Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kleszczewo za rok 2013/2014 wynika z dyspozycji art. 5a ust.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kleszczewo za rok 2013/2014 wynika z dyspozycji art. 5a ust."— Zapis prezentacji:

1

2 Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kleszczewo za rok 2013/2014 wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty: „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.”

3 Dane statystyczne dotyczące wydatków oświatowych Dane 201120122013 2014 Liczba mieszkańców 6316 65506819 7101 (stan na 29.10.2014r.) Budżet gminy (wykonanie 2011, 2012, 2013 plan 2014) 21.767.768,6920.539.963,48 21.610.771,54 24.427.914,19 Budżet gminy-wydatki bieżące 15.158.377,4416.837.409,82 19.048.997,34 21.477.012,19 Budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca 3.446,493.135,87 3.169,20 3.462,50 Otrzymana subwencja oświatowa 5.351.536,006.213.954,00 6.984.382,00 7.809.585,00 Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie 2011, 2012, 2013, plan 2014) – szkoły podstawowe i gimnazja 4.851.066,005.374.423,34 5.803.561,62 6.465.247,00 Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie 2011, 2012, 2013, plan 2014) 252.744,51(w tym dotacja 115.450,00) Plac zabaw Tulce 263.384,70 ( w tym dotacja 115.450,00 ) Plac zabaw Kleszczewo 52.810,41 (przedszkole- dodatkowe wyjście Tulce) ------ Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach 1.580,805.376,88 74.676,02224.649,00 Wydatki na przedszkola 1.838.412,332.299.520,24 2.919.520,73 3.151.662,00 Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 -razem szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne i przedszkola 6.828.353,64 7.827.255,16 8.797.758,37 9.788.747,59 Wydatki na oświatę i wychowanie całościowe 7.677.919,308.763.778,979.565.089,2511.047.827,00

4 Wydatki na oświatę na tle całego budżetu gminy (procentowo) Dane statystyczne dotyczące wydatków oświatowych

5 Udział subwencji w wydatkach oświatowych gminy w latach 2011-2014 SubwencjaWydatki na oświatę 20115.351.536,00 7.677.919,30 20126.213.954,00 8.763.778,97 20136.984.382,00 9.565.089,25 20147.809.585,0011.047.827,00 Dane statystyczne dotyczące wydatków oświatowych

6 Procentowy wkład subwencji w wydatki oświatowe w latach 2011-2014 Dane statystyczne dotyczące wydatków oświatowych

7 Liczba urodzeń w poszczególnych rocznikach

8 II. Placówki niepubliczne Przedszkola 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Tulcach, ul. Tulipanowa 3, Tulce 2) Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie, ul. Malinowa 5, Gowarzewo 3)Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne „Plastyś”, ul. Gajowa 1, Tulce I. Placówki publiczne: Szkoły Podstawowe: 1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Tulcach, ul. Poznańska 1, Tulce 2) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kleszczewie, ul., Poznańska 2, Kleszczewo 3) Szkoła Podstawowa w Ziminie, Zimin 3 Gimnazja 1) Gimnazjum w Zespole Szkół w Tulcach 2) Gimnazjum w Zespole Szkół w Kleszczewie Przedszkola 1) Gminne Przedszkole „Leśny Zakątek” w Zespole Szkół w Tulcach 2) Gminne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Zespole Szkół w Kleszczewie 3) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Ziminie

9 Liczba uczniów Oddziały Liczba dzieci w przedszkolu Oddziały w przedszkolu Szkoły podstawowe 610 32 Gimnazja 248 11 Przedszkola 28611

10

11 Liczba uczniów i wychowanków w placówkach na terenie gminy Kleszczewo 2013/2014 PrzedszkoleSzkołaGimnazjumRazem ZS Kleszczewo 135 („0”-37) 188140 463 328 ZS Tulce 118 („0”-49) 353108 579 461 SP Zimin „0” – 15 oddział przed.– 18 69102 Placówki publiczne 286610 248 1144 Przedszkole „Bajkowa Kraina”Tulce 108 („0”-21)108 Przedszkole „Balbinka” Gowarzewo 52 („0”-9)52 Przedszkole „Plastyś” Tulce 11 Placówki niepubliczne 171 Razem 457 610248 1315

12 Liczba dzieci w przedszkolach 2013/2014

13 Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach 2013/2014

14 ROK SZKOLNY Liczba dzieci gminy Kleszczewo w wieku przedszkolnym Liczba dzieci gminy Kleszczewo w przedszkolach publicznych i niepublicznych % dzieci gminy Kleszczewo objętych edukacją przedszkolną 2011/2012417295 70,74 2012/2013458327 71,40 2013/2014487372 76,39 2014/2015481380 79,00

15

16 I Koszty pobytu dziecka w przedszkolu Średni miesięczny wydatek z tytułu pobytu 1 dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo wyniósł w poszczególnych okresach następujące kwoty:  IX-XII 2013 r. – 438,90 zł  I-VIII 2014 r. – 467,70 zł II Dochody z wpłat rodziców Dochody z wpłat rodziców za zajęcia świadczone poza 5-godzinną bezpłatną obowiązkową podstawą programową wyniosły: 2012/2013 2013/2014  ZS Kleszczewo – 35.897,40 zł 33.739,50  ZS Tulce – 99.991,32 zł 56.936,50 Razem 135.888,75 zł 90.873,00

17 III Dotacja dla przedszkoli niepublicznych 2013/2014  Niepubliczne Przedszkole Tulce – 1.088.214,02 zł  Niepubliczne Przedszkole Gowarzewo – 219.327,41 zł Razem – 1.307.541,43 zł IV. Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki niż gmina 2013/2014  Przedszkole i oddział przedszkolny w Ziminie – 165.406,94 zł

18 V. Koszty pobytu dzieci z Gminy Kleszczewo w przedszkolach innych gmin 2013/2014 Miasto/GminaLiczba wychowanków Koszty Poznań32144.897,31 Swarzędz1260.694,93 Kostrzyn510.804,00 Środa Wielkopolska2 (VII i VIII 2014) 1742,56 Kórnik419.089,07 Luboń210.206,12 Pobiedziska2 (VII i VIII 2014) 712,24 Razem59248.146,23

19  Nauczyciele ZESPÓŁ SZKÓŁ Zatrudnieni w pełnym wymiarze Zatrudnieni w niepełnym wymiarze Etaty TULCE 44 948,98 KLESZCZEWO 36 438,26 Razem 8013 87,24  Administracja i obsługa ZESPÓŁ SZKÓŁ Pracownicy administracji Pracownicy obsługi Ogółem pracownicy Etaty administracji Etaty obsługi Ogółem etaty TULCE 3 9 11 2 9 KLESZCZEWO 3 10 14 2 9,75 11,75 Razem 6 19254 18,75 22,75

20  Nauczyciele według awansu zawodowego 2013/2014 Stopień awansu zawodowego Zatrudnieni w pełnym wymiarze Zatrudnieni w niepełnym wymiarze RazemProcentowo Dyplomowany28432 34,41% Mianowany286 34 36,56% Kontraktowy23225 26,88% Stażysta i pozostali112 2,15% Razem801393

21 Poziom wykształcenia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym ZS Tulce 476 ZS Kleszczewo 382 Razem 858 Procentowo 91,40%8,60%

22 I Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów Liczba uczniów nie otrzymujących promocji do klasy programowo wyższej jest niewielka, stanowiła ona bowiem w roku szkolnym 2011/2012 2,6 % wszystkich uczniów, w roku szkolnym 2012/2013 liczba ta zmniejszyła się jeszcze do 1,2%, w 2013/2014 natomiast 1,9% uczniów nie zdała do klasy programowo wyższej. 2012/20132013/2014 Uczniowie promowani Uczniowie bez promocji Uczniowie promowani Uczniowie bez promocji ZS Tulce 4115 1,2 %453 61,3% ZS Kleszczewo 33241,2%305 92,8% Razem 74391,2%758 151,9%

23 II Zajęcia pozalekcyjne Gmina pokrywa koszty prowadzenia różnych specjalistycznych zajęć dodatkowych w szkołach. Potrzeba realizowania takich zajęć wynika z coraz częściej zauważanych i diagnozowanych różnych dysfunkcji rozwojowych u dzieci, a co za tym idzie konieczności objęcia ich pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie: zajęć specjalistycznych, takich jak: zajęcia: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

24 II Zajęcia pozalekcyjne Szkoła Rodzaj zajęć Ilość godzin w tygodniu Liczba uczniów Koszt Tulce Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1363 55.012,00 Gimnastyka korekcyjna 779 Zajęcia logopedyczne 1466 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka zainteresowań 2212836.476,00 Rytmika 913214.922,00 Język angielski w przedszkolu 21153.316,00 Razem 67583 111.998,00 Kleszczew o Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1131 46.424,00 Zajęcia logopedyczne 1777 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółka zainteresowań 1890 29.844,00 Rytmika 234 3.316,00 Zajęcia rekreacyjno-sportowe 710011606,00 Język angielski w przedszkolu 3135 4.974,00 Razem 58332 96.164,00 Razem 125 915 208.162,00

25 III Biblioteka, świetlica, etaty psychologów i logopedów Stanowisko Ilość osóbEtatyIlość godzin tygodniowo KleszczewoTulceKleszczewoTulceKleszczewo Tulce Biblioteka --1---0,03----1 Świetlica 7 wychowawców 1+ 7 wychowawców 1,72,304560 Psycholog 121126 Logopeda 210,90,771714 Terapeuta 320,50,6911

26 IV Świetlica Świetlica w każdej ze szkół działała od godziny 7.00 do godziny 17.00. Korzystały z niej głównie dzieci z klas I-III, ale także uczniowie klas starszych. Obserwuje się z roku na rok coraz większe zapotrzebowanie na opiekę świetlicową. Świetlica ZS KleszczewoZS Tulce Ilość godzin2010/20112011/20122012/2013 2013/2014 2010/20112011/20122012/2013 2013/2014 Ilość godzin tygodniowo 25 35 4045 47 54 60 Liczba dzieci 60 85 95100 106120135140

27 V Nauczanie indywidualne Nauczanie indywidualne i rewalidacja organizowane są przez dyrektora szkoły. Uczeń po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ma prawo na podstawie art. 71b ust.5c ustawy o systemie oświaty do takiego toku nauki, a dyrektor organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. Nauczanie indywidualne dotyczy tych uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale w bardzo ograniczonym wymiarze. W roku szkolnym 2013/2014 objętych było tą formą nauczania 6 uczniów. Sprowadzało się to do realizowania przez nauczycieli 55 godzin tygodniowo (równoznaczne z 3 etatami nauczycielskimi).

28 V Nauczanie indywidualne Placówka Liczba uczniów objętych nauczaniem Tygodniowa liczba godzin Przedszkole Tulce 14 SP Tulce 216 SP Kleszczewo ------ --------- Gimnazjum Tulce112 Gimnazjum Kleszczewo 2 23 Razem 655 Koszty roczne 82.760,00 zł

29 VI Rewalidacja Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.2012, poz. 204) w szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, zajęcia rewalidacyjne, które mają korygować wady postawy, wady mowy, mają leczyć zaburzoną orientację przestrzenną i niwelować problemy ruchowe dziecka. Tygodniowa liczba godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia 2 godziny tygodniowo na ucznia. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, a także przez takich specjalistów jak pedagog, psycholog czy logopeda, w ramach powierzonych im zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

30 VI Rewalidacja Placówka Liczba uczniów objętych nauczaniem Tygodniowa liczba godzin SP Tulce ---- ---- SP Kleszczewo 36 Gimnazjum Tulce ----- Gimnazjum Kleszczewo 12 Razem 48 Koszty roczne 9.278,40

31 Koszty:2013/2014  Dowozy uczniów do szkół na terenie gm i ny –240.719,48 zł  Dowozy uczniów niepełnosprawnych - 98.936,38 zł Razem - 339.655,86 zł Liczba uczniów dowożonych PrzedszkoleSzkołaGimnazjum ZS Kleszczewo3710289 ZS Tulce95319 Zimin847 54202108

32 1.Stypendia sportowe Stypendia sportowe otrzymało 7 uczniów, w tym z: a) gimnazjum– 2 osoby b) liceum – 4 osoby c) studenci – 1 osoba Koszt: 12.000,00 zł 2. Nagrody sportowe Nagrody otrzymało 5 osób, w tym z a)gimnazjum- 2 osoby b)liceum-2 osoby c)studenci – 1 osoba Koszt: 2.800,00 zł

33 Wyprawka szkolna 2013/2014 Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 przyznano 50 uczniom szkół podstawowych (klasy I,II,III i V) na kwotę 11821,11 zł. ZS Tulce – 14 uczniów ZS Kleszczewo – 29 uczniów SP Zimin – 7 uczniów

34 I Wyniki 2014 W szkołach podstawowych sprawdzian zdawało 89 uczniów: ZS Kleszczewo- 25 ZS Tulce – 49 Zimin -9 PlacówkaWyniki Stanin Kleszczewo24,88 5 Tulce 27,24 6 Zimin24,78 5 Gmina Kleszczewo26,27 6 Powiat26,14 6 Województwo25,17 5 Okręg25,16 5 Kraj25,82 5

35

36 200920102011201220132014 Szkoła KLESZCZEWO 21,8521,2723,9619,4921,67 24,88 Szkoła TULCE 23,2024,2729,4024,1829,75 27,24 Szkoła Zimin 23,0825,1525,6423,2016,85 24,78 Gmina Kleszczewo 22,1023,1926,6922,3024,45 26,27 Powiat 22,7524,4625,2122,8224,34 26,14 Województwo 21,9023,7624,6921,9823,37 25,17 Okręg 21,6523,7924,6522,0123,36 25,16 Kraj 22,6424,5625,6922,7524,03 25,82 Stanin200920102011201220132014 Szkoła KLESZCZEWO 544345 Szkoła TULCE 658786 Szkoła Zimin 665515 Gmina Kleszczewo 546566 Kraj 555555

37

38 Wyniki ZS Kleszczewo 2009-2014 Jednostka Wyniki 2009 Wyniki 2010 Wyniki 2011 Wyniki 2012 Wyniki 2013 Wyniki 2014 Szkoła Kleszczewo 21,8521,2723,9619,4921,67 24,88 Kraj22,6424,5625,6922,7524,03 25,82

39

40 Szkoła w Kleszczewie wykazywała jeszcze w zeszłym roku lekką tendencję spadkową swego rozwoju w okresie ostatnich 3 lat. Wyniki sprawdzianu notowało się przez cały ten okres poniżej średniego wyniku wojewódzkiego i krajowego. Wartości wyników nie były stałe, lecz zmieniały się skokowo, co wskazywało na brak stabilności w osiąganiu wyników. Źródło: www.oke.pl

41 Obecnie Szkoła w Kleszczewie wykazuje tendencję zwyżkową swego rozwoju. Wyniki sprawdzianu zbliżyły się do średniego wyniku wojewódzkiego i krajowego. Wartości wyników są trochę wyższe z roku na rok, w 2014 r o 3,21 punktu więcej niż w 2013, wskazuje to na większą niż dotychczas stabilność w osiąganiu wyników. Źródło: www.oke.pl

42 Wyniki ZS Tulce 2009-2014 Jednostka Wyniki 2009 Wyniki 2010 Wyniki 2011 Wyniki 2012 Wyniki 2013 Wyniki 2014 Szkoła Tulce 23,2024,2729,4024,1829,75 27,24 Kraj 22,6424,5625,6922,7524,0325,82

43

44 Szkoła w Tulcach osiąga w ostatnich latach wyniki wysoko powyżej średniej krajowej i w latach 2011-2013 notuje się tendencję wzrostową w nauczaniu i osiąganych wynikach. Wyniki co prawda zmieniały się skokowo, czyli nie były stabilne, ale linia trendu była w tych latach wzrostowa i przebiegała wysoko ponad linią 0 oznaczającą wyniki wojewódzkie.

45 W 2014 szkoła osiągnęła w 2014 r wynik nieco gorszy od 2013 r., ale wyniki nadal plasują się powyżej średniej krajowej, w tej chwili widać tendencję stabilności w nauczaniu i osiąganych wynikach, linia trendu jest pozioma/stabilna i przebiega wysoko ponad linią 0 oznaczającą wyniki wojewódzkie.

46 Egzaminy gimnazjalne zdawało 74 uczniów:  ZS Kleszczewo – 47 uczniów  ZS Tulce - 27 uczniów

47 Wyniki 2014 Historia WOSJęzyk polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski podstawowy Język angielski rozszerzony Język rosyjski PunktyStaninPunktyStaninPunktyStaninPunktyStaninPunktyStaninPunktyStaninPunktyStanin Gimnazjum Kleszczewo 64,23 7 70,62 7 52,32 6 49,38 6 64,88 5 35,68 4 69,85 7 Gimnazjum Tulce 65,30 8 82,70 9 54,37 7 54,63 7 74,30 7 52,81 6------ Gmina 64,62875,03853,07651,30769,05643,26569,857 Powiat 60,45 7 68,33 6 53,30 6 49,17 6 70,61 6 47,21 5 70,00 7 Województwo 58,11 5 65,43 5 51,18 5 46,79 5 65,30 6 45,20 5 52,46 5 kraj 59,00 6 68,00 6 52,00 6 47,00 5 67,00 6 46 5 61 6

48 I Część humanistyczna Część 1 Wiedza o społeczeństwie, historia

49 I Część humanistyczna Część 2 Język polski

50 II Część matematyczno-przyrodnicza Część 1 Przedmioty przyrodnicze

51 II Część matematyczno-przyrodnicza Część 2 Matematyka

52 III Część językowa Część 1 Język angielski podstawowy

53 III Część językowa Część 1 Język angielski rozszerzony

54 III Część językowa Część 1 Język angielski podstawowy i rozszerzony

55 III Część językowa Część 1 Język angielski podstawowy i rozszerzony

56 III Część językowa Część 2 Język rosyjski podstawowy

57 I Część humanistyczna

58 I Część humanistyczna

59 II Część matematyczno-przyrodnicza

60 II Część matematyczno-przyrodnicza

61 III Część językowa

62 III Część językowa

63 III Część językowa

64

65 Gimnazjum w Kleszczewie HISTORIA WOS JĘZYK POLSKI

66 Gimnazjum w Kleszczewie PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE MATEMATYKA

67 Gimnazjum w Kleszczewie JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWOWY JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZONY

68 Gimnazjum w Kleszczewie JĘZYK ROSYJSKI PODSTAWOWY

69 Gimnazjum w Kleszczewie źródło: www.ewd.edu.pl

70

71 Gimnazjum w Tulcach Źródło: www.oke.pl HISTORIA WOS JĘZYK POLSKI

72 Źródło: www.oke.pl PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Gimnazjum w Tulcach MATEMATYKA

73 Źródło: www.oke.pl JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWOWY Gimnazjum w Tulcach JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZONY

74 Gimnazjum w Tulcach źródło: www.ewd.edu.pl

75

76 ZS KLESZCZEWO PRZEDSZKOLE 2013/2014 OGÓŁEM Ilość oddziałów Ilość dzieci 6135 w tym2 „0”5 i 6-latków35 1 „0” 5-latków25 3 grupy 3 i 4-latków75 SZKOŁA 2013/2014 OGÓŁEM 10 188 I234 II244 III230 IV124 V231 VI125 GIMNAZJUM 2013/2014 OGÓŁEM 6 140 I2 46 II2 47 III2 47 OGÓŁEM 22 463

77 Konkursy - wyróżnienie w konkursie ”Bawię się bezpiecznie” - wyróżnienie w konkursie „Obserwacja leśnych zwierząt” - wyróżnienie w konkursie „Świąteczna kartka” -Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce- udział w etapie powiatowym -„Festiwal piosenki zuchowej i harcerskiej” Hufca ZHP Środa Wlkp.- I miejsce -Konkurs plastyczny organizowany przez nadleśnictwo Babki – wyróżnienie -Konkurs ekologiczny w ramach pikniku ekologicznego w Czerwonaku – II miejsce

78 Konkursy  Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego – udział w etapie rejonowym  Wojewódzki Konkurs Chemiczny – udział w etapie rejonowym  Wojewódzki Konkurs Historyczny – udział w etapie rejonowym  Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy – udział w etapie rejonowym  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – udział w etapie rejonowym  Międzypowiatowy Konkurs Gwary Poznańskiej „ Jezdym poznańsko pyra” – wyróżnienie  Półfinał powiatowego konkursu informatycznego „Avatarek”- V miejsce  Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”- I i III miejsce  Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego – etap wojewódzki

79 Osiągnięcia sportowe  Półfinał Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej halowej chłopców (gimnazjum) – II miejsce  Półfinał Powiatu Poznańskiego w piłce ręcznej dziewcząt (gimnazjum) – III miejsce  Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w badmintonie drużynowym - III miejsce  XV Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Finał Województwa Wielkopolskiego) w drużynowym badmintonie – III miejsce  Półfinał Powiatu Poznańskiego w piłce ręcznej dziewcząt (szkoła podstawowa) – I miejsce  Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w piłce ręcznej dziewcząt (SP) – II miejsce  Finał Rejonu Poznań teren zachód w piłce nożnej szkół Gimnazjalnych – II miejsce

80 Osiągnięcia sportowe  Mistrzostwa Rejonu w piłce ręcznej dziewcząt (SP) – III miejsce  Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w indywidualnych biegach przełajowych – I miejsce  Półfinał Powiatu Poznańskiego w piłce ręcznej dziewcząt (Gimnazjum) – III miejsce  Półfinał Powiatu Poznańskiego w piłce ręcznej dziewcząt (szkoła podstawowa) – I miejsce  Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w piłce ręcznej dziewcząt (SP) –II miejsce  Mistrzostwa Rejonu w piłce ręcznej dziewcząt (SP) – III miejsce  Mistrzostwa Świata Karate Fudokan WTFSKF COS OPO - I miejsce  Półfinał Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej szkół Gimnazjalnych – I miejsce  Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej szkół Gimnazjalnych – I miejsce

81 Programy i projekty edukacyjne -udział w projekcie „Bezpieczne Przedszkole” - projekt „Szkoła z klasą 2.0” -Certyfikaty za realizację projektów w ramach „Akademii Zdrowego Przedszkolaka”: „Zboża zjadamy energie z nich mamy”, „Przedszkolak Bezpieczny w Środowisku”, „Podróż do mlecznej Krainy”, „Odporność wzmacniamy i o zdrowe żywienie i higienę dbamy”, „Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu” -przyznanie tablicy „Przedszkole w ruchu” w programie MEN -Projekt „Lepsza szkoła” -Projekt „Nowe horyzonty edukacji filmowej” -Projekt „Znajdź właściwe rozwiązanie” -Projekt „Jestem mieszkańcem gminy Kleszczewo” -Projekt unijny Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan -Wymiana międzynarodowa z niemiecką szkołą w Bad Bedercesa przy współpracy z Fundacją: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

82 Inwestycje, remonty i zakupy sprzętu - Remont korytarzy – I p i IIIp - Dodatkowa sala zabaw - Wymalowanie dwóch sal lekcyjnych - Wymalowanie głównego korytarza -- remont klatki schodowej Baza szkoły

83 Inwestycje, remonty i zakupy sprzętu - Wymalowanie głównego korytarza -Zadaszenie nad wejściem do kotłowni -Oczyszczenie rynien -Uzupełnienie ubytków w dachu -Rozprowadzenie sieci internetowej Wi-FI Baza szkoły

84 Remonty i zakupy sprzętu -Przeprowadzenie ekspertyzy szczytowej ściany -Odnowienie parkietów w salach 16,21 i 54 -Uzupełnienie parkietów w salach, gdzie przesunięto ściany -Przebudowa i powstanie dodatkowej sali dla „0” -Zakup szafek dla uczniów Baza szkoły

85 Remonty i zakupy sprzętu -Zakup 5 komputerów do sali komputerowej i do sali 23 -meble przedszkolne – nowy oddział, regały -maty edukacyjne, klocki konstrukcyjne dla przedszkola -materiały dydaktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz dydaktyczno-wyrównawczych Baza szkoły

86 Świetlica Sala językowa

87 Sala 5-latków Izba Pamięci

88

89

90

91 ZS TULCE PRZEDSZKOLE 2013/2014 OGÓŁEM Ilość oddziałów Ilość dzieci 5 118 w tym2 „0”5 i 6-latków 43 1 „0” 5-latków 25 2 grupy 3 i 4-latków 50 SZKOŁA 2013/2014 OGÓŁEM 16 353 I3 65 II3 62 III3 63 IV3 65 V2 49 VI2 49 GIMNAZJUM 2013/2014 OGÓŁEM 5 108 I2 43 II2 38 III1 27 OGÓŁEM26 579

92 Konkursy  Bardzo wysokie wyniki uzyskane na sprawdzianie klas VI i na egzaminie gimnazjalnym – wyniki egzaminu i sprawdzianu wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej  udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty – 14 uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego, 2 uczniów do finału (1 laureat Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego i 1 finalista Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego)  Uzyskanie przez uczennicę klasy III gimnazjum tytułu laureata w konkursie „Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim w moim regionie” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

93 Konkursy  Gminny Konkurs Omnibus 2014 – I, II i III miejsce na etapie gimnazjalnym, II i III miejsce na etapie szkoły podstawowej  Uzyskanie tytułu laureata przez uczennicę klasy III gimnazjum na II Archidiecezjalnym Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”  Zdobycie 9 wyróżnień w XXI edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR  Udział w XII Lubońskim Dyktandzie Ortograficznym „ZŁOTE PIÓRA” – zdobycie po raz czwarty przechodniego pucharu przez gimnazjalistów w kat. Junior-Gimnnazjum, zdobycie pucharu przez uczniów szkoły podstawowej w kategorii Junior-szkoła podstawowa

94 Konkursy  Organizacja po raz 13. Międzypowiatowego Konkursu Gwary Poznańskiej „Jezdnym poznańsko pyra”– II miejsce dwóch gimnazjalistek  Współorganizacja imprezy IV Regionalnego Dziecięcego Przeglądu Pieśni Ludowej „KUKUŁECZKA 2014” – III miejsce indywidualne w kategorii klas I-III, II i III miejsce indywidualne w kategorii klas IV-VI, III miejsce w kategorii zespołowej klas I-III; impreza organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”

95 Konkursy  VII Powiatowy Konkurs „Ortograficzne Potyczki” – II miejsce klasa VI  Organizacja festynu środowiskowego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka – Festyn Rodzinny  Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Młodzieżowej- II miejsce w kat. I-III, I miejsce w kat. IV-VI, I miejsce w kat. gimnazjum  Organizacja cyklicznej imprezy „Spotkania z poezją” z udziałem zaproszonych gości

96 Konkursy  Udział w „Biegu na orientację’ organizowany przez Nadleśnictwo Babki w Łęknie  II Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Tworzymy książki” – II miejsce  V Powiatowy Konkurs Plastyczny „Anioły Strzegą Szkoły” pod patronatem Burmistrza Miasta Lubonia – I miejsce  Konkurs Plastyczny „Rola bobra w środowisku”” organizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu – wyróżnienie

97 Osiągnięcia sportowe  Półfinał Mistrzostw Powiatu Poznańskiego SP w piłce ręcznej – IV miejsce chłopców  Mistrzostwa Gminy SP w piłce ręcznej – I miejsce chłopców  Mistrzostwa Gminy Gimnazjów w piłce ręcznej – I miejsce chłopców  Półfinał Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Gimnazjów w piłce ręcznej - III miejsce chłopców  Współuczestnictwo w akcji Cała Polska Biega

98 Programy i projekty edukacyjne  przystąpienie do 2-letniego programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – program Comenius – tytuł projektu „Discover Europe Through the World of Mythology” (współpraca ze szkołami z Rumunii, Turcji, Litwy, Finlandii, Wloch i Grecji)  Udział w 31 Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza ALE KINO

99 1)Rozbudowa i modernizacja szkolnej sieci komputerowej i monitoringu wizyjnego i sieci telefonicznej 2) Zakup zestawu komputerowego do pokoju nauczycielskiego i sali nr 61 3) Adaptacja sali nr 61 na pomieszczenie lekcyjne- zakup nowych mebli, tablic, założenie rolet 4) Naprawa i założenie nowych dzwonków na korytarzach szkolnych Baza szkoły

100 Remonty i zakupy sprzętu -Założenie wertikali i rolet w stołówce szkolnej, sali nr 10, 15, 61, zapleczach sali nr 10, 11, 15, w gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim -Wykonanie przejścia z holu szkoły do gabinetu psychologa i pielęgniarki - czyszczenie podłóg - zakup szafek ubraniowych dla uczniów - czyszczenie przewodów wentylacyjnych Baza szkoły

101 - gry dydaktyczne do nauczania początkowego - gry planszowe i pomoce dydaktyczne do świetlicy -zabawki do oddziałów przedszkolnych, -multimedialne programy edukacyjne - sprzęt sportowy Baza szkoły

102 Świetlica Sala komputerowa Stołówka Świetlica

103 ZS Tulce

104

105 UZYSKANIE CERTYFIKATU SAMORZĄDOWEGO LIDERA EDUKACJI 2013

106 2014 Przygotowa ł a: Kamila Zar ę bska


Pobierz ppt "Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kleszczewo za rok 2013/2014 wynika z dyspozycji art. 5a ust."

Podobne prezentacje


Reklamy Google