Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Działanie 8.1 POIG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Cel i zakres działania oraz warunki uzyskania dofinansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Działanie 8.1 POIG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Cel i zakres działania oraz warunki uzyskania dofinansowania."— Zapis prezentacji:

1 1 Działanie 8.1 POIG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Cel i zakres działania oraz warunki uzyskania dofinansowania Regionalna Instytucja Finansująca

2 2 Cel działania 8.1 PO IG Stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorstw. Wsparciem mogą być objęte projekty polegające na świadczeniu co najmniej jednej e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. DZIAŁANIE 8.1 POIG

3 3 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:  mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP,  wniosek o udzielenie wparcia należy złożyć nie później niż przed upływem roku od dnia:  uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo  rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z EDG lub CEiDG licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.  Wniosek musi zostać złożony przed rozpoczęciem realizacji projektu,  możliwość aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji, DZIAŁANIE 8.1 POIG

4 Uwaga! W trwającym aktualnie naborze, w wyniku nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 dopuszczono udział w konkursie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż rok i nie dłużej niż 2 lata. Dotyczy to jednak wyłącznie podmiotów mających siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z województw wskazanych w ogłoszeniu konkursu (zgodnie z Uchwałą nr 68 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia dotyczącą linii demarkacyjnej). W obecnym naborze województwo wielkopolskie nie zostało wskazane na powyższej liście w związku z czym nie ma możliwości aplikowania przez wskazane wyżej podmioty. 4 DZIAŁANIE 8.1 POIG

5 5 Wsparcie w ramach Działania 8.1 nie może być udzielone na działalność gospodarczą:  prowadzoną w sektorze rybołówstwa akwakultury;  związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;  związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (w określonych przypadkach);  prowadzoną w sektorze węglowym DZIAŁANIE 8.1 POIG

6 Dofinansowania nie udziela się na projekty: 1.mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej; 2.mające na celu świadczenie usług hostingowych oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych; 3.polegające na obrocie handlowym produktami (przykład: sprzedaż tradycyjnych produktów poprzez sklep internetowy. Natomiast stworzenie w ramach projektu oprogramowania lub produktu cyfrowego i następnie odpłatne korzystanie z niego wpisuje się w ramy Działania 8.1 PO IG ). 6 DZIAŁANIE 8.1 POIG

7 7 Wysokość dofinansowania Wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie:  minimalna 20 tysięcy złotych  maksymalna 700 tysięcy złotych Procent dofinansowania może wynosić:  do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.  do 80% wydatków kwalifikowalnych w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

8 8 Definicja wydatków kwalifikowanych:  określone w rozporządzeniu,  faktycznie poniesione i udokumentowane,  poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące,  bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji,  pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentom nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. DZIAŁANIE 8.1 POIG

9 9 Kategorie wydatków kwalifikowanych:  wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy;  wartości niematerialne i prawne (nabycie/leasing);  nowe środki trwałe (nabycie/leasing);  usługi informatyczne, techniczne, doradcze;  analizy przygotowawcze i usługi eksperckie;  promocja projektu;  koszty ogólne (maks. do 20% pozostałych kosztów);  szkolenia (maks. do 10% pozostałych kosztów);  zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego. DZIAŁANIE 8.1 POIG

10 KOSZTY OGÓLNE Usługi transportowe Usługi telekomunikacyjne Usługi komunalne Usługi pocztowe Usługi księgowe Usługi prawne Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych Koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku Koszty ogólne DZIAŁANIE 8.1 POIG

11 11 Wybór dostawcy towarów i usług Beneficjent nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem, a wykonawcą, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności: pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. DZIAŁANIE 8.1 POIG

12 Jest to usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji 12 Definicja e-usługi DZIAŁANIE 8.1 POIG

13 Produkt cyfrowy - to plik zawierający informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej. Cztery główne typy produktów cyfrowych to: dokumenty, pieniądze (instrumenty finansowe), oprogramowanie utwory autorskie (np. tekstowe, głosowe, wizyjne czy multimedialne). Produkty cyfrowe mogą być przedmiotem bezpośredniego handlu - mogą być bezpośrednio kupowane i sprzedawane, mogą być sprzedawane licencje na korzystanie z nich lub mogą być składnikiem innych produktów lub usług. 13 Definicja produktu cyfrowego DZIAŁANIE 8.1 POIG

14 14 DZIAŁANIE 8.1 POIG Do e-usług w rozumieniu Działania 8.1 PO IG nie zaliczamy:  usług nadawczych, radiowych i telewizyjnych,  usług telekomunikacyjnych,  dostaw następujących towarów i świadczenia następujących usług: towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie, płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne, materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma, płyty CD, kasety magnetofonowe, kasety wideo, płyty DVD, gry na płytach CD-ROM, usługi świadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej,

15 15 DZIAŁANIE 8.1 POIG Cd. usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie), usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego, hurtownie danych off-line, usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji, centra wsparcia telefonicznego, usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty, konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert, usługi telefoniczne z elementem wideo, dostępu do Internetu i stron WWW, usługi telefoniczne świadczone przez Internet.

16 16 DZIAŁANIE 8.1 POIG Przykłady e-usług:  usługi dokonujące automatycznych wyliczeń na podstawie podanych danych, np. podatków, wynagrodzeń, szacunkowych wycen, zużycia materiałów, odległości itp.,  usługi umożliwiające projektowanie przez odbiorcę (2D, 3D w czasie),  udostępniające dane pobierane z różnych źródeł i analizujące je (np. prognozowanie wyników giełdowych),  serwisy społecznościowe,  nk.pl, wykop.pl, google.pl, youtube.pl, nokaut.pl, allegro.pl.

17 17 DZIAŁANIE 8.1 POIG Przykłady usług nie wpisujących się w definicję Działania 8.1 PO IG:  dystrybucja materiałów przygotowywanych ręcznie przez usługodawcę (szkolenia w postaci newsletterów, oferty, informacje itp.),  konkursy i gry internetowe z nagrodami rzeczowymi,  usługi wymagające najpierw wdrożenia u klienta przez usługodawcę (np. grafiki, tekstu, haseł),  konsultacje przez Internet np. porady i wyceny ręczne,  blogi prowadzone samodzielnie,  pełna księgowość internetowa,  przechowywanie i udostępnianie stron klientom,  onet.pl, nazwa.pl, Home.pl, skype.com, eporady24.pl.

18 18 DZIAŁANIE 8.1 POIG Złożenie wniosku – krok po kroku: 1.Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP https://poig81.parp.gov.pl. 2.Rejestracja wniosku o dofinansowanie = nadanie numeru wniosku. 3.Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie wraz ze złożeniem wymaganych załączników do wniosku wciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku:  Podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną za pomocą portalu www.epuap.gov.pl. Skorzystanie z tej opcji wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym przez osoby, które mają prawo reprezentować Wnioskodawcę.  Podpisanie wydruku obrazu wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w sposób tradycyjny. Wniosek w takiej formie należy dostarczyć do RIF osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

19 19 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy: 1.Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 2.Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji Projektu oraz na okres trwałości Projektu w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową według wzorów, stanowiących załączniki do Umowy. 3.W przypadku gdy Beneficjentem jest/są: a)podmioty prowadzące działalność w formie spółki prawa cywilnego – weksel in blanco powinien być podpisany przez wszystkich wspólników tej spółki, b)spółka jawna – zapłata weksla in blanco powinna być zabezpieczona poręczeniem wekslowym co do całości sumy wekslowej, danym przez wszystkich wspólników spółki, c)spółka partnerska - zapłata weksla in blanco powinna być zabezpieczona poręczeniem wekslowym co do całości sumy wekslowej, danym przez wszystkich wspólników spółki DZIAŁANIE 8.1 POIG

20 20 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy: f)spółka komandytowa - zapłata weksla in blanco powinna być zabezpieczona poręczeniem wekslowym co do całości sumy wekslowej, danym przez wszystkich komandytariuszy spółki, g)spółka komandytowo – akcyjna – zapłata weksla in blanco powinna być zabezpieczona poręczeniem wekslowym co do całości sumy wekslowej, danym przez będących osobami fizycznymi akcjonariuszy spółki reprezentujących więcej niż połowę kapitału zakładowego albo przez wszystkich akcjonariuszy spółki, h)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zapłata weksla in blanco powinna być zabezpieczona poręczeniem wekslowym co do całości sumy wekslowej, danym przez będących osobami fizycznymi wspólników spółki reprezentujących więcej niż połowę kapitału zakładowego albo przez wszystkich członków zarządu spółki, i)spółka akcyjna - zapłata weksla in blanco powinna być zabezpieczona poręczeniem wekslowym co do całości sumy wekslowej, danym przez będących osobami fizycznymi akcjonariuszy spółki reprezentujących więcej niż połowę kapitału zakładowego albo przez wszystkich członków zarządu spółki. DZIAŁANIE 8.1 POIG

21 21 DZIAŁANIE 8.1 POIG PROCEDURA OCENY

22 Organizacja oceny projektów Ocena formalna W oparciu o kryteria zero – jedynkowe Możliwość usuwania uchybień Dane uchybienie można poprawić tylko jeden raz Czas na usunięcie uchybień to 5 dni roboczych od dnia następnego po otrzymaniu pisma Ocena merytoryczna obligatoryjna W oparciu o kryteria zero – jedynkowe Wnioski o dofinansowanie nie spełniające wszystkich kryteriów oceny merytorycznej obligatoryjnej nie są przekazywane do dalszej oceny merytorycznej fakultatywnej Komisja Konkursowa ma prawo prosić Wnioskodawcę o wyjaśnienia Czas na złożenie wyjaśnień to 3 dni robocze Ocena merytoryczna fakultatywna W oparciu o kryteria punktowe Należy zdobyć minimum 60 punktów Komisja Konkursowa ma prawo prosić Wnioskodawcę o wyjaśnienia Czas na złożenie wyjaśnień to 3 dni robocze 22 DZIAŁANIE 8.1 POIG

23 23 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie OCENA FORMALNA

24 24 DZIAŁANIE 8.1 POIG Ocena formalna w RIF:  Wniosek, który został prawidłowo zarejestrowany w Generatorze Wniosków i złożony w RIF w wersji papierowej podlega ocenie formalnej.  Generator Wniosków dokonuje rejestracji wniosku w RIF właściwej ze względu na: a) siedzibę spółki – w sytuacji gdy Wnioskodawcą jest spółka prawa handlowego, b) miejsce zamieszkania – w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; kierując się informacjami wprowadzonymi do wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawcę. Za wprowadzenie błędnych danych, skutkujących skierowaniem wniosku do niewłaściwej RIF odpowiedzialność ponosi Wnioskodawca.  Ocena formalna jest prowadzona przez dwóch pracowników RIF.  Każdy pracownik RIF zaangażowany w ocenę projektów zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności przed przystąpieniem do oceny.

25 25 DZIAŁANIE 8.1 POIG Ocena formalna w RIF:  Wniosek o dofinansowanie sprawdzany jest pod względem formalnym zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.  Ocena formalna prowadzona jest metodą „zero-jedynkową”, tzn. należy zaznaczyć przy danym kryterium „TAK” albo „NIE”.  W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zawiera uchybienia formalne podlegające możliwości uzupełnienia lub poprawienia, Wnioskodawca informowany jest za pomocą faksu i poczty elektronicznej (zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 12 a i b wniosku).  Wnioskodawca ma 5 dni roboczych na dokonanie poprawek i złożenie poprawnie sporządzonego wniosku. (decyduje data wpływu do RIF)

26 26 Ocena formalna w RIF:  Po dokonaniu oceny formalnej danego projektu do Wnioskodawcy przesyłane jest pismo o wyniku tej oceny. W przypadku oceny formalnej pozytywnej pismo przekazywane jest pocztą tradycyjną i faksem, natomiast w przypadku oceny formalnej negatywnej wysyłane jest pismo tylko pocztą tradycyjną „za potwierdzeniem odbioru”.  Termin dokonania oceny formalnej dla RIF: 45 dni kalendarzowych liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków. DZIAŁANIE 8.1 POIG

27 27 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG I. Wymogi formalne – wniosek:  Złożenie wniosku we właściwej instytucji, - Wskazanie we wniosku o dofinansowanie błędnego adresu siedziby / miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, skutkujące zarejestrowaniem wniosku w niewłaściwej instytucji (RIF) prowadzi do negatywnej oceny kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia.  Złożenie wniosku w ramach właściwego działania /poddziałania, - Sprawdzane jest, czy wniosek złożono na formularzu właściwego działania PO IG za pomocą aktualnego Generatora Wniosków. Złożenie wniosku w ramach niewłaściwego działania lub za pomocą nieaktualnego Generatora skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia.

28 28 DZIAŁANIE 8.1 POIG I.Wymogi formalne – wniosek (c.d.):  Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów. -Wniosek został złożony nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia naboru wniosków oraz nie później niż w terminie zakończenia naboru wniosków. Za datę złożenia uznaje się datę rejestracji wniosku w Generatorze Wniosków.  Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania. - do wniosku załączono wymagane, aktualne załączniki dla danego konkursu, tzn.: 1. Kopia dokumentu rejestrowego – odpis KRS lub EDG. Dokumenty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wymóg załączenie dokumentu rejestrowego nie dotyczy przedsiębiorców, w przypadku których CEIDG jest pierwszym rejestrem działalności. W sytuacji, gdy działalność gospodarcza była przed przeniesieniem danych do CEIDG zarejestrowana w EDG, do wniosku należy załączyć kopię zaświadczenia o wpisie do EDG. 2. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT, dostępnym na stronie internetowej PARP – obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT.

29 29 I. Wymogi formalne – wniosek (c.d.):  Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją. Kryterium nie dotyczy analizy części D wniosku w zakresie spójności z warstwą merytoryczną projektu oraz analizy treści pól opisowych w części C wniosku. Uchybieniami niepodlegającymi poprawie skutkującymi negatywną oceną kryterium są w szczególności: - pozostawienie niewypełnionego (tj. pustego) któregokolwiek z podpunktów części C lub punktów części D lub wypełnienie któregokolwiek z nich w całości zawartością która w sposób nie wymagający analizy merytorycznej nie odpowiada Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych pól (np. chaotyczny ciąg znaków) - całkowity brak przepływów finansowych w którymkolwiek z okresów w punkcie 25 wniosku o dofinansowanie. DZIAŁANIE 8.1 POIG

30 30 II. Wymogi formalne – wnioskodawca:  Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania. Sprawdzane jest, czy Wnioskodawca: - Złożył wniosek o dofinansowanie a) przed upływem 1 roku od daty rejestracji w KRS, lub rozpoczęcia działalności zgodnie z informacją zawartą w EDG lub CEiDG b) po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat - Nie uzyskał już wsparcia w ramach Działania 8.1 - Złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu !!!! UWAGA !!! Wycofanie złożonego (zarejestrowanego w GW) wniosku o dofinansowanie nie umożliwia Wnioskodawcy ponownego złożenia wniosku w ramach tego samego naboru. Złożenie (zarejestrowanie w GW) dwóch lub większej liczby wniosków o dofinansowanie przez jednego Wnioskodawcę skutkować będzie odrzuceniem wszystkich wniosków na etapie oceny formalnej DZIAŁANIE 8.1 POIG

31 31 II. Wymogi formalne – wnioskodawca (c.d.): - Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia Wnioskodawca złożył oświadczenie, że w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do 3 lat po dniu zakończenia realizacji projektu, nie jest ani nie będzie kontrolowany przez przedsiębiorcę działającego na rynku właściwym w rozumieniu ust. Z dn. 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Złożenie wniosku przez Wnioskodawcę niespełniającego kryteriów dotyczących statusu/typu Wnioskodawcy określonego dla Działania 8.1 (dane we wniosku lub dokumenty w sposób jednoznaczny wskazują na brak kwalifikowalności Wnioskodawcy), skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. DZIAŁANIE 8.1 POIG

32 32  Wnioskodawca prowadzi działalność i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawdzeniu podlega, czy: - Wskazana we wniosku o dofinansowanie siedziba/miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się na terytorium RP - Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą Złożenie wniosku przez Wnioskodawcę nieprowadzącego działalności gospodarczej lub niemającego siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – miejsca zamieszkania, na terenie RP (w tym złożenie wniosku o dofinansowanie w okresie zawieszenia działalności gospodarczej), skutkuje negatywną oceną kryterium bez możliwości usunięcia uchybienia. !!! UWAGA !!! możliwość aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji  wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). DZIAŁANIE 8.1 POIG

33 33 III. Wymogi formalne – projekt:  Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej W przypadku, gdy charakter projektu wymaga instalowania / umieszczania nabywanych produktów w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że główną lokalizacją wymienioną na pierwszym miejscu jest miejsce, gdzie zlokalizowana będzie największa (wartościowo) część projektu. Ponadto instalowanie oprogramowania na serwerach fizycznie zlokalizowanych poza granicami RP, w tym na serwerach wirtualnych, nie rzutuje na określenie lokalizacji WNiP.  Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania POIG. W szczególności sprawdzeniu podlega, czy przebieg rzeczowo – finansowy nie wykracza poza końcową datę realizacji Programu, tj. poza dzień 31 grudnia 2015 roku. DZIAŁANIE 8.1 POIG

34 34 III. Wymogi formalne – projekt (c.d.):  Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania - przedsiębiorstwa posiadające status mikro lub małego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym wspólnicy spółki cywilnej) powyżej 27 lat - 70%, - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym wspólnicy spółki cywilnej), które nie ukończyły 27 lat (w tym mające 27 lat na dzień składania wniosku o dofinansowanie) – 80%. !!! UWAGA !!! - koszty ogólne (maks. do 20% pozostałych kosztów); - szkolenia (maks. do 10% pozostałych kosztów); DZIAŁANIE 8.1 POIG

35 35 III. Wymogi formalne – projekt (c.d.):  Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy  Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy). Zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego w spr. udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG, 2007-2013 z dn. 13 sierpnia 2008 roku, pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie: DZIAŁANIE 8.1 POIG - Produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych - Produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych - Produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych - Obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją - Gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych - Produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów

36 36 DZIAŁANIE 8.1 POIG IV. Kryteria formalne specyficzne:  wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.),  okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące,  wnioskowany udział wsparcia nie przekracza maksymalnej intensywności określonej dla działania 8.1, -Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt, w którym wnioskowane dofinansowanie jako % wydatków kwalifikowalnych (punkt 24 wniosku) przekracza limit określony dla danego Wnioskodawcy, skutkuje negatywną oceną.  projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,  dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności operacyjnej Zo.

37 37 DZIAŁANIE 8.1 POIG  błędnie określony kod klasyfikacji PKD lub EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy,  niewłaściwa data rejestracji działalności gospodarczej,  wskaźniki produktu wykraczają poza dopuszczalne ramy czasowe,  błędnie określone ramy czasowe obligatoryjnych wskaźników rezultatu (rok wartości bazowej i rok wartości docelowej),  deklaracja we wniosku niewłaściwie podpisana, brak daty podpisania wniosku. Błędy na etapie oceny formalnej – podlegające poprawie:

38 38 DZIAŁANIE 8.1 POIG  błędy rachunkowe we wniosku - w tabeli dotyczącej przebiegu rzeczowo-finansowego, tabeli dotyczącej planu finansowego projektu,  oznaczenie podatku VAT zarówno jako wydatku kwalifikowanego jak i niekwalifikowanego,  w punkcie 10 wniosku nie podano pełnej nazwy Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym,  nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem. Błędy na etapie oceny formalnej – podlegające poprawie:

39 Lista błędów nie podlegających poprawie, określona przez Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach PO IG  Złożenie wniosku przez Wnioskodawcę nie spełniającego co najmniej jednego z kryteriów kwalifikowalności, w tym: nie spełniającego kryteriów dotyczących statusu/typu wnioskodawcy określonego dla Działania 8.1 (wskazanych w §4 ust. 1) np. uzyskał już wsparcie w ramach Działania 8.1, złożył więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu podlegającego wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) podlegającego wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)  wskazanie we wniosku o dofinansowanie błędnej (odpowiednio do formy prawnej Wnioskodawcy) siedziby albo miejsca zamieszkania, skutkujące zarejestrowaniem wniosku o dofinansowanie w niewłaściwej instytucji (RIF)  Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach niewłaściwego działania/poddziałania DZIAŁANIE 8.1 POIG

40 Lista błędów nie podlegających poprawie, określona przez Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach PO IG DZIAŁANIE 8.1 POIG  Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawcę nieprowadzącego działalności gospodarczej lub nie mającego siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – miejsca zamieszkania na terenie RP (w tym złożenie wniosku w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej)  Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt, którego okres realizacji, ustalony w sposób jednoznaczny wykracza poza rany czasowe działania PO IG  Złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt, którego przedmiot dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 8.1  Złożenie wniosku o dofinansowanie po dniu albo w dniu rozpoczęcia realizacji projektu  Modyfikacja treści Deklaracji Wnioskodawcy lub złożenie fałszywego oświadczenia w ramach potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie

41 Lista błędów nie podlegających poprawie, określona przez Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach PO IG  Pozostawienie niewypełnionego (tj. pustego) któregokolwiek z podpunktów części C lub punktów części D wniosku o dofinansowanie lub wypełnienie któregokolwiek z nich w całości zawartością, która w sposób nie wymagający analizy merytorycznej nie odpowiada Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowaniedla poszczególnych pól (np. chaotyczny ciąg znaków);  Wnioskowane dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.1 PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych (punkt 24 wniosku o dofinansowanie) przekracza limit określony dla danego Wnioskodawcy w Rozporządzeniu  Całkowity brak przepływów finansowych w którymkolwiek z okresów w punkcie 25 wniosku o dofinansowanie;  Niedodatni zdyskontowany, skumulowany zysk na działalności operacyjnej !! UWAGA !! OCENA FORMALNA NIE MOŻE PROWADZIĆ DO ZMIANY, POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI C i D WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DZIAŁANIE 8.1 POIG

42 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie OCENA MERYTORYCZNA 42 DZIAŁANIE 8.1 POIG

43 43 Ocena merytoryczna w RIF:  Do oceny merytorycznej przekazany jest każdy wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.  Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez dwie osoby, tj. eksperta zewnętrznego i pracownika RIF będącego członkiem oceniającym Komisji Konkursowej.  W trakcie oceny merytorycznej osoba oceniająca wniosek może wystosować do Wnioskodawcy pismo w sprawie wyjaśnień do treści wniosku (pismo wysyłane faksem i pocztą elektroniczną).  Wnioskodawca ma 3 dni robocze na dostarczenie niezbędnych informacji do RIF.  Ocena merytoryczna jest dwuetapowa. Pierwszym etapem oceny merytorycznej jest ocena merytoryczna obligatoryjna, drugim – ocena merytoryczna fakultatywna.  Ocena merytoryczna prowadzona jest zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w „Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. DZIAŁANIE 8.1 POIG

44 44 DZIAŁANIE 8.1 POIG Ocena merytoryczna w RIF:  Wnioski o dofinansowanie nie spełniające wszystkich kryteriów oceny merytorycznej obligatoryjnej podlegają odrzuceniu, a Wnioskodawca informowany jest pisemnie o szczegółowych powodach odrzucenia wniosku. Informacja ta zawiera pouczenie o przysługującym środku odwoławczym.  Ocena merytoryczna fakultatywna prowadzona jest systemem punktowym. Do wszystkich kryteriów fakultatywnych należy przedstawić odpowiedni komentarz – uzasadnienie ilości przyznanych punktów.

45 45 Ocena merytoryczna w RIF: Do dofinansowania rekomendowane są projekty, które:  spełniają wszystkie kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej,  uzyskały co najmniej 60 punktów w wyniku oceny merytorycznej fakultatywnej oraz osiągnęły próg minimalnej finalnej liczby punktów (tj. z uwzględnieniem wpływu kryterium rozstrzygającego  projekt wskazuje wysoką efektywność ekonomiczną), w kolejności wynikającej z uzyskanej finalnej liczby punktów (malejąco od najwyższej liczby punktów do najniżej). Próg finalnej liczby punktów ustalany jest po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie po weryfikacji wszystkich Protokołów z oceny Komisji Konkursowej. DZIAŁANIE 8.1 POIG

46 46 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie OCENA MERYTORYCZNA OBLIGATORYJNA

47 47 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 1 „Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.1 PO IG” Sprawdzane jest czy Przedmiot projektu jest zgodny z celem i zakresem merytorycznym Działania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. oraz SzOP PO IG na lata 2007-2013, w szczególności:  Realizacja celów strategicznych:  stymulowanie podaży e-usług i dostępu do produktów cyfrowych;  wykształcenie grupy specjalistów  Innowacyjność:  na poziomie przedsiębiorstwa lub w odniesieniu do przedsiębiorców będących grupą docelową  Innowacja produktowa, procesowa, marketingowa, organizacyjna.  Poziom innowacyjności: lokalny, regionalny, krajowy, europejski, międzynarodowy

48 48 DZIAŁANIE 8.1 POIG  Zgodność z prawem:  zgodność z prawem polskim oraz wszystkich innych krajów, w których przewiduje się świadczenie e-usługi  w przypadku działalności reglamentowanej posiadanie stosownych uprawnień  projekt nie narusza norm etycznych i zasad współżycia społecznego  Zgodność tematyczna:  zawarty w Rozporządzeniu katalog usług NIE podlegający możliwości dofinansowania  Komercyjność:  Dofinansowaniu NIE podlegają projekty nie mające charakteru komercyjnego lub marginalizujące cel biznesowy

49 49 DZIAŁANIE 8.1 POIG Najczęściej popełniane błędy:  Wskazanie jedynie innowacyjności organizacyjnej,  Brak odniesienia w opisie projektu co do jego zgodności z obowiązującym prawem na wszystkich zidentyfikowanych rynkach docelowych,  Brak szczegółowego uzasadnienia odnoszącego się do zadeklarowanego poziomu innowacyjności (niespójność pomiędzy pkt. 7, a pkt. 15.a wniosku),

50 50 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 2 „Przedstawiony opis modelu biznesowego uwiarygodnia powodzenie rynkowe projektu”

51 51 DZIAŁANIE 8.1 POIG Sprawdzane jest w szczególności czy:  Wysoka jakość modelu biznesowego uwiarygodnia kalkulacje rentowności oraz efektywność kosztowej Projektu,  Kalkulacja przychodów w czasie wynika z przeprowadzonej analizy rynku,  Źródła przychodów w trakcie realizacji projektu są wiarygodne, a kalkulacja poprawna,  Projekt ma szansę osiągnąć zakładany wolumen obrotów.

52 52 DZIAŁANIE 8.1 POIG Najczęściej popełniane błędy:  Brak odniesień do jednego z elementów modelu biznesowego wymaganych Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,  Nieprecyzyjna analiza SWOT,  Niekompletna analiza konkurencji (pominięcie konkurencji na rynkach zagranicznych),  Brak jednostkowych wyliczeń lub brak kalkulacji przychodów w czasie,  Brak uzasadnienia w opisie projektu dla przyjętych wyliczeń.

53 53 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 3 „Projekt będzie rentowny w okresie trwałości” Sprawdzane jest czy:  Prognozy finansowe dla każdego z kolejnych 3 lat po zakończeniu realizacji projektu z osobna muszą wykazywać nadwyżkę przychodów nad wydatkami Najczęściej popełniane błędy:  Sztuczne zaniżenie kosztów w okresie trwałości,  Brak przedstawienia kosztów stałych i zmiennych w projekcie, brak ich prawidłowego odzwierciedlenia w pkt. 25 odnoszącym się do przepływów finansowych.

54 54 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 4 „W ramach projektu wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług” Sprawdzane jest czy:  W modelu biznesowym uwzględniono co najmniej dwa istotnie różne, niezależne, odrębne źródła przychodów w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości,  Źródła przychodów związane są ze świadczeniem e-usługi będącej przedmiotem projektu,  Suma przychodów generowanych przez największe (główne) źródło w okresie trwałości, stanowi nie więcej niż 80% sumy przychodów ze wszystkich źródeł w tym okresie.

55 55 DZIAŁANIE 8.1 POIG Najczęściej popełniane błędy:  Wskazanie jako źródła przychodu usług nieautomatycznych (np. „przygotowywanie dodatkowych modułów do e-usługi na specjalne życzenie klienta”) lub off-line (np. help desk),  Brak wskazania różnych (niezależnych, odrębnych) źródeł przychodów (np. abonament + prowizja za dodatkowe funkcjonalności z tej samej e-usługi to jedno źródło),  Suma przychodów generowanych przez główne źródło w okresie trwałości stanowi więcej niż 80% przychodów ze wszystkich wskazanych źródeł w tym okresie,  Ta sama e-usługa kierowana do różnych grup docelowych nie stanowi dwóch odrębnych źródeł przychodów.

56 56 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 5 „Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców” Sprawdzane jest czy:  Dokonano segmentacji rynku oraz zdefiniowano rynki docelowe i grupy odbiorców,  Dokonano identyfikacji i uzasadnienia potrzeb grup odbiorców w kontekście realizacji projektu,  Uzasadniono popyty na planowaną e-usługę,  Przy analizie grupy docelowej należy zwrócić uwagę na:  dostęp grupy docelowej do infrastruktury informatycznej,  kwestie mentalności danej grupy społecznej.  Sprzężenie zwrotne pomiędzy omawianym kryterium, a kryterium dotyczącym koncepcji promocji e-usługi wśród potencjalnych odbiorców.

57 57 DZIAŁANIE 8.1 POIG Najczęściej popełniane błędy:  Brak zidentyfikowania potrzeb grup odbiorców,  Analiza potrzeb grupy docelowej nie uzasadnia celowości realizacji projektu,  Brak metodologii zidentyfikowania odbiorców oraz segmentacji rynku,  Brak liczebności zdefiniowanych grup odbiorców,  Podana liczebność grupy docelowej nie oparta na danych obiektywnych,  Brak identyfikacji i analizy potrzeb wszystkich potencjalnych grup odbiorców, w tym odbiorców z rynków zagranicznych.

58 58 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 6 „Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu e-usług” Sprawdzane jest czy:  E-usługa jest:  świadczona w sposób zautomatyzowany,  przez użycie technologii informacyjnych,  za pomocą systemów teleinformatycznych,  w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,  na indywidualne żądanie usługobiorcy,  bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

59 59 DZIAŁANIE 8.1 POIG  Przedmiotem projektu jest stworzenie przynajmniej jednej, nowej e-usługi,  Wniosek zawiera szczegółowy opis funkcjonalny serwisu oferującego e-usługi,  Każda usługa będące przedmiotem projektu spełnia przesłanki usługi elektronicznej (e-usługi),  Świadczenie wszystkich e-usług nastąpi w okresie realizacji projektu,  Projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

60 60 DZIAŁANIE 8.1 POIG Najczęściej popełniane błędy:  Brak pełnego opisu wszystkich planowanych do wdrożenia w ramach projektu usług, co uniemożliwia ocenę zgodności z definicją e-usługi,  Brak opisu sposobu świadczenia e-usługi,  Brak automatyzacji usługi (np. tworzenie modułu na indywidualne zamówienie),  Udział czynnika ludzkiego w procesie świadczenia usługi (interakcja potencjalny użytkownik- Wnioskodawca lub potencjalny użytkownik – osoba trzecia po stronie Wnioskodawcy).

61 61 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 7 „Przedstawiono koncepcję promocji e-usługi wśród potencjalnych odbiorców” Sprawdzane jest czy:  Promocja e-usługi wśród wszystkich zidentyfikowanych grup docelowych,  Koncepcja promocji obejmuje wymagane działania związane z informacją o udziale Unii Europejskiej w finansowanym projekcie,  Działania promocyjne muszą być adekwatne do rodzaju usługi oraz odbiorców (mając na uwadze zdefiniowane potrzeby zidentyfikowanych grup odbiorców).

62 62 DZIAŁANIE 8.1 POIG Najczęściej popełniane błędy:  Narzędzia promocji nie adekwatne do specyfiki projektu,  Brak związku opisanej koncepcji promocji z wydatkami przedstawionymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym,  Brak opisu koncepcji promocji oraz brak sprecyzowanych działań promocyjnych na wszystkich zidentyfikowanych rynkach docelowych.

63 63 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 8 „Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu” Sprawdzane jest:  Podpisanie deklaracji - Wnioskodawca zobowiązuje się do:  Kontynuowania i rozwijania działalności co najmniej w skali wynikającej z zadeklarowanych wskaźników rezultatu projektu;  Nie zbywania nabytych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez okres minimum 3 lat od daty zakończenia projektu zawartej w umowie.  Koncepcja rozwoju działalności w okresie trwałości zawiera:  Opis cyklu życia produktu, wizję ewolucji serwisu i e-usługi,  Strategię reakcji na działania obecnej i przyszłej konkurencji.

64 64 DZIAŁANIE 8.1 POIG  Uwzględniono kalkulację kosztów w okresie trwałości: koszty stałe i zmienne,  Opisano zasoby i inwestycje odtworzeniowe niezbędne do kontynuowania świadczenia e-usługi. Najczęściej popełniane błędy:  Brak zaprezentowania koncepcji (wizji) rozwoju serwisu i zaplanowanych e-usług po ustaniu finansowania ze środków europejskich,  Brak istotnych informacji odnoszących się do cyklu życia produktu,  Brak kalkulacji kosztów prowadzenia działalności w 3 – letnim okresie trwałości.

65 65 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 9 „Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach Działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu” Co to jest wydatek kwalifikowany?  Określony w rozporządzeniu;  Faktycznie poniesiony i udokumentowany;  Związany z projektem i niezbędny do jego realizacji;  Poniesiony po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy;  Poniesiony i udokumentowany w sposób wskazany we wzorze Umowy o dofinansowanie;  Pomniejszony o naliczony podatek od towarów i usług z wyjątkiem, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

66 66 DZIAŁANIE 8.1 POIG Wydatki powinny być:  kwalifikowane;  uzasadnione – szczegółowy opis uzasadniający wysokość wydatku oraz konieczność jego poniesienia;  racjonalne – kwoty powinny odpowiadać przeciętnym cenom rynkowym; opis powinien przedstawiać źródła wyliczenia kwoty wydatku (podanie firm jakie przedstawiły ofertę, z jakiej strony internetowej się korzystało, itp.)  adekwatne – do zakresu i celów projektu;

67 67 DZIAŁANIE 8.1 POIG Najczęściej popełniane błędy:  Brak uzasadnienia dla wysokości poszczególnych wydatków przewidzianych w projekcie,  Brak szczegółowego opisu konieczności ponoszenia wskazanych wydatków,  Brak opisu dla wszystkich wydatków przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym,  Brak szczegółowego opisu wydatków, szczególnie w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń, promocji oraz zakupu środków trwałych.

68 68 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 10 „Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat)” Sprawdzane jest czy:  Wydatki przewidziane w projekcie zostaną wykorzystane w najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;  Środki będą wydatkowane w sposób celowy -> poszczególne wydatki ukierunkowane na osiągnięcie określonych efektów;  Spójny z prognozami termin zwrotu nakładów na projekt;  Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy odnośnie powiązań z innymi projektami w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, 2007 -2013, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Wnioskodawcą nie mogą realizować projektów obniżających efektywność biznesową projektu i poszczególnych działań w nim przewidzianych.

69 69 DZIAŁANIE 8.1 POIG Najczęściej popełniane błędy:  Brak uzasadnienia dla ponoszenia wydatków – brak wskazania ich niezbędności i celowości w procesie realizacji projektu,  Zbyt niska efektywność, czyli przeszacowanie wydatków i wykorzystanie niezgodnie z zasadami gospodarki finansowej.

70 70 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 11 „Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania” Sprawdzane jest czy:  Opis projektu precyzyjnie określa logicznie ułożony plan działań prowadzących do osiągnięcia założonych celów;  Przebieg rzeczowo-finansowy opisany jednoznacznie i precyzyjnie, odzwierciedla opis planu działań;  Zostały określone i przewidziane zasoby (techniczne, osobowe, lokalowe itp.) niezbędne dla przygotowania, wdrożenia i świadczenia e- usług;  Wykazano istnienie i dostępność technologii gwarantujących wykonanie projektu.  Wskazano i opisano wiarygodne źródła finansowania projektu na poszczególnych etapach jego realizacji.

71 71 DZIAŁANIE 8.1 POIG Najczęściej popełniane błędy:  Brak montażu finansowego dla każdego z etapów realizacji projektu (pkt. 18.a spójny z pkt. 23 oraz z pkt. 25),  Brak spójności pomiędzy okresami realizacji projektu wskazanymi w części opisowej w pkt. 18.a, a tymi ujętymi w przebiegu rzeczowo – finansowym projektu (pkt. 21),  Treść części opisowych wniosku nie potwierdza wykonalności technicznej projektu, np. brak wskazanej technologii,  Brak chronologicznego opisu realizacji działań wskazującego na logiczne następstwo zdarzeń,  Opis planowanych działań (pkt. 18.a) nie koresponduje z przebiegiem rzeczowo – finansowym (pkt. 21).

72 72 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 12 „Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia” Sprawdzane jest czy wskaźniki Projektu:  Są obiektywnie weryfikowalne - wskazanie obiektywnych źródeł danych dla wartości wskaźników;  Odzwierciedlają założone cele projektu - liczbowa ilustracja konkretnego celu realizacji projektu;  Są adekwatne dla danego rodzaju projektu - dobór wskaźników do charakteru projektu oraz prezentacja wskaźników wskazanych jako obligatoryjne;  Są realne do osiągnięcia - wskazane wartości wskaźników muszą korespondować z opisami zawartymi we wniosku

73 73 DZIAŁANIE 8.1 POIG Najczęściej popełniane błędy:  Brak metod weryfikacji podanych wartości wskaźników produktu oraz rezultatu (pkt. 15.c oraz 18.c wniosku),  Brak przeniesienia parametrów cech e-usług w postaci wskaźników produktu zdefiniowanych w pkt. 15.c do tabeli w pkt. 20,  Niespójność pomiędzy pkt.18.c, a 20 wniosku w zakresie podanych wartości wskaźników rezultatu,  Wartości docelowe wskaźników nie są realne do osiągnięcia,  Cele projektu nie są odzwierciedlone w postaci wskaźnika/wskaźników efektów biznesowych dla każdego z rynków docelowych.

74 74 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium 13 „Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006”  Projekt musi wykazywać co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE (równość szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja i zrównoważony rozwój);  Projekt mający negatywny wpływ na którąkolwiek z wymienionych polityk horyzontalnych NIE uzyska dofinansowania;  Deklaracja Wnioskodawcy, iż projekt ma co najmniej neutralny wpływ na określone polityki horyzontalne UE oraz podane uzasadnienie musi mieć rzeczywiste odzwierciedlenie w opisach i danych odnoszących się do realizacji planowanego projektu.

75 75 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie OCENA MERYTORYCZNA FAKULTATYWNA

76 76 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne: Rentowność z e-usługi, a nie z reklamy (0 lub 20 pkt) Przychody inne niż ze świadczenie e-usługi, związane z udostępnieniem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów, nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu Odbiorcy krajowi i zagraniczni (0 lub 10 pkt) E-usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych Innowacyjność e-usługi (0, 10, 20, 30, 40 lub 50 pkt) Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym Niszowość e-usługi (0, 10 lub 20 pkt) Zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku

77 77 Co będzie uwzględniane w ocenie kryterium ? - Przychody netto ze sprzedaży e-usług na rynku polskim - Przychody netto ze sprzedaży e-usług poza granicami Polski - Inne przychody netto z modelu biznesowego oraz - koszty stałe związane ze świadczeniem e-usługi - koszty zmienne związane ze świadczeniem e-usługi - wydatki na promocję i marketing - wydatki na nowe inwestycje - wydatki na inwestycje odtworzeniowe Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie punktacji w ramach przedmiotowego kryterium, zobowiązany jest do przedstawienia odpowiedniej kalkulacji rentowności oraz przepływów pieniężnych we właściwych punktach wniosku. Kryterium I - Przychody inne niż ze świadczenie e-usługi, związane z udostępnieniem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów, nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu 20 pkt DZIAŁANIE 8.1 POIG

78 78 DZIAŁANIE 8.1 POIG 10 pkt Wszystkie warunki jakie musi spełnić projekt łącznie, aby została przyznana punktacja w ramach przedmiotowego kryterium Grupą docelową e-usługi są odbiorcy zarówno z kraju jak i zagranicy Projekt odpowiada zdefiniowanym potrzebom zidentyfikowanych grup docelowych odbiorców krajowych i zagranicznych (przeprowadzono analizę popytu i konkurencji na rynkach docelowych E-usługa będzie przygotowana pod kątem obsługi odbiorców krajowych i zagranicznych (m.in. w warstwie językowej) Działania promocyjne są skierowane na każdy rynek docelowy opisany we wniosku Określono wskaźniki rezultatu (co najmniej jeden) odnoszący się do rynku zagranicznego wydatkowanie środków w odniesieniu do każdego z rynków jest efektywne (relacja nakład/rezultat), planowana e-usługa cechuje się dostateczną uniwersalnością i elastycznością pozwalającą na świadczenie jej na rynku polskim i wskazanym rynku zagranicznym. Kryterium II - E-usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych

79 79 Kryterium III - Projekt polega na przygotowaniu wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. E-USŁUGA CECHAKORZYŚĆPARAMETR DZIAŁANIE 8.1 POIG Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia cech, dla każdej z planowanych do wdrożenia e-usług, stanowiących o ich przewadze względem aktualnie dostępnej oferty rynkowej. Cechy te należy powiązać z określonymi korzyściami dla odbiorców e-usługi oraz przypisać im konkretne, mierzalne parametry. W przypadku, gdy projekt obejmuje wdrożenie kilku e-usług, informacje o kolejnej e- usłudze wprowadza się po zaprezentowaniu wszystkich cech, korzyści oraz parametrów odnoszących się do wcześniej prezentowanej e-usługi ≤50 pkt

80 80 CECHA KORZYŚĆ Oznacza właściwości techniczne lub użytkowe e-usługi odróżniające ją od innych e-usług występujących na rynku (np.. Nowatorskie zastosowanie sztucznej inteligencji realizującej koncepcję Web 3.0). Opisując cechę (cechy) należy: * odnieść się do wyników szczegółowej analizy konkurencji przedstawionej w podpunkcie 16.c wniosku o dofinansowanie, pod kątem występowania danej cechy i świadcząc o jej unikatowości, * uzasadnić poziom zaawansowania danej e-usługi poprzez powiązanie omawianych cech z osiągnięciami nauki lub gospodarki (w szerokim spektrum dyscyplin i branż). Oznacza wymierne efekty dla potencjalnych konsumentów (użytkowników), które nie występowały dotychczas na rynku, wynikających z nowych cech e-usług. Opisując korzyść należy: * odnieść się do analizy potrzeb grupy docelowej opisanych w punkcie 16a wniosku o dofinansowanie. DZIAŁANIE 8.1 POIG

81 81 PARAMETR Opisując parametr należy: przypisać parametr do każdej opisanej cechy – wartość liczbową wraz z jednostką wszystkie parametry zaprezentować jako wskaźniki produktu w punkcie 20 wniosku o dofinansowanie przedstawić metodologię weryfikacji realizacji danego celu projektu reprezentowanego przez wskaźnik produktu w zakresie deklarowanej, sparametryzowanej cechy danej e-usługi tj. rodzaj i sposób gromadzenia danych, algorytmy obliczeń dla parametrów rozbudowanych i zaawansowanych. przypisać dokładnie jeden, unikalny wskaźnik produktu dla każdego parametru, nazwany w sposób jednoznacznie odnoszący się do odpowiedniej cechy dany parametr i korespondujący z nim wskaźnik produktu powinny dotyczyć tylko jednej wybranej cechy, oraz dana cecha powinna być sparametryzowana z użyciem dokładnie jednego konkretnego wskaźnika produktu, Odnosi się bezpośrednio do nowych cech e-usługi i skojarzonych korzyści, wyróżniających e-usługę jako nową lub zasadniczo zmienioną na rynku DZIAŁANIE 8.1 POIG

82 82 ≤ DZIAŁANIE 8.1 POIG k i – liczba głównych parametrów danej e-usługi, świadczących o jej zaawansowaniu, według powyższego opisu. K = maksimum(k1, k2,…,kn) – oznacza liczbę głównych parametrów e-usługi świadczących o jej zaawansowaniu, dla e-usługi, dla której wykazano największą liczbę takich parametrów.  Punkty przyznaje się według schematu K x 10 przy czym nie więcej niż 50. np. e-usługa 1 e-usługa 2 e-usługa 3 cecha 1 cecha 1 cecha 1 cecha 2 cecha 2 cecha 2 cecha 3 cecha 3 cecha 4 Punkty dostaje e-usługa z największą liczbą cech świadczących o jej zaawansowaniu. Opis zestawów cecha-korzyść-parametr powinien odnosić się do wszystkich rynków docelowych danej e-usługi. Punktacja Warunkiem uzyskania punktów jest to, aby każda z e-usług przedstawionych w projekcie posiadała co najmniej jeden zestaw cecha-korzyść-parametr świadczący o jej zaawansowaniu.

83 83 Kryterium IV Zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku DZIAŁANIE 8.1 POIG ≤20 pkt Punktacja W żadnej z publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których przewiduje się świadczenie nowej e- usługi, nie są oferowane usługi ani produkty cyfrowe łącznie realizujące zasadniczą funkcjonalność tej e-usługi 10 pkt Na rynku nie są oferowane ani produkty (w tym produkty cyfrowe) łącznie realizujące zasadniczą funkcjonalność nowej e-usługi 20 pkt

84 84 DZIAŁANIE 8.1 POIG Kryterium rozstrzygające: 1.Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną. EE = 0,3 x ROS + 0,7 x ROI EE - wskaźnik efektywności ekonomicznej ROS – wskaźnik rentowności na sprzedaży ROI – wskaźnik rentowności inwestycji Przy pomocy wskaźnika efektywności weryfikowane są projekty, które: Spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej Spełniły wszystkie kryteria oceny merytorycznej Uzyskały co najmniej 60 punktów w ramach oceny kryteriów merytorycznych fakultatywnych Wartość wskaźnika efektywności ekonomicznej przemnażana jest przez wynik kryteriów oceny merytorycznej fakultatywnej dając w rezultacie końcową wartość punktową stanowiącą wynik oceny i będącą podstawą do umieszczenia projektu na liście rankingowej Projekty rekomendowane do wsparcia: osiągnęły próg minimalny finalnej liczby punktów (z uwzględnieniem kryterium rozstrzygającego „Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną”)

85 85 Błędy stwierdzane na etapie oceny merytorycznej fakultatywnej  Kryterium fakultatywne dotyczące zaawansowanych e-usług:  błędna interpretacja poziomu zaawansowania projektu  nieodpowiednio zaprezentowane cechy e-usługi  udowadnianie, że proste funkcjonalności e-usługi wykazują wysoki poziom zaawansowania  brak odpowiednio przeprowadzonej analizy konkurencji  na rynku istnieją podobne rozwiązania DZIAŁANIE 8.1 POIG

86 86 Błędy stwierdzane na etapie oceny merytorycznej fakultatywnej  Kryterium fakultatywne dotyczące obszarów niszy rynkowej  błędna interpretacja obszaru niszy rynkowej w kierunku wyróżniania się konkurencyjnego produktów.  traktowanie tej samej grupy docelowej klientów jako występujących w obszarze niszy rynkowej Wypełnianiem niszy rynkowej nie jest ulepszony produkt skierowany to tej samej grupy docelowej! DZIAŁANIE 8.1 POIG

87 87 STUDIUM PRZYPADKU DZIAŁANIE 8.1 POIG

88 88 Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje wdrożyć e-usługę, która będzie stanowiła portal, a jednym z elementów, tego portalu będzie możliwość wymiany informacji, chat, między klientami korzystającymi z tej e-usługi, przy czym Wnioskodawca nie bierze bezpośredniego udziału w planowanych funkcjonalnościach, ale zapewni je klientom, czy nadal stanowi to e-usługę ? Podsumowując, czy elementy e-usługi badamy w relacji wyłącznie Wnioskodawca- Klient, czy również w odniesieniu do tego, co Wnioskodawca udostępni Klientom, sam nie biorąc w tym udziału (np. chat pomiędzy klientami)? DZIAŁANIE 8.1 POIG

89 89 Czat jako forma telekomunikacji nie zalicza się do kwalifikowanych e-usług. Może wystąpić jako element kwalifikowanego projektu, pod warunkiem, iż stanowi on uzasadnioną z punktu widzenia potrzeb grupy docelowej dodatkową funkcjonalność, ale niezależną względem planowanej e-usługi. Integralne związanie lub uzależnienie wykonania e-usługi od wykorzystania czatu oznacza brak kwalifikowalności projektu z ww. powodu. Wymagany sposób świadczenia e-usługi odnosi się do relacji wnioskodawca (serwis) – użytkownik (klient), zatem dotyczy jedynie świadczeń wykonywanych przez serwis usługodawcy. DZIAŁANIE 8.1 POIG

90 90 Interpretacja zapisu w przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG dotyczącego nie kwalifikowania e-usługi tj. „konwencjonalne usługi aukcyjne przy których niezbędny jest udział człowieka niezależnie od sposobu składania ofert”. Zapis dotyczy takiego rodzaju usług aukcyjnych, w których niezależnie od sposobu składania ofert (w tym również w pełni elektronicznego), do sfinalizowania usługi na jakimkolwiek etapie jej wykonania (np. rozstrzygnięcia wyniku licytacji) niezbędny jest udział człowieka. E-usługa może polegać na udostępnieniu platformy aukcyjnej pod warunkiem, że oferty są składane elektronicznie, ale również przetwarzane elektronicznie a wynik licytacji generowany jest przez system informatyczny. DZIAŁANIE 8.1 POIG

91 91 Zależność między kryteriami fakultatywnymi „Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym” oraz „Zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową (…)” Kryteria te są kryteriami niezależnymi, dotyczą badania odrębnych aspektów i w związku z tym należy oceniać je rozdzielnie. Koncepcja niszowej e-usługi nie musi zakładać zbudowania jej w oparciu o mechanizmy innowacyjne (cechy). Podobnie projekt może polegać na innowacyjnym podejściu do świadczenia usług znanych już na rynku. Zatem innowacyjność danej e-usługi nie oznacza automatycznie, że zapełnia ona niezagospodarowaną niszę, i odwrotnie. Ponadto nieprzyznanie punktów na każdym z tych kryteriów może być skutkiem różnych dodatkowych okoliczności (np. nieuzasadniona korzyść, jedna z e-usług nie jest innowacyjna na wszystkich rynkach docelowych, itp.) DZIAŁANIE 8.1 POIG

92 92 W jaki sposób będzie oceniana innowacyjność usług? Nie ma wymogów odnośnie przedstawiania zaświadczeń o innowacyjności. Natomiast wykazanie innowacyjności projektu i wpływu wdrażanych innowacji na stronę marketingową projektu jest elementem obligatoryjnym określonych pól opisowych we wniosku o dofinansowanie. W ramach opisu projektu należy się powołać na źródła informacji uwiarygodniające przeprowadzone analizy. Można się powołać na ogólnodostępne badania, można też przeprowadzić własne badania wskazując zarazem na określone posiadane kompetencje w zakresie przeprowadzenia badań na własną rękę. Warto powoływać się na badania przeprowadzone przez ośrodki badawcze i naukowe, uczelnie wyższe itp. Wiarygodność przeprowadzonych we wniosku analiz i źródeł danych będzie sprawdzana przez ekspertów branżowych. DZIAŁANIE 8.1 POIG

93 93 Czy w ramach projektu można zatrudnić kogoś na stanowisko kierownika d.s. marketingu? Tak, w sensie ogólnym. Można zatrudnić osobę na takie stanowisko, która będzie zajmowała się promocją projektu. Osoba taka powinna mieć odpowiednie kwalifikacje i powinien jej zostać przypisany określony zakres obowiązków. Szczegóły odnośnie charakteru czynności wykonywanych przez takiego pracownika nie mogą stać w sprzeczności z wymogiem automatyzmu w świadczeniu e-usługi. DZIAŁANIE 8.1 POIG

94 94 Czy elementem modelu biznesowego zaplanowanego we wniosku może być obok świadczenia e-usług zgodnie z definicją świadczenie nie e-usług? Czy powinno się przychody z usług innych niż elektroniczne uwzględniać w modelu prognozowanych przychodów? Projekt powinien się ograniczać wyłącznie do samych e-usług i model biznesowy w źródłach przychodów powinien uwzględniać przychody związane z samymi e-usługami. W szczególnych przypadkach projekt może uwzględniać marginalne źródła przychodów z powiązanych usług nie spełniających definicji e- usługi, pod warunkiem, że usługi te są jedynie niezbędnym elementem towarzyszącym poprawnemu funkcjonowaniu właściwej e-usługi i nie mogą funkcjonować na rynku samodzielnie i niezależnie od danej e-usługi (czyli mają wyłącznie funkcję pomocniczą, lecz nie rzutującą na pełną automatyzację właściwej e-usługi). DZIAŁANIE 8.1 POIG

95 95 Prowadzę sklep odzieżowy i chciałbym tę działalność rozszerzyć na Internet. Potrzebuję funduszy na remont, wyposażenie i towar. Wymaganym produktem kwalifikowanym do wsparcia projektów jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie e-usług. Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956, z 2009 r. Nr 21, poz. 115), obrót handlowy produktami wykluczony jest z możliwości ubiegania się o dotację, w związku z czym na przedstawiony zakres działań nie można otrzymać wsparcia. DZIAŁANIE 8.1 POIG

96 96 Czy dopuszczalna jest sytuacja, gdy w skład firmy wchodzi kilka osób, które później będą zatrudniane jako pracownicy w ramach projektu? Osoby te nie są zatrudnione, tworzą jednak zasoby wiedzy wchodzące w skład firmy. Wnioskodawca chce zatrudnić te osoby, z tego względu iż razem wszyscy tworzyli koncepcję świadczenia e-usługi i będą nad nią pracować: projektować, testować i wdrażać (programiści, graficy, administrator serwisu, kierownik projektu)? Czy takie uzasadnienie jest wystarczające, aby udowodnić wybór pomiędzy usługami obcymi a zatrudnieniem? Pytanie bezpośrednio związane z powyższym: czy na tworzone stanowiska pracy, musimy organizować rekrutację, czy jest możliwość wskazania z góry, które osoby będą zajmować te stanowiska? DZIAŁANIE 8.1 POIG

97 97 Jako koszt kwalifikowany można zakwalifikować wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. We wniosku należy zaprezentować osoby wchodzące w skład zasobów kadrowych Wnioskodawcy, które będą brały udział w realizacji projektu. Należy przedstawić informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i kompetencjach poszczególnych członków grupy projektowej. Należy określić, jakie zadania będą wykonywały te osoby w ramach projektu, oraz wskazać stosunki formalno-prawne pomiędzy Wnioskodawcą a poszczególnymi członkami zespołu (właściciel, pracownik etatowy, pracownik na umowę o dzieło itp.). Należy podać wymiar czasu pracy osób zatrudnionych w oparciu o umowy inne niż umowa o dzieło. Analogicznie należy opisać stanowiska pracy, których obsadzenie nastąpi podczas realizacji projektu. Przedstawione informacje o liczbie planowanych do zatrudnienia pracowników, określenie stanowisk pracy, głównych obowiązków, form zatrudnienia, stopnia zaangażowania etatowego w realizację projektu oraz ich roli w osiągnięciu celów projektu będą punktem odniesienia dla uzasadnienia wysokości wydatków na wynagrodzenia ujętego w podpunkcie 17.e. Należy wykazać niezbędność każdego wydatku na wynagrodzenia ujętego w projekcie. Uzasadnienie powinno m.in. dotyczyć przyczyn, dla których preferowane będzie zrealizowanie danej czynności przy wykorzystaniu własnych zasobów osobowych, a nie poprzez zakupienie usług obcych. Osoby te muszą zatem być zatrudnione u Wnioskodawcy. Dopuszcza się umowy o pracę, zlecenie czy dzieło. Jednak w przypadku zatrudnienia osób na inne umowy niż umowa o pracę należy dokonać ich wyboru zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, czyli wybór najkorzystniejszej oferty. Nie należy z góry zakładać, iż Komisja Konkursowa takie uzasadnienie wyboru pomiędzy usługami obcymi a zatrudnieniem tych osób uzna za wystarczające. Proszę zwrócić uwagę na zapisy w umowie dotyczące konfliktu interesów. DZIAŁANIE 8.1 POIG

98 98 Podsumowując, należy pamiętać, że: Mając pomysł na innowacyjny e-biznes należy sprawdzić szanse dostosowania go do wymogów konkursu w ramach Działania 8.1 i następnie aplikować w konkursie. Nie należy odwracać tej zasady czyli mając możliwość aplikowania w konkursie próbujemy stworzyć pomysł… Jest to bardzo złudne działanie, które nie przyniesie efektów. DZIAŁANIE 8.1 POIG

99 99 Wnioski, pytania i odpowiedzi. DZIAŁANIE 8.1 POIG

100 100 DZIAŁANIE 8.1 POIG NABORY WNIOSKÓW II RUNDA W 2012 ROKU Data ogłoszenia naboru: 9.07.2012r. Data rozpoczęcia naboru: 23.07.2012r. Data zakończenia naboru: 17.08.2012r. III RUNDA W 2012 ROKU Data ogłoszenia naboru: 5.11.2012r. Data rozpoczęcia naboru: 19.11.2012r. Data zakończenia naboru: 14.12.2012r.

101 101 DZIAŁANIE 8.1 POIG Informacje dostępne w Internecie: www.warp.org.pl www.parp.gov.pl www.poig.gov.pl www.web.gov.pl www.mac.gov.pl

102 102 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 61-823 Poznań, ul. Piekary 19 Tel.: 61 656 35 00 Fax: 61 656 53 66 e-mail: info@warp.org.pl DANE TELEADRESOWE

103 103 WARP Sp. z o.o. Fundusz Pożyczkowy 61-823 Poznań, ul. Piekary 19 Tel.: 61 656 35 00 w. 62 i 63 Fax: 61 656 53 66 e-mail: info@warp.org.pl DANE TELEADRESOWE

104 104 WARP Sp. z o.o. Regionalna Instytucja Finansująca 61-823 Poznań, ul. Piekary 19 Tel.: 61 656 35 00 Fax: 61 656 53 66 e-mail: info@warp.org.pl DANE TELEADRESOWE

105 105 WARP Sp. z o.o. Oddział w Pile 64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2 Tel.: 67 214 27 28 e-mail: pila@warp.org.pl DANE TELEADRESOWE

106 106 WARP Sp. z o.o. Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Kresowa 30 Tel.: 62 757 03 63 e-mail: kalisz@warp.org.pl DANE TELEADRESOWE

107 107 WARP Sp. z o.o. Oddział w Lesznie 64-100 Leszno, Pl. Kościuszki 4 Tel.: 65 526 31 65 e-mail: leszno@warp.org.pl DANE TELEADRESOWE

108 108 WARP Sp. z o.o. Punkt Konsultacyjny KSU w Pile 64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2 Tel.: 67 349 13 15 e-mail: pk-pila@warp.org.pl DANE TELEADRESOWE

109 70 WARP Sp. z o.o. Punkt Konsultacyjny KSU w Lesznie Budynek Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie 64-100 Leszno, ul. Pl. Kościuszki 4 lokal nr 27 oraz 28 Tel.: 65 526 31 65 e-mail: pk-leszno@warp.org.pl DANE TELEADRESOWE

110 110 Dyżury Punktów Konsultacyjnych KSU Prowadzonych przez WARP sp. z o.o. Aktualny harmonogram dyżurów www.warp.org.pl Zakładka „Aktualności” DANE TELEADRESOWE

111 111 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 Działanie 8.1 POIG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Cel i zakres działania oraz warunki uzyskania dofinansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google