Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klaster TSL Transport Spedycja Logistyka Cluster TSL Transport Spedition Logistik Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klaster TSL Transport Spedycja Logistyka Cluster TSL Transport Spedition Logistik Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen."— Zapis prezentacji:

1 Klaster TSL Transport Spedycja Logistyka Cluster TSL Transport Spedition Logistik Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Rola klastrów logistycznych w regionie transgranicznym dr inż. Maja Kiba-Janiak Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Pojęcie klastra Alfred Marshall już w 1920 roku w swoich „Zasadach ekonomiki” wskazywał na znaczenie tzw. „zewnętrznych korzyści skali”, które dopiero pod koniec lat 90-tych posłużyły M. Porterowi do opisu istoty klastrów i korzyści jakie mogą osiągać firmy działające w danej branży i zlokalizowane w niewielkiej odległości. Klastry były postrzegane jako sposób na wzrost efektywności ekonomicznej oraz przyśpieszony i zrównoważony rozwój regionu. Mogło to nastąpić poprzez interaktywne i wspólne działania w celu czerpania korzyści ekonomicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, dostawców, użytkowników łańcucha dostaw, a także wspólnego zarządzania informacją Marshall A.: Principles of Economics, Macmillan, London 1920. Porter, M. E., Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, November- December, 1998, s.77-90.

3 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Pojęcie klastra „Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą”. Micheal Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990.

4 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Znaczenie klastrów w mieście i regionie Dostarczanie wiedzy ekonomicznej: Klastry odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i rozwijaniu wiedzy, wprowadzaniu innowacji oraz podnoszeniu poziomu umiejętności. Uczelnie często odgrywają istotną rolę w tworzeniu klastrów, jako skupiska talentów i źródeł cennej wiedzy. Znaczenie gospodarki opartej na wiedzy może tłumaczyć rosnące znaczenie klastrów dla europejskiej polityki gospodarczej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Clustering and City Competitiveness – an Introduction, EUROCITIES Clusters Working Group, 2009, s. 4.

5 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Znaczenie klastrów w mieście i regionie Kooperacja i konkurencja Głównym celem tworzenia klastrów jest kooperacja i konkurencja firm zlokalizowanych na danym terenie. Wbrew jednak powszechnym opiniom to nie współpraca a konkurencja jest najważniejszym czynnikiem sukcesu klastrów. To konkurencja pomiędzy firmami w klastrze pobudza je do podejmowania działań związanych z rozwojem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Firmy, instytucje naukowe i inne organizacje zrzeszone w klastrze wzmacniają potencjał naukowy i ekonomiczny regionu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Clustering and City Competitiveness – an Introduction, EUROCITIES Clusters Working Group, 2009, s. 4.

6 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Znaczenie klastrów w mieście i regionie Wydajność Tworzenie klastrów przyczynia się do zwiększania wydajności produkcji, gdyż firmy mają większy dostęp do talentów. Ponadto firmy w klastrach efektywniej zarządzają łańcuchem dostaw ze względu na koncentrację firm z podobnych branży. Inne wymierne korzyści to: łatwiejszy dostęp do specjalistycznych informacji w klastrze oraz dóbr publicznych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Clustering and City Competitiveness – an Introduction, EUROCITIES Clusters Working Group, 2009, s. 4.

7 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Znaczenie klastrów w mieście i regionie Rozmiar i powiązania Podczas gdy presja konkurencyjna może pomóc w rozwoju innowacji w klastrach, inne czynniki są również ważne. Na przykład, firmy działające w klastrach są w stanie pracować w sposób elastyczny i dynamiczny. Ścisły związek między zainteresowanymi stronami klastra pozwala firmom szybko reagować na przewidywane osiągnięcia badawcze i potrzeby klientów a także ściśle i szybko współpracować z dostawcami. Klastry często skupiają liderów rynku oraz zainteresowane podmioty i odbiorców, którzy są nastawieni na rozwój i potrafią szybko reagować na zmiany Źródło: Opracowanie własne na podstawie Clustering and City Competitiveness – an Introduction, EUROCITIES Clusters Working Group, 2009, s. 4.

8 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Znaczenie klastrów w mieście i regionie Tworzenie większej liczby firm w mieście lub regionie Tworzenie klastrów przyczynia się do wzmocnienia i rozwoju biznesu w regionie. Koncentracja wielu firm i instytucji naukowych w jednym regionie, współpracujących między sobą, wymieniających się know-how, powoduje sprzężenie zwrotne, które z kolei przyczynia się do rozwoju regionu. Powstają nie tylko nowe firmy powiązane branżowo z klastrem ale także i firmy badawcze typu spin off będące ważnym elementem rozwoju gospodarczego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Clustering and City Competitiveness – an Introduction, EUROCITIES Clusters Working Group, 2009, s. 4.

9 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Znaczenie klastrów w mieście i regionie Oddziaływanie klastrów na środowisko lokalne Badania przeprowadzone przez Stockholm School of Economics potwierdzają tezę, że tworzenie klastrów zwiększa innowacyjność regionu. Na przykład regiony, na których funkcjonują klastry często przewyższają te bez klastrów w zakresie ilości zgłoszonych patentów. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Clustering and City Competitiveness – an Introduction, EUROCITIES Clusters Working Group, 2009, s. 4.

10 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Klastry w branży TSL Klastry powstają właściwie we wszystkich sektorach gospodarki, zarówno w przemyśle i usługach, w sektorach wysokich technologii, jak i sektorach tradycyjnych. Klastry występują również w branży TSL (transport spedycja logistyka) – są to skupiska podmiotów skoncentrowane w obrębie i wokół hub’ów portowych takich jak Amsterdam, Antwerpia czy Hamburg. Często rozwój klastrów jest adresowany przez politykę władz regionalnych czy nawet narodowych – dobrym przykładem branżowym jest np. hamburska Logistik-Initative Hamburg wspierana przez rząd tego niemieckiego landu Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej Redakcja, red. M. Dzierżanowski, PARP, Warszawa 2012

11 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Klaster logistyczny Klaster logistyczny to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, konkurujących między sobą ale także i współpracujących, świadczących usługi logistyczne, jak np. transport, magazynowanie, pakowanie, przeładunek, spedycja a także firm świadczących usługi wspomagające procesy logistyczne, takie jak np. usługi serwisowe, finansowe, ubezpieczeniowe itp. oraz innych instytucji (naukowych, normalizujących, stowarzyszeń branżowych) w celu realizacji określonych celów: edukacyjnych, naukowych, biznesowych i szkoleniowych.

12 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Klastry w branży TSL Na świecie można znaleźć wiele zamienników nazwy klaster logistyczny: w Stanach Zjednoczonych i w Japonii są to „parki logistyczne” (Logistics parks), w Niemczech - „wioski towarowe” (Freight villages), w Japonii - „parki dystrybucyjne” (distribution parks), w Hiszpanii - „platformy logistyczne” (Logistics platforms), w Danii - „centra transportowe” (transport centres) oraz centra logistyczne (Logistics centres) w pozostałych miejscach na świecie. Sheffi Y., Logistics Clusters a growth Engine, Outlook on the Logistics & Supply Chain Industry 2012, Word Economic Forum, June 2012, s. 13.

13 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Powiązania pomiędzy organizacjami tworzącymi klaster logistyczny Koordynator klastra

14 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Europejskie Obserwatorium Klastrów W 2007 roku powstało Europejskie Obserwatorium Klastrów (European Cluster Observatory), którego głównym celem jest udostępnianie informacji na temat polityki klastrowej w Europie, opracowywanie analiz i raportów z badań klastrów, w tym w szczególności na temat regionalnych uwarunkowań konkurencyjności, ponadnarodowych sieci klastrowych, klastrów w branżach wschodzących i opracowań na temat lepszych praktyk w organizacjach klastrowych.

15 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Klastry w branży TSL 67 organizacji klastrowych z branży TL 25 organizacji klastrowych realizujące wyłącznie zadania związane z logistyką 31 organizacji klastrowych realizujących zadania z zakresu technologii transportowych

16 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Przykłady dobrych praktyk

17 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Dobre praktyki CB-LOG Cross-Border-Logistics Region (CB-LOG) to transgraniczny region logistyczny łączący region Schleswig Holstein w Niemczech i Sonderjylland w Danii. CB-LOG jest niemiecko-duńskim regionem, który powstał w celu wspólnego promowania i komercjalizacji mocnych stron regionu, zwłaszcza w obszarze logistyki. http://www.cb-log.de/en/transport-logistikregion/sector-guide/

18 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 CB-LOG (Cross-Border Logistics) współpraca Niemcy - Dania Pierwszy transgraniczny logistyczny projekt pomiędzy Niemcami a Danią sfinansowany ze środków UE. W projekcie udział wzięło 4 partnerów: 1. URS (Udviklingsråd Sønderjylland) – partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest dynamiczny rozwój regionu 2. WiREG (Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft mbH Schleswig-Flensburg) – wspomaga ekonomię we Flensburgu 3. EUC SYD (Erhvervudannelsecenter Syd) – instytucja szkoleniowa 4. The Flensburg University of Applied Sciences (FH) - uniwersytet posiadający doświadczenie w kształceniu logistyków Finansowanie: (65% dofinansowania) INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-KERN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obszar projektu zamieszkuje ponad 2,2 mln mieszkańców. Administracyjnie region składa się z trzech powiatów niemieckich i dwóch duńskich. http://www.dinregionsportal.dk/index.php?id=361

19 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Dobre praktyki CB-LOG W transgranicznym niemiecko-duńskim regionie logistycznym znajduje się największy w Europie Północnej obszar, na którym znajdują się magazyny- chłodnie, w których przechowuje się takie produkty, jak: mięso, warzywa i ryby. W regionie tym aktywnie działa prawie 2000 firm z sektora transportu i logistyki, które zatrudniają około 40 000 osób (począwszy od specjalistów obsługujących magazyny do wykwalifikowanych techników logistyki i menedżerów logistyki). W regionie tym istnieją także szkoły zawodowe, szkoły średnie, uniwersytety i ośrodki szkoleniowe świadczące profesjonalne usługi we wszystkich dziedzinach transportu, logistyki i łańcucha dostaw. Programy badawcze, projekty i przedsiębiorstwa gwarantują wysoki transfer wiedzy http://www.cb-log.de/en/transport-logistikregion/sector-guide/

20 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Dobre praktyki CB-LOG Stworzony przez CB-LOG portal internetowy działa jako źródło informacji, a także służy do tworzenia sieci i klastrów. W regionie tym można znaleźć: -grunty lub nieruchomości do wynajęcia pod usługi logistyczne, - wysoko wykwalifikowanych pracowników, -wyspecjalizowane organizacje szkoleniowe specjalizujące się głównie w tematyce logistycznej, -najnowocześniejsze usługi logistyczne, itp. Wszystkie te usługi odbywają się w warunkach konkurencyjnych oraz zapewniają łatwy dostęp do dużych centrów logistycznych, takich jak Hamburg lub Malmö / Kopenhagi. http://www.cb-log.de/en/transport-logistikregion/sector-guide/

21 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Dobre praktyki CB-LOG http://www.cb-log.de/en/transport-logistikregion/sector-guide/

22 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 Dobre praktyki CB-LOG http://www.cb-log.de/en/transport-logistikregion/sector-guide/

23 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 CB-LOG W ramach pierwszego etapu projektu zostały osiągnięte następujące cele: Analizy: Opracowanie analiz stanu zastanego i analizy SWOT Organizacja imprez/wydarzeń w celu transferu wiedzy : wymiana wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk podczas wspólnych imprez i spotkań logistycznych w całym regionie Analiza rynku: tworzenie analiz marketingowych jako podstawy regionalnej strategii komunikacyjnej Marketing: opracowanie drukowanych materiałów reklamowych, takich jak broszury, ulotki oraz elektronicznych: strona internetowa, witryna praca, do których jest dostęp przez platformę CB-LOG Think tank (zespół doradców): tworzenie wspólnych zespołów konsultantów, w skład których wchodzą: przedstawiciele przemysłu, nauki i społeczeństwa, które wspierają zarządzanie klastrami i inne działania sieci. http://www.dinregionsportal.dk/index.php?id=361

24 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 CB-LOG Przykłady korzyści ze współpracy duńsko-niemieckiej: Wzmocnienie roli stacji kolejowej w Padborg w obszarze transportu kombinowanego Utworzenie przedsiębiorstwa kolejowego i budowa terminalu obsługującego transport kombinowany (kolejowo-drogowy) w Neumünster Organizacja transgranicznych wydarzeń w ramach "Dni Logistycznych" z Bundesvereinigung für Logistik (BVL) z korzyścią dla młodych ludzi poszukujących swoich zainteresowań zawodowych http://www.dinregionsportal.dk/index.php?id=361

25 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 CB-LOG Ponadto, w wyniku warsztatów przeprowadzonych dla partnerów projektu, opracowano nowe pomysły, takie jak: 1. Utworzenie transgranicznej strefy komercyjnej (ziemia, nieruchomości do wynajęcia, nabycia) 2. Rozwój terminali obsługujących transport kombinowany w Taulov, Padborg, Kiel i Neumünster 3. Utworzenie elastycznego systemu sterowania zapasami przez dostawców (VMI) 4. Optymalizacja transportu poprzez zwiększenie transparentności i współpracy 5. Tworzenie stref składowania bezcłowego po zniesieniu „wolnocłowego portu” w Hamburgu http://www.dinregionsportal.dk/index.php?id=361

26 Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft" Operationelles Programm zur grenzübereifender Zuzammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) –Brandenburg 2007-2013 im rahmen der " Europäischen Territorialen Zuzammenarbeit” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 CB-LOG 6. Wspólna organizacja przez FH Flensburg i SDU kursu uniwersyteckiego nt. "Zarządzanie łańcuchem dostaw" 7. Transgraniczne oferty szkoleniowe dla: operatorów pojazdów i urządzeń (dźwigi, żurawie) do rozładunku i załadunku ciężkich ładunków techników zabezpieczających ładunki (w tym np. kontenery), kierowców ciężarówek w zakresie transportu na terenie UE, itp. http://www.dinregionsportal.dk/index.php?id=361

27 Frankfurt Oder Warszawa A2 A3 Świebodzin Berlin Dziękuję za uwagę DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Klaster TSL Transport Spedycja Logistyka Cluster TSL Transport Spedition Logistik Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” "Grenzen."

Podobne prezentacje


Reklamy Google