Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Përvoja e një rajoni të një prej shteteve anëtare të BE-së në menaxhimin e programeve të politikës rajonale të BE-së - Menaxhimi i decentralizimit dhe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Përvoja e një rajoni të një prej shteteve anëtare të BE-së në menaxhimin e programeve të politikës rajonale të BE-së - Menaxhimi i decentralizimit dhe."— Zapis prezentacji:

1 1 Përvoja e një rajoni të një prej shteteve anëtare të BE-së në menaxhimin e programeve të politikës rajonale të BE-së - Menaxhimi i decentralizimit dhe sistemi i institucioneve Grzegorz Orawiec Bruksel 12-14 Mars 2012

2 2 Dokumentet e planifikimit strategjik në Poloni Krejtësisht realitet i ri pas vitit 1989 → Periudha para-aderimit : E re + updates <2004 Krejtësisht realitet i ri pas vitit 1989 → Periudha para-aderimit : E re + updates <2004 Dokumentet e reja të planifikimit strategjik, si rezultat i anëtarësimit në BE (më shumë në nivele të ndryshme) Dokumentet e reja të planifikimit strategjik, si rezultat i anëtarësimit në BE (më shumë në nivele të ndryshme) Shtrirja e çdo projekti të BE-së & projekteve kombëtare me dokumente kombëtare / rajonale / lokale - përshkrim i saktë Shtrirja e çdo projekti të BE-së & projekteve kombëtare me dokumente kombëtare / rajonale / lokale - përshkrim i saktë Dokumentet të reja strategjike në nivel të secilit fshat → Pasojat: Dokumentet të reja strategjike në nivel të secilit fshat → Pasojat: Takime lokale & miratim nga këshillat e bashkive Takime lokale & miratim nga këshillat e bashkive Rishikimi i dokumenteve strategjike nga qeveria polake → reduktim drastik i letrave – që nga viti 2012 (360 → 1+8) Rishikimi i dokumenteve strategjike nga qeveria polake → reduktim drastik i letrave – që nga viti 2012 (360 → 1+8)

3 3

4 4 & ”n+2” rule Fondet e BE-së & politika dhe veprimet të tjera të BE-së Strategji kombëtare të mesme & afatgjata (p.sh. Arsimimi, industria e minierave) & ”n+2” rule Fondet e BE-së & politika dhe veprimet të tjera të BE-së Strategji kombëtare të mesme & afatgjata (p.sh. Arsimimi, industria e minierave)

5 5 Bazat ligjore - Fondet e BE-së Rregullorja e Këshillit (EC) Nr 1083/2006 e datës 11 korrik 2006 që parashtron dispozitat e përgjithshme të Fondit Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondi Social Evropian dhe Fondi i Kohezionit dhe rregullorja e shfuqizimit (EC) Nr 1260/1999 Rregullorja e Këshillit (EC) Nr 1083/2006 e datës 11 korrik 2006 që parashtron dispozitat e përgjithshme të Fondit Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondi Social Evropian dhe Fondi i Kohezionit dhe rregullorja e shfuqizimit (EC) Nr 1260/1999 Rregullorja e Komisionit (EC) Nr 1828/2006 e datës 8 dhjetor 2006, që përcakton rregullat për zbatimin e Rregullores së Këshillit (EC) Nr 1083/2006, duke hedhur poshtë dispozita të përgjithshme të Fondit Evropian të Zhvillimit Rajonal, të Fondit Social Evropian dhe Fondit të Kohezionit dhe të Rregullores (EC) Nr 1080/2006 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit në Fondit Evropian të Zhvillimit Rajonal; Rregullorja e Komisionit (EC) Nr 1828/2006 e datës 8 dhjetor 2006, që përcakton rregullat për zbatimin e Rregullores së Këshillit (EC) Nr 1083/2006, duke hedhur poshtë dispozita të përgjithshme të Fondit Evropian të Zhvillimit Rajonal, të Fondit Social Evropian dhe Fondit të Kohezionit dhe të Rregullores (EC) Nr 1080/2006 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit në Fondit Evropian të Zhvillimit Rajonal;

6 6 Fondet e BE-së - Baza ligjore në Poloni Strategjia Kombëtare e Kohezionit 2007-2013 Strategjia Kombëtare e Kohezionit 2007-2013 Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2007-2015 Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2007-2015 Plani Kombëtar Strategjik për Zonat Rurale Plani Kombëtar Strategjik për Zonat Rurale Strategjia e Zhvillimit të Peshkimit Strategjia e Zhvillimit të Peshkimit Programi Reformues Kombëtar Programi Reformues Kombëtar Akti i Zhvillimit Rajonal Akti i Zhvillimit Rajonal Dekreti mbi Menaxhimin e Financave Publike Dekreti mbi Menaxhimin e Financave Publike Dekreti i Prokurimit Publik Dekreti i Prokurimit Publik Dekreti i Disiplinës së Financave Publike Dekreti i Disiplinës së Financave Publike Dekreti i Vetë-Qeverisjes Dekreti i Vetë-Qeverisjes Dekreti i Kontabilitetit Polak Dekreti i Kontabilitetit Polak

7 7 Pse është kaq e komplikuar? ERDF / ESF / CF / EAFRD Programet operative – niveli kombëtar:  Programi i Infrastrukturës dhe i Mjedisit  Programi i Ekonomisë inovative  Programi Kapitalit Human  Programi i Zhvillimit të Polonisë Lindore  Bashkëpunimi Territorial Evropian dhe Instrumenti Evropian i Fqinjësisë dhe i Partneritetit Programet operative – niveli rajonal:  Programet Operacionale Rajonale (16)  Programi i zhvillimit rural (EAFRD) + Pagesat e drejtpërdrejta për tokën bujqësore

8 8 Sistemi i institucioneve të fondeve të BE-së në Poloni Menaxhimi – Autoritetet menaxhuese Menaxhimi – Autoritetet menaxhuese Zbatimi – Autoritetet zbatuese & Zbatimi – Autoritetet zbatuese & Organet e ndërmjetësimit Organet e ndërmjetësimit Koordinimi – Autoritetet Kordinuese dhe Monitoruese Koordinimi – Autoritetet Kordinuese dhe Monitoruese Autoritetet çertifikuese dhe Autoriteti i Auditimit - pjesëmarrja në fazat e ndryshme të punëve dhe kontrollet komplekse. Autoritetet çertifikuese dhe Autoriteti i Auditimit - pjesëmarrja në fazat e ndryshme të punëve dhe kontrollet komplekse.

9 9

10 10

11 11 Prioritetet e zbatuara në nivel qendror /Mbështetje për Institucionet/ Prioriteti I Punësimi dhe integrimi social Prioriteti II Përshtatshmëria e të punësuarve dhe të ndërmarrjeve në një forcë punëtore të shëndetshme Prioriteti III Përmirësimi i cilësisë së sistemit arsimor Prioriteti IV Arsimi i lartë dhe shkencë Prioritetiy V Qeverisje e mirë Prioritetet e zbatuara në nivel rajonal /Mbështetje e drejtpërdrejtë për njerëzit dhe grupet sociale/ Prioriteti VI Tregu hapur i punës për të gjithë Prioriteti VII Promovimi i integrimit social Prioriteti VIII Burimet njerëzore rajonale Prioriteti IX Zhvillimi i aftësive dhe i kompetencave në rajone Ideja kryesore e Programit të kapitalit njerëzor në Poloni Niveli Qendror / Rajonal

12 12 (ESF): Programi i kapitalit njerëzor në Poloni Skema institucionale (ESF): Institucionet menaxhuese - Ministria e Zhvillimit Rajonal (Departamenti për Menaxhimin FSE) Institucionet menaxhuese - Ministria e Zhvillimit Rajonal (Departamenti për Menaxhimin FSE) Institucionet zbatuese: Institucionet zbatuese: - Niveli Qëndror - : Ministrat kompetentë - p.sh. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale - (Departamenti për zbatimin e FSE) Niveli Rajonal: -niveli i 1re Organ Ndërmjetësues (Administrata Rajonale) - niveli i 2te Organ Ndërmjetësues (Zyra Rajonale e Punës) - niveli i 2te Organ Ndërmjetësues (Zyra Rajonale e Punës) - * Rajonale / Institucionet lokale suportuese p.sh. Qendrat FSE)) - * Rajonale / Institucionet lokale suportuese p.sh. Qendrat FSE))

13 13 Ndryshimet organizative të administratës publike Programi i Burimeve Njerëzore - Poloni Nivel kombëtar – Projekte të ndërlikuara p.sh. software i ri, trajnime për stafin publik Nivel kombëtar – Projekte të ndërlikuara p.sh. software i ri, trajnime për stafin publik Fleksibiliteti i strukturës në nivel rajonal (të ndara, departament v institucion i ri) Fleksibiliteti i strukturës në nivel rajonal (të ndara, departament v institucion i ri) Organet e ndërmjetme: arsimim kompleks dhe aktivitete të ndryshme vendore ≠ tregu i punës Organet e ndërmjetme: arsimim kompleks dhe aktivitete të ndryshme vendore ≠ tregu i punës MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL (DEPARTAMENTI I ESF) Ministrat kompetentë p.sh. MINISTRIA E PUNËS DHE POLITIKAVE SOCIALE ZYR AMarshall ( DEPARTAMENTI IESF ) v ZYRA RAJONALE E ZHVILLIMIT Zyra e Punës Rajonale KOMITETI I MONITORIMIT (në sektorë të ndryshëm) ZYRAT RAJONALE TE TRAJNIMIT TE MËSUESVE QENDRAT RAJONALE ESF

14 14 Zyra Rajonale e Zhvillimit - Struktura e brendshme DREJTOR PLANIFIKIM STRATEGJIK UNIT -programimi -vlerësim -rregullat e ligjit EKIP KONTROLLI -Kryqi kontrolle -baza e të dhënave SIZMIKE -vizita -- 5% ^ Të faktorë të tjerë EKIP FINANCIAR -shpërndarje -Pagesat -parregullsitë -rimëkëmbjet ZBATIMI PROJEKTEVE DHE MONITORIMI UNIT -zgjedhja formale -vlerësim -kontratat -treguesit -Raportet përfundimtare INFORMACIONE & PROMOVIMI UNIT -Info Fushatat -Promovimi i ngjarjeve -materiale -Media -Teknike A. -Prokurimi Publik KOMISIONI I VLERËSIMIT TE PROJEKTEVE

15 15 Komiteti i Monitorimit Përfaqësuesit e: sektorit publik dhe partnerëve socialë, p.sh. LVL universitetet, punëdhënësit, shoqatat) Përfaqësuesit e: sektorit publik dhe partnerëve socialë, p.sh. LVL universitetet, punëdhënësit, shoqatat) Analiza dhe kriteret miratuese të hollësishme dhe korrigjimi periodik (p.sh. kriteret e aksesit) Analiza dhe kriteret miratuese të hollësishme dhe korrigjimi periodik (p.sh. kriteret e aksesit) Kontrolli periodik i progresit në arritjen e synimeve të HC OP - treguesit Kontrolli periodik i progresit në arritjen e synimeve të HC OP - treguesit Analiza dhe rekomandimi për Planeve Vjetore të Veprimit - Caktimi, kriteret strategjike etj Analiza dhe rekomandimi për Planeve Vjetore të Veprimit - Caktimi, kriteret strategjike etj Analiza e parregullsive (gabimet ≠ mashtrimet) Analiza e parregullsive (gabimet ≠ mashtrimet) Organi ndërmjetësues ↔ Institucionet e Kontrollit Organi ndërmjetësues ↔ Institucionet e Kontrollit Policia ↔ fondet e BE Policia ↔ fondet e BE MC & problem i brendshëm MC & problem i brendshëm

16 16 Duke përmbledhur - aspektet praktike: Qasja e planifikimit strategjik (Strategjitë - dokumentet kyçe!) Qasja e planifikimit strategjik (Strategjitë - dokumentet kyçe!) Akte të qarta dhe të sakta ligjore (Korniza dhe amendamentet) Akte të qarta dhe të sakta ligjore (Korniza dhe amendamentet) Sistemi i institucioneve - Fjala Magjike = "decentralizim" (Rajone) Sistemi i institucioneve - Fjala Magjike = "decentralizim" (Rajone) - Ndarja e kompetencave ndërmjet organeve ndërmjetësuese në rajone (Zyra Marshal ^ Zyra Rajonale e Punës) - Ndarja e kompetencave ndërmjet organeve ndërmjetësuese në rajone (Zyra Marshal ^ Zyra Rajonale e Punës) - Institucionet e jashtme Mbuluese p.sh. RTC - Institucionet e jashtme Mbuluese p.sh. RTC - Shumë interpretime të ndryshme, udhëzime dhe mendime nga institucionet publike (p.sh. ministrive) - Shumë interpretime të ndryshme, udhëzime dhe mendime nga institucionet publike (p.sh. ministrive) Motivimi! - Fonde shtesë për rajonet më të mira: Motivimi! - Fonde shtesë për rajonet më të mira: - Rezerva speciale për vitin 2011 - 1.3 miliardë € (5/16 rajonet) - Rezerva speciale për vitin 2011 - 1.3 miliardë € (5/16 rajonet) Sistem i rëndësishëm për monitorim (grumbullimi i të dhënave dhe vlerësimi → korrigjimet → planifikimi strategjik: Sistem i rëndësishëm për monitorim (grumbullimi i të dhënave dhe vlerësimi → korrigjimet → planifikimi strategjik: - Treguesit p.sh. krijimi i vendeve të reja të punës - 10% si pasojë) - Treguesit p.sh. krijimi i vendeve të reja të punës - 10% si pasojë) Treguesit20112012 Vendet e reja të punës 15002000

17 17 Zaloguj Zarejestruj się Wydarzenia Kultura Cywilizacja Komputery Internet Gry Komórki Nauka Społeczeństwo Historia Motoryzacja Ekologia Zwierzęta Religia Styl życia Sport Portfel Moje Trzy Grosze Sklepy Wiadomości24 Wiadomości24 > Cywilizacja > Internet > Wieś w internecieCywilizacja Internet Wyślij Drukuj Dziennik Zachodni Wieś w internecie Dziennik Zachodni | 2006-12-14 09:06, aktualizacja: 2006-12-14 10:32:58 1 2 3 4 5 0 2 1543 Wisła Ślemień internet szkolenia gadu-gadu Unia EuropejskaWisłaŚlemieńinternetszkoleniagadu-gaduUnia Europejska - Krowy na komputer nie zamienię, bo obu do życia potrzebuję, ale - przyznam - ostatnio bardziej pochłania mnie wirtualny świat - uśmiecha się 63-letnia Maria Sarlej ze Ślemienia na Żywiecczyźnie, która dzięki urzędnikom poznała, co to pecet i internet. Tak się wciągnęła, że teraz o niczym innym nie myśli. - Dobrze, że zima idzie, będę miała więcej czasu, żeby przy klawiaturze posiedzieć - zaciera ręce gospodyni. Informatyką zaraża mieszkańców Ślemienia wójt Małgorzata Pępek. - Komputer w każdej zagrodzie - to jej motto. Załatwiła pieniądze z Unii Europejskiej, kupiła sprzęt i na trzy tygodnie wypożycza pecety mieszkańcom. Ci mogą w tym czasie do woli surfować po internecie dzięki bezpłatnym i bezprzewodowym łączom. Chętnych jest mnóstwo! - To nasz autorski projekt - szczyci się Małgorzata Pępek. A rolnicy chwalą sobie pomysł pani wójt. Wielu od dawna marzyło o wejściu w wirtualny świat, ale albo nie było ich stać na komputer, albo na kursy nie mieli czasu, bo w polu robota trwa od rana do nocy. A teraz mogą zasiąść do klawiatury w domu, wtedy, gdy mają czas. Poza tym starsi nie muszą wstydzić się przed młodymi na grupowych kursach, że nawet nie wiedzą, jak włączyć peceta i do czego służy mysz. - Przy dwójce dzieci i gospodarstwie na karku szans nie było, żeby wyrwać się z domu na jakiś kurs w gminie. Całe szczęście komputery przyszły do nas. Super! - cieszy się Lucyna Matlak ze Ślemienia, która tak pokochała komputer, że teraz myśli o założeniu własnej firmy i samodzielnym prowadzeniu księgowości. Ludzie dowiadują się z internetu o nowinkach w rolnictwie, rozmawiają z sąsiadami na gadu-gadu, grają. Maria Sarlej, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne i hoduje krowy, wreszcie miała okazję zobaczyć stronę internetową, jaką kiedyś założyła jej gmina. - Podglądaliśmy też konkurencję, co tam nowego w agroturystykach wprowadzają. Teraz to ja bez komputera nie będę mogła żyć. A internet to panie podstawa, żeby turystów przyciągać - uśmiecha się pani Maria. Ma już nawet własnego peceta, ale na razie nie stać jej na płacenie za internet, dlatego chwilowo wykorzystuje go do puszczania wnuczkom bajek. Górale lubią się uczyć Mieszkańcy Ślemienia bardzo lubią się kształcić. Gmina właśnie prowadzi dla rolników kursy z przedsiębiorczości i uczy ich języków niemieckiego oraz angielskiego. – Wielu rolników wyjeżdża za granicę do pracy – wyjaśnia Marcin Zyzak z Urzędu Gminy w Ślemieniu. Do udziału w zajęciach zgłosiło się 100 rolników, a kolejni już czekają na drugą edycję. Zajęcia odbywają się w weekendy. Gmina opłaca ludziom przejazdy, podręczniki, nawet obiady. Ślemień zdobył na projekt 1,3 mln zł z Unii. Gdy w gminie powstał punkt informacyjny z kilkoma stanowiskami komputerowymi wójt Małgorzata Pępek odkryła, że górale pałają do techniki wielką miłością. - Kolejki się ustawiały, ludzie chcieli nauczyć się surfować po internecie, pisać maile, podania, życiorysy. Początkowo sama wielu pomagałam w redagowaniu dokumentów, ale z czasem uznałam, że ludziom trzeba jakoś szerzej pomóc - wyjaśnia. To wtedy powstał pomysł, żeby mieszkańcom za darmo wypożyczać do domów komputery. Urzędnicy napisali projekt i zdobyli z Europejskiego Funduszu Społecznego 1,5 mln zł, za co kupili 25 pecetów, sześć laptopów, modemy, oprogramowanie, opłacili techników i zaczęli informatyzować wieś. Komputery z bezprzewodowym łączem internetowym trafiają do wszystkich zainteresowanych górali. Są wypożyczane na trzy tygodnie. Zupełnie za darmo. Pierwsze kroki uczą stawiać ludzi informatycy, potem jednak ludzie zostają sami ze swoimi pecetami i wirtualnym światem. Muszą uczyć się na własną rękę korespondując tylko z nauczycielami mailem. Na koniec kursu muszą zdać test, który jest potwierdzeniem, że poznali podstawy informatyki. - Bałam się, że projekt mi nie wyjdzie, bo ludzie nie będą chcieli się uczyć. Zdziwiłam się. Już mamy 200 osób przeszkolonych, a kolejni się zgłaszają. W sumie zamierzamy objąć programem 340 mieszkańców gminy - cieszy się pani wójt. - Teraz już umiem napisać podanie do gminy, życiorys, wiem jak posługiwać się internetem, gadu-gadu, potrafię maila napisać - cieszy się Lucyna Matlak, która skończyła kurs nie wychodząc z domu. Na udziale w projekcie skorzystał też Jan Kapała, 52-letni rolnik. - Żona ma w pracy komputer i nie chciałem być gorszy. Teraz internet to już nie jest dla mnie czarna magia - przekonuje zadowolony. Gdy realizacja projektu się zakończy, komputery przejdą na własność gminy. Małgorzata Pępek już wie co z nimi zrobi. - Przekażę je do przedszkola. Niech się dzieci w zerówce uczą - przekonuje. Pani wójt marzy się, aby kiedyś każde gospodarstwo w jej gminie miało komputer i było podpięte do sieci. - Kiedyś nas gazyfikowali, a teraz informatyzują - śmieją się górale. SMS Reklama 1 2 3 4 5 Wyślij Drukuj Podaj adres email odbiorcy: Sortuj komentarze: od najstarszego od najnowszego Adam DeglerAdam Degler 14.12.2006 09:16 Prowadziliśmy badania archeologiczne w pewnej wiosce. Potrzebne było pozwolenie właściciela gruntu. Około 9 rano dobijamy się do rolnika ileś tam minut, w końcu otwiera zaspany i przeprasza. Spał, bo do 4 w nocy siedział w internecie. Marta i Magda WróbelMarta i Magda Wróbel 14.12.2006 11:15 ok siedział a czy w mieście nie siedzi się do 4 rano... a co do tematu szkoda że u nas nie ma czegoś takiego... My żeby mieć internet niestety musimy z plusa kożystać, a wystarczyło by pociągnąć światłowód, no ale na to to władza się zgodzić niechciała bo nie potrzeba.... Idea internetu w małych wioskach gdzie o dostęp do informacji jest bardzo ciężko jest świetna, żeby tak więcej było chętnych do naśladowania. Pozdrawiamy Powiązane materiały Jasne chmury nad biznesem Spór o przyszłe zasady działania internetu trafia do sądów Pijany z Gmaila nic nie wyślesz Cyberoszust czy biznesmen? Tropem internetowej hieny Nie korzystam z NowegoGG, czyli z żarówką na słońce Praca Moto Dom Opcje zaawansowane Wybrane oferty pracy: Manager Sprzedaży Produktów Zepter Przedstawiciel handlowy Przedstawiciel ds. HoReCa Mechanik maszyn budowlanych Kierownik Techniczny Obiektu Szukasz pracownika? Dodaj ogłoszenieDodaj ogłoszenie Rocznik od: do: Cena od: do: Opcje zaawansowane Dodaj ogłoszenie Cena od: do: Opcje zaawansowane Dodaj ogłoszenie NaszeMiasto.pl Imprezy Rzeszów: “Kwietna niedziela” - XI Jarmark Wielkanocny“Kwietna niedziela” - XI Jarmark Wielkanocny Katowice: Erotyczny CzwartekErotyczny Czwartek Kraków: Przyjęcie komunijne w Hotelu Wilga***Przyjęcie komunijne w Hotelu Wilga*** Wydarzenia Poznań: ROKIETNICA - Ronda jeszcze nie ma, ale już jest konfliktROKIETNICA - Ronda jeszcze nie ma, ale już jest konflikt Opole: Sprawdziliśmy, ile w tym roku kosztuje posłanie dziecka do szkołySprawdziliśmy, ile w tym roku kosztuje posłanie dziecka do szkoły Łódź: Parada "Mikołaje na motocyklach" przejechała ulicami ŁodziParada "Mikołaje na motocyklach" przejechała ulicami Łodzi Reklama Copyright 2010 Wiadomosci24.pl Copyright 2010 Wiadomosci24.pl Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.Gratka Technologie Sp. z o.o. Mapa serwisu O redakcji Regulamin Prywatność Reklama Kontakt Gospodyni Maria Sarlej rozkochała się w internecie dzięki fot. Wojciech Trzcionka Gospodyni Maria Sarlej rozkochała się w internecie dzięki fot. Wojciech Trzcionka Projekte ESF - rezultatet praktike…

18 Name of your presentation Bëhu aktiv jashtë zyrës: Takime në qarqet dhe bashkitë lokale Takime në qarqet dhe bashkitë lokale (pjesëmarrja dhe udhëheqësit lokale) (pjesëmarrja dhe udhëheqësit lokale) Ngjarjet rajonale dhe lokale Ngjarjet rajonale dhe lokale (konsultimet sociale!) (konsultimet sociale!) Orari Zyrtar- Zyra Orari Zyrtar- Zyra = Idetë e para & brainstorming (Diskutimi & idetë e mënçura)

19 Name of your presentation Bashkëpunimi me median Konkurse për gazetarët - p.sh. "Pena e Artë" Konkurse për gazetarët - p.sh. "Pena e Artë" Ceremonitë e hapjes Ceremonitë e hapjes Paketë e gatshme informacioni Paketë e gatshme informacioni Praktika të mira - vizita studimore Praktika të mira - vizita studimore Broshura promovimi Broshura promovimi "Super-aplikimi" konkurrenca "Super-aplikimi" konkurrenca


Pobierz ppt "1 Përvoja e një rajoni të një prej shteteve anëtare të BE-së në menaxhimin e programeve të politikës rajonale të BE-së - Menaxhimi i decentralizimit dhe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google