Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RPO WZ Poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty wsparcia dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE Szczecin, 18 czerwca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RPO WZ Poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty wsparcia dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE Szczecin, 18 czerwca 2009."— Zapis prezentacji:

1 RPO WZ Poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty wsparcia dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE Szczecin, 18 czerwca 2009

2 Cele poddziałania

3 3 JEREMIE – podstawowe informacje JEREMIE jest skrótem: „Joint European REsources for MIcro to medium Enterprises”. Jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Stanowi kombinację środków z funduszy strukturalnych (EFRR), Funduszu Spójności, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, innych lokalnych instytucji finansowych, banków, pośredników finansowych, inwestorów.

4 4 Cel przedsięwzięcia Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez poprawę ich dostępności do kapitału polegającą na zaoferowaniu im kompleksowego, elastycznego i skutecznego systemu instrumentów inżynierii finansowej. Cel ten będzie realizowany poprzez utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym JEREMIE.

5 5 Typ przedsięwzięcia Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim Instrumenty finansowe oferowane MSP przez pośredników finansowych: - mikropożyczki - poręczenia - poręczenia portfelowe - venture capital - business angels - i inne Fundusz Powierniczy JEREMIE zarządzany przez Menadżera Instytucja Zarządzająca RPO

6 6 Uprawnione podmioty Rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE może pełnić: –bank krajowy, –instytucja finansowa, –instytucja kredytowa, rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 02.72.665 z późn. zmianami), lub instytucja finansowa w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037).

7 7 Alokacja na Poddziałanie Wartość środków przeznaczonych w ramach RPO WZ na realizację Inicjatywy JEREMIE wynosi 280 000 000, 00 PLN, w tym: –210 000 000,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. –70 000 000, 00 PLN z budżetu państwa. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia wyłącznie w kwocie 280 000 000, 00 PLN.

8 8 Okres realizacji Początek przedsięwzięcia: –podpisanie Umowy o Finansowaniu z Menażerem Funduszu Powierniczego ( sierpień/wrzesień 2009 r.). Koniec przedsięwzięcia: –31 grudnia 2015 roku.

9 Strategia Inwestycyjna

10 10 Strategia Inwestycyjna Określa główne kierunki alokacji środków przekazanych do Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz zasady zarządzania nimi. Celem wsparcia w zakresie Inicjatywy JEREMIE jest wypełnienie istniejącej w regionie luki finansowej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej.

11 11 Strategia Inwestycyjna – założenia Wdrożenie Inicjatywy JEREMIE powinno zwiększyć efektywność instytucji oferujących sektorowi MŚP instrumenty inżynierii finansowej poprzez: –rozwój ich oferty produktowej, –lepsze ukierunkowanie wsparcia ze względu na lokalizację, profil przedsiębiorcy oraz rodzaj/charakter prowadzonej działalności, –podnoszenie standardów zarządzania instrumentami finansowymi, –stworzenie i realizację wspólnej polityki działania funduszy w regionie.

12 12 Strategia Inwestycyjna – założenia (2) Inicjatywa JEREMIE powinna doprowadzić do wypracowania rozwiązań systemowych, których efektywne funkcjonowanie i rozwój będą możliwe w długim okresie (po 2015 roku).

13 13 Strategia Inwestycyjna – grupa docelowa Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności: –mikro i małe firmy działające nie dłużej niż 2 lata, –przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarze o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno- gospodarczej, –przedsiębiorstwa zorientowane na innowacje, zwłaszcza technologiczne, –przedsiębiorstwa bazujące na specyficznym potencjale lokalnym/regionalnym, np. turystycznym.

14 14 Strategia Inwestycyjna – instrumenty finansowe Dostosowane do realnych potrzeb odbiorców. Mikropożyczki skierowane do mikro- i małych przedsiębiorstw, w uzasadnionych przypadkach do średnich. Możliwość wsparcia typu venture capital, transfer technologii, business angels, gdy nie stanowią konkurencji dla wsparcia sektora MŚP w ramach innych programów operacyjnych.

15 15 Strategia Inwestycyjna – pośrednicy finansowi Analizując możliwości potencjalnych Pośredników Finansowych należy uwzględnić specyfikę istniejących w regionie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Kryteria wyboru pośredników finansowych: –doświadczenie instytucji, –znajomość uwarunkowań regionalnych, specyfiki przedsiębiorstw, –zapewnienie skutecznej sieci i mechanizmów dystrybucji instrumentów finansowych, –Możliwości udziału pośrednika finansowego w budowaniu systemu kompleksowego wsparcia dla MŚP.

16 16 Strategia Inwestycyjna – wskaźniki realizacji Poziom wskaźnika Lp.Nazwa wskaźnikaJednostka Produkt 1 Liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych szt. 2 Liczba utworzonych lub wspartych funduszy poręczeniowych szt. 3 Liczba utworzonych lub wspartych funduszy …………………………….. szt. 4 Liczba uruchomionych produktów finansowych szt. [1] [1] Zgodnie z załącznikiem nr 6 do RPO WZ (obowiązującym na dzień udzielenia wsparcia MŚP)

17 17 Strategia Inwestycyjna – wskaźniki realizacji Poziom wskaźnika Lp.Nazwa wskaźnikaJednostka Rezultat 1 Liczba udzielonych pożyczek szt. 2 Wartość udzielonych pożyczek PLN 3 Liczba udzielonych poręczeń szt. 4 Wartość udzielonych poręczeń PLN 5 Wartość kredytów/pożyczek poręczonych ze środków JEREMIE PLN 6 Wartość udzielonego wsparcia na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno - gospodarczej PLN 7 Liczba MŚP wspartych przez Fundusz Powierniczy JEREMIE szt. 8 w tym: mikroprzedsiębiorstw szt. 9 w tym: małych przedsiębiorstw szt. 10w tym: średnich przedsiębiorstwszt. 11 Liczba wspartych mikro-, małych przedsiębiorstw działających nie dłużej niż 24 miesiące szt. 12 Poziom kapitału w Funduszu Powierniczym JEREMIE na koniec przedsięwzięcia ( w roku 2015) PLN 13 Liczba obrotów kapitałem Funduszu Powierniczego JEREMIE szt. 14 Liczba miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w związku z realizacją przedsięwzięcia szt.

18 18 Strategia Inwestycyjna – zakończenie realizacji Zakończenie realizacji przedsięwzięcia może się odbyć na 2 sposoby: –poprzez likwidację, –poprzez kontynuację. 1 stycznia 2016 – przeniesienie przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz Instytucji Zarządzającej prawa do dysponowania środkami Funduszu Powierniczego JEREMIE ulokowanymi w produktach finansowych oraz wolnymi środkami zdeponowanymi na Rachunku Bankowym.

19 19 Strategia Inwestycyjna – pomoc publiczna Na każdym poziomie realizacji przedsięwzięcia (na poziomie Menadżer Funduszu – Pośrednicy Finansowi, Pośrednicy Finansowi - MŚP) Menadżer Funduszu zobowiązany jest do działania w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów krajowych oraz wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej.

20 Zasady kwalifikowalności

21 21 Kwalifikowalność przedsięwzięcia Przedsięwzięcie kwalifikuje się do współfinansowania z RPO WZ jeżeli: jest zgodne z RPO oraz jego Uszczegółowieniem, jest zgodne z horyzontalnymi politykami Wspólnoty, jest zgodne z kryteriami wyboru określonymi przez ZKM, jest realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. wsparcie w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE będzie docelowo przekazywane do podmiotów z sektora MSP prowadzących działalność gospodarczą na tym terenie.

22 22 Kwalifikowalność Wnioskodawcy Każdy Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi w szczególności spełniać następujące warunki: jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie, złoży w wymaganym terminie prawidłowo wypełniony i podpisany Wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców, jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia, zapewni środki finansowe na pokrycie wydatków niekwalifikowanych przedsięwzięcia.

23 23 Wydatki kwalifikowalne Za wydatek kwalifikowalny w ramach przedsięwzięcia uznaje się wniesienie bezpośredniego wkładu finansowego do Funduszu Powierniczego JEREMIE, przy czym wkład ten w okresie realizacji przedsięwzięcia musi zostać co najmniej raz wykorzystany/poniesiony na: płatności skierowane do przedsiębiorców w ramach zwrotnych instrumentów finansowych, kwalifikowalne koszty zarządzania ponoszone przez Menadżera Funduszu Powierniczego – na zasadach zgodnych z art. 43.4(a) rozporządzenia KE 1828/2006, koszty zarządzania danym instrumentem finansowym ponoszone przez Pośredników Finansowych, kwalifikowalne na zasadach zgodnych z rozporządzeniem KE 1828/2006 – jeśli taki sposób finansowania zostanie przez Menadżera Funduszu Powierniczego zaplanowany na poziomie „Menadżer– Pośrednik Finansowy” UWAGA! Preferowanym sposobem finansowania Pośredników Finansowych jest pokrywanie kosztów zarządzania w ramach marży lub środków własnych Pośrednika.

24 24 Kwalifikowalność wydatków Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest dzień rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (podpisania umowy). Oceny kwalifikowalności wydatku dokonuje się: na etapie weryfikacji Dokumentacji aplikacyjnej, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, po jego zakończeniu kiedy Beneficjent przedkłada Roczne Plany Działania oraz Sprawozdania (kwartalne i roczne), w których: rozlicza poniesione kwalifikowalne koszty zarządzania, informuje o poniesionych wydatkach niekwalifikowanych, informuje o wysokości środków przekazanych na poszczególne instrumenty finansowe, przedstawia dokumentację sprawozdawczą Pośredników Finansowych zawierającą informacje na temat środków finansowych przekazywanych do MSP.

25 25 Kwalifikowalne koszty zarządzania Kwalifikowalne koszty zarządzania Funduszem Powierniczym JEREMIE nie mogą przekroczyć średniorocznie 2% kapitału wniesionego z RPO WZ do Funduszu Powierniczego. Jednakże premiowane będą te przedsięwzięcia, w których wartość ta będzie kształtować się poniżej limitu 2%. Wysokość kosztów zarządzania zaplanowanych przez Menadżera Funduszu na poszczególne lata oraz wysokość tych kosztów obliczoną średniorocznie należy określić w Strategii Inwestycyjnej.

26 26 Kwalifikowalne koszty zarządzania - katalog Rzeczywiście poniesione wydatki, opłaty i koszty administracyjne ponoszone w związku z funkcjonowaniem Biura Funduszu zlokalizowanego na terenie województwa zachodniopomorskiego, w kwocie obejmującej: koszty najmu pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu Funduszu Powierniczego, opłatę czynszową pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zadań, koszty sprzątania pomieszczeń służących realizacji zadań, koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym do realizowania zadań, opłaty wodnokanalizacyjne, opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz śmieci, gaz, usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne), Internet, usługi pocztowe potrzebne do wykonania zadań (poczta konwencjonalna) itp., koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym ich instalacja), pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, koszty zakupu wyposażenia oraz materiałów biurowych.

27 27 Kwalifikowalne koszty zarządzania – katalog (2) Koszty prowadzenia Rachunku Bankowego JEREMIE; Koszty publikacji ogłoszeń związanych z przeprowadzeniem konkursu na Pośredników Finansowych; Koszty tłumaczeń niezbędnych do realizacji zadań; Koszty windykacji kwot pobranych przez ostatecznych odbiorców wsparcia nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynikającej z umów z Pośrednikami Finansowymi (w tym koszty postępowań sądowych mających na celu odzyskanie kwot pobranych przez Pośredników Finansowych nienależnie lub w nadmiernej wysokości); Koszty wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę oraz regulaminowe nagrody pracowników zatrudnionych do obsługi Funduszu Powierniczego realizujących zadania wynikające z wdrażania Inicjatywy JEREMIE w RPO WZ wraz z kosztami delegacji służbowych tych pracowników obejmującymi min.: przejazdy i zakwaterowanie;

28 28 Kwalifikowalne koszty zarządzania – katalog (3) Rzeczywiście poniesione koszty na działania informacyjne i promocyjne, w tym koszty kampanii marketingowych organizowanych w szczególności dla potencjalnych odbiorców ostatecznych (sektor MSP) oraz dla Pośredników Finansowych (m.in. konferencje promocyjne, publikacje, ulotki, stworzenie i prowadzenie strony internetowej, audycje telewizyjne i radiowe); Koszty przygotowania i prowadzenia szkoleń dla pracowników zajmujących się obsługą Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz zakwaterowania uczestników szkoleń wraz z przejazdami; Koszty przygotowania i prowadzenia szkoleń dla Pośredników Finansowych oraz zakwaterowania uczestników szkoleń, Koszty przygotowania i prowadzenia szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakwaterowania uczestników szkoleń, Koszty świadczenia usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych, itp. na rzecz potencjalnych odbiorców ostatecznych wsparcia z Funduszu Powierniczego JEREMIE,

29 29 Kwalifikowalne koszty zarządzania – katalog (4) Koszty monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu; Koszty ekspertyz i analiz, w tym koszty doradztwa prawnego niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia; Koszty operacji finansowych wynikających ze Strategii Inwestycyjnej JEREMIE, Koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie; Prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut, ujemne różnice kursowe, o ile są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań Funduszu Powierniczego JEREMIE; Podatek od towarów i usług (VAT) - wyłącznie gdy: –został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, –nie podlega zwrotowi (beneficjent na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie ma potencjalnej możliwości jego odzyskania). Koszty amortyzacji aktywów, zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych.

30 30 Koszty zarządzania – wydatki niekwalifikowalne Odsetki od zadłużenia, koszty kredytu; Kary i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z postępowaniami sądowymi pomiędzy Menadżerem Funduszu Powierniczego, a Pośrednikami Finansowymi, wynikające z winy Menadżera Funduszu Powierniczego; Koszty świadczeń urlopowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emertytalno-rentowych; Koszty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, gdy dotyczy to nieobecności dłuższej niż 33 dni; Inne koszty (niewymienione w katalogu wydatków kwalifikowanych) poniesione bez zgody Instytucji Zarządzającej RPO WZ w trakcie realizacji czynności z zakresu weryfikacji, wdrażania, rozliczania i kontroli przedsięwzięć realizowanych w ramach JEREMIE; Rezerwa na nieprzewidziane wydatki; Koszty zarządzania poniesione w wysokości przekraczającej limity określone w Umowie o dofinansowanie (średniorocznie) oraz w Rocznych Planach Działania (dla danego roku). Wydatki poniesione po 31 grudnia 2015 r.

31 31 Procedury aplikacyjne

32 32 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić poprzez wypełnienie formularza Wniosku – zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców i Instrukcją wypełnienia Wniosku o dofinansowanie. Załączniki do Wniosku o dofinansowanie: Załącznik nr 1. Strategia Inwestycyjna – wg wzoru, Załącznik nr 2. Wypis z dokumentu rejestrowego – aktualny nie starszy niż 6 miesięcy, Załącznik nr 3. Statut Instytucji, Załącznik nr 4. Sprawozdania finansowe, Załącznik nr 5. CV osób odpowiedzialnych za zarządzanie Funduszem Powierniczym – jeśli zatrudnia te osoby w chwili składania dokumentacji aplikacyjnej, Pozostałe załączniki.

33 33 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (2) Dokumentację aplikacyjną należy przygotować w formie papierowej w jednym egzemplarzu stanowiącym oryginał oraz w formie elektronicznej (w formacie PDF lub JPG na płycie DVD lub CD). Wniosek oraz załączniki powinny być przygotowane, opieczętowane oraz podpisane zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców oraz Instrukcją wypełnienia Wniosku o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę na wymogi formalne, np.. ostatnia strona Wniosku powinna być opieczętowana oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z zapisami w KRS (lub w innych dokumentach rejestrowych/statutowych) albo przez osoby upoważnione przez Wnioskodawcę (na podstawie pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie). Pozostałe strony Wniosku należy parafować.

34 34 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (3) Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami musi być umieszczony w segregatorze oraz w zaklejonej kopercie (lub innym zamkniętym opakowaniu). Na segregatorze należy wskazać: –numer poddziałania, którego Wniosek dotyczy, –tytuł przedsięwzięcia, –nazwę Wnioskodawcy. Do Wniosku o dofinansowanie należy także załączyć pismo przewodnie. Załączniki dołączone do Wniosku powinny być oddzielone kartami lub zakładkami, na których powinny się znaleźć: numer załącznika oraz jego tytuł np. „Załącznik nr 1 – Strategia inwestycyjna”. Należy ponumerować strony i zszyć każdy załącznik, który składa się z więcej niż 1 strony.

35 35 Termin oraz miejsce złożenia dokumentacji Dokumentację aplikacyjną należy składać w terminie od 29.05.2009 r. do 03.07.2009 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumentacja będzie przyjmowana do godz. 15.00. Dokumentacja może być: składana osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania RPO, ul. Kolumba 60a w Szczecinie, w Sekretariacie, przesłana pocztą/kurierem na adres: Wydział Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Ul. Kolumba 60a, 70 – 035 Szczecin Za datę wpływu uznaje się datę wpływu Dokumentacji aplikacyjnej do Wydziału Zarządzania RPO.

36 Kryteria oraz procedura wyboru Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE

37 37 Złożenie Dokumentacji aplikacyjnej Ocena formalna dokonywana przez WZ RPO Ocena merytoryczno - finansowa dokonywana przez Zespół Ekspertów JEREMIE Wybór Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Ścieżka oceny

38 38 Ocena formalna Dokonywana przez pracowników Wydziału Zarządzania RPO. Ocena 0/1. Istnieje możliwość poprawy błędów formalnych wyszczególnionych przez Wydział Zarządzania RPO. Ocena odbywa się na podstawie kryteriów przyjętych przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący.

39 39 Ocena formalna (2) NrNazwa kryterium 1Złożenie dokumentacji aplikacyjnej we właściwej instytucji 2Złożenie wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 3Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie 4Złożenie wniosku w ramach właściwej osi/działania/poddziałania 5Sporządzenie wniosku na obowiązującym formularzu 6Poprawność i kompletność wniosku 7Poprawność i kompletność załączników 8Kwalifikowalność wnioskodawcy 9Kwalifikowalność typu projektu i obszaru jego realizacji 10Prawidłowość okresu realizacji przedsięwzięcia 11Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 2111 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami 12Poprawność wskaźników realizacji projektu 13Zgodność wnioskowanej kwoty z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania/poddziałania 14Trwałość projektu 15Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE

40 40 Ocena merytoryczno- ekonomiczna Przeprowadzona przez Zespół Ekspertów JEREMIE na podstawie kryteriów przyjętych przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący. Kryteria oceny podzielone są na kryteria: –dostępu, oceniane metodą 0/1, –punktowane, oceniane przez eksperta poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów.

41 41 Ocena merytoryczno- ekonomiczna (2) Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Warunki pozytywnej oceny przedsięwzięcia: –spełnienie wszystkich kryteriów dopuszczających, –zdobycie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach każdego kryterium punktowanego.

42 42 Ocena merytoryczno- ekonomiczna (3) NrNazwa kryterium Punktacja lub ocena 0/1 IKryteria merytoryczno – ekonomiczne - dopuszczające 1.1Zgodność z celami / zakresem merytorycznym poddziałania0/1 1.2Zgodność z wymogami prawa0/1 IIKryteria merytoryczno – ekonomiczne - punktowane0-100 2.1Potencjał oraz doświadczenie wnioskodawcy0-20 2.2Strategia Inwestycyjna0- 50 2.3Wykonalność projektu (system wdrażania)0- 20 2.4Efektywność ekonomiczna projektu0-10

43 43 Potencjał oraz doświadczenie Wnioskodawcy W jakim stopniu sytuacja finansowa oraz zdolność instytucjonalna Wnioskodawcy gwarantuje prawidłową oraz efektywną realizację projektu? Jakie jest doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie: znajomości regionalnego rynku finansowego oraz grupy docelowej; działania na rynku usług finansowych w zakresie wspierania sektora MŚP w Polsce; praktycznego wprowadzania produktów finansowych zaproponowanych w Strategii Inwestycyjnej (w przypadku nowatorskich produktów finansowych na podstawie jakich doświadczeń Wnioskodawca będzie bazował podczas wdrażania tych produktów?) realizacji projektów wspieranych ze środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków UE.

44 44 Strategia Inwestycyjna adekwatność struktury portfela inwestycyjnego w świetle zidentyfikowanej luki w dostępie MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania w regionie oraz bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej, zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych, prezentacja grup docelowych, do których będą skierowane poszczególne instrumenty finansowe zaproponowane w Strategii Inwestycyjnej, analiza możliwości potencjalnych pośredników finansowych oraz strategię ich pozyskiwania, efektywność zaplanowanych działań.

45 45 Wykonalność projektu (system wdrażania) Czy Wnioskodawca posiada zdolność do zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Funduszu, w tym: zasoby osobowe, organizacyjne i techniczne planowane przez Wnioskodawcę na rzecz Funduszu, mechanizmy pozwalające na odpowiednio wczesne wykrywanie zagrożeń dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Funduszu i pośredników finansowych (kontrola wewnętrzna, audyt, zarządzanie ryzykiem), sposób organizacji wyboru pośredników finansowych wraz ze wstępnym harmonogramem, sposób zarządzania wolnymi (niewypłaconymi) środkami Funduszu.

46 46 Efektywność ekonomiczna projektu Jaka jest wysokość kosztów zarządzania Funduszu dla całego okresu realizacji przedsięwzięcia? (prognoza poziomu kosztów w poszczególnych latach w relacji do zadań Funduszu; premiowane będą przedsięwzięcia, w których średnioroczna wysokość kosztów zarządzania Funduszu będzie poniżej limitu 2%), Jaka jest proponowana struktura kosztów zarządzania w podziale na główne kategorie w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz ich uzasadnienie w świetle zaproponowanego w Strategii Inwestycyjnej sposobu funkcjonowania Funduszu? Jaki są pokrywane koszty zarządzania? (najkorzystniej jeśli z przychodów finansowych i operacyjnych Funduszu).

47 Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia

48 48 Zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia Wnioskodawca, po podjęciu przez Zarząd uchwały o wyborze przedsięwzięcia podpisuje z IZ RPO WZ Umowę o dofinansowanie, w terminie nie późniejszym niż 15 dni roboczych od dnia przyjęcia uchwały. Wzór umowy stanowi element Dokumentacji konkursowej. Podpisując umowę Wnioskodawca zobowiązuje się realizować przedsięwzięcie zgodnie z zasadami określonymi w umowie. W przypadku gdy uprawniony reprezentant Wnioskodawcy nie może osobiście podpisać Umowy o dofinansowanie, możliwe jest podpisanie Umowy przez inne osoby, na podstawie upoważnienia do podpisania umowy z podpisem notarialnie poświadczonym.

49 49  Umowa określa zasady, warunki przekazania i wykorzystania bezpośredniego wkładu finansowego oraz jego rozliczenia przez Beneficjenta – Menadżera Funduszu, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną, w sposób najbardziej efektywny poprzez: –utworzenie Funduszu Powierniczego JEREMIE, –wybór Pośredników Finansowych, –udostępnienie Pośrednikom Finansowym w sposób zwrotny środków na wsparcie instrumentami inżynierii finansowej dla MŚP, –Prawo do dysponowania wkładem finansowym zostanie zwrócone przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WZ po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia/po rozwiązaniu umowy. Przedmiot Umowy

50 50  Nie później niż wraz z Wnioskiem o płatność (najpóźniej 14 dni od zawarcia umowy) Beneficjent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  Zabezpieczenie wnoszone jest na kwotę uzgodnioną z Instytucją Zarządzającą, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych i przepisach na jej podstawie wydanych.  formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy np.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego hipoteka na nieruchomości będącej własnością Beneficjenta. W przypadku wybrania hipoteki jako formy zabezpieczenia, Beneficjent jest zobowiązany przedstawić aktualną na dzień złożenia oświadczenia o wybranej formie zabezpieczenia, wycenę nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia. Instytucja Zarządzająca RPO WZ dokonuje oceny czy wartość przedmiotu zabezpieczenia może stanowić realne zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie proponowanej przez Beneficjenta lub wymagania dodatkowych form zabezpieczenia oprócz zaproponowanej przez Beneficjenta. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

51 51 Beneficjent w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie jest zobowiązany do złożenia Wniosku o płatność. jednej transzy przelewem na rzecz Beneficjenta, tytułem bezpośredniego wkładu finansowego do Funduszu Powierniczego JEREMIEkwotę 280 000 000,00 PLN W wyniku zatwierdzenia wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje w ramach jednej transzy przelewem na rzecz Beneficjenta, tytułem bezpośredniego wkładu finansowego do Funduszu Powierniczego JEREMIE, kwotę 280 000 000,00 PLN na wydzielony Rachunek Bankowy JEREMIE. Wniesienie bezpośredniego wkładu finansowego

52 52 Fundusz Powierniczy JEREMIE Fundusz Powierniczy JEREMIE: założony i zorganizowany jako wydzielona jednostka finansowa w ramach Beneficjenta (Menadżera Funduszu); nie posiada osobowości prawnej nie jest funduszem powierniczym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych Beneficjent – Menadżer Funduszu: w celu zarządzania środkami Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Przedsięwzięcia ma obowiązek prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową będzie prowadził w swoim imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ wyodrębniony Rachunek Bankowy na rzecz JEREMIE,

53 53 Beneficjent - Menadżer Finansowy nabywa prawo do korzystania ze środków zgromadzonych w Funduszu Powierniczym JEREMIE z chwilą przekazania bezpośredniego wkładu finansowego przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ udzieli Instytucji Zarządzającej RPO WZ nieodwołalnego pełnomocnictwa do wyłącznego dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunku Bankowym JEREMIE ze skutkiem od dnia 01.01.2016 r. lub od dnia następnego po dniu wcześniejszego rozwiązania Umowy Fundusz Powierniczy JEREMIE (2)

54 54 Z Rachunku Bankowego JEREMIE będą mogły być realizowane wyłącznie: –płatności wymagane w związku z zatwierdzonymi Operacjami I stopnia; –płatności kwalifikowalnych kosztów zarządzania należnych Beneficjentowi w związku z realizacją Przedsięwzięcia; –związane z zarządzaniem wolnymi środkami Funduszu Powierniczego JEREMIE zgodnie ze Strategią Inwestycyjną; –Wszelkie inne płatności pod warunkiem, że zostały zatwierdzone na piśmie przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. Fundusz Powierniczy JEREMIE (3)

55 55 Schemat Schemat wdrażania wsparcia z Funduszu Powierniczego JEREMIE BENEFICJENT MENADŻER FUNDUSZU POŚREDNIK FINANSOWY POŚREDNIK FINANSOWY POŚREDNIK FINANSOWY …. OPERACJE I STOPNIA OPERACJE II STOPNIA INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WZ Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia realizującego zadania Funduszu Powierniczego JEREMIE

56 56 Mechanizm wdrażania wsparcia z Funduszu Powierniczego JEREMIE 1.Beneficjent –przygotowuje Warunki Konkursowe dla określonych Instrumentów Finansowych 2.Instytucja Zarządzająca – zatwierdza Warunki Konkursowe 3.Pośrednicy Finansowi – przygotowują Biznes Plany i przedkładają je Beneficjentowi 4.Beneficjent – dokonuje wyboru Operacji I stopnia (Pośredników Finansowych i Biznes Plany) 5.Instytucja Zarządzająca – zatwierdza listę Operacji I stopnia (Pośredników Finansowych i Biznes Plany) 6.Beneficjent – negocjuje Umowy Operacyjne 7.Instytucja Zarządzająca – zatwierdza projekty Umów Operacyjnych 8.Beneficjent – zawiera Umowy Operacyjne z Pośrednikami Finansowymi 9.Pośrednicy Finansowi – zawierają umowy z MŚP (Operacje II stopnia)

57 57 Kluczowe zasady Operacji I i II stopnia Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia określa zestaw obowiązkowych postanowień: Umów Operacyjnych (Operacje I stopnia): Beneficjenta z Pośrednikami Finansowymi Umów o udzieleniu wsparcia (Operacje II stopnia): Pośrednicy Finansowi z MŚP minimalne zobowiązania ww. umów, dotyczą w szczególności:  sprawozdawczości, kontroli, przechowywania dokumentacji, obowiązków informacyjnych,  należytego dochodzenia roszczeń przez Pośredników Finansowych przeciwko MŚP,  przejęcia praw i obowiązków Beneficjenta z tytułu Umów Operacyjnych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ

58 58 Rola Instytucji Zarządzającej Zatwierdzanie, na wniosek Beneficjenta: –wszelkich uzasadnionych zmian lub aktualizacji Strategii Inwestycyjnej –Warunków Konkursowych –listy Operacji wybranych do wsparcia –Umów Operacyjnych wraz z Biznes Planami –wszelkich zmian i aktualizacji ww. dokumentów Instytucja Zarządzająca RPO WZ może zatwierdzać lub odrzucać propozycje Beneficjenta i nie posiada uprawnień do ich jednostronnej zmiany, chyba że Beneficjent wyrazi na to zgodę na piśmie

59 59 Odpowiedzialność Stron Umowa starannego działania Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Przedsięwzięcia z należytą starannością. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich. Instytucja Zarządzająca pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną za realizację RPO WZ zgodnie z prawem wspólnotowym i krajowym. Zmiana statusu Beneficjenta - mogąca skutkować utratą statusu instytucji finansowej w rozumieniu art. 4 §1 pkt7 Kodeksu Spółek Handlowych - wymaga akceptacji Instytucji Zarządzającej.

60 60 Beneficjent ma obowiązek realizować przedsięwzięcie z należytą starannością, ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach RPO WZ. Przede wszystkim Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z Umową o dofinansowanie, której integralnymi załącznikami będą w szczególności Wniosek o dofinansowanie oraz Strategia Inwestycyjna. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.), w zakresie w jakim Ustawa ta ma zastosowanie do Beneficjenta i do przedsięwzięcia. Obowiązki Beneficjenta

61 61 Zobowiązania i zadania Beneficjenta Przygotowanie, realizacja i aktualizacja Strategii Inwestycyjnej Przygotowanie Warunków Konkursowych, przeprowadzanie konkursów oraz wybór Pośredników Finansowych, Negocjowanie i zawieranie Umów Operacyjnych I stopnia z Pośrednikami Finansowymi oraz współpraca z Pośrednikami Finansowymi w aktualizacji Biznes Planów, Zarządzanie środkami z Funduszu Powierniczego JEREMIE zaangażowanymi w Operacje oraz zarządzanie wolnymi środkami Funduszu Powierniczego JEREMIE osiąganie wartości docelowych wskaźników przedsięwzięcia zgodnie z Dokumentacją aplikacyjną oraz Umową, Monitorowanie wyników osiąganych przez Pośredników Finansowych i stosowanych przez nich Instrumentów Inżynierii Finansowej; Sprawozdawczość do Instytucji Zarządzającej RPO WZ o postępach z realizacji Operacji I i II stopnia

62 62 Zobowiązania i zadania Beneficjenta (2) Zapewnienie trwałości przedsięwzięcia poprzez zapewnienie ciągłości funkcjonowania Menadżera Funduszu Powierniczego zgodnie z umową Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie realizowanego przedsięwzięcia JEREMIE, zgodnie z umową. przeniesienie na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ prawa do dysponowania środkami Funduszu Powierniczego JEREMIE: –zdeponowanymi na Rachunku Bankowym JEREMIE – stanowiącymi wkład Funduszu Powierniczego JEREMIE w Operacje I i II stopnia w kwocie pozostałej po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia –na zasadach określonych w Umowie – z uwzględnieniem założeń Strategii Inwestycyjnej

63 63 W przypadku, gdy Beneficjent, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych jest on również zobowiązany do udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych dotyczących przedsięwzięcia na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WZ lub innych upoważnionych podmiotów. Beneficjent zobowiązuje się, w przypadku realizacji dostaw, usług w ramach projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z realizowanym zamówieniem. Prawo zamówień publicznych

64 64 Jeśli Beneficjent podlega wykluczeniu podmiotowemu od stosowania Prawa zamówień publicznych i tym samym przedsięwzięcie nie będzie objęte zamówieniami publicznymi, Beneficjent zobowiązany jest zgromadzić i udostępnić na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO lub innych uprawnionych podmiotów wszelkie dowody wskazujące, iż wybranie i udzielenie zamówienia było przeprowadzone w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Na beneficjencie ciąży obowiązek dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z realizowanym zamówieniem. W tym celu Beneficjent powinien zgromadzić wszelkie dowody wskazujące na zachowanie powyższych zasad w przypadku realizacji dostaw, usług w ramach projektu, np.: –pisemne protokoły z negocjacji handlowych (podpisane przez obie strony), –pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do wykonawcy/dostawcy, z którym beneficjent podpisał umowę, –oświadczenia beneficjenta uzasadniające dokonany wybór Zasada konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w związku z realizacją przedsięwzięcia

65 65 Rada Inwestycyjna  Instytucja Zarządzająca może powołać Radę Inwestycyjną oraz określić jej skład i kompetencje.  Przedstawiciele Beneficjenta mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej jako Obserwatorzy, z zastrzeżeniem, że nie będą oni Członkami Rady.  Instytucja Zarządzająca może przekazać Radzie Inwestycyjnej kompetencje w szczególności w zakresie: opiniowania lub zgłaszania propozycji aktualizacji Strategii Inwestycyjnej, opiniowania Regulaminu Konkursu, opiniowania Biznes Planów, opiniowania Sprawozdań z Postępu, opiniowania decyzji o rozwiązaniu Umowy, likwidacji Funduszu Powierniczego JEREMIE, monitorowania realizacji Przedsięwzięcia w kontekście Strategii Inwestycyjnej oraz celów RPO WZ.

66 66 Koszty zarządzania Funduszem Powierniczym JEREMIE Beneficjent otrzymuje zwrot równowartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zarządzanie Funduszem Powierniczym W trakcie obowiązywania Umowy wysokość kosztów zarządzania średniorocznie nie może przekraczać zadeklarowanego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia poziomu procentowego kwoty wkładu do Funduszu Powierniczego JEREMIE – poziom ten nie może być jednak większy niż 2%, Beneficjent pokrywa poniesione wydatki kwalifikowane ze środków zgromadzonych na Rachunku Bankowym JEREMIE (potrącenie), Niekwalifikowalne koszty zarządzania Funduszem Powierniczym JEREMIE Beneficjent pokrywa ze środków własnych za wyjątkiem sytuacji kiedy zostaną one uznawane przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ, w tym przypadku będą one podlegać refundacji z budżetu Samorządu Województwa

67 67 W trakcie realizacji przedsięwzięcia Beneficjent będzie zobowiązany do przedstawiania Rocznych Planów Działań, na wzorze oraz zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO. Roczny Plan Działań: to dokument określający: harmonogram działań oraz przewidywaną szczegółową strukturę i metodologię obliczania kosztów związanych z zarządzaniem Funduszem Powierniczym JEREMIE na dany (kolejny) rok kalendarzowy, powinien być przygotowany przez Beneficjenta w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą RPO oraz przez nią zaakceptowany. Roczny Plan Działań

68 68 Kontrola ex-ante: Roczny Plan Działań – prognoza wysokości i struktury wydatków na kolejny okres rozliczeniowy, przedkładana przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WZ Kontrola ex-post: Beneficjent przedkłada: –wraz ze sprawozdaniem kwartalne rozliczenie poniesionych Kosztów (z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) → w terminie 30 dni od końca każdego kwartału kalendarzowego –wraz ze sprawozdaniem roczne rozliczenie poniesionych Kosztów (z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowalne) → do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego Formy kontroli kosztów zarządzania

69 69 Instytucja Zarządzająca RPO WZ może odmówić zaakceptowania części lub całości Kosztów, w przypadku: stwierdzenia nieuzasadnionej niezgodności struktury i zasad wyliczenia kosztów z założeniami przyjętymi w Rocznym Planie Działań, stwierdzenia przekroczenia limitów określonych w Umowie, nieuzasadnionego niedotrzymania wynikających z Umowy lub uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą terminów i warunków realizacji zadań wymienionych w Art. 4 Umowy (Zobowiązania i zadania Beneficjenta). W przypadku niezaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą określonego wydatku kwalifikowalnego – Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu równowartości poniesionego wydatku na Rachunek Bankowy JEREMIE. Rozliczenie kosztów

70 70 Monitoring i sprawozdawczość mechanizm „kaskadowy” Beneficjent jest odpowiedzialny za: monitorowanie Pośredników Finansowych zobowiązanie Pośredników Finansowych do monitorowania MŚP sprawozdawczość z własnej działalności i sprawozdawczość zbiorczą zobowiązanie Funduszu Powierniczego do sprawozdawczości z przebiegu operacji i wsparcia udzielonego MŚP Pośrednik Finansowy jest odpowiedzialny za nałożenie odpowiednich zobowiązań w zakresie sprawozdawczości na MŚP

71 71 Menadżer Funduszu Powierniczego będzie zobowiązany do zapewnienia efektywnego monitoringu i sprawozdawczości na każdym poziomie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności:  zgodności realizacji Inicjatywy JEREMIE z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,  realizacji założeń i celów Strategii Inwestycyjnej, w tym osiągania wskaźników na co najmniej założonym poziomie,  działań realizowanych na poziomie Operacji I i II stopnia Monitoring i sprawozdawczość

72 72 Beneficjent zobowiązany będzie do sporządzania sprawozdań z postępu realizacji umowy (kwartalnych i rocznych) zawierających w szczególności informacje o:  postępie wdrażania Strategii Inwestycyjnej,  poniesionych kwalifikowalnych kosztach zarządzania,  wydatkach niekwalifikowanych,  działaniach podjętych na poziomach: Menadżer Funduszu Powierniczego – Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy –MŚP,  poszczególnych instrumentach finansowych. Wzory Sprawozdań z Postępu stanowią element dokumentacji konkursowej. Monitoring i sprawozdawczość (2)

73 73 Menadżer Funduszu Powierniczego będzie zobowiązany do składania kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji Inicjatywy JEREMIE w poniżej określonych terminach: kwartalne sprawozdanie z postępu - w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału (odpowiednio 30 kwietnia, 30 lipca, 30 października, 30 stycznia), roczne sprawozdanie z postępu - w terminie do 15 lutego każdego roku kalendarzowego po roku, za które sporządzane jest sprawozdanie, sprawozdanie końcowe – w terminie do 31 marca 2016 roku. Wzór sprawozdania końcowego zostanie przygotowany przez Instytucję Zarządzającą RPO nie później niż rok przed planowaną datą zakończenia przedsięwzięcia. Monitoring i sprawozdawczość (3)

74 74 Beneficjent jest zobowiązany do: poddania się kontroli / audytowi za strony Instytucji Zarządzającej zagwarantowania, że Pośrednicy Finansowi poddadzą się kontroli / audytowi ze strony Instytucji Zarządzającej i Beneficjenta zapewnienia, że Pośrednicy Finansowi zobowiążą MŚP do poddania się kontroli ze strony podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Podobne „kaskadowe” rozwiązanie przyjęto w zakresie obowiązków informacyjnych i związanych z przechowywaniem dokumentacji Przedsięwzięcia Kontrola i audyt mechanizm „kaskadowy”

75 75 Instytucja Zarządzająca, Komisja Europejska oraz inne uprawnione podmioty będą miały prawo oddelegowania przedstawicieli odpowiednich służb kontrolnych lub swoich należycie umocowanych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju kontroli, jakie uznają za konieczne w odniesieniu do Funduszu Powierniczego JEREMIE, Pośredników Finansowych oraz MŚP. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji przedsięwzięcia albo każdym innym miejscu związanym z realizacją przedsięwzięcia czy przechowywanych dokumentów. Kontrole obejmują sprawdzenie całości dokumentacji finansowej i technicznej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia oraz wizytację realizacji przedsięwzięcia na miejscu. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedsięwzięcia pojawiają się sygnały o nieprawidłowościach, Instytucja Zarządzająca RPO WZ może przeprowadzić kontrolę doraźną. Kontrola realizacji przedsięwzięcia

76 76 Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy Umowa: –wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony –jest zawarta na okres od daty jej podpisania do daty zatwierdzenia przez Komisję Europejską sprawozdania końcowego z realizacji RPO WZ Wcześniejsze rozwiązanie Umowy w wyniku zgodnej woli Stron –W trybie zwyczajnym –W trybie nadzwyczajnym (6 m-cy) Rozwiązanie umowy w każdym trybie wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Umowy, pod rygorem nieważności.

77 77 tryb Zwyczajny –3 lata po dniu zawarcia Umowy (Najwcześniejsza Zwyczajna Data Rozwiązania) –Przez każdą ze Stron –Bez uzasadnienia tryb Nadzwyczajny –W każdym czasie –Przez każdą ze Stron –Z uzasadnieniem Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy (2)

78 78 Rozwiązanie Umowy w trybie nadzwyczajnym Uzasadnienie wypowiedzenia: Beneficjent –brak wpłaty środków przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ na rzecz Funduszu Powierniczego JEREMIE, jeżeli uniemożliwia to Beneficjentowi realizację Przedsięwzięcia –niewywiązywanie się przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ z obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli uniemożliwia to Beneficjentowi realizację Przedsięwzięcia Instytucja Zarządzająca –niezrealizowanie przez Beneficjenta Przedsięwzięcia w całości lub w części –nieosiągnięcie przez Beneficjenta założeń i celów określonych Strategii Inwestycyjnej –niewywiązywanie się przez Beneficjenta z istotnych obowiązków wynikających z Umowy –niestosowania się przez Beneficjenta do zaleceń i wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy (3)

79 79 Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy (4) Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia może nastąpić tylko ze strony Instytucji Zarządzającej, w przypadku gdy Beneficjent lub Pośrednik Finansowy : Wykorzystał otrzymany wkład finansowy niezgodnie z Umową, Odmówił poddania się kontroli lub audytowi; Złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty lub informacje; Złożył lub został w stosunku do niego złożony wniosek o upadłość, postawiony został w stan likwidacji albo gdy podlega zarządowi komisarycznemu, itp.; Dokonał przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób 3-cich lub zmiany statusu bez akceptacji Instytucji Zarządzającej; Nie ustanowił zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

80 80 Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy (5) Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia może nastąpić również w przypadku gdy: Beneficjent i Instytucja Zarządzająca nie byli w stanie uzgodnić (w szczególności): –Strategii Inwestycyjnej, –Warunków Konkursowych dla Pośredników Finansowych, –Umów Operacyjnych z Biznes Planami, –Rocznego Planu Działań.

81 81 Beneficjenci uzyskujący dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej na temat pomocy otrzymanej w ramach RPO WZ. Nadzór nad przestrzeganiem przez Beneficjentów przepisów dotyczących promocji projektów prowadzi Wydział Zarządzania RPO podczas przeprowadzanej kontroli. W celu informowania opinii publicznej o udziale Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ dla różnych typów projektów zalecane jest przestrzeganie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczących informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ, które są dostępne na stronie www.rpo.wzp.pl Informacja i promocja

82 82 http://www.rpo.wzp.pl Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "RPO WZ Poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty wsparcia dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE Szczecin, 18 czerwca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google