Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała: Marcelina Gola kl. 3C Bolesław I Chrobry 992 - 1025.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała: Marcelina Gola kl. 3C Bolesław I Chrobry 992 - 1025."— Zapis prezentacji:

1 Wykonała: Marcelina Gola kl. 3C Bolesław I Chrobry 992 - 1025

2 Przejęcie władzy przez księcia Bolesława. Mieszko I zmarł w 992 r., pozostawiaj ą c dwu syn ó w z mał ż e ń stwa z Od ą oraz Bolesława zwanego Chrobrym ze zwi ą zku mał ż e ń skiego z Dobraw ą. Bolesław zdołał po ś mierci ojca zawładn ąć cał ą jego ś pu ś cizn ą usuwaj ą c na wygnanie Od ę wraz z jej synami.

3 Zjazd gnieźnieński 1000 r. W 1000 roku przyjechał do Gniezna władca Niemiec cesarz Otton III. Przybył on jako pielgrzym do grobu ś w. Wojciecha – czeskiego biskupa, kt ó ry zgin ą ł, pr ó buj ą c nawraca ć na chrze ś cija ń stwo poga ń skich Prus ó w. Podr ó ż cesarza miała charakter nie tylko religijny. Marzył on o zjednoczeniu Europy i w tym celu poszukiwał sprzymierze ń c ó w. S ą dził, Bolesław poprze jego plany. Na zje ź dzie tym ogłoszono decyzj ę papie ż a o utworzeniu arcybiskupstwa w Gnie ź nie. Arcybiskupowi metropolicie podlegali biskupi biskupstw utworzonych w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Potwierdzono tak ż e, ż e Ko ś ci ó ł w Polsce jest niezale ż ny i podlega bezpo ś rednio papie ż owi.

4 Wojny z Niemcami i Rusią. Bolesław Chrobry prowadził aktywn ą polityk ę zagraniczn ą. W wyniku licznych wojen z Niemcami (1002 – 1018) i Rusi ą (1013, 1018) przył ą czył do Polski: Łu ż yce, Milsko, Mi ś ni ę, Morwy i Słowacj ę, Grody Czerwie ń skie.

5 Koronacja i jej znaczenie. Bolesław Chrobry koronował si ę w Gnie ź nie w 1025 roku prawdopodobnie na dwa miesi ą ce przed ś mierci ą. Fakt ten podkre ś lił niezale ż no ść pa ń stwa polskiego, gdy ż według zasad panuj ą cych w ś redniowieczu tytuł kr ó lewski dawał wi ę ksz ą niezale ż no ść ni ż ksi ążę cy.

6 „ KORONACJA PIERWSZEGO KR Ó LA POLSKI ” JANA MATEJKI

7 Zasługi Bolesława Chrobrego jako władcy. Potomni nadali Bolesławowi przydomek Chrobry, co oznacza dzielny, waleczny. W dziejach Polski zapisał si ę on jako jeden z najwybitniejszych władc ó w. Obok Mieszka I uwa ż a si ę go za budowniczego pa ń stwa polskiego.

8 Tysiąc lat po pierwszym zjeździe gnieźnieńskim.  W 2000 roku w tysi ę czn ą rocznic ę historycznego spotkania cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym przybyli do Gniezna prezydenci pi ę ciu pa ń stw europejskich: Polski, Niemiec, Słowacji, W ę gier i Litwy.

9 Żródła   portalwiedzy.onet.pl   www.bryk.pl www.bryk.pl   eszkola.pl   pl.wikipedia.org   www.piastowie.kei.pl


Pobierz ppt "Wykonała: Marcelina Gola kl. 3C Bolesław I Chrobry 992 - 1025."

Podobne prezentacje


Reklamy Google