Po śmierci Bezpryma Mieszko II obejmuje władzę musi jednak uznać zwierzchnictwo cesarza i zrzec się tytułu królewskiego. 1034Śmierć Mieszka II

16 Bolesław Chrobry przeznaczył na swojego następcę Mieszka Lamberta mimo, że nie był on najstarszym synem. Zapewnił mu staranne przygotowanie do pełnienia roli władcy. Mieszko II uczył się łaciny i greki, dyplomacji, dowodzenia wojskiem. Zdobycze Bolesława Chrobrego wzmocniły państwo, ale przysporzyły mu wielu wrogów w sąsiadach Niemcach, Czechach i Rusi. Problemem były również konflikty wewnętrzne. Synowie Bolesława Chrobrego starszy Bezprym i młodszy Otton, żądali dopuszczenia do władzy i własnych ziem. Rosły podatki na rzecz państwa i kościoła, co budziło niezadowolenie wśród poddanych.

17 Ur. 25 lipca 1016, zm. 28 listopada 1058, władca Polski w latach 1034 - 1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy.

18 DataWydarzenia 1037Wybucha powstanie ludowe, młodociany następca Mieszka II – Kazimierz – został zmuszony do opuszczenia Polski. Ok. 1038Najazd księcia czeskiego Brzetysława i zajęcie Śląska. 1047Kazimierz pokonał Miecława i podporządkował sobie Mazowsze. 1050Kazimierz odbiera Śląsk Czechom. 1054Zjazd w Kwedlinburgu; Czechy uznają przyłączenie Śląska do Polski w zamian za trybut.

19 Kazimierz od dziesiątego roku życia pobierał nauki w szkole przyklasztornej. Po śmierci ojca, w 1034 objął władzę w zniszczonym kryzysem państwie. Próbował wzmocnić władzę królewską, co spotkało się ze sprzeciwem możnowładców. Książę został wygnany, z kraju. Wyjechał na Węgry a później do Niemiec. W kraju zapanowała anarchia. Doszło do powstania ludowego, najazdu księcia czeskiego, który uprowadził znaczną liczbę ludności i zagarnął dobra. Sytuacja ta zaniepokoiła cesarza Niemiec, który w zamian za hołd pomógł Kazimierzowi wrócić na tron.

20 Kazimierz zawarł sojusz z Rusią i wzmocnił go ślubem z siostrą władcy Jarosława Mądrego - Dobronegą. Sojusznik ruski pomógł mu podporządkować sobie Mazowsze i Pomorze Gdańskie. Mimo dużych trudności udało mu się podporządkować także Śląsk. Kazimierz odbudował organizację państwa. Ze względu na zniszczenia Gniezna musiał przenieść stolicę i biskupstwo do Krakowa. Władca zmienił sposób utrzymywania drużyny. W zamian za służbę wojskową drużynnicy otrzymywali od władcy ziemię wraz z uprawiającymi ją chłopami.

21 Urodzony ok. 1040, zmarł 1081 lub 1082 książę Polski w latach 1058 -1076 – król do 1079,.

22 1058- 28 listopada śmierć księcia Polski Kazimierza I Odnowiciela 1058-1079 - panowanie Bolesława II Śmiałego (Szczodrego), syna Kazimierza I Odnowiciela i Dobronegi, księżniczki ruskiej 1060 interwencja Bolesława II na Węgrzech na rzecz Beli I 1063 interwencja Bolesława II na Węgrzech na rzecz Gejzy I 1069 wyprawa kijowska podjęta na rzecz Izasława, przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski

23 1069 – wyprawa kijowska podjęta na rzecz Izasława, ponowne przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski 1075 - przywrócenie arcybiskupstwa w Gnieźnie; utworzenie biskupstwa w Płocku 1076 Koronacja Bolesława Śmiałego w Gnieźnie w obecności piętnastu polskich i obcych biskupów; Polska odzyskała pełną niepodległość; umocniła się pozycja Polski w Europie; Bolesław zaprzestał płacić trybut Czechom ze Śląska 1077 interwencja na Węgrzech na rzecz Władysława I i na Rusi na rzecz Izasława. 1079 skazanie biskupa Stanisława, bunt możnych i wygnanie Bolesława Śmiałego

24 Bolesław II Szczodry (Śmiały, Dziki, Srogi) (ur. ok. 1042 – zm. 2 lub 3 kwietnia raczej 1082 niż 1081) – król Polski 1076- 1079, książę Polski w latach 1058 - 1076. Był pierworodnym synem Kazimierza Odnowiciela i Marii Dobroniegi, siostry Jarosława Mądrego, wielkiego księcia kijowskiego. Głównym celem i zarazem programem politycznym Bolesława Śmiałego było powstrzymanie ekspansji niemieckiej i wzmocnienie państwa polskiego poprzez aktywną politykę zagraniczną. W ramach realizacji tych celów Bolesław Śmiały dążył do utrzymywania na tronach Rusi i Węgier przyjaznych sobie władców, co niejednokrotnie wymuszało interwencję zbrojną w tych państwach. W 1060 roku zorganizował on pierwszą wyprawę do Węgier w celu osadzenia na tamtejszym tronie swojego sojusznika Beli I Benina.

25 W Europie zachodniej trwał w tym czasie konflikt pomiędzy papieżem Grzegorzem VII i cesarzem Henrykiem IV o dominację. W sporze tym Polska wraz z Węgrami i Hiszpanią opowiedziała się za papieżem. Celem takiej polityki Bolesława było z jednej strony osłabienie cesarza z drugiej zaś uzyskanie korony królewskiej. Cel ten został osiągnięty. W Boże Narodzenie (25 grudnia) 1076, arcybiskup gnieźnieński Bogumił w obecności legatów papieskich koronował Bolesława w katedrze gnieźnieńskiej na króla Polski. Dwukrotnie osadzał na tronie kijowskim księcia Izasława.

26 Porywczość Bolesława i konflikty z kilkoma naraz przeciwnikami stały się przyczyną uniezależnienia Pomorza Wschodniego. Nieustanne wojny powodowały wyczerpanie kraju i obciążenie ludności zobowiązaniami. Bolesław zraził sobie możnych, którzy dążyli do jego detronizacji. Doprowadziło to do konfliktu z rzecznikiem możnowładców - biskupem Stanisławem. Dokładne przyczyny konfliktu nie są znane. Stanisław był członkiem opozycji możnowładczej. Mógł także potępiać sposób sprawowania władzy. Biskup został skazany na obcięcie członków, co spowodowało jego śmierć. Wywołało to oburzenie w kraju i wygnanie Bolesława. Król udał się na Węgry, gdzie pozostał do końca życia.

27

28

29 Szczodrość króla, uwieczniona w przydomku, znalazła wyraz w opowieści kronikarza o ubogim kleryku, którego Bolesław tak obdarował złotem i srebrem, że opończa biedaka pękła pod tym ciężarem, wobec tego król podarował mu jeszcze własny płaszcz. Przydomek ten powstał za życia władcy lub w najbliższym czasie po jego śmierci. Bolesław Śmiały - to określenie występuje już u Galla. Bolesław był odważny zarówno w walce jak i w dyplomacji i dlatego otrzymał ten przydomek.

30 Władysław Herman Ur. ok. 1043, zm. 1102 władca Polski w latach 1079-1102.

31 DataWydarzenie 1079Ucieczka Bolesława Śmiałego z kraju. Powołanie Władysława Hermana na tron polski. 1081Sojusz z księciem czeskim Wratysławem. 1086Fundacja kościoła w Inowłodzu. 1097Wydzielenie ziem synom Zbigniewowi Wielkopolski, Bolesławowi Śląska. 1102Śmierć Władysława Hermana; podział Polski między synów.

32 Po wygnaniu Bolesława Śmiałego władzę w Polsce przejął jego brat Władysław Herman. Podczas jego panowania wzrosła znacznie rola możnych. Duży wpływ na rządy zyskał, popierany przez władcę, możnowładca Sieciech. Jego pozycję próbowali osłabić synowie Władysława Hermana: Zbigniew i Bolesław. Doprowadziło to do zatargu zbrojnego między Władysławem a jego synami. W rezultacie Sieciech musiał opuścić kraj, a Władysław wydzielił synom dzielnice.

33 W polityce zagranicznej Władysław wycofał się z obozu papieskiego (do którego należał jego poprzednik). Nawiązał dobre stosunki z Czechami. Poślubił czeską księżniczkę Judytę. Płacił Czechom trybut ze Śląska. Utrzymywał poprawne stosunki z cesarzem Henrykiem IV. Po śmierci Judyty poślubił siostrę cesarza Judytę. Zabezpieczywszy dobrymi stosunkami granice na południu, zachodzie i wschodzie próbował podporządkować Pomorze. Wewnętrzne spory w państwie spowodowały zaniechanie tych działań.

34 Władysław Herman był młodszym synem Kazimierza Odnowiciela i bratem Bolesława Śmiałego.

35 Grobowiec

36 Ur. 1085 zm.1138 władca Polski w latach 1107 - 1138

37 DataWydarzenia 1106 - 07Walki Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem w celu przywrócenia zwierzchniej władzy książęcej i jedności państwa. 1109Nieudana wyprawa zbrojna cesarza Henryka V przeciw Polsce pod pozorem udzielenia pomocy wygnanemu Zbigniewowi. 1113Walki o przyłączenie Pomorza do Polski. 1122Zakończenie podboju Pomorza Zachodniego.

38 DataWydarzenia 1124 - 1128 Misje chrystianizacyjne biskupa Ottona na terenie Pomorza Zachodniego. 1133Bolesław Krzywousty złożył hołd cesarzowi Lotarowi III i uzyskał zatwierdzenie praw do Pomorza. 1138Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego; podział Polski na dzielnice, wprowadzenie senioratu

39 Po śmierci Władysława Hermana doszło do rywalizacji o zwierzchnictwo nad całym państwem między jego synami. Konflikt ten pogłębiał stosunek do Pomorza. Bolesław chciał podporządkować Pomorze siłą, a Zbigniew w sposób pokojowy. W wyniku walk zbrojnych między braćmi przewagę zyskał Bolesław i wygnał Zbigniewa z kraju. Krzywousty zawarł sojusz z Węgrami, w myśl którego wyprawił się zbrojnie na Czechy. Atak Bolesława na Czechy i zabiegi o pomoc Zbigniewa skłoniły króla Niemiec do najazdu na Polskę.

40 Atak poprzedziło ultimatum, w którym Henryk V zażądał, aby Bolesław oddał Zbigniewowi należną mu część państwa. Krzywousty odmówił, co doprowadziło w 1109 r. wojny z Niemcami. Bolesław odniósł zwycięstwo. Pozwolił on bratu na powrót do kraju. Zbigniew został oskarżony o spisek przeciw Bolesławowi i z jego rozkazu został oślepiony i umarł. Przez wiele lat walczył o przyłączenie Pomorza. Zdołał włączyć Pomorze Gdańskie, zaś Pomorze Zachodnie, zostało uzależnione od Polski. Na zajętych ziemiach prowadził misje chrystianizacyjne. Przed śmiercią obawiając się walk o władz między synami wyznaczył im dzielnice i ustanowił zasadę senioratu.

41 Ur. Ok.. 1260r, zm. 1333r. Książę kujawski i łęczycki od 1367 r., król Polski od 1320 r. do 1333 r.

42 DataWydarzenia 1300Władysław Łokietek zmuszony do rezygnacji z rządów w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu na rzecz Wacława II Czeskiego. 1304 - 06 powrót Władysława Łokietka z wygnania i opanowanie Małopolski, Kujaw, ziemi łęczyckiej i sieradzkiej oraz Pomorza. 1308 - 09 Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Brandenburczyków, później przez Krzyżaków. 1311 -12Bunt wójta Alberta w Krakowie. 1314Władysław Łokietek zajął Wielkopolskę. 1320Koronacja Władysława Łokietka.

43 DataWydarzenia 1320 - 21 Proces z Krzyżakami o Pomorze w Inowrocławiu. 1327 - 29 Zhołdowanie większości książąt górnośląskich przez Jana Luksemburskiego. 1329Zajęcie przez Krzyżaków ziemi dobrzyńskiej; Jan Luksemburski napadł na Polskę. 1331Bitwa pod Płowcami. 1332Rozejm z Krzyżakami; utrata Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

44 Władysław Łokietek urodził się w czasie największego rozdrobnienia Polski. Był trzecim synem Kazimierza, księcia Kujaw, Łęczycy i Sieradza, oraz jego trzeciej żony, Eufrozyny. Kazimierz był jeszcze władcą dużego księstwa, musiał je jednak podzielić pomiędzy synów. Władysław otrzymał ziemie brzesko – kujawskie. W późniejszym czasie odziedziczył ziemie po zmarłych braciach. Po zmaganiach z władcami czeskimi opanował Małopolskę i Pomorze Gdańskie.

45 Po śmierci Wacława II i jego syna Wacława III zajął Kraków, odzyskał ziemię sieradzką i łęczycką, zajął Pomorze Gdańskie, które w latach 1308-1309 zagarnęli Krzyżacy. Władysław wiele wysiłku poświęcił utrzymaniu poszczególnych dzielnic, podjął wojnę z biskupem krakowskim Janem Muskatą i stłumił bunt mieszczan krakowskich pod przywództwem wójta Alberta. W 1314 podporządkował sobie Wielkopolskę, wykorzystując rosnące niezadowolenie z rządów książąt głogowskich. Starania w Stolicy Apostolskiej o otrzymanie zgody na koronację przyniosły pozytywny skutek, w 1320 koronował się na króla Polski. Moment koronacji Władysława Łokietka uważa się za koniec rozbicia dzielnicowego państwa polskiego, mimo pozostawania poza jego terytorium Śląska, Pomorza Gdańskiego, Pomorza Zachodniego i Mazowsza.

46

47 Ur. 1310,zm.1370 Król Polski od 1333 r. do 1370 r.

48

49 Kazimierz Wielki kalendarium DataWydarzenia 1335Układ w Trenczynie z Czechami; Kazimier zrzekł się praw do księstw śląskich zhołdowanych przez Czechy. 1339Proces polsko- krzyżacki w Warszawie ; Krzyżacy mieli zwrócić wszystkie zagarnięte ziemie, zapłacić odszkodowanie i pokryć koszty procesu. 1339Układ w Wyszehradzie; węgierscy Andegawenowie uzyskiwali – w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego – prawo do tronu polskiego 1340 -49Opanowanie Rusi Halickiej. 1343Pokój w Kaliszu z Krzyżakami; Krzyżacy zatrzymali Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską jako „ wieczystą jałmużnę” króla polskiego, a zwracali Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską

50 1355- Ludwik Andegaweński obiecuje (w Budzie) rezygnacje z nadzwyczajnych podatków w razie objęcia terenu w Polsce. 1356- Układ o przyjaźni z cesarzem Karolem IV Luksemburskim, potwierdzenie przynależnosci Ślaska I Czech. Utworzenie przez Kazimierza Wielkiego na zamku krakowskim Sądu Wyższego Prawa Niemieckiego. 1364- Zalozenie Akademii Krakowskiej. Zjazd monarchów w Krakowie. Uczta u Wierzynka. Polska

51 Fundacja przez Kazimierza Wielkiego zamku w Bedzinie. 1366- Wyprawa na Ruś w celu jej ostatecznego opanowania. 1368- Statut Kazimierza Wielkiego dla salin bochensko- wielickich. Zegar mechaniczny na wiezy wroclawskiego ratusza. 1370- Smierc Kazimierza Wielkiego panowanie panowanie Ludwika Wegierskiego (do 1382), pierwsza polsko- wegierska unia personalna Urodzil sie Pawel Wlodkowic (zm. 1435), prawnik, rektor Akademii Krakowskiej w latach 1414- 1415.

52 Króla Kazimierza obwołano Wielkim nie tylko ze względu na jego wysoki wzrost (nie mniej jednak, to także wpłynęło na przydomek władcy Polski). Jednym z powodów były liczne wojny prowadzące do dwukrotnego poszerzenia granic państwa. Niektóre ziemie Kazimierz utracił- chociażby Pomorze Gdańskie i Śląsk. Odzyskał jednak zabrane wcześniej Mazowsze i Podole. Przyłączył do Polski m.in. Ruś Halicką oraz Kujawy. Władca zastawszy Polskę w niezbyt komfortowej sytuacji, postanowił ją odbudować. Ustanowił jednakową monetę, nowy system zbierania opłat- po niedługim czasie królewski skarbiec uzupełniono, a na terenie kraju zostało wzniesionych wiele nowych budowli. Kazimierz uczynił bardzo wiele dla ludności polskiej. Zmienił przestarzałe prawo magdeburskie na prawo niemieckie. Polska stała się krajem obfitującym w turystów, rzemieślników i kupców z innych państw. Założył również pierwszy uniwersytet- Akademię Krakoawską. Pomimo okrucieństw, których nie uniknęli bezbronni mieszkańcy, Kazimierz Wielki był wybitnym królem. Wsławił Polskę n świat i sprawił, iż była szanowana przez pozostałe kraje. Nic dziwnego, że ludzi bardzo zasmucił koniec dynastii Piastów.

53 I.Centralizacja władzy -wprowadzenie nowego podziału administracyjnego kraju -ustanowienie starosty, który pełnił funkcję namiestnika królewskiego na danym obszarze, dowodził armią,zarządzał zamkami i dobrami królewskimi,sprawował sądy -powołanie nowych urzędów centralnych II. Reforma ustawodawcza -częściowe ujednolicenie systemu prawnego dawnych dzielnic -szlachta musiała udowodnić swoje pochodzenie -rozszerzenie prawa dziedziczenia gospodarstwa dla chłopów -ograniczenie lichwy III. Wzmocnienie gospodarcze państwa -powstawanie nowych miast i wsi -rozwój handlu - rozwój górnictwa(kopalnie soli, srebra i ołowiu) -utworzenie pieniężnego skarbu państwa -wprowadzenie nowych podatków IV. Rozwój nauki -utworzenie pierwszego w Polsce uniwersytetu:Akademia Krakowska 1364r

54 PROBLEMY Z CZECHAMI - układ w Wyszehradzie - 1335r. ( władca Czeski zrzeka się korony Polskiej) - układ w Namysłowie - 1348r. ( Kazimierz rezygnuje ze Śląska) PROBLEMY Z KRZYŻAKAMI - sąd papieski w Warszawie - 1339r. ( Krzyżacy nie zgadzają się na wyrok) - pokój wieczysty w Kaliszu - 1343r. ( Krzyżacy zabrali Pomorze Gdańskie, a Polacy otrzymali Kujawy i Ziemię Dobrzyńską, Kazimierz zatrzymał tytuł Pana Pomorza)

55 My i historia podręcznik do klasy V. Wydawnictwo Demart. Encyklopedia szkolna. Historia WSiP Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki Wikipedia Wiem darmowa encyklopedia Poczet władców Polski Dzieje Polski. Historia w internecie.

56 Jasiek Wieczorek Natalia Kąca Aleksandra Konopka Martyna Milewska Patryk Budkowski Mateusz Kowalczyk Przemysław Prekurat Kinga Grzyb Patrycja Zych Opiekun Danuta Domańska.

57

58

59


Pobierz ppt "Mieszko I Bolesław Chrobry Mieszko II Lambert Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały."

Podobne prezentacje


Reklamy Google