Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przypisy bibliograficzne - monografie J. Banach, Dawne widoki Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 52.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przypisy bibliograficzne - monografie J. Banach, Dawne widoki Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 52."— Zapis prezentacji:

1 Przypisy bibliograficzne - monografie J. Banach, Dawne widoki Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 52.

2 Przypisy bibliograficzne – monografia jako część kilkutomowego dzieła A. Chwalba, Kraków w latach 1945-1989, Dzieje Krakowa, t. 6, Bieniarzówna J., Małecki J.M. (red.), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 78.

3 Przypisy bibliograficzne – prace zbiorowe J. Hausner, Metropolie – luka koncepcyjna?, [w:] Funkcje metropolitalne Krakowa, Purchla J., Sepioł J. (red.), tom 1, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1998, s. 34. J.M. Małecki, Rola Krakowa w Drugiej Rzeczpospolitej, [w:] Dzieje Krakowa. Tom 4 - Kraków w latach 1918-1939, Bieniarzówna J., Małecki J.M. (red.), Kraków 1997, s. 438.

4 Przypisy bibliograficzne – praca zbiorowa jako część serii wydawniczej A. Litewka, Władze samorządowe Krakowa po drugiej wojnie światowej, [w:] Kraków w dziejach narodu, nr 15 - Kraków w Polsce Ludowej, Małecki J.M. (red.), TMHiZK, Kraków 1996, s. 24.

5 Przypisy bibliograficzne – artykuły prasowe M. Chylaszek-Jarosz, Trzecia pożyczka Krakowa, Dwutygodnik miejski „Kraków.pl”, nr 12 (33), 24 czerwca 2009, s. 10. M. Franczyk, Dzielnica XIV centrum wydarzeń Krakowa?, Biuletyn informacyjny Rady Dzielnicy XIV „Echo Czyżyn” nr 4, grudzień 2009, s. 6. Gdy gazeta ma część która jest zmienna w zależności od regionu w którym wychodzi M. Baran, Raport z R@portu, „Gazeta Wyborcza” wydanie: Trójmiasto, nr 124, 8 kwietnia 2009, s. 4. Gdy w ramach określonego tytułu prasowego ukazuje się dodatek specjalny M. Olszewski, Czas burzymurków. Jak tracimy stary Kraków?, „Tygodnik Powszechny”, dodatek specjalny z okazji 750-lecia Lokacji Krakowa pt. „Krakownik Powszechny”, czerwiec 2007, s. II.

6 Przypisy bibliograficzne - powtórzenia J. Banach, Dawne widoki Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 52 Kolejny raz cytowane to samo dzieło: J. Banach, Dawne widoki…, op. cit., s. 87. Ale kolejny raz na tej samej stronie (bezpośrednio po sobie): Ibidem, s. 54. !uwaga! powinno się sprawdzić po ostatecznej redakcji tekstu czy nie przeskoczyły strony 2 A. Wallis, Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa 1977, s. 79. 3 Ibidem, s. 80. 4 J. Regulski, Ekonomika..., op. cit., s. 37. 5 Ibidem, s. 32. 6 A. Wallis, op. cit., s. 79.

7 Uchwały/Zarządzenia itp. Uchwała nr XIV/103/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie nagród miasta Krakowa. Gdy dokument stanowi załącznik do uchwały: Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2006-2013 (załącznik nr 1 do uchwały RMK nr CXIV/1167/06 z dnia 5 lipca 2006 r.), s. 8, 12-13, 15, 23.

8 Wersje elektroniczne/internetowe dokumentów mających wersję papierową Raport o stanie miasta 1998, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 1999, wersja elektroniczna (http://www.bip. krakow.pl/?dok_id=29098) [dostęp 11 grudnia 2000]. D. Hajok, Więcej władzy dla architekta miejskiego, „Gazeta Wyborcza”, nr 132, 8 marca 2009, wersja elektroniczna(http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,358 12,6358243,Wiecej_wladzy_dla_architekta_miejsk iego.html) [dostęp 5 stycznia 2011].

9 Informacje z internetu Źródło informacji: serwis internetowy Związku Miast Polskich (www.miasta-polskie.pl) [dostęp 23 lutego 2007]. Ogłoszenie o konkursie udostępnione w serwisie internetowym Urzędu Miasta Krakowa (http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=26165&sub _dok_id=26165) [dostęp 25 marca 2010].

10 Akty prawne/ projekty aktów prawnych Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z 2005 r. – tekst jednolity). Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (Monitor Polski nr 26, poz. 432 z 2001 r.). Projekt ustawy o polityce miejskiej państwa i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie z dnia 15 września 2008 r.

11 Inne źródła informacji Odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego na interpelację Radnego Pawła Sularza z dnia 3 marca 2009 r. (pismo znak: OR-05.0057-2557/09), s. 3. Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane nr OR-10-3411- 1/09 – nazwa zadania: Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Czyżyny) w Krakowie. Prezentacja multimedialna pn. Lokalny Program Rewitalizacji Krakowa, opracowanie: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, luty 2007. Stenogram LXXXVII sesji Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009, s. 14. Blog Radnego Miasta Krakowa – Pawła Bystrowskiego (http://pawelbystrowski.blog. onet.pl/) [dostęp 23 lutego 2007].

12 Informacje zamieszczanie w przypisach oprócz bibliografii Tekst główny, w którym sygnalizujemy jakąś kwestię/ problem/ itp. (w przypisie podajemy przykład) Od momentu powstania teorii, była ona wielokrotnie przedmiotem rozległej krytyki. Teorii zarzucano m.in. pomijanie aspektu importu dóbr i usług, skupiając się jedynie na stronie eksportowej; deprecjonowanie znaczenia grupy endogenicznej. Wskazywano na brak możliwości zastosowania jej założeń w stosunku do dużych, skomplikowanych ośrodków miejskich. Zarzuty powyższe wynikają jednak bardziej z trudności w ogarnięciu (szczególnie w sensie wymiernym) organizmów o bardzo złożonej strukturze niż z braku słuszności założeń samej metody 1. ------------------------------------------- 1 W 2008 r. opublikowane zostały wyniki badań nad wielkością bazy ekonomicznej miast Polski, przeprowadzone przez Dariusza Sokołowskiego z wykorzystaniem metody zaproponowanej przez Hoyta, tzw. metody nadwyżki pracowników. W opracowaniu tym wskazano jednak na szereg zastrzeżeń interpretacyjnych wyników, które wynikają z niedoskonałości metody, a ich skutkiem może być błędne odczytanie wyników badań (Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej, „Przegląd Geograficzny” tom 80 zeszyt 2, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawa 2008, s. 245–266). Tekst główny (w którym wskazujemy ogólną informację); w przypisie – odesłanie do źródła szczegółowej informacji Znaczącą rolę dla rozwoju miasta miały czynniki pozaekonomiczne, których funkcjonowanie można zagregować w jeden wieloaspektowy czynnik - pełnienie przez Kraków roli duchowej stolicy nieistniejącego kraju 1. ------------------------------ 1 Czynnikom tym poświęcił swoją rozprawę habilitacyjną prof. dr hab. Jacek Purchla, por. J. Purchla, Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie Autonomii Galicyjskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie Nr 96, Kraków 1990.

13 Układ bibliografii w końcu pracy – uzależniony od specyfiki tematu i dobranych źródeł bibliograficznych Bibliografia Wydawnictwa zwarte Raporty, analizy, materiały pokonferencyjne Artykuły prasowe Akty prawne wprowadzone w życie oraz projekty aktów prawnych Stanowiska, rezolucje, deklaracje Rezolucje i Uchwały Rady Miasta, Uchwały Zarządu Miasta, Zarządzenia Prezydenta Miasta Pozostałe dokumenty i opracowania Pozostałe źródła informacji Spis tabel Spis wykresów Spis map Spis schematów 1.Sporządzana według nazwisk, tj. zamiana kolejności z [imię nazwisko] na [nazwisko imię] 2.Bez podawania numerów stron 3.Dla jednego autora – dzieła według chronologii wydania ZASADY OGÓLNE PRZYKŁADOWE ZAGREGOWANIE ZRÓDEŁ BIBLIOGRAFICZNYCH WRAZ ZE SPISAMI

14 Opisy bibliograficzne – tabele/rysunki/mapy Tabela nr 7 - Rodzaje instrumentów oddziaływania władzy lokalnej. --------------------- Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 36-37. [lub] Źródło: Opracowanie własne. [lub] Źródło: Prezentacja multimedialna pn. Lokalny Program Rewitalizacji Krakowa, opracowanie: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, luty 2007 r., s. 9.


Pobierz ppt "Przypisy bibliograficzne - monografie J. Banach, Dawne widoki Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 52."

Podobne prezentacje


Reklamy Google