Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dni Technologii Francuskiej w Polsce ROLA INŻYNIERA KONTRAKTU W REALIZACJI PROJEKTÓW WODNO- KANALIZACYJNYCH (wg FIDIC) EGIS-BCEOM-NEXEL Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dni Technologii Francuskiej w Polsce ROLA INŻYNIERA KONTRAKTU W REALIZACJI PROJEKTÓW WODNO- KANALIZACYJNYCH (wg FIDIC) EGIS-BCEOM-NEXEL Polska."— Zapis prezentacji:

1 Dni Technologii Francuskiej w Polsce ROLA INŻYNIERA KONTRAKTU W REALIZACJI PROJEKTÓW WODNO- KANALIZACYJNYCH (wg FIDIC) EGIS-BCEOM-NEXEL Polska

2 ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW wg FIDIC STRONY UMOWY ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA I WYKONAWCA II WYKONAWCA III

3 ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW wg FIDIC (cd.) REALIZACJA PROJEKTU ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA IWYKONAWCA II WYKONAWCA III INŻYNIER

4 Kontrakt Porozumienie kontraktowe (Kontrakt) Warunki szczególne (FIDIC) Warunki ogólne (FIDIC) Specyfikacje techniczne (Wymagania Zamawiającego) Dokumentacja rysunkowa, projekty techniczne Zestawienie robót (BoQ) Załącznik do oferty (tabela z podstawowymi danymi Kontrakt) Oferta Wykonawcy Inne dokumenty

5 FIDIC Warunki Kontraktu na budowę DLA ROBÓT BUDOWLANYCH l INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Warunki Ogólne

6 FIDIC – Warunki Ogólne Kontraktu Spis treści (Red FIDIC)Spis treści (Yellow FIDIC) Uwaga: Wymogi Kodeksu Cywilnego! Clu- se Description 1Postanowienia ogólne 2Zamawiający 3Inżynier 4Wykonawca 5Mianowani Podwykonawcy 6Personel kierowniczy i siła robocza 7Urządzenia, materiały i wykonawstwo 8Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie 9Próby końcowe 10Przejęcie przez Zamawiającego Clu- se Description 1Postanowienia ogólne 2Zamawiający 3Inżynier 4Wykonawca 5Projektowanie 6Personel kierowniczy i siła robocza 7Urządzenia, materiały i wykonawstwo 8Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie 9Próby końcowe 10Przejęcie przez Zamawiającego

7 FIDIC – Warunki Ogólne Kontraktu (cd.) Spis treści (Red FIDIC)Spis treści (Yellow FIDIC) Uwaga: Wymogi Kodeksu Cywilnego! Clu- se Description 11Odpowiedzialność za wady 12Obmiary i wycena 13Zmiany i korekty 14Cena kontraktowa i płatność 15Odstąpienia przez Zamawiającego 16Zawieszenie i odstąpienia przez Wykonawcę 17Ryzyko i odpowiedzialność 18Ubezpieczenia 19Siła wyższa 20Roszczenia, spory i arbitraże Clu- se Description 11Odpowiedzialność za wady 12Próby eksploatacyjne 13Zmiany i korekty 14Cena kontraktowa i płatność 15Odstąpienia przez Zamawiającego 16Zawieszenie i odstąpienia przez Wykonawcę 17Ryzyko i odpowiedzialność 18Ubezpieczenia 19Siła wyższa 20Roszczenia, spory i arbitraże

8 FIDIC – Warunki Ogólne Kontraktu (cd.) Spis treści (Yellow FIDIC) Spis treści – Projekt pod klucz (Blue FIDIC) Clu- se Description 3Inżynier 5Projektowanie 12Próby eksploatacyjne Clu- se Description 3Administracja Zamawiającego 5Projektowanie 12Próby eksploatacyjne

9 Warunki Szczególne Kontraktu Powody, dla których wprowadza się Warunki Szczególne Zakres wprowadzanych zmian i uzupełnień Przykłady Warunków Szczególnych - Wskazówki do przygotowania Warunków Szczególnych (w książkach FIDIC) - poradniki i wytyczne dla funduszy pomocowych, np. UE

10 Warunki Szczególne dla Kontraktów Projekty finansowane z funduszy spójności UE SPIS TREŚCI Uwaga: Numeracja spisu treści nie ma charakteru ciągłego, gdyż odnosi się do numerów klauzul Warunków Ogólnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Definicje 1.3 Komunikaty 1.4 Prawo i język 1.5 Pierwszeństwo dokumentów 1.6 Porozumienie Kontraktowe 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie 1.12 Szczegółowe poufne dane 1.14 Odpowiedzialność solidarna 3. INŻYNIER 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 3.2 Delegowanie przez Inżyniera 4. WYKONAWCA 4.2 Zabezpieczenie wykonania 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 4.4 Podwykonawcy 4.8 Procedury bezpieczeństwa 4.9 Zapewnienie jakości 4.14 Unikanie zakłócenia 4.21 Raporty o postępie pracy 4.25 Spotkania w sprawie postępu Robót 4.26 Dziennik Budowy 5. PROJEKTOWANIE 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 5.2 Dokumenty wykonawcy 6. PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 6.9 Personel Wykonawcy 6.12 Zagraniczny personel kierowniczy i siła robocza 7. URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 7.1 Sposób realizacji 8. ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 8.1 Rozpoczęcie robót 8.4Przedłużenie czasu na ukończenie 13. ZMIANY I KOREKTY 13.3 Procedura Zmiany 14. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ 14.8 Opóźniona płatność 20. ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 20.6 Arbitraż 21. KLAUZULA ETYCZNA 22. AUDYTY I KONTROLE 23. KARY ADMINISTRACYJNE I FINANSOWE

11 FIDIC: Klauzula 3 - INŻYNIER 3.1 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera 3.2 Delegowanie przez Inżyniera 3.3 Polecenia Inżyniera 3.4 Zastąpienie Inżyniera 3.5 Określenia

12 Warunki Szczególne dla Kontraktów SUB – KLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA Zastąpić trzeci paragraf następującymi słowami: „Inżynier posiada uprawnienia typowe dla Inżyniera zgodnie z wyszczególnieniem w Kontrakcie lub takie, które muszą zostać interpretowane z treści Kontraktu. Inżynier uzyska zatwierdzenie Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków zawartych w niżej podanych Klauzulach Ogólnych Warunków: 3.2. Delegowanie przez Inżyniera 4.4. Podwykonawcy 5.4 Normy i przepisy techniczne 8.4. Przedłużenie czasu na ukończenie robót 8.8. Zawieszenie pracy 8.11. Przedłużone zawieszenie 13 Zmiany i korekty 14.9. Płatność kwoty zatrzymanej 17.4 Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego

13 2.1Prawo dostępu do Placu Budowy 2.2Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 2.3Personel Zamawiającego 2.4Organizacja finansowania przez Zamawiającego 2.5Roszczenia Zamawiającego FIDIC: Klauzula 2 - ZAMAWIAJĄCY

14 FIDIC: Klauzula 4 - WYKONAWCA 4.1Ogólne zobowiązania Wykonawcy 4.2Zabezpieczenie Wykonania 4.3Przedstawiciel Wykonawcy 4.4Podwykonawcy 4.5Cesja korzyści z podzlecenia 4.6Współdziałanie 4.7Wytyczenie 4.8Procedury bezpieczeństwa 4.9Zapewnienie jakości 4.10Dane o Placu Budowy 4.11Wystarczalność Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 4.12Nieprzewidywalne warunki fizyczne

15 4.13 Prawa przejazdu i urządzenia 4.14 Unikanie zakłócania 4.15 Trasa dostępu 4.16 Transport Dóbr 4.17 Sprzęt Wykonawcy 4.18 Ochrona środowiska 4.19 Elektryczność, woda i gaz 4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie 4.21 Raporty o postępie pracy 4.23 Zabezpieczenie Placu Budowy 4.24 Działania Wykonawcy na Placu Budowy 4.25 Wykopaliska FIDIC: Klauzula 4 - WYKONAWCA

16 FIDIC: Klauzula 8 - ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA l ZAWIESZENIE 8.1Rozpoczęcie Robót 8.2Czas na Ukończenie 8.3Harmonogram 8.4Przedłużenie Czasu na Ukończenie 8.5Opóźnienia spowodowane przez władze 8.6Szybkość postępu pracy 8.7Odszkodowanie umowne za opóźnienie 8.8Zawieszenie pracy 8.9Konsekwencje zawieszenia 8.10 Płatność za Urządzenia i Materiały, w wypadku zawieszenia 8.11 Przedłużone zawieszenie 8.12 Wznowienie pracy

17 FIDIC: Klauzula 8 - ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA l ZAWIESZENIE (Sekwencja realizacji kontraktu)

18 FIDIC: Klauzula 8 - ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA l ZAWIESZENIE (8.3 Harmonogram robót) „… Każdy harmonogram będzie zawierał: a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Roboty, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania (jeśli jest), powstawania Dokumentów Wykonawcy, zamawiania, wyrobu Urządzeń, dostawy na Plac Budowy, budowy, montażu i dokonywania prób. b) każdy etap roboty każdego mianowanego Podwykonawcy (zgodnie z definicją w Klauzuli 5 [Mianowani Podwykonawcy]), c) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie. oraz d) uzasadniający raport, który będzie zawierał: - ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza przyjąć, i głównych etapów w realizacji Robót, oraz - szczegółowe informacje przedstawiające rozsądny szacunek liczebności każdej grupy Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla każdego głównego etapu….”

19 FIDIC: Klauzula 8 - ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA l ZAWIESZENIE (8.3 Harmonogram robót)

20 FIDIC: Klauzula 8 - ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA l ZAWIESZENIE (8.3 Harmonogram robót – cd.)

21 FIDIC: Klauzula 8 - ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA l ZAWIESZENIE (8.3 Harmonogram robót – cash flow diagram) Miesiąc1234567 Kwota EUR 0424 5001 193 8461 545 7122 114 6292 335 4732 421 000

22 12.1Obowiązkowe obmiary Robót 12.2Metody obmiaru 12.3Wycena 12.4Pominięcia FIDIC: Klauzula 12 - OBMIARY l WYCENA

23 FIDIC: Klauzula 13 - ZMIANY l KOREKTY 13.1Prawo do zmieniania 13.2Inżynieria wartości 13.3Procedura Zmiany 13.4Płatność w stosowanych walutach 13.5Kwoty Warunkowe 13.6Praca dniówkowa 13.7Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 13.8Korekty wynikające ze zmian kosztu

24 FIDIC: Klauzula 14 - CENA KONTRAKTOWA l PŁATNOŚĆ 14.1Cena Kontraktowa 14.2Płatność zaliczkowa 14.3Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności 14.4Wykaz Płatności 14.5Urządzenia i Materiały, przeznaczone dla Robót 14.6Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 14.7Płatność 14.8Opóźniona płatność 14.9Płatność Kwoty Zatrzymanej 14.10Rozliczenie końcowe 14.11Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności 14.12Zwolnienie z zobowiązań 14.13Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 14.14Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego 14.15Waluty płatności

25 FIDIC: Klauzula 14 - CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ SEKWENCJA PŁATNOŚCI

26 Działania Wykonawcy: - Obmiar (tylko Czerwony FIDIC) - Oświadczenie miesięczne - Roboty wg. Zestawienia robót (Bill of Quantities) - Roboty dodatkowe wg. Protokołów konieczności - Materiały - Zestawienie świadczeń miesięcznych i płatności FIDIC: Klauzula 14.3 - Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności

27 Działanie Inżyniera: - Spełniony warunek minimalnej kwoty świadectwa płatności (vide Załącznik do kontraktu) - Zawartość Świadectwa Płatności: a) Roboty wg BoQ b) Materiały c) Roboty dodatkowe d) Kwoty zatrzymane e) Zwrot zaliczki f) Zwroty - odkupienie materiałów z odzysku, prace wykonane przez Zamawiającego (7.6), rozliczenia po przerwaniu robót (15.4) g) Odszkodowana - naprawa szkód Zamawiającemu (4.16), nie usunięcie wad (11.4), odszkodowania za zwłokę (8.7) e) Upusty i) Zbiorcze zestawienie płatności FIDIC: Klauzula 14.6 - Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności

28 15.1Wezwanie do poprawienia 15.2Odstąpienie przez Zamawiającego 15.3Wycena na datę odstąpienia 15.4Płatność po odstąpieniu 15.5Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia FIDIC: Klauzula 15 - ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

29 16.1Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy 16.2Odstąpienie przez Wykonawcę 16.3Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 16.4Płatność przy odstąpieniu FIDIC: Klauzula 16 - ZAWIESZENIE l ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ

30 20.1Roszczenia Wykonawcy 20.2Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach 20.3Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa w sporach 20.4Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach 20.5Załatwienie polubowne 20.6Arbitraż 20.7Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa w sporach 20.8Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach FIDIC: Klauzula 20 - ROSZCZENIA, SPORY l ARBITRAŻ

31 FIDIC: Klauzula 20 - ROSZCZENIA, SPORY l ARBITRAŻ SEKWENCJA SPORU


Pobierz ppt "Dni Technologii Francuskiej w Polsce ROLA INŻYNIERA KONTRAKTU W REALIZACJI PROJEKTÓW WODNO- KANALIZACYJNYCH (wg FIDIC) EGIS-BCEOM-NEXEL Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google