Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dotyczące programu rządowego „Radosna Szkoła”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dotyczące programu rządowego „Radosna Szkoła”"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dotyczące programu rządowego „Radosna Szkoła”

2 Harmonogram realizacji III edycji programu Do 12 października 2010 r. dyrektorzy szkół podstawowych składają do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabaw Do 2 listopada 2010 r. organy prowadzące składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego Do 15 stycznia 2011 r. - przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w danym roku

3 Wydatki kwalifikowalne – pomoce dydaktyczne Kształtowanie umiejętności motorycznych: - duże miękkie klocki, wałki, zestawy figur geometrycznych; -miękkie piłki; -materace do zabaw ruchowych; -tory przeszkód; -elementy umożliwiające pokonywanie wysokości (drabinki, liny, siatki); -materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej

4 Wydatki kwalifikowalne – pomoce dydaktyczne Kształtowanie umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej: -układanki; -materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej; -klocki; -gry planszowe; -zabawki dydaktyczne. UWAGA!!!! Nietrwałe pomoce dydaktyczne – gorzej punktowane

5 Wydatki niekwalifikowalne – pomoce dydaktyczne Meble; Wykładziny, dywany; Pojemniki, pudła do przechowywania pomocy dydaktycznych; Tablice informacyjne do miejsc zabaw; Inne, niezgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia

6 Wydatki kwalifikowalne – place zabaw Zakup i instalacja sprzętu rekreacyjnego. -trzyletni okres gwarancji, -wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów -zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa; Koszty prac przygotowawczych – w tym koszty projektu Tablice informacyjne oraz tablice z regulaminem

7 Wydatki kwalifikowalne – place zabaw NAWIERZCHNIA 1) Bezpieczna o powierzchni 150 m2/ 240m2: Amortyzacja upadku z wys. do 1,50m Piankowa lub gumowa, pomarańczowa w odcieniu PANTONE 152 C, Tieforange Zgodna z Polskimi Normami 2) Syntetyczna o powierzchni 20m2 / 50m2: Typu tartan bądź inna syntetyczna Niebieska w odcieniu Pantone 540 C, RAL:5003 Saphirblau 3) Zieleń o powierzchni 70m2/ 210m2

8 Wydatki kwalifikowalne – place zabaw ławki; kosze na śmieci; wieszaki na ubrania; ogrodzenie (koszt własny)

9 Wydatki niekwalifikowalne – place zabaw Karuzele Piaskownice

10 Co podlega ocenie formalnej Wypełnienie wszystkich pól we wniosku (nawet jeśli nie dotyczy); Termin złożenia wniosku; Kwalifikowalność planowanych wydatków; Kalkulacja kosztów oraz wnioskowany poziom dofinansowania; Zapewnienie wkładu własnego rzeczowego i finansowego; Który raz został złożony wniosek; Załączniki do wniosku; Kto podpisał wniosek.

11 Co podlega ocenie merytorycznej Lokalizacja szkoły Stosunek liczby 6-latków do liczby uczniów w klasach I-III Aktualny stan wyposażenia Potrzeby w zakresie zakupu pomocy bądź utworzenia placu zabaw – zgodność z rozporządzeniem Racjonalność wydatków Przygotowanie miejsca zabaw Przygotowanie terenu pod plac zabaw Wyróżniające się rozwiązania

12 Obowiązki dot. realizacji projektów - place zabaw Organ prowadzący jest zobowiązany do przygotowania i realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, ze zm.).

13 Rozliczenie projektów - place zabaw i pomoce dydaktyczne rzeczowe zakończenie realizacji projektu finansowe zakończenie realizacji projektu

14 Rozliczenie projektów - place zabaw i pomoce dydaktyczne Kopie dokumentów: –faktur, –protokołów odbioru –poleceń przelewu; każda strona potwierdzona za zgodność z oryginałem (data, podpis, pieczęć). Faktury powinny być opisane w sposób wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

15 OPIS FAKTURY - wzór Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia...................... Dekretacja na kontach np : Wn Ma. Zatwierdzam do zapłaty (podpis kierownika jednostki) Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia.......................... Dekretacja wg klasyfikacji budżetowej np : Dział Rozdział Paragraf § Potwierdzam prawidłowe wykonanie zamówienia z dnia ………… zgodnie z protokołem dostarczenia pomocy dydaktycznych z dnia.................................. Wydatek ujęty na fakturze będzie podlegał zapłacie z następujących źródeł finansowania np: budżet państwa – (podać kwotę) zł zbiorczo środki własne – (należy podać kwotę), na podstawie umowy nr ………….…….z dnia ……………… zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim a ……………….………………………. w ramach programu rządowego Radosna Szkoła 2009-2014

16 Rozliczenie projektów - place zabaw Klasyfikacja budżetowa wydatków (wydatki inwestycyjne i bieżące)

17 Podstawy prawne Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (wersja skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw).Rozporządzenie Rady Ministrów

18 Wzory wniosków Wzory dla dyrektorów szkół – http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/Radosna %20Szko%C5%82a.html Wzory dla organów prowadzących - przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/index.php?o ption=com_content&view=category&layout=blog &id=135&Itemid=175

19 Obszary wrażliwe Definicja wniosków składanych ponownie Konsekwencje niewykorzystania dotacji w kontekście kolejnych edycji programu Dotacje dla szkół filialnych Zamówienia publiczne

20 Dodatkowe informacje www.radosnaszkola.men.gov.pl http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/Rado sna%20Szkoła.html http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php ?page=News&menuItemId=375&news=51 1&number=1&biuletyn=1

21 Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania?

22 Dziękujemy za uwagę Kontakt: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 32 20 77 174 32 20 77 142


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dotyczące programu rządowego „Radosna Szkoła”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google