Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach."— Zapis prezentacji:

1

2 Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli doradczej, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.

3 Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym w szczególności: ▪ realizacja zadań ustawowych, czyli zapewnienie warunków działania szkół i placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, ▪ wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, ▪ zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek, ▪ wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Wójt sprawuje nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega: ▪ prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, ▪ przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki

4 Dane statystyczne dotyczące wydatków oświatowych Dane 201120122013 Liczba mieszkańców 6316 6550 6819 (stan na 30.09.2013 r.) Budżet gminy (wykonanie 2011, 2012, plan 2013) 21.767.768,6920.539.963,48 21.755.132,34 Budżet gminy-wydatki bieżące 15.158.377,4416.837.409,82 19.048.997,34 Budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca 3.446,493.135,87 3.190,37 Otrzymana subwencja oświatowa 5.351.536,006.213.954,00 6.984.382,00 Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie 2011, 2012, plan 2013) – szkoły podstawowe 3.056.666,563.506.641,51 4.008.243,00 Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie 2011, 2012, plan 2013) – gimnazja 1.794.399,441.867.781,831.906.038,00 Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie 2011,2012,plan 2013) 252.744,51 (w tym dotacja 115.450,00) Plac zabaw Tulce 263.384,70 (w tym dotacja 115.450,00 zł) Plac zabaw Kleszczewo ------- Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach 1.580,805.376,88 79.394,00 Wydatki na przedszkola 1.838.412,332.299.520,24 2.833.356,00 Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 - razem szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne i przedszkola (wykonanie 2011,2012, plan 2013) 6.828.353,64 7.827.255,16 8.827.571,00 Wydatki na oświatę i wychowanie całościowe 7.677.919,308.763.778,979.864.632,00

5 Wydatki na oświatę na tle całego budżetu gminy (procentowo) Dane statystyczne dotyczące wydatków oświatowych

6 Udział subwencji w wydatkach oświatowych gminy w latach 2011-2013 SubwencjaWydatki na oświatę 2011 5.351.536,007.677.919,30 2012 6.213.954,00 8.763.778,97 2013 6.984.382,009.864.632,00 Dane statystyczne dotyczące wydatków oświatowych

7 Liczba urodzeń w poszczególnych rocznikach

8 20072008 20092010 2011 11010113413399 577 2006200520042003 20022001 113999682 83 552 200019991998 888269 239

9 II. Placówki niepubliczne Przedszkola 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Tulcach, ul. Tulipanowa 3, Tulce 2) Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie, ul. Malinowa 5, Gowarzewo I. Placówki publiczne: Szkoły Podstawowe: 1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Tulcach, ul. Poznańska 1, Tulce 2) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kleszczewie, ul., Poznańska 2, Kleszczewo 3) Szkoła Podstawowa w Ziminie, Zimin 3 Gimnazja 1) Gimnazjum w Zespole Szkół w Tulcach 2) Gimnazjum w Zespole Szkół w Kleszczewie Przedszkola 1) Gminne Przedszkole „Leśny Zakątek” w Zespole Szkół w Tulcach 2) Gminne Przedszkole „Wesołe Skrzaty”w Zespole Szkół w Kleszczewie 3) Przedszkole w Szkole Podstawowej w Ziminie

10

11 Liczba uczniów Oddziały Liczba dzieci w przedszkolu Oddziały w przedszkolu OGÓŁEMODDZIAŁY ZS Kleszczewo 33216 43721 Szkoła podstawowa 18810 Gimnazjum1446 Przedszkole 1055 ZS Tulce 41619 53124 szkoła podstawowa 32215 Gimnazjum944 Przedszkole 1155 OGÓŁEM SZKOŁY GMINNE 96845 Szkoła Podstawowa Zimin 696 977 Szkoła696 282 Oddział przedszkolny 121 Przedszkole 161 RAZEM SZKOŁY PUBLICZNE 106552

12

13 Liczba uczniów Oddziały Liczba dzieci w przedszkolu Oddziały w przedszkolu Szkoły podstawowe 57931 Kleszczewo 18810 Tulce 32215 ZImin696 Gimnazja 23810 Kleszczewo 1446 Tulce 944 RAZEM 81741 Przedszkola 24810 Kleszczewo 1055 Tulce 1155 Zimin 282

14 2009/20102010/20112011/20122012/2013 Przedszkola 182212220248 Szkoły podstawowe 474502535579 Gimnazja 227236231238 Razem 8839509831065

15 Liczba dzieci w przedszkolach

16 Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach

17

18

19

20 Dzieci 6-letnie – 2012/2013 6- latki w I klasie6-latki w „0”Razem SP Tulce 233053 SP Kleszczewo 122335 SP Zimin 2911 Niepubliczne Przedszkole Tulce ----------------14 Razem 3776113

21 I Koszty pobytu dziecka w przedszkolu Średni miesięczny wydatek z tytułu pobytu 1 dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo wyniósł w poszczególnych okresach następujące kwoty:  IX-XII 2012 r. – 391,76 zł  I-VIII 2013 r. – 438,90 zł II Dochody z wpłat rodziców Dochody z wpłat rodziców za zajęcia świadczone poza 5-godzinną bezplatną obowiązkową podstawą programową wyniosły:  ZS Kleszczewo – 35.897,40 zł  ZS Tulce – 99.991,32 zł Razem 135.888,75 zł

22 III Dotacja dla przedszkoli niepublicznych  Niepubliczne Przedszkole Tulce – 731.032,66 zł  Niepubliczne Przedszkole Gowarzewo – 80.638,64 zł Razem – 811.671,30 zł IV. Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki niż gmina  Przedszkole i oddział przedszkolny w Ziminie – 131.977,68 zł

23 V. Koszty pobytu dzieci z Gminy Kleszczewo w przedszkolach innych gmin Miasto/GminaLiczba wychowanków Koszty Poznań26157.016,14 Swarzędz1360.494,42 Kostrzyn13.814,56 Kórnik419.371,38 Luboń26.494,32 Razem46247.160,82

24  Nauczyciele ZESPÓŁ SZKÓŁ Zatrudnieni w pełnym wymiarze Zatrudnieni w niepełnym wymiarze Etaty TULCE 40 1045,83 KLESZCZEWO 34 738,08 Razem 7417 83,91  Administracja i obsługa ZESPÓŁ SZKÓŁ Pracownicy administracji Pracownicy obsługi Ogółem pracownicy Etaty administracji Etaty obsługi Ogółem etaty TULCE 3 8 11 2,25 8 10,25 KLESZCZEWO 3 10 13 2 8,75 10,75 Razem 6 1824 4,25 16,75 21

25  Nauczyciele według awansu zawodowego Stopień awansu zawodowego Zatrudnieni w pełnym wymiarze Zatrudnieni w niepełnym wymiarze RazemProcentowo Dyplomowany26531 34,07% Mianowany267 33 36,26% Kontraktowy20323 25,27% Stażysta i pozostali224 4,40% Razem741791

26 Poziom wykształcenia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym pozostałe kwalifikacje ZS Tulce 455 - ZS Kleszczewo 374 - Razem 829 - Procentowo 90,10%9,90% -

27 I Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów Zarówno w roku szkolnym 2011/2012 jak i w 2012/2013 liczba uczniów nie otrzymujących promocji do klasy programowo wyższej była znikoma, stanowiła bowiem w roku szkolnym 2011/2012 2,6 % wszystkich uczniów, w roku szkolnym 2012/2013 liczba ta zmniejszyła się jeszcze znacznie i tylko 1,21% uczniów nie zdała do klasy wyższej. 2011/20122012/2013 Uczniowie promowani Uczniowie bez promocji Uczniowie promowani Uczniowie bez promocji ZS Tulce39064115 ZS Kleszczewo300123324 Razem 690187439

28 II Zajęcia pozalekcyjne Gmina pokrywa koszty prowadzenia różnych specjalistycznych zajęć dodatkowych w szkołach. Potrzeba realizowania takich zajęć wynika z coraz częściej zauważanych i diagnozowanych różnych dysfunkcji rozwojowych u dzieci, a co za tym idzie konieczności objęcia ich pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Zasady udzielania tej pomocy w przedszkolach, szkołach i placówkach określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, takich jak: zajęcia: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. W roku szkolnym 2012/2013 skorzystało z takich zajęć aż 527 dzieci.

29 II Zajęcia pozalekcyjne Rodzaj zajęć Ilość godzin w tygodniu Liczba uczniów Koszt Tulce Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 1143 47.390,77 Gimnastyka korekcyjna 784 Zajęcia logopedyczne 1456 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 1712541.686,45 Rytmika 96010.944,20 Razem 100.021,42 Kleszczewo Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 93624.018,98 Zajęcia logopedyczne 209133.427,50 Zajęcia rekreacyjno- sportowe 63216.012,65 Razem 73.459,13 Razem 86527173.479,57

30 III Biblioteka, świetlica, etaty psychologów i logopedów Stanowisko Ilość osóbEtatyIlość godzin tygodniowo KleszczewoTulceKleszczewoTulceKleszczewo TulceRazem Biblioteka --1---0,03----11 Świetlica 7 wychowawców 1+ 8 wychowawców 2,222,884060318 Psycholog 121125 75 Logopeda 311,110,77201438,5 Terapeuta 320,50,69113

31 IV Świetlica Świetlica w każdej ze szkół działała w ostatnich kilku latach, także i w roku szkolnym 2012/2013 od godziny 7.00 do godziny 16.30. Korzystały z niej głównie dzieci z klas I-III, ale także uczniowie klas starszych. Od roku szkolnego 2013/2014 świetlica czynna jest do godziny 17.00. Obserwuje się z roku na rok coraz większe zapotrzebowanie na opiekę świetlicową. Świetlica ZS KleszczewoZS Tulce Ilość godzin2010/20112011/20122012/20132010/20112011/20122012/2013 Ilość godzin tygodniowo 25 IX-X -25 XI-VIII -40 40 47 54 60 Liczba dzieci 60 85 96106135150

32 V Nauczanie indywidualne Nauczanie indywidualne i rewalidacja organizowane są przez dyrektora szkoły na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Uczeń po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ma prawo na podstawie art. 71b ust.5c ustawy o systemie oświaty do takiego toku nauki, a dyrektor organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. Nauczanie indywidualne dotyczy tych uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale w bardzo ograniczonym wymiarze. Decyzja podejmowana jest przez dyrektora placówki po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych w domu kieruje dyrektor szkoły macierzystej. W roku szkolnym 2012/2013 objętych było tą formą nauczania 5 uczniów. Sprowadzało się to do realizowania przez nauczycieli od 36-39 godzin tygodniowo (równoznaczne z około 2 etatami nauczycielskimi).

33 V Nauczanie indywidualne Placówka Liczba uczniów objętych nauczaniem Tygodniowa liczba godzin SP Tulce 216 SP Kleszczewo 1 9 (od stycznia do czerwca) Gimnazjum Tulce 111 Gimnazjum Kleszczewo 1 12 (od listopada do stycznia) Razem 536 - 39 Koszty roczne 51.280,28 zł

34 VI Rewalidacja Placówka Liczba uczniów objętych nauczaniem Tygodniowa liczba godzin SP Tulce 2 4 * SP Kleszczewo 12 Gimnazjum Tulce ----- Gimnazjum Kleszczewo 12 Razem 48 Koszty roczne 6.424,52

35 VI Rewalidacja Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) w szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, zajęcia rewalidacyjne, które mają korygować wady postawy, wady mowy, mają leczyć zaburzoną orientację przestrzenną i niwelować problemy ruchowe dziecka. Tygodniowa liczba godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia 2 godziny tygodniowo na ucznia. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, a także przez takich specjalistów jak pedagog, psycholog czy logopeda, w ramach powierzonych im zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

36 Koszty:  Dowozy uczniów do szkół na terenie gm i ny –230.627,55 zł  Dowozy uczniów niepełnosprawnych - 106.409,49 zł Razem - 337.037,04 zł Liczba uczniów dowożonych PrzedszkoleSzkołaGimnazjum ZS Kleszczewo108365 ZS Tulce36723 Zimin948 2219888

37 1.Stypendia Stypendia socjalne otrzymało 57 uczniów, w tym ze: a) szkół podstawowych – 33 b) gimnazjów - 14 c) Szkół ponadpodstawowych - 10 Razem: 39583,00 zł w tym koszt gminy 7916,60 zł 2. Wyprawka Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 przyznano 26 uczniom szkół podstawowych na kwotę 4680,00 zł. ZS Tulce – 6 uczniów ZS Kleszczewo – 12 SP Zimin – 8 uczniów

38 I Wyniki 2013 W szkołach podstawowych sprawdzian zdawało 82 uczniów: ZS Kleszczewo- 33 ZS Tulce – 36 Zimin -13 PlacówkaWyniki Stanin Kleszczewo21,67 4 Tulce29,75 8 Zimin16,85 1 Gmina Kleszczewo24,45 6 Powiat24,34 5 Województwo23,37 5 Okręg23,36 5 Kraj24,035

39

40 II Skala staninowa W systemie egzaminów zewnętrznych wykorzystuje się 9-stopniową skalę staninową - skalę standardową, pozwalającą na porównanie wyników danej szkoły z wynikami z poprzednich lat i wynikami innych szkół Uczniowie z Gminy Kleszczewo osiągnęli wynik wyżej średni-stanin 6 Stopień skali (stanin)Opis wyniku Wynik 2013 1najniższy4,8-17,8 2bardzo niski17,9-19,5 3niski19,6-21,1 4niżej średni21,2-22,6 5średni22,7-24,3 6wyżej średni24,4-25,9 7wysoki26,0-27,7 8bardzo wysoki27,8-30,1 9najwyższy30,2-37,2

41 20092010201120122013 Szkoła KLESZCZEWO 21,8521,2723,9619,4921,67 Szkoła TULCE 23,2024,2729,4024,1829,75 Szkoła Zimin 23,0825,1525,6423,2016,85 Gmina Kleszczewo 22,1023,1926,6922,3024,45 Powiat 22,7524,4625,2122,8224,34 Województwo 21,9023,7624,6921,9823,37 Okręg 21,6523,7924,6522,0123,36 Kraj 22,6424,5625,6922,7524,03 Stanin20092010201120122013 Szkoła KLESZCZEWO 54434 Szkoła TULCE 65878 Szkoła Zimin 66551 Gmina Kleszczewo 54656 Kraj 55555

42

43

44 Wyniki ZS Kleszczewo 2009-2013 Jednostka Wyniki 2009Wyniki 2010Wyniki 2011Wyniki 2012Wyniki 2013 Szkoła Kleszczewo 21,8521,2723,9619,4921,67 Kraj 22,6424,5625,6922,7524,03

45

46 Szkoła w Kleszczewie wykazuje lekką tendencję spadkową swego rozwoju w okresie ostatnich 3 lat. Wyniki sprawdzianu notuje się przez cały ten okres poniżej średniego wyniku wojewódzkiego i krajowego. Wartości wyników nie są stałe, lecz zmieniają się skokowo, co wskazuje na brak stabilności w osiąganiu wyników. Źródło: www.oke.pl

47 Wyniki ZS Tulce 2009-2013 Jednostka Wyniki 2009Wyniki 2010Wyniki 2011Wyniki 2012Wyniki 2013 Szkoła Tulce 23,2024,2729,4024,1829,75 Kraj 22,6424,5625,6922,7524,03

48

49 Szkoła w Tulcach osiąga w ostatnich latach wyniki wysoko powyżej średniej krajowej i wykazuje ciągłą tendencję wzrostową w nauczaniu i osiąganych wynikach. W ostatnich 3 latach wyniki co prawda zmieniały się skokowo, czyli nie są stabilne, ale linia trendu jest wzrostowa i przebiega wysoko ponad linią 0 oznaczającą wyniki wojewódzkie.

50 Egzaminy gimnazjalne zdawało 71 uczniów:  ZS Kleszczewo – 45 uczniów  ZS Tulce - 26 uczniów

51 Wyniki 2013 Historia WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski podstawowy Język angielski rozszerzony Język rosyjski PunktyStaninPunktyStaninPunktyStaninPunktyStaninPunktyStaninPunktyStaninPunktyStanin Gimnazjum Kleszczewo 57,44 5 57,09 5 57,64 5 47,36 5 56,95 5 33,18 464,407 Gimnazjum Tulce 67,65 8 71,35 8 64,73 7 63,77 6 73,19 7 50,54 6------------- Gmina61,18762,31760,24653,37563,35640,125 64,40 7 Powiat58,45 6 62,59 6 59,69 6 48,85 5 65,97 645,74564,407 Województ wo 56,49 5 59,92 6 58,18 6 47,43 5 61,78 644,53555,065 kraj58,00 6 62,00 7 59,00 6 48,00 5 63,00 6455647

52 I Część humanistyczna Część 1 Wiedza o społeczeństwie, historia

53 I Część humanistyczna Część 2 Język polski

54 II Część matematyczno-przyrodnicza Część 1 Przedmioty przyrodnicze

55 II Część matematyczno-przyrodnicza Część 2 Matematyka

56 III Część językowa Część 1 Język angielski podstawowy

57 III Część językowa Część 1 Język angielski rozszerzony

58 III Część językowa Część 1 Język angielski podstawowy i rozszerzony

59 III Część językowa Część 1 Język angielski podstawowy i rozszerzony

60 III Część językowa Część 2 Język rosyjski podstawowy

61 I Część humanistyczna

62 I Część humanistyczna

63 II Część matematyczno-przyrodnicza

64 II Część matematyczno-przyrodnicza

65 III Część językowa

66 III Część językowa

67 III Część językowa

68

69 Staniny Zespołu Szkół w Kleszczewie w latach 2012-2013 Historia WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski podstawowy Język angielski rozszerzony Język rosyjski Rok20122013201220132012201320122013201220132012201320122013 Stanin szkoły 55455545 453497 Stanin krajowy 66676665465567

70

71

72 Staniny Zespołu Szkół w Tulcach w latach 2012-2013 Historia WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski podstawowy Język angielski rozszerzony Język rosyjski Rok20122013201220132012201320122013201220132012201320122013 Stanin szkoły 788867766756----------- Stanin krajowy 66676665465567

73 Źródło: www.oke.pl

74

75 ZS KLESZCZEWO PRZEDSZKOLE 2012/2013 PRZEDSZKOLE 2013/2014 OGÓŁEM Ilość oddziałów Ilość dzieci Ilość oddziałów Ilość dzieci 51056135 w tym 2 „0” 5 i 6-latków 302 „0”5 i 6-latków35 1 „0” 5-latków251 „0” 5-latków25 2 grupy 3 i 4- latków 503 grupy 3 i 4-latków75 SZKOŁA 2012/2013SZKOŁA 2013/2014 OGÓŁEM 1018810 188 I245234 II230244 III123230 IV231124 V126231 VI233125 GIMNAZJUM 2012/2013 GIMNAZJUM 2013/2014 OGÓŁEM 6 1446 140 I2 492 46 II2 502 47 III2 452 47 OGÓŁEM 21 43722 463

76 2009/20102010/20112011/20122012/2013 Przedszkole 6096102105 SP 161163167188 Gimnazjum 134139138144 Razem 355398416437 Uczniowie ZS Kleszczewo

77

78 Konkursy  Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Młodzieżowej - III miejsce uczennicy klasy IIIA  I Gminny Konkurs Ortograficzny Klas I-III – I i II miejsce uczennic klasy I  VII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – II miejsce ucznia klasy VI, III miejsce ucznia klasy IV  Przygotowanie imprezy patriotycznej z okazji Dnia Nieodległości

79 Konkursy  Wojewódzki Konkurs Biologiczny – udział w etapie rejonowym uczennicy klasy III gimnazjalnej  Wojewódzki Konkurs Chemiczny – udział uczennicy klasy III gimnazjum w etapie rejonowym  Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego – udział uczennicy klasy III gimnazjum w etapie rejonowym  Wojewódzki Konkurs Historyczny – finalista – uczeń klasy II gimnazjum  Międzypowiatowy Konkurs Gwary Poznańskiej „Jezdnym poznańsko pyra” – II i III miejsce  XIX Konkurs Wiedzy Religijnej – udział uczennicy klasy I gimnazjum w etapie rejonowym

80 Osiągnięcia sportowe  Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w badmintonie – III miejsce  Gminny Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt klas V i młodszych – I miejsce  Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej halowej – Iv miejsce  Półfinał Powiatu Poznańskiego w piłce ręcznej chłopców – III miejsce  Półfinał Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych – I miejsce  Ćwierćfinał Powiatu Poznańskiego w III Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska – I miejsce  Gminny Festiwal piłki ręcznej dziewcząt klas V i młodszych – I miejsce

81 Osiągnięcia sportowe  Finał Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych – IV miejsce  Finał Powiatu Poznańskiego w lekkiej atletyce – I miejsce  Finał Powiatu Poznańskiego w Wielkopolskim Turnieju Orlika – III miejsce  Półfinał Powiatu Poznańskiego SZS w Piłce Ręcznej Chłopców Gimnazjum– I miejsce  Finał Powiatu Poznańskiego SZS w Lekkiej Atletyce – I miejsce  Gminna Olimpiada Karate Dla Przedszkolaków – II miejsce

82 Programy i projekty edukacyjne  udział w prozdrowotnych projektach profilaktycznych: „Zdrowy Przedszkolak”, „Piramida Zdrowego Żywienia Przedszkolaka”, „Bądźmy zdrowi, więc działamy”, „Akademia Aquafresh”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”  udział w projekcie „Bezpieczne Przedszkole”, „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”  udział w projekcie „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji, jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno- technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu komplementacji kluczowych”  udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych Filmów Animowanych „Halo echo” – stworzenie filmu „Legenda o Kleszczewie”

83 Baza szkoły Plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła (XII 2012 r. – faktura za wykonanie placu zabaw): a)koszty własne: 134.045,87 zł b)budżet państwa: 115.450,00 zł

84 Remonty i zakupy sprzętu - wymiana głównej rozdzielni prądu w budynku szkoły - wymiana serwera w pracowni komputerowej - wymiana i zakup opraw jarzeniowych w stołówce szkolnej - doprowadzenie i montaż dzwonka do stołówki szkolnej i boiska szkolnego -wymiana świetlówek w klasach lekcyjnych Baza szkoły

85 Remonty i zakupy sprzętu -naprawa pokrycia dachowego, uzupełnienie dachówek - zamontowanie drzwi na piętrze (przy przedszkolu) -wymiana szaf w kuchni i w magazynie naczyń - zakup naczyń do stołówki - bieżące naprawy kanalizacyjno-sanitarne Baza szkoły

86 - 2 monitory i 3 komputery z oprogramowaniem - 3 radia CD - materiały dydaktyczne do logopedii - materiały dydaktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz dydaktyczno-wyrównawczych - pomoce muzyczne do rytmiki, gitara elektroakustyczna Baza szkoły

87 - słowniki (słownik mitów i tradycji, słownik języka polskiego, wielki słownik frazeologiczny - sprzęt sportowy - plansze i maty edukacyjne - pomoce do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej - projektor do sali języka polskiego i historii - pomoce dydaktyczny do wychowania do życia w rodzinie Baza szkoły

88 Świetlica Sala językowa

89 Sala 5-latków Izba Pamięci

90

91

92 ZS TULCE PRZEDSZKOLE 2012/2013 PRZEDSZKOLE 2013/2014 OGÓŁEM Ilość oddziałów Ilość dzieci Ilość oddziałów Ilość dzieci 5115 5 118 w tym2 „0” 5 i 6-latków442 „0”5 i 6-latków 43 1 „0” 5-latków251 „0” 5-latków 25 2 grupy 3 i 4- latków 503 grupy 3 i 4-latków 50 SZKOŁA 2012/2013SZKOŁA 2013/2014 OGÓŁEM 1532116 354 I361366 II3613 III364363 IV250366 V2492 VI236249 GIMNAZJUM 2012/2013 GIMNAZJUM 2013/2014 OGÓŁEM 4 955 109 I2 422 44 II1 272 38 III1 261 27 OGÓŁEM24 53126 581

93 2009/20102010/20112011/20122012/2013 Przedszkole105108110115 SP253279304322 Gimnazjum93979294 Razem451484506531

94 Uczniowie ZS Tulce

95 Konkursy  bardzo wysokie wyniki uzyskane na sprawdzianie klas VI i na egzaminie gimnazjalnym  udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty – 9 uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego  Gminny Konkurs Omnibus 2013 – I miejsce uczennicy klasy V SP, II miejsce ucznia klasy VI, II miejsce na etapie gimnazjalnym  Udział w XI Lubońskim Dyktandzie Ortograficznym „ZŁOTE PIÓRA” – zdobycie po raz trzeci przechodniego pucharu przez gimnazjalistów w kat. Junior-Gimnnazjum, zdobycie pucharu przez uczniów szkoły podstawowej w kategorii Junior-szkoła podstawowa

96 Konkursy  Organizacja po raz 12. Międzypowiatowego Konkursu Gwary Poznańskiej „Jezdnym poznańsko pyra”– I miejsce  Współorganizacja imprezy III Regionalnego Dziecięcego Przeglądu Pieśni Ludowej „KUKUŁECZKA 2012” – III miejsce uczennicy klasy II w kategorii klas I_III, II miejsce dla uczennicy klasy V w kategorii klas IV-VI,; impreza organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor” Konkurs Gwary Poznańskiej

97 Konkursy  Udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR – zdobycie wyróżnień przez 5 uczniów  IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Kochajmy nasze małe Ojczyzny” – III miejsce gimnazjum  Organizacja festynu środowiskowego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka – Festyn Rodzinny  Konkurs Przyrodniczy „Ptaki Polski zagrożone wyginięciem” – awans 3 uczniów szkoły podstawowej do etapu okręgowego  IV edycja konkursu turystycznego „W powiat z klasą” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu  Organizacja cyklicznej imprezy „Spotkania z poezją” z udziałem zaproszonych gości

98 Konkursy  Udział w Gminnym Konkursie Piosenki Szkolnej i Młodzieżowej – I miejsce w kategorii klas I-III, I miejsce w kategorii klas IV-VI, I miejsce i Grand Prix w kategorii gimnazjum  Międzyszkolny Festiwal Języka Angielskiego w Kórniku – I miejsce w kat. Piosenka, III miejsce w kat. Scenka  „Bieg na orientację’ organizowany przez Nadleśnictwo Babki w Łęknie – III miejsce drużyny chłopców z kl. VI  Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego organizowanym przez II LO w Swarzędzu – II i Iv miejsce  IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Anioły Strzegą Szkoły” pod patronatem Burmistrza Miasta Lubonia – I miejsce  Powiatowy Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi” organizowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Poznaniu – II miejsce

99 Osiągnięcia sportowe  Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w lekkoatletyce– II i IV miejsce  Półfinał Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w piłce ręcznej dziewcząt – III miejsce  Mistrzostwa Gminy SP w piłce ręcznej – I miejsce  Mistrzostwa Gminy Gimnazjów w piłce ręcznej – I miejsce  Półfinał Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Gimnazjów w piłce ręcznej - II miejsce  Finał powiatowy o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej – II miejsce  Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt (gimnazja) – III miejsce  Współuczestnictwo w akcji Cała Polska Biega

100 Programy i projekty edukacyjne  przystąpienie do 2-letniego programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – program Comenius – spotkanie organizacyjne  przystąpienie szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie  udział w programie „Nie, dziękuję, nie palę”  realizacja projektu edukacyjnego: Tradycje i zwyczaje Wielkopolski”  realizacja projektu „W 80 dni dookoła świata”  ekologiczny projekt edukacyjny „Wiem, co jem”  udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza „ALE KINO”  udział w projekcie tanecznym „W poszukiwaniu wspólnego rytmu” w ramach programu fundacji PZU

101 1) Przebudowa wejścia do ogródka przedszkolnego – rozpoczęto w czerwcu 2013 r.- koszty 6.042,00 zł 1) Zakup inwestycyjny – zmywarka do naczyń – 5499,00 zł Baza szkoły

102 Remonty i zakupy sprzętu - rozbudowa zasilania energetycznego szkoły - czyszczenie podłóg - zakup 20 szafek ubraniowych dla uczniów - czyszczenie przewodów wentylacyjnych Baza szkoły

103 - 4 zestawy komputerowe z biurkami i krzesłami - gry dydaktyczne do nauczania początkowego - gry planszowe do świetlicy - mapy - albumy do nauczania plastyki Baza szkoły

104 - zabawki i klocki edukacyjne do oddziałów przedszkolnych, - doposażenie placu zabaw - multimedialne programy profilaktyczne i ekologiczne - sprzęt sportowy – piłki, paletki do tenisa Baza szkoły

105 Świetlica Sala komputerowa Stołówka Świetlica

106 ZS Tulce

107 2013


Pobierz ppt "Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google