Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 28 listopada 2013 r. Bezpieczne oszczędzanie na emeryturę w I filarze Elżbieta Łopacińska - Członek Zarządu ZUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 28 listopada 2013 r. Bezpieczne oszczędzanie na emeryturę w I filarze Elżbieta Łopacińska - Członek Zarządu ZUS."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 28 listopada 2013 r. Bezpieczne oszczędzanie na emeryturę w I filarze Elżbieta Łopacińska - Członek Zarządu ZUS

2 2 Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce Zmiany demograficzne w Polsce, tak jak i w wielu innych krajach to istotne zmiany w tzw. piramidzie wieku będące następstwem: zmniejszającej się liczby urodzeń zmniejszającej się śmiertelności wydłużającego się dalszego trwania życia Prognozy demograficzne wskazują na pogłębianie się obserwowanych od lat tendencji.

3 3 Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce Źródło: Prognoza demograficzna Eurostatu M +8,2 roku K+6,0 roku

4 4 Źródło: Prognoza demograficzna Eurostatu -29,2% +47,9% -32,2% -7,1 mln +3,4 mln -2,3 mln Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce

5 55 Rok 2013 Rok 2060 Źródło: Prognoza demograficzna Eurostatu Piramidy wieku 18 lat 67 lat 7,1 mln10,4 mln 24,3 mln17,2 mln 7,0 mln4,7 mln -2,3 mln -7,1 mln +3,4 mln

6 6 Wiek przejścia na emeryturę

7 7 Wcześniejsze emerytury 20082009201020112012 Ogółem87,3%70,6%55,6%54,2%50,4% Mężczyźni90,1%80,5%74,5%74,3%72,2% Kobiety83,7%62,5%35,3%29,4%24,9% Odsetek osób, którym przyznano emeryturę w wieku poniżej emerytalnego

8 8 Waloryzacja na kontach ubezpieczonych – I filar Waloryzacja składek emerytalnych i kapitału początkowego przeprowadzana jest corocznie - od 1 czerwca. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu. Waloryzacja składek zależy od realnego wzrostu sumy przypisu składek emerytalnych i wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik waloryzacji składek nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku.

9 9 Waloryzacja składek emerytalnych na subkontach Waloryzację składek emerytalnych zewidencjonowanych na subkontach przeprowadza się corocznie - od 1 czerwca. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu. Wskaźnik rocznej waloryzacji jest równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji.

10 10 Wskaźniki waloryzacji składek – I filar i subkonto Wskaźniki waloryzacji rocznej (za dany rok) składek i kapitału początkowego tylko kapitał początkowy Wskaźnik waloryzacji rocznej (za dany rok) składek zewidencjonowanych na subkoncie

11 11 Okresowe emerytury kapitałowe Okresowe emerytury kapitałowe wypłacane przez ZUS* (łącznie z kwotą wypłaconą z II filara ZUS – subkonto) * bez świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych 15,72 zł – najniższa wysokość 719,40 zł – najwyższa wysokość

12 12 Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Od 1 maja 2011 r. – dla 12 mln ubezpieczonych, którzy są członkami otwartych funduszy emerytalnych – Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi subkonta. ŚRODKI ZASILAJĄCE SUBKONTO: 1)Składki opłacone wraz z odsetkami. 2)Przypis z tytułu waloryzacji. 3)Kwoty środków z tytułu rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub śmierci ubezpieczonego członka otwartego funduszu emerytalnego.

13 13 Subkonto w kontekście projektowanych zmian ustawowych Nowe strumienie środków zasilające subkonto : Środki z tytułu umorzenia 51,50% jednostek rozrachunkowych zapisane na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na dzień 31 stycznia 2014 r. Środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, przekazywane do ZUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego.

14 14 Ewidencja składek emerytalnych po zmianach ustawowych Składka na ubezpieczenie emerytalne 19,52% Składka na ubezpieczenie emerytalne 19,52% I filar ZUS 12,22% II filar 7,30% Dla osób, które nie złożyły oświadczenia o przekazywaniu składek do OFE Dla osób, które złożyły oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE W ZUS 4,38% W ZUS 7,30% OFE 2,92%

15 15 Przejście na emeryturę – projektowane zmiany Osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego Osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego Ewidencja na subkoncie środków przekazywanych z OFE Przeniesienie środków z subkonta na konto ubezpieczonego Wniosek o emeryturę

16 16 ZUS OFE 03.02.2014 r. Umorzenie 51,50% jednostek zapisanych na rachunku każdego członka OFE - global 30.05.2014 r. Przekazanie środków zgromadzonych na rachunkach osób pobierających EOK 30 maja2014 r. Informacja o obowiązku przekazania całości środków za osoby niepobierające EOK wskutek zawieszenia 12.06.2014 r. Przekazanie środków za osoby niepobierające EOK wskutek zawieszenia 31.10.2014 r. Informacja o liczbie umorzonych jednostek rozrachunkowych 31 października.2014 r. Informacja o obowiązku przekazania środków za osoby w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego Do 12.11.2014 r. Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku członka OFE za osoby w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego Do 31 marca 2015 r. Ewidencja środków Do 31 marca 2015 r. Ewidencja środków Od 30 kwietnia do 31 lipca 2014 r. przyjmowanie oświadczeń o przekazywaniu składek do OFE

17 Przenoszenie środków z OFE do ZUS Przenoszenie środków, z zastosowaniem tzw. suwaka, na podstawie zawiadomienia z ZUS, dotyczyć będzie → ubezpieczonych, którzy ukończyli wiek niższy o 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego, poprzez umorzenie przez OFE w każdym miesiącu odpowiedniej liczby jednostek rozrachunkowych (w miesiącu ukończenia wieku emerytalnego – liczba tych jednostek = zero). - 17 -

18 Przenoszenie środków z OFE do ZUS Przeniesienie całości środków z OFE dotyczyć będzie → kobiet mających w dniu wejścia w życie ustawy ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej (ewidencja na subkoncie), → osób ubiegających się o przyznanie emerytury częściowej (ewidencja na koncie ubezpieczonego). - 18 -

19 „Docelowa” emerytura Osoby uprawnione – po osiągnięciu wieku określonego w art. 24 ust. 1b ustawy emerytalnej (kroczący wiek dla mężczyzn): mężczyźni i kobiety – ubiegający się o emeryturę po raz pierwszy, mężczyzna – nabywający z urzędu prawo do emerytury, kobiety pobierające okresową emeryturę kapitałową. - 19 -

20 Podstawa obliczenia „docelowej” emerytury Podstawę obliczenia emerytury stanowić będzie zwaloryzowana kwota:  składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego,  środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, w tym przeniesionych z OFE. - 20 -

21 Ustalenie „docelowej” emerytury dla kobiety Ustalenie „docelowej” emerytury dla kobiety pobierającej okresową emeryturę kapitałową - po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny - oznaczać będzie ponowne obliczenie emerytury z FUS przyznanej po ukończeniu wieku określonego w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej – na zasadach przyjętych dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy. - 21 -

22 Podstawa obliczenia „docelowej” emerytury dla kobiety Podstawę obliczenia emerytury będzie stanowiła kwota:  składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego (waloryzacja roczna i kwartalna - jak dla świadczeń pierwszorazowych),  środków zewidencjonowanych na subkoncie (pozostałe po pomniejszeniu subkonta o kwoty pobieranych okresowych emerytur kapitałowych oraz o kwoty wynikające z podziału środków, np. w wyniku rozwodu). - 22 -

23 Emerytura częściowa Podstawa obliczenia emerytury częściowej ustalana będzie z uwzględnieniem środków przeniesionych z OFE (w całości albo za pomocą „suwaka”) zewidencjonowanych docelowo na koncie ubezpieczonego. Zasada obliczania wysokości emerytury częściowej nie ulega zmianie. - 23 -

24 Podsumowanie  Stabilny wzrost środków w II filarze przez 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.  Ubezpieczony decyduje, który podmiot – OFE czy ZUS – zarządza jego środkami gromadzonymi w II filarze.  Zachowanie dotychczasowych zasad przyznawania i naliczania emerytur (generalna zasada).  ZUS wypłacający emerytury z II filaru jako gwarant bezpiecznych wypłat. - 24 -

25 25 Dziękuje za uwagę IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW PREZENTACJI Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Warszawa, 28 listopada 2013 r. Bezpieczne oszczędzanie na emeryturę w I filarze Elżbieta Łopacińska - Członek Zarządu ZUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google